Tải bản đầy đủ

BIÊN BẢN GIÁM SÁT Giám sát công tác phòng chống tham nhũng

PHÒNG GD&ĐT THÁP MƯỜI
TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

___________________________________

BIÊN BẢN GIÁM SÁT
Giám sát công tác phòng chống tham nhũng
Năm học 2015 – 2016
_____________
- Họ và tên người giám sát: ………..………………………..…………………
- Cá nhân, bộ phận được giám sát:………………………………..……………
- Thời gian giám sát: từ……./……./…… đến……./……/………
I. Những việc đã tiến hành khi giám sát:
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

II. Kết quả giám sát:
1. Kịp thời nắm các văn bản pháp luật, văn bản quy định của ngành:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Thực hiện các quy tắc ứng xử của cơ quan quy định:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
4. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, thực hiện 3 nội dung công khai cũng như kê
khai minh bạch tài sản :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………


5. Việc thực hiện chế độ chính sách của lãng đạo đối với cán bộ, giáo viên và
nhân viên:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
* Nhận xét:

- Ưu điểm:…………………………………………………………………......
………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………
- Tồn tại:………………….…………………………………………………….
……………………………………….
………………………………………………………………………….
……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………
III. Những yêu cầu của người kiểm tra:
(Những yêu cầu cá nhân, đơn vị làm đúng theo quy định của ngành, Pháp luật)

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Người được kiểm tra

XÁC NHẬN CỦA
BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG

Người kiểm traTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×