Tải bản đầy đủ

Kỹ thuật ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản.

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG
CHUYỂN GIAO PTNN&PTNT TAM KỲ

Kỹ thuật ứng dụng chế phẩm sinh học
trong nuôi trồng thủy sản.

Tam Kỳ, ngày .... Tháng .... Năm 2013


Tổng quan
Sự phát triễn nhanh chóng của hoạt
động nuôI đã kéo theo việc suy giảm
sản lượng trên toàn thế giới mà
nguyên nhân chủ yếu chính là việc
bùng phát dịch bệnh, chủ yếu là vi
khuẩn phát sáng Vibrio và vi khuẩn
đốm trắng.


 T×nh tr¹ng nµy gÇn nh­ ch¾c ch¾n cã
sù trî gióp cña nh÷ng viÖc nh­ nu«I

t«m víi mËt ®é qu¸ cao, sö dông
kh¸ng sinh vµ hãa chÊt víi liÒu cao.


Tác dụng của chế phẩm sinh học
ổn định chất lượng nước, đáy ao.
Hạn chế sự phát triễn quá mức của si
khuẩn có hại, giảm cơ hội gây bệnh cho
vật nuôi.
Phân giảI chất hữu cơ tích tụ nền đáy ao.
Xử lý ô nhiễm, xử lý chất lơ lửng, phân
hủy nhanh chóng thúc ăn du thừa.


Hấp phụ độc hóa học, ion, độc sinh
học (nitrate, nitrite, amonia, ion
sắt).
Gây tảo có lơi.
Khử tảo tàn, tảo già.
Gỉam khí độc (H2S, NO2, CL) khử
mùi hôI thối.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×