Tải bản đầy đủ

chuong 8 phan tich do nhay phan tich hoi quy

Chương 8
Phân tích độ nhạy
và phân tích hồi quy
GV: Nguyễn Thị Thùy Liên

Email: thuyliennt@gmail.com


Phân tích độ nhạy một chiều
Trong các bài toán trước, ta chỉ phân tích bài toán tĩnh
(nghĩa là thực hiện các bài toán với các yếu tố đầu vào
không đổi) => không áp dụng nhiều trong thực tế
Trong thực tế, các yếu tố đầu vào luông thay đổi =>
làm thay đổi kết quả của bài toán => kết quả xấu đi.
=> Vì vậy ta cần phân tích bài toán với mô hình động

2


Phân tích độ nhạy một chiều
Xét bài toán tĩnh


Tiền lời = giá bán – giá mua

3


Phân tích độ nhạy một chiều
Bài toán động: Lập bảng phân tích độ nhạy một chiều
để xem xét tiền lời

4


Phân tích độ nhạy một chiều
B1: Nhập vào bảng dữ liệu sau

B2: Nhập cá giá trị từ B8->B11

5


Phân tích độ nhạy một chiều
B3: Lập công thức cho ô C7 (=C4)
B4: Bôi đen toàn bộ bảng (B7:C11)

6


Phân tích độ nhạy một chiều
B5: Menu Data | Table

B6: Chọn mục Column input cell, nhấn chuột vào ô
C3(giá trị của giá bán) -> OK

7


Phân tích độ nhạy hai chiều
B1: Nhập các giá trị giá mua, giá bán, tiền lời


8


Phân tích độ nhạy hai chiều
B2: Nhập bằng tay các giá trị của giá bán(A15:A18)
B3: Nhập bằng tay các giá trị của giá mua(B14:E14)

9


Phân tích độ nhạy hai chiều
B4: Lập công thức cho ô A14(=C4): giá trị tiền lời
B5: Bôi đen toàn bộ bàng (A14:E18)

10


Phân tích độ nhạy hai chiều
B6: Menu Data | Table

B7:Chọn mục Row input cell -> nhấp chuột vào ô C2
(giá mua)
B8: Chọn mục Column input cell -> nhấp chuột vào ô
C3(giá bán)
11


Phân tích độ nhạy hai chiều
B9: Nhấp OK xem kết quả

12


Phân tích hồi quy
Phân tích hồi quy là phân tích mối tương quan của 2
hay nhiều chuỗi số liệu cho trước => tìm ra được
phương trình mô tả mối liên hệ giữa các chuỗi số liệu
đó dựa vào các trị thống kê mà kết quả cho từ chạy
hồi quy

13


Phân tích hồi quy
Ví dụ: Cho hai chuỗi số liệu X, Y. Tìm phương trình
Y theo X.

14


Phân tích hồi quy
B1: Nhập vào bảng số liệu

15


Phân tích hồi quy
B2: Menu Tools | Data Analysis
B3: chọn mục Regression -> OK

16


B4: chọn vùng dữ liệu Input X Range, Input Y Range

B5: Đánh dấu check vào mục Labels và tùy chỉnh một
số lựa chọn -> OK
17x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×