Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn tự đánh giá cho điểm công tác kiểm tra nội bộ của các trường

UBND HUYỆN THÁP MƯỜI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

______________________________________________

Số: 639/PGDĐT-NV

Tháp Mười, ngày 11 tháng 9 năm 2015

V/v hướng dẫn tự đánh giá, cho điểm công
tác kiểm tra nội bộ của các trường
năm học 2015-2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc.

Căn cứ công văn số 109/HD-SGDĐT ngày 27 tháng 8 năm 2015 của Sở GDĐT

về việc Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2015-2016;
Phòng GDĐT hướng dẫn các trường trực thuộc tự đánh giá, cho điểm và kiểm
tra chéo học tập kinh nghiệm về công tác kiểm tra nội bộ của các trường năm học
2015-2016 như sau:
I. NỘI DUNG VÀ BIỂU Đ IỂM
TT
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4

NỘI DUNG
Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ:
Xây dựng kế hoạch kiểm tra (Cấu trúc theo công văn của Phòng năm 2015)
Kinh phí cho hoạt động kiểm tra (Theo hướng dẫn Phòng GDĐT)
Biên soạn, biên tập các biểu mẫu kiểm tra:
Biểu mẫu kiểm tra cá nhân giáo viên, nhân viên (Thể thức, nội dung)
Biểu mẫu kiểm tra tập thể tổ CM, bộ phận CM (Thể thức, nội dung)
Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch. (Nếu chỉ tiêu kiểm tra tại kế hoạch chưa
đúng quy định thì kết quả kiểm tra chỉ đạt mức tương ứng)
Kết quả ktra cá nhân (Chú ý nội dung ghi chép và kết quả đánh giá phù hợp)
Kết quả ktra tập thể (Chú ý nội dung ghi chép và kết quả đánh giá phù hợp)
Lưu trữ hồ sơ về kiểm tra.
Các văn bản về Luật TTra, KN, TC, PCTN; quy định tiếp công dân.
Các văn bản hướng dẫn về thanh tra, kiểm tra của Sở, Phòng GDĐT

Các văn bản hướng dẫn về kiểm tra của trường (nếu có); các báo cáo định kỳ
Hồ sơ các đợt kiểm tra; hồ sơ giải quyết KN,TC
Thực hiện kiểm định chất lượng
(Điểm thưởng, 01 trong các diện cao nhất dưới đây)
Đã hoàn thành tự đánh giá (hồ sơ)
Được đánh giá ngoài đạt cấp độ 1 (văn bản)
Được đánh giá ngoài đạt cấp độ 2 (văn bản)
Được đánh giá ngoài đạt cấp độ 3 (văn bản)
Tổng cộng:

Điểm tối đa
10. chia ra
8
2
10. chia ra
5
5
60. chia ra
30
30
10
1.5
1.5
2.0
5.0
10
3
6
8
10
100 điểm


II. ĐỊNH LƯỢNG, CHO ĐIỂM
1. 100% số điểm của từng nội dung khi đạt 100% yêu cầu.
2. 90% số điểm của từng nội dung khi đạt 90% - 99% yêu cầu.
3. 80% số điểm của từng nội dung khi đạt 80% - 89% yêu cầu.
2. 70% số điểm của từng nội dung khi đạt 70% - 79% yêu cầu.
3. 50% số điểm của từng nội dung khi đạt 50% - 69% yêu cầu.
4. 25% số điểm của từng nội dung khi đạt 25% - 49% yêu cầu.
5. Dưới 25% yêu cầu, không cho điểm.
III. TỰ ĐÁNH GIÁ, KIỂM TRA CHÉO
1. Báo cáo tự đánh giá:
Trên cơ sở quy định mức khung điểm tối đa theo từng nội dung, Hiệu trưởng
các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS và các trường TH&THCS viết báo
cáo tự đánh giá, cho điểm tương ứng theo định lượng, cho điểm nêu trên.
2. Kiểm tra chéo học tập kinh nghiệm:
Phòng GDĐT tổ chức các đoàn kiểm tra chéo giữa các đơn vị để xác định điểm
số, qua đó học tập kinh nghiệm lẫn nhau giữa các đơn vị.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- UBND huyện (thay báo cáo);
- LĐ Phòng (chỉ đạo);
- CĐ GD huyện (để biết);
- Tổ trưởng các Tổ PGD (để biết);
- Lưu: HC, NV (G).

TRƯỞNG PHÒNG

Lê Ngọc Ảnh

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×