Tải bản đầy đủ

5 WEBSITE hữu ÍCH CHO học SINH, SINH VIÊN

5 WEBSITE H Ữ
U ÍCH CHO H Ọ
C SINH,
SINH VIÊN.
1. Thefreedictionary
http://www.thefreedictionary.com/
Thefreedictionary là m ột trong nh ững website t ừđi ển online ph ổbi ến nh ất th ếgi ới hi ệ
n nay.
Ngoài n ội dung chính là các t ừđi ển gi ải ngh ĩa, đ
ồ n g ngh ĩa, trái ngh ĩa, thành ng ữ, t ụ
c ng ữ
, chuyên
ngành tài chính, pháp lu ật, l ịch s ử… ti ếng Anh, thefreedictionary còn bao g ồm các t ừđi ển c ủ
a nhi ề
u
th ứti ếng khác nh ưTây Ban Nha, Đ
ứ c , Pháp, Ý, Ả R ập, Trung, Ba Lan, B ồĐà o Nha, Hi L ạp, Nga….
Các m ục ph ụ“Article of the day”, “This day in history” hay “Today’s birthday” c ũ
ng h ứa h ẹ
n cung c ấp
cho b ạn v ốn ki ến th ức d ồi dào v ềm ọi l ĩnh v ực trong đ

ờ i s ống.
Trang c ũng có forum đ
ể ng ư
ờ i dùng k ết b ạn và bàn lu ận không ch ỉ v ềngôn ng ữmà còn v ềt ấ
t cả
nh ững gì mà h ọquan tâm.

2. ProjectGutenberg
https://www.gutenberg.org/
PojectGutenberg là m ột kho ebook mi ễn phí kh ổng l ồv ới h ơn 33000 đ
ầ u sách t ừth ếk ỷ19 tr ởv ề
tr ư
ớ c v ới Kinh thánh, các tác ph ẩm c ủa n ữv ăn s ĩ Jane Austen hay các tác gi ản ổi danh khác.
C ũng nh ưThefreedictionary, ProjectGutenberg là m ột website đa ngôn ng ữ, ở đâ y ng ư
ời đ
ọ c có th ể
tìm th ấy c ảcác tác ph ẩm kinh đi ển c ủa Hán ng ữ, Ph ần Lan, Hi L ạp cùng hàng ch ụ
c th ứti ế
ng khác.
B ạn có th ểsearch tác ph ẩm theo t ừkhóa t ựa sách, tên tác gi ả, ngôn ng ữ, th ểlo ại ho ặc theo top
100, sau đó t ải sách v ềđ
ọ c trên PC, iPad, Kindle, iPhone hay Android c ũ
ng nh ưcác thi ế
t b ị c ầm tay
khác có ch ức n ăng đ
ọ c ebook.

3. Volunteerinternational
http://volunteerinternational.org/
N ếu b ạn đa ng có d ựđ
ị nh đi du h ọc, tình nguy ện hay th ực t ập ở n ư
ớ c ngoài thì r ất nên ghé qua
Volunteerinternational.
V ới website này, tr ư
ớ c tiên b ạn có th ểtìm hi ểu nh ững đi ều c ần l ưu ý khi đi tình nguy ệ
n nư
ớ c ngoài
hay du h ọc, nh ững gì b ạn c ần chu ẩn b ị tr ư
ớ c , trong và sau khi ra n ư
ớ c ngoài, làm sao đ

ể ch ọn
được t ổch ức và ch ươn g trình phù h ợp.
Có ích h ơn c ảlà hàng ch ụ
c đ
ư
ờ n g link d ẫn t ới các website c ủ
a các t ổch ức c ầ
n tình nguy ệ
n qu ốc t ế
thành viên c ủa Volunteerinternational.
Ch ỉ c ần truy c ập và đ
ă n g kí nh ận newsletter th ư
ờ n g kì c ủ
a m ột trong nh ững t ổch ức này là b ạ
n đã
th ư
ờ n g xuyên c ập nh ật đ
ư
ợ c các ch ư
ơ n g trình phù h ợp v ới m ụ
c đí ch, kh ản ăng tài chính và chuyên
ngành h ọc c ủa b ản thân.

4. esl-lab
http://www.esl-lab.com/
Esl-lab s ẽlà trang web c ực kì h ữu d ụ
ng cho nh ững ai c ần luy ện nghe ti ếng Anh, đ
ặ c bi ệ
t là ở trình
độ b ắt đầu .
Các bài nghe đ
ư
ợ c phân lo ại theo bài h ội tho ại hàng ngày, bài nghe h ọc thu ậ
t, bài nghe m ởr ộ
ng
v ốn t ừv ựng, bài h ội tho ại dài….Trong m ỗi lo ại l ại chia theo đ
ộ khó t ừd ễ, trung bình, khó đ
ến r ấ
t
khó.


S ẽcó các câu h ỏi để ng ườ
i nghe làm tr ướ
c , trong và sau khi nghe để luy ện các k ĩ n ăng c ần thi ế
t
nh ưt ập trung, n ắm b ắt t ừkhóa hay t ừng chi ti ết c ụth ể.
Ngoài ra, esl-lab c ũng d ẫn link đến r ất nhi ều các webiste h ọc ti ếng Anh khác giúp ng ườ
i họ
c luy ện
nghe, nói, đọc , vi ết và h ọc thu ộc c ũ
ng nh ưs ửd ụ
ng ng ữpháp m ột cách thành th ạo.

5. Managementhelp
http://managementhelp.org/
Đú ng nh ưcái tên c ủa website, Managementhelp mang đến cho b ạn r ất nhi ều ki ế
n th ức c ầ
n thi ế
t về
qu ản tr ị.
Website này hi ện có t ới 1.500.000 tri ệu l ượ
t ghé th ăm m ỗi tháng. Ngay trên trang ch ủđã có 78 ch ủ
đề l ớn để b ạn l ựa ch ọn bao g ồm t ừgiao ti ếp v ới khách hàng, xây d ựng v ă
n hóa t ổch ức đến k ĩ
n ăng làm vi ệc nhóm và nhi ều m ảng khác.
V ới m ỗi ch ủđề s ẽcó nhi ều bài vi ết nh ỏ, m ỗi khái ni ệm quan tr ọng xu ất hi ện trong bài vi ế
t lạ
i là ch ủ
đề cho nhi ều bài nh ỏkhác.
Tuy nhiên, đối v ới nh ững b ạn đọc có ni ềm đa m mê và mu ốn có hi ểu bi ết sâu s ắc v ềcác chuyên
ngành liên quan đến qu ản tr ị thì nh ững ki ến th ức trình bày trên trang m ới ch ỉ là h ế
t s ức c ơb ả
n. Vì
th ế, b ạn nên t ận d ụng các link gi ới thi ệu ebook d ướ
i m ỗi ch ủđề hay bài vi ết, ch ắ
c ch ắ
n đi ều này s ẽ
giúp ích cho b ạn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×