Tải bản đầy đủ

câu hỏi Thị trường chứng khoán

NGÂN HÀNG CÂU HỎI
MÔN: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
HỆ: CĐCN
PHẦN CÂU HỎI NHẬN BIẾT (2 điểm)
Câu 1: Thị trường tài chính là gì? Phân loại thị trường tài chính?
Câu 2: Trái phiếu là gì? Nêu đặc điểm và các loại trái phiếu?
Câu 3: Cổ phiếu là gì? Nêu đặc điểm và các loại cổ phiếu?
Câu 4: Thị trường chứng khoán sơ cấp là gì? Nêu các điều kiện phát hành chứng khoán
trên thị trường chứng khoán sơ cấp?
Câu 5: Sở giao dịch chứng khoán là gì? Nêu cơ cấu tổ chức và các thành viên của sở
giao dịch chứng khoán?
Câu 6: Nêu nội dung của các chứng chỉ tài chính có nguồn gốc chứng khoán?
Câu 7: Thị trường OTC là gì? Nêu các đặc tính mở của thị trường OTC?
Câu 8: Nêu các chủ thể tham gia trên thị trường chứng khoán? Hoạt động trên thị trường
chứng khoán phải tuân thủ những nguyên tắc nào?
Câu 9: Thị trường vốn là gì? Nêu các đặc điểm và các bộ phận của thị trường vốn?
Câu 10: Thị trường tiền tệ là gì? Nêu các đặc điểm và các bộ phận của thị trường tiền tệ?
Câu 12: Nêu quy trình giao dịch tại thị trường chứng khoán tập trung?
PHẦN CÂU HỎI THÔNG HIỂU (5 điểm)
Câu 1: So sánh sự giống và khác nhau giữa cổ phiếu thường và trái phiếu?
Câu 2: Nêu các chức năng của thị trường tài chính? Chức năng quan trọng nhất là gì?

Phân biệt kênh tài chính trực tiếp và gián tiếp?
Câu 3: Phân biệt thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp? Mối quan hệ giữa chúng?
Câu 4: Thế nào là thị trường chứng khoán? Vị thế của thị trường chứng khoán trên thị
trường tài chính?
Câu 5: Tại sao nói thị trường chứng khoán là phong vũ biểu của nền kinh tế?
Câu 6: Tại sao nói mô hình công ty cổ phần phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế
hiện đại?
Câu 7: Tại sao mức giá đặt mua trong quyền mua cổ phần lại thấp hơn giá thị trường?
Câu 8: Hãy giải thích ý nghĩa kinh tế của hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn?


Câu 9: Loại chứng khoán dành cho người sở hữu được mua cổ phiếu thường với những
điều kiện quy định trước về giá cả, khối lượng, thời hạn, được phát hành kèm theo một
đợt phát hành trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi gọi là gì? Những điểm gì khác biệt so với
quyền mua cổ phần dành cho cổ đông hiện hữu?
Câu 10: Trái phiếu chuyển đổi là gì? Công ty cổ phần phát hành loại trái phiếu này vì
những ưu điểm nào? Về phía nhà đầu tư sẽ gặp những rủi ro gì?
Câu 11: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới giá cổ phiếu?
Câu 11: Cổ phiếu ưu đãi là loại chứng khoán lai tạp. Đúng hay sai? Tại sao?
Câu 12: Phân tích vai trò của việc phát hành chứng khoán đối với nền kinh tế?
Câu 13: Phân tích các ưu, nhược điểm của một công ty niêm yết?
Câu 14: So sánh điểm giống và khác nhau giữa thị trường OTC và thị trường giao dịch
tập trung?
Câu 15: Phân tích các đặc điểm của các công cụ trên thị trường vốn và thị trường tiền tệ.
Câu 16: So sánh điểm giống và khác nhau giữa hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai?
Câu 17: Nếu là chủ một doanh nghiệp đang có ý định phát hành chứng khoán ra công
chúng, bạn sẽ lựa chọn phương thức bảo lãnh nào? Tại sao?
Câu 18: Đầu tư vào trái phiếu Chính phủ là cách đầu tư khôn ngoan. Hãy bình luận về
quan điểm trên.
Câu 19: Nêu các điều kiện được phép niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng
khoán Việt Nam. Tại sao cần thiết phải niêm yết chứng khoán?
Câu 20: Phân tích vị trí và vai trò của thị trường OTC trong tổng thể thị trường chứng
khoán?
Câu 21: Phân tích mối quan hệ giữa thị trường OTC và thị trường chứng khoán tập
trung?
Câu 22: Chỉ số giá chứng khoán phản ánh hiệu quả hoạt động của toàn bộ nền kinh tế.
Bình luận về quan điểm trên.
Câu 23: Thị trường chứng khoán là công cụ giúp Chính phủ điều hành vĩ mô nền kinh
tế, bạn hiểu như thế nào? Cho ví dụ cụ thể?
Câu 24: Nêu các hiểu biết về thị trường chứng khoán New York? Những tác dụng của

thị trường chứng khoán trong nền kinh tế Mỹ?


Câu 25: Nêu các hiểu biết về thị trường chứng khoán Tokyo? Những ưu thế giúp thị
trường chứng khoán Nhật Bản phát triển?
Câu 26: Trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán theo quy định của Việt Nam?
Câu 27: Sự cần thiết của các nhà tạo lập thị trường trên thị trường OTC?
Câu 28: Nêu các hiểu biết về hoạt động giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán
TP.HCM?
Câu 29: Nêu các hiểu biết về hoạt động giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán
Hà Nội?
Câu 30: So sánh sự khác nhau về tiêu chuẩn niêm yết tại HOSE và HaSTC?
PHẦN CÂU HỎI VẬN DỤNG (3 điểm)
Câu 1: Tính chỉ số VNIndex biết:
- Kết quả phiên giao dịch đầu tiên 28/7
Tên công ty Tên cổ phiếu Giá thực hiện Số lượng CP niêm yết Giá thị trường
Cơ điện lạnh REE
16.000
15.000.000
240.000.000.000
Cáp VL VT SAM
17.000
12.000.000
204.000.000.000
- Vào ngày 2/8 kết quả giao dịch như sau:
Tên công ty Tên cổ phiếu Giá thực hiện Số lượng CP niêm yết Giá thị trường
Cơ điện lạnh REE
16.600
15.000.000
249.000.000.000
Cáp VL VT SAM
17.500
12.000.000
210.000.000.000
- Vào ngày 4/8 kết quả giao dịch như sau:
Tên công ty Tên cổ phiếu Giá thực hiện Số lượng CP niêm yết Giá thị trường
Cơ điện lạnh REE
16.900
15.000.000 235.500.000.000
Cáp VL VT SAM
17.800
12.000.000 213.600.000.000
Giấy HP
HAP
16.000
1.008.000 16.128.000.000
Tramsimex
TMS
14.000
2.200.000 30.800.000.000
Câu 2: Một hợp đồng quyền chọn mua 100 cổ phần của công ty X cho phép người mua
hợp đồng có thể mua 100 cổ phiếu X với giá 100USD thời hạn 3 tháng và phí là
2USD/cổ phiếu. Hãy xác định lợi nhuận của người mua hợp đồng quyền trên khi giá
chứng khoán tăng 120USD/cổ phiếu trong 2 tháng.
Câu 3: Công ty cổ phần H ngoài số cổ phiếu phổ thông có phát hành các loại cổ phiếu
ưu đãi sau đây với tỷ lệ cổ tức quy định:
- Cổ phiếu ưu đãi có tích lũy: 8%
- Cổ phiếu ưu đãi không tich lũy: 10%
- Cổ phiếu ưu đãi tham dự chia phần: 8%


Tình hình kinh doanh qua các năm như sau:
- Năm 2010, công ty gặp khó khăn nên chỉ có khả năng trả cổ tức cho cổ phiếu ưu
đãi 50% cổ tức đã quy định
- Năm 2011, công ty làm ăn phát đạt, dành ra một quỹ để trả hết phần cổ tức còn
thiếu cho cổ đông ưu đãi tích lũy, trước khi trả cổ tức quy định cho cổ phiếu ưu đãi và
trả cổ tức cổ phiếu thường 5% mệnh giá.
Hãy xác định kết quả phân phối cổ tức năm 2010, 2011
Câu 4: Nhà đầu tư mua hợp đồng quyền chọn bán 100 cổ phiếu thời hạn 3 tháng với giá
100USD/cổ phiếu, phí mua là 2USD/cổ phần. Xác định lợi ích của nhà đầu tư nếu giá cổ
phiếu giảm xuống 80USD/cổ phiếu.
Câu 5: Hãy khớp lệnh cho cổ phiếu sau:
-

Khối lượng mua:
+1000, giá mua 134.000đ/cp
+ 2300, giá mua 133.000đ/cp

- Khối lượng bán:
+ 1500, giá bán 136.000đ/cp
+ 4000, giá bán MP
Câu 6: Hãy khớp lệnh cho cổ phiếu sau:
- Khối lượng mua:
+ 2700, giá mua 120.000đ/cp
+ 4500, giá mua MP
- Khối lượng bán:
+ 3000, giá bán 125.000đ/cp
+1200, giá bán 122.000đ/cp
Câu 7: Nêu đặc điểm của chứng khoán. Liên hệ với các hàng hóa giao dịch trên thị
trường chứng khoán Việt Nam?
Câu 8: Một số nhà kinh tế cho rằng: Một trong những lý do làm cho các nền kinh tế ở
các nước đang phát triển tăng trưởng chậm là do thị trường tài chính chưa mở cửa một
cách đầy đủ. Hãy bình luận về quan điểm trên?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×