Tải bản đầy đủ

BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ CỦA HIỆU TRƯỞNG

UBND HUYỆN THÁP MƯỜI
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

________________________________________

BIÊN BẢN
KIỂM TRA CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ CỦA HIỆU TRƯỞNG
Trường……………………………………………

- Thời gian: Lúc……….giờ……….phút, ngày………/……../……….
- Địa điểm:……………………………………………………………..
- Thành phần:
+ Người kiểm tra: ………………………………………….………….
Chúc vụ:………………………Đơn vị:………….……………………
+ Người được kiểm tra:………………………………………………..
Chúc vụ:………………………Đơn vị:………….……………………

I. Nội dung và kết quả kiểm tra:
1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ của Hiệu trưởng:
1.1. Kết quả thực hiện:
- Nội dung kiểm tra:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
- Lực lượng kiểm tra:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
- Chỉ tiêu kiểm tra theo yêu cầu:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
- Thời gian kiểm tra:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
- Hình thức và phương pháp kiểm tra:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
- Kinh phí kiểm tra:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
1.2. Tồn tại:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………


2. Xây dựng các loại biểu mẫu phục vụ cho kiểm tra:
2.1. Kết quả thực hiện:
- Biểu mẫu kiểm tra cá nhân:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
- Biểu mẫu kiểm tra các bộ phận:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2.2. Tồn tại:
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch:
3.1. Kết quả thực hiện:
TT

Nội dung kiểm tra

Cá nhân, bộ phận
được kiểm tra

Số lượt
kiểm tra

3.2. Tồn tại:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. Xử lý sau kiểm tra:
4.1. Kết quả thực hiện:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4.2. Tồn tại:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………


5. Lưu trữ hồ sơ kiểm tra:
4.1. Kết quả thực hiện:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4.2. Tồn tại:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
II. Đánh giá, nhận xét chung:
1. Ưu điểm:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Tồn tại
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
III. Kiến nghị:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Những nội dung, công việc cần khắc phục:
TT

Nội dung, công việc cần khắc phục

HIỆU TRƯỞNG

Thời gian hoàn thành

TM. ĐOÀN KIỂM TRAx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×