Tải bản đầy đủ

Mẫu phiếu dự giờ trường trung học cơ sở

PHÒNG GD&ĐT THÁP MƯỜI
TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU DỰ GIỜ
Họ và tên người dạy: ………………………….……… Tổ: ……………………
Dạy lớp: …….Môn: ……………;Tiết PPCT: ……Ngày dạy:…/…/…..Tiết:…..
Tên bài dạy: ……………………………………………………………………...
I. Phần diễn biến tiết dạy:
HĐ của giáo viên
HĐ của học sinh

Nhận xét


HĐ của giáo viên

HĐ của học sinh


Nhận xét


II. PHẦN NHẬN XÉT VÀ CHO ĐIỂM
Tiêu chí
Nội dung
1
Nội
2
dung
3
Phương 4
pháp
5
Phương 6
tiện
7
8
Tổ chức
9
Kết quả 10
Điểm tổng cộng

Điểm
0

0,5

1

1,5

2

……../ 20

III. ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CHUNG TIẾT DẠY
1. Đánh giá:
........................................................................................................................

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Xếp loại chung tiết dạy:
IV. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM:
........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
NGƯỜI DẠY

HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI DỰTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×