Tải bản đầy đủ

NỘI DUNG THANH TRA KIỂM TRA NỘI BỘ

NỘI DUNG THANH TRA, KIỂM TRA NỘI BỘ
NĂM HỌC 2015 – 2016
TT

Nội dung kiểm tra

Chỉ tiêu

1

Hàng tháng

2

Kiểm tra các hoạt động chuyên môn và thực hiện hồ sơ của giáo
viên.
Kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn.

3

Thời gian


Ghi chu

25 hàng tháng

Tổ CM KT

100%

Tháng 11, 3

PHT

Kiểm tra bộ phận thiết bị thực hành.

2 lần/năm

Tháng 10, 02

PHT

4

Kiểm tra bộ phận thư viện.

2 lần/năm

Tháng 10, 02

HT, T Nhường

5

Kiểm tra chuyên môn giáo viên.

6

Kiểm tra việc thực hiện nội quy trường lớp của học sinh.

Th. xuyên


Tháng 11,12,2,
3, 4
1 lần/tháng

GV được phân
công
TPT

7

Kiểm tra hoạt động của tổ chủ nhiệm.

2 lần/năm

Tháng 9, 01

HT

8

2 lần/năm

Tháng 10, 3

HT, TPT

2 lần/năm

Tháng 12, 3

PHT

2 lần/năm

Tháng 9, 02

TPT

11

Kiểm tra hoạt động của giáo viên chủ nhiệm trong GD đạo đức
HS.
Kiểm tra hoạt động của các tổ chức Đoàn, Đội trong việc phối
hợp giáo dục đạo đức học sinh.
Kiểm tra hoạt động của nhân viên bảo vệ trực giám sát hành vi
đạo đức học sinh.
Kiểm tra hoạt động của các tiểu ban hoạt động ngoài giờ.

2 lần/năm

Tháng 12, 4

TPT

12

Kiểm tra hoạt động tài chính.

2 lần/năm

Tháng 01, 5

HT, Ngân, Công

9
10

100%


13

Kiểm tra công tác y tế trường học.

2 lần/năm

Tháng 11, 02

HT

14

Kiểm tra công tác văn thư.

2 lần/năm

Tháng 11, 3

HT, T Nhường

15

3 lần/năm

Tháng 9, 01, 5

HT, T Nhường

16

Kiểm tra trách nhiệm của nhân viên bảo vệ trong việc phòng
chống cháy nổ.
Kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm.

3 lần/năm

Tháng 9, 12, 4

HT, PHT

17

Kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng.

Th. Xuyên

Hàng ngày

18

Kiểm tra công tác chuyên môn của phó hiệu trưởng.

2 lần/năm

Tháng 12, 5

BGH, CTCĐ,
Ban TTND
HT

19

Kiểm tra công tác cấp phát bằng.

2 lần/năm

Tháng 10, 5

PHT

20

Kiểm tra công tác xây dựng chuẩn xanh – sạch – đẹp.

Th. Xuyên

Tháng 10, 11,
01, 02

BGH

21

Kiểm tra một số mảng chuyên đề khác.

1 lần/ch.đề

22

Kiểm tra việc vệ sinh môi trường, kiến tạo nhà vệ sinh.

2 lần/năm

BGH
Tháng 10, 01

BAN KIỂM TRA NỘI BỘ

Hải


NỘI DUNG KIỂM TRA THÁNG 9/2015
TT

Nội dung kiểm tra

1

5

Kiểm tra các hoạt động chuyên môn và thực
hiện hồ sơ của giáo viên.
Kiểm tra việc xây dựng văn bản quy định nề
nếp học tập HS.
Kiểm tra hoạt động của nhân viên bảo vệ trực
giám sát hành vi đạo đức học sinh.
Kiểm tra trách nhiệm của nhân viên bảo vệ
trong việc phòng chống cháy nổ.
Kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm.

6

Kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng.

7

Kiểm tra chuyên đề phát sinh khác.

2
3
4

Thời gian
kiểm tra
(Dự kiến)
25/9

Đối tượng
Kiểm tra

Lực lượng
Kiểm tra

Phương pháp
kiểm tra

Giáo viên

TTCM

KTHS

08/9

Tổ chủ nhiệm

HT

15/9

NV bảo vệ

TPT

KTHS, QS, nắm
thông tin
KTHS

21/9

NV bảo vệ

T. Nhường

Q. Sát

30/9

Giáo viên

PHT

KTHS, QS

Th. Xuyên

Toàn trường

Q. sát

1/9 – 30/9

Toàn trường

Ban TTND,
Công đoàn.
BGH

KTHS, QS

BAN KIỂM TRA NỘI BỘ


NỘI DUNG KIỂM TRA THÁNG 10/2015
TT
1

Nội dung kiểm tra

Thời gian
kiểm tra
(Dự kiến)
24/10

Đối tượng
kiểm tra

Lực lượng
Kiểm tra

Phương pháp
kiểm tra

2

Kiểm tra các hoạt động chuyên môn và thực
hiện hồ sơ của giáo viên.
Kiểm tra bộ phận thiết bị thực hành.

3

Kiểm tra bộ phận thư viện.

14/10

NV Thư viện

HT, T Nhường

KTHS

4

21/10

GVCN

HT, TPT

KTHS, Dự giờ

5

Kiểm tra công tác chủ nhiệm trong GD đạo
đức học sinh.
Kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng.

6

Kiểm tra công tác cấp phát bằng.

7

Kiểm tra chuyên đề phát sinh khác.

1/10-31/10 GV

BGH

KTHS, QS

8

Kiểm tra việc vệ sinh môi trường, kiến tạo
nhà vệ sinh.
Kiểm tra việc chấp hành nội quy của học
sinh.

1/10-31/10 B.phận được
p.công
1/10-31/10 HS và GVCN

Hải

KTHS, QS, nắm
thông tin
KTHS, QS

9

Giáo viên

TTCM

KTHS

7/10

NV Thiết bị

PHT

KTHS

Th. Xuyên
28/10

Toàn trường

Ban TTND,
Công đoàn.
CB QL văn bằng PHT

TPT

Q. sát
KTHS

BAN KIỂM TRA NỘI BỘ


NỘI DUNG KIỂM TRA THÁNG 11/2015
TT
1

Nội dung kiểm tra

Thời gian
kiểm tra
(Dự kiến)
25/11

2

Kiểm tra các hoạt động chuyên môn và thực
hiện hồ sơ của giáo viên.
Kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn.

3

Kiểm tra chuyên môn GV.

4

Kiểm tra công tác văn thư.

5

Kiểm tra công tác y tế trường học.

6

Kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng.

Th. Xuyên

7

Kiểm tra chuyên đề phát sinh khác.

8

Kiểm tra việc chấp hành nội quy của học
sinh.

4/11

Đối tượng
kiểm tra

Lực lượng
kiểm tra

Giáo viên

TTCM

KTHS

TTCM

PHT

KTHS

1/11–30/11 GV tổ Toán - Lí CTV
- CN (6 GV)
18/11
NV Văn thư
T Nhường
25/11

Phương pháp
kiểm tra

KTHS, dự giờ,
khảo sát
KTHS

NV y tế

HT

KTHS

Toàn trường

Q. sát

1/11–30/11 GV

Ban TTND,
Công đoàn.
BGH

1/11–30/11 HS và GVCN

TPT

KTHS, QS

KTHS, QS

BAN KIỂM TRA NỘI BỘ


NỘI DUNG KIỂM TRA THÁNG 12/2015
Thời gian
kiểm tra
(Dự kiến)
25/12

Đối tượng
kiểm tra

TT

Nội dung kiểm tra

1

5

Kiểm tra các hoạt động chuyên môn và thực
hiện hồ sơ của giáo viên.
Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của hiệu
phó chuyên môn.
Kiểm tra hoạt động của các tổ chức Đoàn,
Đội trong việc phối hợp giáo dục đạo đức học
sinh.
Kiểm tra hoạt động của các tiểu ban hoạt
động ngoài giờ.
Kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm.

6

Kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng.

Th. Xuyên

7

Kiểm tra chuyên môn GV.

8

Kiểm tra chuyên đề phát sinh khác.

1/12-31/12 GV tổ Văn –
GDCD (4 GV)
1/12-31/12 GV

9

Kiểm tra việc chấp hành nội quy của học
sinh.

2
3
4

Giáo viên

Lực lượng
kiểm tra
TTCM

Phương pháp
kiểm tra
KTHS

2/12

Phó hiệu trưởng HT

KTHS

9/12

CB Đoàn, Đội

PHT

KTHS

16/12

Các tiểu ban

TPT

KTHS

23/12

Giáo viên

HT, PHT

KTHS, QS

Toàn trường

Ban TTND,
Công đoàn.
CTV

Q. sát

1/12-31/12 HS và GVCN

BGH

KTHS, dự giờ,
khảo sát
KTHS, QS

TPT

Q.Sát

BAN KIỂM TRA NỘI BỘ


NỘI DUNG KIỂM TRA THÁNG 01/2016
TT
1

Nội dung kiểm tra

Thời gian
kiểm tra
(Dự kiến)
26/01

Đối tượng
kiểm tra

2

Kiểm tra các hoạt động chuyên môn và thực
hiện hồ sơ của giáo viên.
Kiểm tra hoạt động của tổ chủ nhiệm.

3

Kiểm tra hoạt động tài chính.

20/01

4

Kiểm tra trách nhiệm của nhân viên bảo vệ
trong việc phòng chống cháy nổ.
Kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng.

27/01

HS, GVCN,
BGH, TPT
Kế toán, Thủ
quy
NV bảo vệ

Th. Xuyên

Toàn trường

2/1-31/1
2/1-31/1

B.phận được
p.công
HS và GVCN

2/1-31/1

GV

5
6
7
8

Kiểm tra việc vệ sinh môi trường, kiến tạo
nhà vệ sinh.
Kiểm tra việc chấp hành nội quy của học
sinh.
Kiểm tra chuyên đề phát sinh khác.

13/01

Lực lượng
kiểm tra

Phương pháp kiểm
tra

Giáo viên

TTCM

KTHS

HT

KTHS, QS, Th. Tin

HT, Công,
Ngân
T Nhường

KTHS

Ban TTND,
Công đoàn.
Hải

Q. sát

KTHS

TPT

KTHS, QS, nắm
thông tin
Q.Sát

BGH

KTHS, QS

BAN KIỂM TRA NỘI BỘ


NỘI DUNG KIỂM TRA THÁNG 02/2016
TT
1

Nội dung kiểm tra

2

Kiểm tra các hoạt động chuyên môn và thực
hiện hồ sơ của giáo viên.
Kiểm tra bộ phận thiết bị thực hành.

3

Kiểm tra bộ phận thư viện.

4

Kiểm tra chuyên môn giáo viên.

5
6

Kiểm tra hoạt động của nhân viên bảo vệ trực
giám sát hành vi đạo đức học sinh.
Kiểm tra công tác y tế trường học.

7

Kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng.

8

Kiểm tra việc chấp hành nội quy của học
sinh.
Kiểm tra chuyên đề phát sinh khác.

9

Thời gian
kiểm tra
(Dự kiến)
25/02

Đối tượng
kiểm tra

Lực lượng
kiểm tra

Phương pháp kiểm
tra

Giáo viên

TTCM

KTHS

03/02

NV Thiết bị

PHT

KTHS

10/02

NV Thư viện

HT, T Nhường

KTHS

01/2-28/2
17/02

GV tổ Sử – Địa CTV
– T.Anh (4 GV)
NV bảo vệ
TPT

KTHS, Dự giờ,
khảo sát CL
KTHS

24/02

NV Y tế

HT

KTHS

Th. Xuyên

Toàn trường

Q. sát

01/2-28/2

HS và GVCN

Ban TTND,
Công đoàn.
TPT

01/2-28/2

GV

BGH

KTHS, QS

Q.Sát

BAN KIỂM TRA NỘI BỘ


NỘI DUNG KIỂM TRA THÁNG 3/2016
TT
1

Nội dung kiểm tra

Thời gian
kiểm tra
(Dự kiến)
25/3

Đối tượng
kiểm tra

Lực lượng
kiểm tra

Phương pháp
kiểm tra

2

Kiểm tra các hoạt động chuyên môn và thực
hiện hồ sơ của giáo viên.
Kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn.

3

Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên.

4

Kiểm tra hoạt động của giáo viên chủ nhiệm.

06/3

GV tổ Hoá –
Sinh (3 GV)
GVCN

5

13/3

CB Đoàn, Đội

PHT

KTHS

6

Kiểm tra hoạt động của các tổ chức Đoàn,
Đội trong việc phối hợp giáo dục đạo đức học
sinh.
Kiểm tra công tác văn thư.

31/3

NV Văn thư

HT, T Nhường

KTHS

7

Kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng.

Th. Xuyên

Toàn trường

Q. sát

8

Kiểm tra chuyên đề phát sinh khác.

01/3–31/3

GV

Ban TTND,
Công đoàn.
BGH

9

Kiểm tra việc chấp hành nội quy của học
sinh.

01/3–31/3

HS và GVCN

TPT

Q.Sát

01/3
01/3–31/3

Giáo viên

TTCM

KTHS

TTCM

PHT

KTHS

CTV
HT

KTHS, Dự giờ,
khảo sát CL
KTHS

KTHS, QS

BAN KIỂM TRA NỘI BỘ


NỘI DUNG KIỂM TRA THÁNG 4/2016
TT
1
2
3

Nội dung kiểm tra
Kiểm tra các hoạt động chuyên môn và thực
hiện hồ sơ của giáo viên.
Kiểm tra chuyên môn giáo viên.

Thời gian
kiểm tra
(Dự kiến)
25/4
01/4–30/4

Đối tượng
kiểm tra
Giáo viên

Lực lượng
kiểm tra
TTCM

Phương pháp kiểm
tra
KTHS

14/4

GV tổ TD – AN CTV
– MT (3GV)
Các tiểu ban
TPT

KTHS, Dự giờ,
khảo sát CL
KTHS

21/4

Giáo viên

HT, PHT

KTHS, QS
Q. sát

Q.Sát

4

Kiểm tra hoạt động của các tiểu ban hoạt
động ngoài giờ.
Kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm.

5

Kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng.

Th. Xuyên

Toàn trường

6

Kiểm tra chuyên đề phát sinh khác.

01/4–30/4

GV

Ban TTND,
Công đoàn.
BGH

7

Kiểm tra việc chấp hành nội quy của học
sinh.

01/4–30/4

HS và GVCN

TPT

KTHS, QS

BAN KIỂM TRA NỘI BỘ


NỘI DUNG KIỂM TRA THÁNG 5/2016
TT
1
2
3
4

Nội dung kiểm tra
Kiểm tra các hoạt động chuyên môn và thực
hiện hồ sơ của giáo viên.
Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của hiệu
phó chuyên môn.
Kiểm tra hoạt động tài chính.

5

Kiểm tra trách nhiệm của nhân viên bảo vệ
trong việc phòng chống cháy nổ.
Kiểm tra công tác cấp phát văn bằng.

6

Kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng.

7

Kiểm tra chuyên đề phát sinh khác.

Thời gian
kiểm tra
(Dự kiến)
20/5

Đối tượng
kiểm tra
Giáo viên

Lực lượng
kiểm tra
TTCM

Phương pháp kiểm
tra
KTHS

05/5

Phó hiệu trưởng HT

KTHS

05/5

Kế toán, Thủ
quy
NV bảo vệ

HT, Công,
Ngân
T Nhường

KTHS

CB QL văn
bằng
Toàn trường

PHT

KTHS, QS

Ban TTND,
Công đoàn.
BGH

Q. sát

12/5
12/5
Th. Xuyên
1/5-20/5

GV

KTHS

KTHS, QS

BAN KIỂM TRA NỘI BỘ


KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM TRA THÁNG ………./………….
TT

Nội dung kiểm tra

Nhận xét, đánh giá (Những nét chính, cơ bản)

Ghi chu

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA THEO TỪNG BỘ PHẬN, CÁ NHÂN

TT

Bộ phận, cá nhân được
kiểm tra

Số
lượt
KT

Nhận xét, đánh giá
Ưu điểm

Khuyết điểm

Xếp
loại

Ghi chu
(Mảng KT)


TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA THEO NỘI DUNG

TT

Nội dung kiểm tra

Số
lượt
KT

Nhận xét, đánh giá
Ưu điểm

Khuyết điểm

Xếp
loại

Ghi chu
(B. phận được
KT)


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁP MƯỜI
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THẠNH LỢI

THEO DÕI – TỔNG HỢP
CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ
NĂM HỌC 2015 – 2016

Họ và tên: Nguyễn Tấn Tài
Chức vụ: Hiệu trưởngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×