Tải bản đầy đủ

chuong 4 bang tong hop da chieu

Chương 4
Bảng tổng hợp đa chiều
GV: Nguyễn Thị Thùy Liên

Email: thuyliennt@gmail.com


Khái niệm
Pivot table là một loại biểu mẫu có tính tương hỗ được
sử dụng để tổng hợp và phân tích số liệu dưới hình
thức 1 bảng 3 chiều

2


Xét dữ liệu
 Giả sử CSDL về doanh thu của công ty kinh doanh gồm
có 2 cửa hàng (số 1 và số 2) có nhiều hơn 500 dòng.

3Đặt vấn đề
CSDL trên chứa rất nhiều thông tin => khó phân tích,
khai thác => cần phải tổng kết lại để có thể khai thác
dễ dàng hơn:
 Doanh thu bán được của mỗi nhân viên là bao
nhiêu
 Tổng tiền thu được ngày X của cửa hàng Y
 Thông tin bán được của cửa hàng X

 Doanh thu của một mặt hàng Z
…
4


Nhận xét

5


Nhận xét
Ngày, Nhân viên, Cửa hàng, Sản phẩm và Tiền là các
trường tham gia vào việc xây dựng bảng tổng kết của
PivotTable Report.
Bảng tổng kết được chia làm 4 vùng:
Cửa hàng: Ta có thể xem theo từng cửa hàng hoặc tất
cả, mỗi loại trên một bảng tính khác nhau. Đây được
gọi là vùng “Page Field”

6


Nhận xét
Nhân viên, ngày: Mỗi số liệu của các trường này
được tổng kết theo dòng của bảng. Ta gọi trường này
là “Row Field”
Sản phẩm: Mỗi sản phẩm (Nghĩa là mỗi số liệu của
trường) được ghi trên một cột riêng biệt. Ta gọi
trường này là “Column Field”
Vùng chính của bảng tổng kết ghi kết quả là một phép

toán (ở đây phép cộng) của trường tiền . Đây là vùng
“Data Field”

7


Một số khái niệm cơ bản
Grand totals: là một dòng/cột hiển thị các tổng kết
trên tất cả các ô trong cùng một dòng/cột trong Pivot
Table. Ta có thể chỉ định grand totals để tổng kết cho
các dòng,các cột hoặc cả hai.
Group: Một tập hợp các dữ liệu (thông thường trong
cùng một cột)
Page field: toàn bộ dữ liệu được tổng kết theo từng
item. Page field luôn nằm ở phí trên của bảng tổng
hợp.

8


Một số khái niệm cơ bản
Row field: một field của CSDL được bố trí trên một
dòng trong Pivot Table
Source data: nguồn dữ liệu dùng để tạo Pivot Table
Subtotals: một dòng/cột hiển thị tổng kết nhóm các ô
trong một dòng/cột

9


Để tạo một PivotTable Report ta phải xác định rõ

trước vùng dữ liệu muốn làm bảng tổng kết, vị trí và
kiểu của các trường muốn đưa vào PivotTable Report.
Trong số các kiểu trường trên Row, Column và Data
là bắt buộc. Kiểu Page có thể bỏ qua

10


Tạo lập Pivot table
Bước 1: chỉ định nguồn dữ liệu
 Bôi đen CSDL cần tạo
 Chọn Menu Data | PivotTable

11


Tạo lập Pivot table
B2: Chỉ định dữ liệu

12


Tạo lập Pivot table
B3: Chỉ định nơi đặt PivotTable

13


Tạo lập Pivot table
Tùy chỉnh cách bố trị dữ liệu
 Trong hộp thoại ở bước 3 nhấn nút Layout

14


Tạo lập Pivot table

15


Tạo lập Pivot table
Đưa các field vào các vị trí cần thiết

16


Tạo lập Pivot table
Tùy chọn hàm tính toán
 Nhấp đôi vào field trong hộp thoại Layout

17


Tạo lập Pivot table
Tùy chọn cho PivotTable

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×