Tải bản đầy đủ

PHIẾU THÔNG TIN về GIÁO VIÊN

PHIẾU THÔNG TIN VỀ GIÁO VIÊN DỰ THI

- Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang
- Trường THPT Mậu Duệ
- Địa chỉ: Xã Mậu Duệ - Huyện Yên Minh – Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 02196290077; Email: thptmd@hagiang.edu.vn
Thông tin về giáo viên :
- Họ và tên: Hà Đức Duy
- Ngày sinh: 12 – 05 - 1989

Môn: GDQP – AN

- Điện thoại: 0989819029; Email: haduytq125@gmail.comx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×