Tải bản đầy đủ

BIÊN BẢN Công tác bồi dưỡng kèm cặp học sinh có học lực yếu kém có nguy cơ bỏ học

UBND HUYỆN THÁP MƯỜI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

________________________________________

BIÊN BẢN
Công tác bồi dưỡng, kèm cặp học sinh có học lực yếu kém, có nguy cơ bỏ học
Trường……………………………………………

- Thời gian: Lúc………….giờ……….…….phút, ngày………/……../………….
- Địa điểm:…………………………………………………………….…………..
- Thành phần:
+ Người kiểm tra: ………………………………………….……………………...
Chúc vụ:………………………Đơn vị:………….………………………………..
+ Người được kiểm tra:……………………………………………………………
Chúc vụ:………………………Đơn vị:………….………………………………..

I. Nội dung và kết quả kiểm tra:
1. Số lượng học sinh đọc chậm, viết chậm (học lực yếu kém):
TT

Hoc và tên GVCN (dạy môn, lớp)

Lớp
(môn)

HS chưa biết đọc,
viết (học lực kém)
SL
%

HS đọc chậm, viết chậm
(học lực yếu )
SL
%

2. Công tác rà soát, cập nhật, xác định nguyên nhân và nhóm đối tượng:
2.1. Ưu điểm:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2.2. Hạn chế:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..


3. Thực hiện các giải pháp giảm tỷ lệ HS có học lực yếu kém và ngăn chặn
nguy cơ bỏ học:
3.1. Những việc làm cụ thể của trường:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3.2. Hiệu quả thực hiện:
a) Kết quả bồi dưỡng học sinh có học lực yếu kém:
- Số lượng HS có tiến bộ (đạt TB):……….…./………….., Tỷ lệ:……………%
- So với kết quả định kì liền kề:…………………………........................................
……………………………………………………………………………………
b) Kết quả ngăn chặn nguy cơ học sinh bỏ học:
- Số lượng học sinh có nguy cơ bỏ học: ………….Tỷ lệ:…………%
- Số học sinh thoát khỏi nguy cơ bỏ học:…………/……….....Tỷ lệ:…………%
c) Kết quả duy trì sĩ số học sinh:
- Kết quả duy trì sĩ số học sinh:…………/……………Tỷ lệ:……………..%
- Số học sinh bỏ học:……………../…………….Tỷ lệ:…………………%
II. Đánh giá, nhận xét chung:
1. Ưu điểm:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………


2. Tồn tại
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
III. Kiến nghị:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

Những nội dung, công việc cần khắc phục:
TT

Nội dung, công việc cần khắc phục

HIỆU TRƯỞNG

Thời gian hoàn thành

NGƯỜI KIỂM TRAx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×