Tải bản đầy đủ

Câu hỏi LT Tiền tệ tín dụng

NGÂN HÀNG CÂU HỎI
MÔN: LÝ THUYẾT TIỀN TỆ TÍN DỤNG
HỆ: TCCN
PHẦN CÂU HỎI NHẬN BIẾT (2 điểm)
Câu 1: Nêu nguồn gốc ra đời và bản chất của tiền tệ?
Câu 2: Lãi suất tín dụng là gì? Nêu các loại lãi suất tín dụng và ý nghĩa của nó?
Câu 3: Thị trường tiền tệ là gì? Nêu cơ cấu và các chủ thể tham gia thị trường tiền tệ?
Câu 4: Thanh toán không dùng tiền mặt là gì? Nêu các nguyên tắc trong thanh toán
không dùng tiền mặt?
Câu 5: Tỷ giá hối đoái là gì? Nêu nội dung các loại tỷ giá hối đoái?
Câu 6: Nêu sự ra đời và phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam?
PHẦN CÂU HỎI THÔNG HIỂU (5 điểm)
Câu 1: Phân tích các chức năng của tiền tệ và mối quan hệ giữa chúng
Câu 2: Nêu khái niệm và các loại tiền dấu hiệu? Nêu các ý nghĩa của tiền dấu hiệu trong
nền kinh tế?
Câu 3: Phân tích các biện pháp khắc phục thiểu phát?
Câu 4: Phân tích các biện pháp ổn định tiền tệ chống lạm phát?
Câu 5: Phân tích bản chất và chức năng của tín dụng?
Câu 6: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất tín dụng?
Câu 7: Nêu điểm giống và khác nhau giữa tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng?
Câu 8: Ngân hàng trung ương là gì? Phân tích các vai trò của ngân hàng trung ương?

Câu 9: Ngân hàng thương mại là gì? Phân tích các vai trò của ngân hàng thương mại?
Câu 10: Nêu điểm giống và khác nhau giữa ngân hàng trung ương và ngân hàng thương
mại?
Câu 11: Phân tích các vai trò của thị trường tiền tệ?
Câu 12: Nêu các tổ chức tín dụng phi ngân hàng? Phân tích các vai trò của nó trong nền
kinh tế quốc dân?
Câu 13: Phân tích các vai trò của tiền tệ trong nền kinh tế thị trường?
Câu 14: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ giá hối đoái?


Câu 15: Cán cân thanh toán là gì? Các biện pháp điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế
khi bội chi hoặc bội thu?
Câu 16: Phân tích các vai trò của tín dụng quốc tế?
Câu 17: Nêu khái niệm và quy trình thanh toán séc chuyển khoản qua hệ thống hai ngân
hàng? (Vẽ sơ đồ và ghi chú)
Câu 18: Nêu khái niệm và quy trình thanh toán ủy nhiệm chi qua hệ thống hai ngân
hàng? (Vẽ sơ đồ và ghi chú)
Câu 19: Nêu khái niệm và quy trình thanh toán L/C trong thanh toán quốc tế? (Vẽ sơ đồ
và ghi chú)
Câu 20: Nêu khái niệm và quy trình thanh toán séc bảo chi qua hệ thống hai ngân hàng?
(Vẽ sơ đồ và ghi chú)
PHẦN CÂU HỎI VẬN DỤNG (3 điểm)
Cấp 1
Câu 1: Nêu nhận xét về các yếu tố trong chế độ lưu thông tiền tệ tại Việt Nam?
Câu 2: Giả sử tỷ giá hối đoái là 1USD = 20.000 VND, tỷ lệ lạm phát tại Việt Nam là
15%, tỷ lệ lạm phát của Mỹ là 7%. Dưới tác động của lạm phát, tỷ giá hối đoái sẽ thay
đổi như thế nào?
Câu 3: Sau 2 năm gửi tiết kiệm, ông An nhận được tổng số tiền là 245.124.000 đồng.
Hỏi số tiền ông gửi tiết kiệm ban đầu biết lãi suất tín dụng là 12%/năm
Câu 4: Sau 2 năm gửi tiết kiệm, ông An nhận được số tiền là 24.512.400 đồng. Hỏi số
tiền ông gửi tiết kiệm ban đầu biết lãi suất tín dụng là 11%/năm
Cấp 2
Câu 5: Tỷ giá hối đoái có tác động tới hoạt động huy động vốn nước ngoài của một quốc
gia. Đúng hay sai? Tại sao?
Câu 6: Tỷ giá hối đoái có tác động tới hoạt động xuất, nhập khẩu của một quốc gia.
Đúng hay sai? Tại sao?
Câu 7: Thiểu phát tác động như thế nào đến đời sống kinh tế xã hội? Liên hệ thực tế?
Câu 8: Lạm phát tác động như thế nào đến đời sống kinh tế xã hội? Liên hệ thực tế?
Cấp 3Câu 9: Liên hệ thực tiễn hoạt động của ngân hàng Nhà nước Việt Nam với vai trò là
Ngân hàng trung ương?
Câu 10: Thực trạng vấn đề lãi suất tại Việt Nam những năm gần đây?
Câu 11: Liên hệ thực tiễn hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam những
năm gần đây?
Câu 12: Các nhân tố ảnh hưởng tới mức cung tiền và ý nghĩa của nó đối với nền kinh tế
Việt Namx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×