Tải bản đầy đủ

Kiểm tra việc tổ chức dạy thêm học thêmtrong nhà trường

PHÒNG GD&ĐT THÁP MƯỜI
TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN
Kiểm tra việc tổ chức dạy thêm học thêm (DTHT) trong nhà trường
Đơn vị ...........................................................................................
A. Thời gian: Lúc…..giờ…….ngày……/……/…..……tại trường..........................................
B. Thành phần làm việc:
- Đoàn kiểm tra:
+ Ông (bà):……………………………….Chức vụ:………..…Đơn vị:………………….
+ Ông (bà):……………………………….Chức vụ:………..…Đơn vị:………………….
- Đơn vị được kiểm tra:
+ Ông (bà):……………………………….Chức vụ:………..…Đơn vị:………………….
C. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA:
I. Hồ sơ thủ tục và cơ sở vật chất:
1. Hồ sơ thủ tục được tổ chức DTHT (đính kèm phê duyệt của Phòng GDĐT):
..............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thời điểm kiểm tra: .......................................
……….............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
II. Công tác quản lý điều hành, kiểm tra DTHT của thủ trưởng:
1. Số liệu về tổ chức hoạt động DTHT:
+ Đối tượng học (khối lớp):................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
+ Số lượng học sinh học (đơn tự nguyện):..........................................................................
……………………………………………………………………………………………………
+ Tổ chức dạy các môn:.......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
+ Đội ngũ giáo viên:.............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
+ Nội dung dạy (giản tiết, ôn tập, nâng cao):.....................................................................
.........................................................................................................................................................
+ Thời gian, thời lượng (số tiết/tuần/môn):
Môn:.....................................Số tiết:……./tuần, Môn:.....................................Số tiết:……./tuần,
Môn:.....................................Số tiết:……./tuần, Môn:.....................................Số tiết:……./tuần,
Môn:.....................................Số tiết:……./tuần, Môn:.....................................Số tiết:……./tuần,
Môn:.....................................Số tiết:……./tuần, Môn:.....................................Số tiết:……./tuần,
Môn:.....................................Số tiết:……./tuần, Môn:.....................................Số tiết:……./tuần,
+ Thực hiện mức thu, chi:
Thu: Số tiền:…………………….…./1 em/môn/…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Tổng số tiền thu được:…………………………………………………………………….


2. Ban quản lý điều hành hoạt động DTHT:
a. Quyết định thành lập:.......................................................................................................
b. Cơ cấu thành phần theo hướng dẫn 170/SGDĐT-TTr, ngày 21/9/2012.
........................................................................................................................................................
c. Văn bản phân công nhiệm vụ thành viên:........................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
d. Hoạt động của Ban điều hành:
+ Ban hành các văn bản quản lý điều hành
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
+ Hồ sơ quản lý điều hành:..................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….

3. Thực hiện hoạt động dạy thêm, học thêm:
a. Thực hiện nội dung, chương trình dạy học:
Ưu điểm:…………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Khuyết điểm:……………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
b. Thực hiện các loại hồ sơ sổ sách: (Soạn giảng, sổ điểm, sổ đầu bài, bài kiểm tra….)
Ưu điểm:…………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Khuyết điểm:……………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
4. Thực hiện quản lý,sử dụng kinh phí: (Biên bản họp, hồ sơ chứng từ thu chi, tỷ lệ
thu chi, đối tượng được hưởng, công khai …..)
Ưu điểm:…………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Khuyết điểm:……………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………


5. Thực hiện kiểm tra hoạt động DTHT:
a. Quyết định thành lập:......................................................................................................
b. Cơ cấu thành viên theo hướng dẫn 170/SGDĐT-TTr, ngày 21/9/2012.
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
c. Văn bản phân công nhiệm vụ thành viên:........................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
d. Xây dựng biểu mẫu kiểm tra và hoạt động kiểm tra
+ Liệt kê các loại biểu mẫu:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
+ Hoạt động kiểm tra (qua hồ sơ kiểm tra):
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
III. Nhận xét công tác quản lý điều hành, kiểm tra:
1.Ưu điểm:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. Khuyết điểm:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
IV. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra :
1. Đối với đơn vị:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. Đối với cấp quản lý:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Người được kiểm tra

XÁC NHẬN CỦA
BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG

Người kiểm trax

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×