Tải bản đầy đủ

BIÊN BẢN Kiểm tra công tác văn bằng chứng chỉ trong nhà trường

PHÒNG GD&ĐT THÁP MƯỜI
TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN
Kiểm tra công tác văn bằng, chứng chỉ trong nhà trường
Năm học 2015 - 2016
A. Thời gian: Lúc ….. giờ ……. ngày ……/……/…..……….
Địa điểm: tại trường.............................................................................................
B. Thành phần làm việc:
- Đoàn kiểm tra:
+ Ông (bà):…………………………….Chức vụ:………..…Đơn vị:……………...
+ Ông (bà):…………………………….Chức vụ:………..…Đơn vị:……………...
- Đơn vị được kiểm tra:
+ Ông (bà):…………………………….Chức vụ:………..…Đơn vị:……………...
C. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA:
I. Công tác triển khai các văn bản của cấp trên, văn bản thông tin cho học
sinh đã tốt nghiệp đến nhận bằng:
....................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
………..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
II. Quy trình cấp phát:
1. Việc mở sổ theo dõi cấp phát:
...................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
2. Sổ cấp bằng có thực hiện đầy đủ khâu ký duyệt hàng năm của thủ trưởng
đơn vị, đóng dấu giáp lai ở giữa sổ và có kết toán số lượng cấp phát hàng năm:
....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. Thống kê số lượng bằng tồn trong năm và có ký xác nhận của lãnh đạo
nhà trường:
…………………………………………………………………………….………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………


4. Quy trình về việc nhận thay: Các trường hợp nhận thay phải có giấy uỷ
quyền của người chủ bằng, có xác nhận của UBND xã, thị trấn và người nhận thay
phải có giấy chứng minh nhân dân.
……………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
III. Công tác quản lý phôi bằng:
1. Công tác lưu trữ văn bằng chưa phát:
……………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………….
…………..
2. Công tác quản lý danh sách công nhận tốt nghiệp của các năm:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
IV. Ưu điểm và tồn tại:
1. Ưu điểm:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Tồn tại: ..……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
V. Những đề xuất, kiến nghị:
..................................................................................................................................
.....................………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………


Người được kiểm tra

XÁC NHẬN CỦA
BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG

Người kiểm trax

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×