Tải bản đầy đủ

DaTrungCt QG k15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015

ĐÁP ÁN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm)
Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Mã đề thi
358
D
C
B
C

A
B
C
A
A
D
B
B
B
B
B
A
B
B
B
C
D
C
A
A
C
D
D
A
C
C
A
C
C
A
C
A
C
D
B
D
D
D

517
A
C
B
B
B
B
B
D
C
B
A
B
B
D
B
A
B
D
C
C
C
A
A
A
D
C
C
D
C
A
A
B
B
D
D
A
A
C
D
C
C
D

629
C
A
B
B
B
D
C
A
B
A
B
B
A
C
C
B
D
B
C
B
D
B
A
D
A
C
A
D
A
C
C
A
D
B
A
D
B
C
C
A
D
A

786
B
D
B
B
C
C
B
D
A
C
B
B
B
B
C
A
A
C
B
B
A
D
A
A
C
D
C
C
A
D
A
C
A
D
C
D
D
B
C
B
A
D

831
D
B
C
A
B
B
B
C
A
C
B
B
B
A
B
C
B
D
B
A
D
C
A
C
A
A
D
A
C
D
C
C
A
D
B
D
A
C
C
C
A
B

974
B
A
D
C
D
B
C
C
A
D
A
C
B
B
B
B
C
B
B
A
B
B
A
A
D
C
A
C
A
D
C
A
C
A
C
C
C
C
D
D
B
A
1


Câu hỏi
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Mã đề thi
358
B
A
C
C
D
B
A
C
A
A
A
B
D
B
D
C
A
A
C
A
D
A

517
D
B
D
B
B
D
A
A
C
C
A
C
C
C
A
B
D
D
A
D
C
C

629
C
C
A
C
A
C
D
D
C
D
C
B
B
D
B
D
A
C
C
B
D
C

786
D
B
A
A
C
C
C
C
D
B
B
C
C
A
A
D
B
D
D
C
D
C

831
B
D
A
D
D
C
C
A
D
C
D
B
C
D
D
A
D
A
A
D
B
B

974
C
D
B
B
D
A
D
C
A
A
A
C
B
D
B
B
A
C
D
B
B
D

II. PHẦN VIẾT (2,0 điểm)
1. Sắp xếp các từ ngữ đã cho thành câu hoàn chỉnh. (0,2 điểm x 5 câu =1,0 điểm)
Câu 1: 我发现安娜一紧张就容易答错问题。
Câu 2: 门前的一棵苹果树被大风刮断了。
Câu 3: 这位老农民刻苦学习的精神值得我们高度敬重。
Câu 4: 我们以有你这样真诚的朋友而感到无比荣幸。
Câu 5: 我要像大家帮助我一样地去帮助别人。
2. Viết một đoạn văn (1,0 điểm).

2x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×