Tải bản đầy đủ

BÀI 42 MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG


I. SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN

Tại sao muốn phát triển kinh
tế-xã hội cần phải sử dụng
hợp lý tài nguyên và bảo vệ
môi trường?


I. SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN

Sự phát triển của xã hội

Môi trường bị đe dọa


Tài nguyên thiên nhiên
trên Trái Đất là có hạn


Nền sản xuất xã hôi
không ngừng được mở rộng.
Kinh tế ngày càng phát triểnI. SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN
- Loài người đang đứng trước thử thách lớn:
+ Tài nguyên thiên nhiên đang bị cạn kiệt
+ Môi trường ngày càng bị ô nhiễm và suy
thoái
=> Con người cần phải sử dụng hợp lý tài nguyên
và bảo vệ môi trường để đảm bảo cho sự phát triển
bền vững và lâu dài trên Trái Đất.
Phát triển bền vững là gì? Mục tiêu của nó là gì?I. SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN
- Loài người đang đứng trước thử thách lớn:
+ Tài nguyên thiên nhiên đang bị cạn kiệt
+ Môi trường ngày càng bị ô nhiễm và suy
thoái
=> Con người cần phải sử dụng hợp lý tài nguyên và
bảo vệ môi trường để đảm bảo cho sự phát triển
bền vững và lâu dài của Trái Đất.
- Phát triển bền vững: bảo đảm cho con người có đời
sống vật chất, tinh thần ngày càng cao, trong môi
trường sống lành mạnh.


Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

- Chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang phát triển hài hòa
giữa chiều rộng và chiều sâu
- Phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế
- Đẩy mạnh công tác giảm nghèo theo hướng bền vững
- Ưu tiên phát triển trước các vùng kinh tế trọng điểm

-….


Vậy con người cần phải
làm gì để giải quyết các
vấn đề về môi trường và tài
nguyên?Tích hợp giáo dục môi trường: Khoáng sản bị
cạn kiệt, đất bị thoái hóa, khí quyển nhiễm
bẩn, thủng tầng ôdôn, nước sạch bị thiếu
trầm trọng, đa dạng sinh học suy giảm,… ->
cạn kiệt tài nguyên gây khó khăn cho phát
triển kinh tế
-> Cần khai thác đi đôi với bảo vệ tài nguyên


I. SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN
- Biện pháp:
+ Chấm dứt chạy đua vũ trang, chiến tranh.
+ Giúp các nước đang phát triển thoát cảnh đói
nghèo.
+ Ứng dụng các tiến bộ KHKT để kiểm soát
môi trường.
+ Sử dụng hợp lí tài nguyên.
+ Thực hiện các công ước quốc tế về môi
trường, luật môi trường.II. Vấn đề môi trường và phát triển
ở các nước phát triển và các nước
đang phát triển


Nhóm 1 và nhóm 3
CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN
Ở CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN

Biểu hiện
Hướng giải quyết

Nguyên nhân


Nhóm 2 và 4
CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở CÁC NƯỚC
ĐANG PHÁT TRIỂN

Biểu hiện

Hướng giải quyết

Nguyên nhân


MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHÍ THẢI Ở CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN

Vòng luẩn quẩn mà các nước đang
phát triển phải đối mặt
Sự chậm phát triển

Sự hủy hoại môi trường

Sự bùng nổ dân số
Vấn đề môi trường và phát triển bền vững
Các nước phát triển

Các nước đang phát triển

-Ô nhiễm khí quyển,
thủng tầng ozon, mưa
axit
-Ô nhiễm nguồn
nước,cạn kiệt tài nguyên

-TN khoáng sản bị khai thác
quá mức
-Khai thác không đi đôi với
phục hồi rừng
-Đất bị hoang mạc hóa
nhanh
-Thiếu nước ngọt

Nguyên nhân

-Do quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa
và đô thị hóa diễn ra
nhanh chóng

-Do bùng nổ dân số
-Kinh tế phát triển chậm->
thiếu vốn đầu tư công nghệ

Hướng giải
quyết

-Khai thác và sử dụng hợp lí TNTN
-Giảm tỉ lệ gia tăng dân số ở các nước đang phát triển
-Phát triển công nghệ sạch trong sản xuất & đời sống
-Có sự phối hợp giữa các nước

Biểu hiện


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×