Tải bản đầy đủ

BIÊN BẢN Kiểm tra Công tác quản lý của Hiệu trưởng

UBND HUYỆN THÁP MƯỜI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Công tác quản lý của Hiệu trưởng
`____________
- Thời gian kiểm tra: Lúc ……..giờ………phút, ngày ……/……./201….
- Địa điểm: Tại trường …………………………………………………………..
- Thành phần:
. Đoàn kiểm tra:………………………………………………………………….
. Đợn vị được kiểm tra:………………………………………………………….
I. Kết quả kiểm tra:
1. Xây dựng kế hoạch nhà trường và kế hoạch các bộ phận:
a. Xây dựng kế hoạch chung của trường: (cấu trúc, nội dung)
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
b. Xây dựng các loại kế hoạch chuyên môn, cơ sở vật chất, giáo dục đạo đức
hạnh kiểm nhân cách học sinh: (cấu trúc, nội dung)
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
2. Công tác quản lý tài chính, tài sản và thực hiện chế độ chính sách:
a. Ngân sách cho nhà trường các nguồn:
.........................................................................................................................................


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
b. Công tác quản lý tài chính :
+ Dự toán kế
hoạch : ............................................................................................................................
.............
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
+ Nghiệp vụ quản lý:
- Các loại sổ sách :.................................................................................................
- Hồ sơ, chứng từ :.................................................................................................
- Thực hiện thu, chi theo chế độ chính sách hiện
hành: ...............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........
c. Xây dựng, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ:………………...…....................
……………………………………………………………………………………….....
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
d. Công tác quản lý tài sản:
- Việc thực hiện hồ sơ sổ sách quản lý tài sản:.....................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
- Việc tổ chức sử dụng , bảo quản tài sản, thanh lý :............................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3. Việc thực hiện quy chế dân chủ, công khai hóa ;
Việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học, công khai hóa:
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….........................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4. Công tác quản lý sử dụng cán bộ, gv, nhân viên.
a.Tình hình đội ngũ của đơn vị:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2


…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
b. Việc phân công, sử dụng:
- Phân công trong lãnh đạo:……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
- Phân công giáo viên:……………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
.
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
- Phân công nhân viên:…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………..
(Qua phân công, nếu thừa giáo viên, ngoài dạy lớp phải phân công tác giáo dục
gián tiếp quy ra tiết, để đủ tiết chuẩn, tránh lãng phí cho nhà nước).
5. Thi đua khen thưởng và tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo:
a. Công tác thi đua khen thưởng :
* Việc xây dựng chuẩn thi đua, thành lập HĐ thi đua khen thưởng, sáng kiến
kinh nghiệm:
+ Xây dựng tiêu chí thi đua phù hợp:……………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
..
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
+ Thành lập HĐ thi đua khen thưởng:……………………………………..……
…………………………………………………………………………………….……
+ Thành lập HĐ xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm:………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
….
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
`
* Việc tổ chức tự đánh giá; tổ chức theo dõi, ghi nhận kết quả và xét đề nghị khen:
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
b. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo:………………….………..
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3


.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
6. Công tác quản lý hành chính văn phòng:
a. Công tác văn thư lưu trữ:
+ Công văn đi :
- Kỹ thuật, số hiệu văn bản:
……………………………………………………………………………….................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
- Lưu công văn đi :…………………………………………………………….
+ Công văn đến :
- Vào sổ công văn đến : ………………………………………….……………
- Xử lý công văn đến (theo dõi nơi thực hiện công văn ):……..………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………
- Lưu công văn đến :…………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
b. Tổ chức hoạt động y tế, vệ sinh, phục vụ:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
- Công tác vệ sinh, môi trường, cây xanh toàn trường:…………..……………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
- Công tác vệ sinh khu hành chính:……………………………………..………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…….
- Công tác bảo vệ cơ quan:……………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
7. Công tác phối hợp giữa HT và các tổ chức đoàn thể trong trường và
ngoài xã hội.
a. Công tác phối hợp giữa Hiệu trưởng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường:
+ Phối hợp với Tổ chức đảng:
- Quy chế phối hợp bằng văn bản và nội dung phối hợp phù hợp theo chức năng
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4


.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
- Hoạt động phối hợp (qua tìm hiểu trực tiếp với đại diện tổ chức đảng):
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
+ Phối hợp với Công đoàn :
- Quy chế phối hợp bằng văn bản và nội dung phối hợp phù hợp theo chức năng
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…….
- Hoạt động phối hợp (qua tìm hiểu trực tiếp với đại diện Công đoàn):
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
+ Phối hợp với Đoàn TNCS HCM:
- Quy chế phối hợp bằng văn bản và nội dung phối hợp phù hợp theo chức năng
………………………………………….........................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
- Hoạt động phối hợp (qua tìm hiểu trực tiếp với đại diện Đoàn trường):
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
+ Phối hợp với Ban đại diện CMHS :
- Quy chế phối hợp bằng văn bản và nội dung phối hợp phù hợp theo chức năng
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
- Hoạt động phối hợp (qua tìm hiểu trực tiếp với đại diện CMHS):
5


.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
b. Công tác phối hợp giữa HT với các tổ chức đơn vị ngoài xã hội :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
9. Các nhiệm vụ khác được giao của Hiệu trưởng
a. Việc quản lý dạy thêm học thêm, quản lý cấp phát văn bằng:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
b. Việc tuyên truyền phổ biến và thực hiện các quy định pháp luật:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
c. Tổ chức thực hiện các cuộc vận động trong ngành.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
d. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
đ. Công tác tham mưu với cơ quan quản lý cấp trên, với cấp ủy chính quyền địa phương.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
e . Công tác xã hội hóa giáo dục của đơn vị.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
II. Nhận xét, đánh giá chung:
1. Ưu điểm:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
6


.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2. Khuyết điểm
:........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
III. Những nội dung tư vấn của kiểm tra:
(Những vấn đề kiểm tra gợi ý nên làm, có thể làm để cá nhân, đơn vị học tập )
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
IV.Những nội dung thúc đẩy của kiểm tra :
(Những ý kiến yêu cầu cá nhân, đơn vị cần làm đúng theo quy định)
1. Đối với đơn vị (bộ phận, cá nhân) trực tiếp thực hiện:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Đối với các cấp quản lý:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
8


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Ý kiến của đơn vị
……….., ngày ……tháng……năm 201…
(Họ tên, chữ ký)
Người kiểm tra
…………………………………………..
(Họ tên, chữ ký)
……………………………………………

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×