Tải bản đầy đủ

BIÊN BẢN Về việc kiểm tra tình hình chất lượng phong trào hội thi

UBND HUYỆN THÁP MƯỜI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

BIÊN BẢN
Về việc kiểm tra tình hình chất lượng phong trào, hội thi
______________
+ Thời gian: Lúc ………giờ………..phút, ngày ……./……../201……
+ Địa điểm: Tại Trường ………………………………………………………..
+ Thành phần:
- Đoàn kiểm tra:………………………………………………………………...
- Đơn vị được kiểm tra:…………………………………………………………
I. Kết quả kiểm tra:
1. Kết quả các phong trào, hội thi năm học 2013-2014:
1.1. Kết quả thực hiện:
TT


Tên hội thi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Văn hay-Chữ tốt
Sáng tác thơ, truyện ngắn
Khoa học-Kỹ thuật lớp 9
Giải Toán bằng máy tính cầm tay
Hùng biện bằng T. Anh
Hội khỏe Phù Đổng
Kỹ thuật – Vẽ tranh
Học sinh giỏi lớp 9
HS giỏi thí nghiệm, thực hành lớp 9
Giải Toán qua Internet
Tiếng Anh qua Internet
Tin học trẻ không chuyên
Giáo viên dạy giỏi
Thiết bị dạy học tự làm

Đạt giải cấp huyện
I
II
III KK

Đạt giải cấp tỉnh
I
II

III KK

1.2. Nhận xét, đánh giá:
a) Ưu điểm: …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….


b) Khuyết điểm: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
c) Nguyên nhân của khuyết điểm:……………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
2. Giải pháp nâng cao chất lượng phong trào, hội thi năm học 2014-2015:
2.1. Kế hoạch tổ chức các phòng trào, hội thi:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng phong trào, hội thi:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………


II. Nhận xét đánh giá chung:
1. Ưu điểm:……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Khuyết điểm: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
III. Kiến nghị:
1. Đối với trường:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
2. Đối với Phòng GDĐT:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
HIỆU TRƯỞNG
(Ý kiến, họ tên và chữ ký)
…………………..……………………..
…………………………………………

NGƯỜI KIỂM TRAx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×