Tải bản đầy đủ

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở chi bộ trường THCS mai hóa, huyện tuyên hóa thực trạng và giải pháp

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Thực trạng và giải pháp

LỜI MỞ ĐẦU
Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện,
đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước
Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam),
đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến,
hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công
cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ
quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng
thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu
trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.
Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã
hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công
chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa MácLênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành
động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân
loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để
đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện
vọng của nhân dân.
Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung

dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ
trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên
tắc : tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ
Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp
và pháp luật.
Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên
phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời
phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp
công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh
cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của
Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức, lối sống
lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng,
giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.
Đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng. Là nhân tố quan trọng quyết định
sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của Đất nước.
Đảng muốn mạnh thì phải có đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự mạnh, có bản lĩnh
chính trị vững vàng, có kiến thức khoa học và thực tế ... có khả năng hoạch định
các chính sách phù hợp với quy luật khách quan, xu thế thời đại và điều kiện đất
nước, đồng thời đưa các chính sách đó vào đời sống thực tiễn.
Người thực hiện:Mai Xuân Hiểu- Đơn vị: Trường THCS Mai Hóa

1


Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Thực trạng và giải pháp

Đối với Đảng viên làm công tác giáo dục còn có nhiệm vụ nặng nề hơn vì
mỗi thầy giáo, cô giáo phải là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo
cho học sinh noi theo.
Chính vì vậy mà ngay từ khi mới ra đời, Đảng và Bác Hồ đã đặc biệt quan
tâm đến việc bồi dưỡng và phát triển đội ngũ đảng viên, cử cán bộ đi học tập bồi
dưỡng, thu hút người tài đứng trong hàng ngũ của Đảng ... Ngày nay, trong thời
kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng đã có nhiều đường lối, chính
sách nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nâng cao trình độ về mọi mặt cho
đảng viên, đáp ứng nhu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập.
Tuy nhiên vẫn còn một số bất cấp trong việc phát triển đội ngũ đảng viên,
cán bộ đảng viên chưa theo kịp trình độ phát triển của khoa học kỹ thuật, cá nhân
chủ nghĩa, một số đảng viên tha hoá, biến chất, gây mất niềm tin trong nhân
dân ... Do đó, cần phải có chiến lược bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng viên, cả về

mặt tư tưởng chính trị và trình độ chuyên môn, không những trong phạm vi cả
nước, mà trong từng địa phương, từng cơ quan đơn vị.
Đối với Trường trung học cơ sở Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng
Bình, Chi bộ nhà trường được thành lập năm 1966, đánh dấu mốc son trong sự
phát triển của tổ chức Đảng nhà trường. Trong nhiều năm trở lại đây, chi bộ nhà
trường đặc biệt quan tâm đến việc phát triển đội ngũ đảng viên, không những
tăng cường về mặt số lượng, trẻ hoá đội ngũ. Với số lượng 31 đảng viên trên tổng
số 34 cán bộ giáo viên, tỷ lệ đảng viên là 91,2% đây là tỷ lệ cao so với các
trường THCS trong toàn huyện. Bên cạnh đó chi bộ còn chú trọng đến việc nâng
cao trình độ lý luận, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đảng
viên, hiện nay nhà trường có 1 đồng chí có trình độ trung cấp, 1 đồng chí đang
theo học lớp trung cấp lý luận chính trị. Ngoài ra nhà trường triển khai sâu rộng
cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo chỉ
thị của Ban bí thư Trung ương Đảng. Thường xuyên tham gia, tổ chức các buổi
học tập Nghị quyết Đảng các cấp.
Tuy nhiên, sự phát triển nêu trên của Chi bộ nhà trường còn chưa tương
xứng với tiềm năng hiện có. Một số đảng viên chưa thực sự gương mẫu, chưa
phát huy được tính tiền phong và vai trò lãnh đạo của người đảng viên. Một số
đảng viên có nhiều cố gắng và phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng,
nhưng khi trở thành đảng viên rồi thì sự phấn đấu giảm đi rõ rệt.
Với cương vị là một đảng viên, phó bí thư chi trong Chi bộ nhà trường, qua
học tập lớp trung cấp lý luận chính trị, đặc biệt là bộ môn Xây dựng Đảng, qua
những hoạt động thực tiễn tại đơn vị, qua nghiên cứu các tài liệu tôi nhận thức
được vai trò to lớn của người cán bộ đảng viên trong sự phát triển của nhà
trường. Chất lượng đội ngũ đảng viên chính là chìa khoá cho sự thành công. Đó
chính là lý do mà tôi chọn đề tài: " Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở
Người thực hiện:Mai Xuân Hiểu- Đơn vị: Trường THCS Mai Hóa

2


Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Thực trạng và giải pháp

Chi bộ Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa. Thực trạng và giải pháp".
Nhằm khảo sát, đánh giá lại toàn bộ thực trạng đội ngũ cán bộ đảng viên của
Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm
nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong nhà trường.
Thông qua việc đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp, làm cho đội
ngũ cán bộ đảng viên của nhà trường ngày càng lớn mạnh, hoàn thành tốt sứ
mạng và nhiệm vụ chính trị của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng đảng
viên ở chi bộ trường THCS Mai Hóa nói riêng và Đảng bộ xã Mai Hóa nói
chung. Nhằm xây dựng Chi bộ, Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.
Đề tài cũng là cơ sở giúp Ban chấp hành Chi bộ nhà trường thực hiện tốt
công tác phát triển Đảng trong những năm tiếp theo, có kế hoạch chiến lược để
phát triển đội ngũ, đáp ứng nhu cầu của công cuộc đổi mới hiện nay, đặc biệt là
đổi mới giáo dục.

Người thực hiện:Mai Xuân Hiểu- Đơn vị: Trường THCS Mai Hóa

3


Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Thực trạng và giải pháp

NỘI DUNG
I - CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN:
Theo quan điểm của Mác và Ăng ghen: Người đảng viên cộng sản là bộ
phận kiên quyết nhất trong các Đảng công nhân ở tất cả các nước, là bộ phận
luôn luôn thúc đẩy phong trào tiến lên; về mặt lý luận họ hơn bộ phận còn lại của
giai cấp vô sản ở chỗ là họ hiểu rõ những điều kiện tiến trình và kết quả chung
của phong trào vô sản. Đảng viên có vị trí vai trò hết sức quan trọng.
- Quan hệ giữa Đảng viên với lý tưởng cộng sản, đường lối, chủ
trương, chính sách của đảng và nhiệm vụ Chính trị của tổ chức cơ sở Đảng
Công dân Việt Nam chỉ có thể là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam khi họ
gắn với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Đảng viên của Đảng mà xa rời lý tưởng
cộng sản họ sẽ mất phương hướng suy nghĩ và hành động, sẽ tự hạ mình ngang
hàng với người ngoài Đảng. Vì thế, giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa là điểm
khác nhau quan trọng, cơ bản, đầu tiên giữa người đảng viên với người ngoài
Đảng. Lý tưởng cộng sản chủ nghĩa được thể hiện ở đường lối, chủ trương, chính
sách của Đảng trong từng thời kỳ cách mạng. Đối với từng tổ chức cơ sở Đảng
thì nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng chính là đường lối, chủ trương,
chính sách của Đảng được cụ thể hoá phù hợp với tổ chức cơ sở Đảng. Bởi vậy,
ngoài mối quan hệ giữa đảng viên với lý tưởng cộng sản, đường lối, chủ trương,
chính sách của Đảng, vị trí, vai trò của Đảng viên còn được thể hiện giữa Đảng
viên với nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng.
Đảng viên là người đóng góp ý kiến, góp phần xây dựng hoàn thiện đường
lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng
và trực tiếp thực hiện. Trong quá trình thực hiện, đảng viên là người góp phần
kiểm nghiệm, khẳng định tính đúng đắn, phát hiện những điều chưa hợp lý của
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ
sở Đảng, để cấp có thẩm quyền bổ sung, làm cho đường lối, chủ trương chính
sách của Đảng đúng đắn hơn, cấp uỷ cơ sở sửa chữa điều chỉnh để nhiệm vụ
chính trị của cơ sở hoàn chỉnh hơn. Chủ Tịch Hồ Chí Minh dạy rằng: “Mọi công
việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp
hành...mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực
hiện”.Vì thế, nếu không có đảng viên thì lý tưởng cộng sản cao đẹp, đường lối,
chủ trương, chính sách của Đảng, nhiệm vụ đúng đắn của tổ chức cơ sở đảng sẽ
không thành hiện thực.
Mặt khác, đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, nhiệm vụ
chính trị đúng đắn của tổ chức cơ sở Đảng là yếu tố rất quan trọng để đảng viên
thực hiện đạt kết quả tốt, đảng viên trưởng thành.

Người thực hiện:Mai Xuân Hiểu- Đơn vị: Trường THCS Mai Hóa

4


Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Thực trạng và giải pháp

Là một Đảng có sức chiến đấu và hành động cao, chúng ta coi trọng công
tác đảng viên vì suy cho cùng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng tạo
thành từ từng đảng viên, số lượng đảng viên, chất lượng đảng viên.
Đảng viên với tổ chức cơ sở Đảng, với năng lực và sức chiến đấu của
Đảng. Đảng viên là những phần tử tạo thành các tổ chức cơ sở Đảng và tạo thành
Đảng. Vì vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở Đảng
được quyết định chủ yếu bởi chất lượng đội ngũ Đảng viên của cơ sở tổ chức
Đảng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng còn được quyết định bởi chất
lượng đội ngũ đảng viên của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “ Mỗi
đảng viên tốt , mỗi chi bộ tốt là Đảng được mạnh thêm một phần; đảng viên kém
chi bộ kém là khâu yếu của Đảng ”(1)
Đảng mạnh là nhờ có tổ chức Đảng mạnh và đội ngũ đảng viên tốt. Mặt
khác sức mạnh của Đảng còn thông qua mối quan hệ giữa Đảng với dân, làm
cho nhân dân tín nhiệm tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng. Vì thế xây
dựng đội ngũ đảng viên tốt là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của cấp uỷ Đảng.
Công tác đảng viên của Đảng có vị trí vai trò rất to lớn tạo ra đội ngũ đảng viên
tốt .
1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 1996, T10, tr 166

Xây dựng đội ngũ đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với
công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
Nâng cao chất lượng đảng viên góp phần quan trọng trong việc thực hiện
nguyên tắc tổ chức, thực hiện nguyên tắc sinh hoạt Đảng.
Để tăng cường sức mạnh của tổ chức, Đảng viên phải có đầy đủ ý thức tổ
chức và kỷ luật Đảng, Đoàn kết ý chí và hành động, hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ của mình. Muốn vậy đảng viên phải có đầy đủ năng lực, trình độ, phẩm chất
chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện tốt nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt
Đảng như: Nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình tạo thành khối
đoàn kết vững chắc trong Đảng.
Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh, chi bộ mạnh
là do các đảng viên hăng say và gương mẫu”(2). Chi bộ Đảng có tác động trực
tiếp và có vai trò to lớn quyết định sự trưởng thành của đảng viên. Chi bộ, đảng
bộ cơ sở vững mạnh có năng lực và sức chiến đấu cao sẽ là môi trường tốt để
giáo dục và rèn luyện đảng viên, từng đảng viên sẽ trưởng thành nhanh chóng,
sinh hoạt và hoạt động trong chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, có năng lực
lãnh đạo và sức chiến đấu cao, thì năng lực sở trường của đảng viên được phát
huy đầy đủ và nhân lên gấp nhiều lần.
Đảng viên với phong trào cách mạng của quần chúng:
Đảng viên là người đưa đường lối chủ trương, chính sách của Đảng vào
quần chúng, trực tiếp tổ chức, giáo dục và lãnh đạo quần chúng thực hiện. Họ là
người duy trì và tăng cường mối quan hệ của Đảng với quần chúng. Bác Hồ viết
“ Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng ”(2), “ Mỗi
Người thực hiện:Mai Xuân Hiểu- Đơn vị: Trường THCS Mai Hóa

5


Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Thực trạng và giải pháp

đảng viên là một người thay mặt cho Đảng trước quần chúng, để giải thích chính
sách của Đảng và của Chính phủ cho quần chúng hiểu rõ và vui lòng thi hành
”(3). Được đảng tổ chức giáo dục và đưa vào hành động cách mạng, quần chúng sẽ
trưởng thành, mối quan hệ giữa đảng viên và quần chúng ngày càng được tăng
cường.
(2)) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 1996, T10, tr ,Tr270

(3 ) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 1996, T7, tr 235

Từ phong trào quần chúng mà phát hiện những quần chúng ưu tú cho Đảng
bồi dưỡng và kết nạp họ vào Đảng, bổ sung cho Đảng nguồn lực và tố chất mới,
góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và
toàn Đảng.
Mặt khác, phong trào cách mạng của quần chúng là môi trường tốt nhất để
giáo dục, rèn luyện đảng viên và sàng lọc đội ngũ đảng viên, đó còn là nơi khẳng
định những, đảng viên xuất sắc, để Đảng xem xét giao trọng trách cao hơn. Qua
phong trào cách mạng của quần chúng, những đảng viên thoái hoá biến chất,
không đủ tư cách đảng viên và những đảng viên không đáp ứng yêu cầu thực
hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng và yêu cầu cách mạng sẽ bị đưa
ra khỏi Đảng.
Xây dựng đội ngũ đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng với công tác
xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh .
Nâng cao chất lượng Đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng sinh
hoạt chi bộ.
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đây Chính là nội dung quan trọng để
xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến
đấu của Đảng ở cơ sở. Với ý nghĩa đó các cấp uỷ Đảng phải chú ý đến việc nâng
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngoài việc nâng cao chất lượng của chi uỷ, đặc
biệt là đồng chí Bí thư, đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt từ việc nâng cao
năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức của đảng viên có ý nghĩa đặc biệt quan
trọng. Đảng viên có năng lực, phẩm chất, có tinh thần trách nhiệm với Đảng, với
nhân dân thì mới phát huy hết quyền dân chủ, tham gia góp ý kiến có chất lượng
đối với những vấn đề được nêu trong sinh hoạt chi bộ.
Nâng cao chất lượng đảng viên góp phần rất quan trọng trong việc
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không phải là cái gì chung
chung trừu tượng mà phải được biểu hiện một cách cụ thể trực tiếp thông qua đội
ngũ đảng viên. Đảng viên là những người quán triệt tổ chức và lãnh đạo quần
chúng tại cơ sở. Thông qua năng lực lãnh đạo tính tiền phong gương mẫu của
đảng viên trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội mà đường lối chủ trương của
Đảng, pháp luật của Nhà nước được thực hiện thắng lợi. Đảng viên là người thể
hiện trực tiếp mối quan hệ giữa Đảng với dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của
quần chúng nhân dân, để phản ánh cho Đảng, để Đảng đề ra chủ trương chính
sách đúng. Trong cơ chế thị trường ở thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất
Người thực hiện:Mai Xuân Hiểu- Đơn vị: Trường THCS Mai Hóa

6


Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Thực trạng và giải pháp

nước, đòi hỏi người đảng viên phải có năng lực trí tuệ thực sự, đấu tranh chống
những biểu hiện tiêu cực trong Đảng và ngoài xã hội. Củng cố niềm tin của quần
chúng nhân dân với Đảng và bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động.
Nâng cao chất lượng đảng viên có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc
xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh.
V.l.Lênin chỉ rõ: Giai cấp nào nắm quyền thống trị thì phải xây dựng cho
mình một đội ngũ cán bộ có phẩm chất năng lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
của mình trung thành với mục tiêu của giai cấp đó. Trong điều kiện Đảng cầm
quyền lãnh đạo toàn xã hội, đòi hỏi phải xây dựng một đội ngũ cán bộ có chất
lượng luôn luôn đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của cách mạng. Đảng không
những xây dựng đội ngũ cán bộ cho tổ chức Đảng mà còn cho cả hệ thống chính
trị và toàn xã hội. Đa số đảng viên phải được đào tạo rèn luyện trở thành cán bộ,
đặc biệt là cán bộ chủ chốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy
nâng cao chất lượng Đảng viên là nguồn bổ sung và nâng cao chất lượng của đội
ngũ cán bộ.
Tư cách Đảng viên là những đặc trưng chủ yếu mà người đảng viên cần
có, làm cơ sở phân biệt đảng viên với người ngoài đảng.
Có thể khái quát tư tưởng của Mác- Ăngghen- Lênin về những yêu cầu có
tính nguyên tắc đối với tư cách của người đảng viên cộng sản:
+ Thừa nhận cương lĩnh của Đảng và suốt đời phấn đấu vì mục tiêu lý
tưởng cộng sản chủ nghĩa.
+ Gắn bó chặt chẽ với Đảng bằng tự nguyện tham gia vào một tổ chức
của Đảng và chịu sự quản lý của tổ chức đó.
+ Gương mẫu trong hành động cách mạng, là người đi đầu và có năng lực
lôi cuốn quần chúng đấu tranh cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của
dân tộc.
+ Gương mẫu trong học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức năng lực đáp
ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng
Tư cách đảng viên và tiêu chuẩn đảng viên có mối quan hệ mật thiết với
nhau. Tiêu chuẩn đảng viên là tư cách đảng viên đó được cụ thể hoá phù hợp yêu
cầu nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ của Đảng và được ghi trong điều lệ Đảng
do đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua:
.
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên
phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời
phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp
công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm
chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật
của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và
lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật
của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.
Người thực hiện:Mai Xuân Hiểu- Đơn vị: Trường THCS Mai Hóa

7


Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Thực trạng và giải pháp

Từ những yêu cầu có tính nguyên tắc của các nhà kinh điển của chủ nghĩa
Mác- Lênin và những quy định ghi trong điều lệ Đảng. Có thể khái quát những
nội dung về tư cách đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam trong tình hình hiện
nay như sau:
- Đảng viên phải là người giác ngộ lý tưởng cách mạng, trung thành và có
kiến thức năng lực phấn đấu xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Đây là vấn đề cốt lõi của tư cách đảng viên.
- Đảng viên phải là người có ý thức tự giác và tính tổ chức kỷ luật cao,
chăm lo xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất của Đảng.
- Đảng viên phải là người tôn trọng và bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân,
là người giữ vững và không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ máu thịt giữa
Đảng với nhân dân.
Chất lượng Đảng viên còn được thể hiện qua việc thực hiện xuất sắc 4
nhiệm vụ của người đảng viên mà điều lệ Đảng đã quy định:
1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp
hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của
Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng
tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.
2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực
công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu
tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và
các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương
về những điều đảng viên không được làm.
3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của
nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng
của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm
việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng;
phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê
bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh
hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là một nhiệm vụ quan
trọng và phức tạp, phải giải quyết nhiều mối quan hệ nhằm đạt được mục tiêu là
tạo ra được đội ngũ đảng viên trung thành với sự nghiệp cách mạng của giai cấp,
của dân tộc, có đủ phẩm chất và uy tín lãnh đạo quần chúng tiến hành sự nghiệp
cách mạng trong giai đoạn hiện nay.
Trong bối cảnh Quốc tế hiện nay, khi chủ nghĩa xã hội và nhiều Đảng
Cộng sản đang lâm vào khủng hoảng toàn diện, sâu sắc và trước thực trạng đội
ngũ đảng viên của Đảng ta thì nhiệm vụ nâng cao chất lượng đảng viên càng trở
nên cấp bách. Công tác xây dựng Đảng nói chung, vấn đề nâng cao chất lượng
Người thực hiện:Mai Xuân Hiểu- Đơn vị: Trường THCS Mai Hóa

8


Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Thực trạng và giải pháp

đội ngũ đảng viên nói riêng cần chuyển biến kịp thời, vừa phải tổng kết kinh
nghiệm xây dựng và nâng cao chất lượng chất lượng của đội ngũ đảng viên của
Đảng ta, vừa phải tìm ra những vấn đề có tính quy luật đặc thù nhằm xây dựng
thành công đội ngũ đảng viên của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình
hình mới.
Tính tiên phong của Đảng và đảng viên là một trong những phẩm chất
quan trọng nhất đối với mỗi đảng viên trong mọi giai đoạn cách mạng. Đảng lãnh
đạo bằng cương lĩnh, đường lối, Nghị quyết… và bằng chính sự tiên phong,
gương mẫu của đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “mọi công việc
của Đảng đều do đảng viên làm, mọi Nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp
hành, mọi chính sách của đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi
khẩu hiệu, kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”. Theo Hồ Chí
Minh: “đảng viên tốt thì chi bộ mới tốt. Muốn đảng viên tốt thì chi bộ phải
thường xuyên giáo dục mỗi đồng chí”.
Vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng
đội ngũ đảng viên là phải khẳng định được bản chất chính trị của Đảng, coi đó là
căn cứ, phương hướng chỉ đạo toàn bộ quá trình xây dựng và nâng cao chất lượng
đội ngũ đảng viên.
Để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng, cần
nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ đảng viên, đồng thời phải thường
xuyên tiến hành sàng lọc đội ngũ đưa những người không đủ tiêu chuẩn đảng
viên ra khỏi Đảng. Thông qua rèn luyện và hoạt động thực tiễn, trong đội ngũ
đảng viên xuất hiện các mức độ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ khác nhau, vì thế
vấn đề sàng lọc cần được tiến hành thường xuyên. Để việc phân tích chất lượng
đảng viên đúng và quá trình sàng lọc chính xác, Đảng ta đã chỉ rõ tiêu chuẩn của
người đảng viên trong giai đoạn hiện nay là “đảng viên phải là người có giác ngộ
chính trị, trung thành với mục tiêu lí tưởng xã hội chủ nghĩa, đặt lợi ích của Tổ
Quốc và lợi ích của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, có đạo đức, có lối sống
lành mạnh, gắn bó với quần chúng, gương mẫu và phấn đấu trở thành người lao
động và quản lí giỏi, hoàn thành nhiệm vụ được giao, chấp hành điều lệ Đảng và
pháp luật của Nhà nước, thường xuyên học tập nâng cao trình độ học thức và
công tác, có ý thức tổ chức kỉ luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng”.
Nhận thức rõ tình hình và những yêu cầu đổi mới của Đất nước đang đặt ra
là công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, hoàn thành chương trình mục tiêu
Quốc gia vê xây dựng nông thôn mới. Đảng ta xác định “Phát triển kinh tế là
nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”. Điều đó đã đặt ra
cho mỗi đảng viên phải nâng cao trình độ về mọi mặt như: bản lĩnh chính trị;
phẩm chất đạo đức; năng lực trí tuệ; ý thức tổ chức kỉ luật … coi trọng nhiệm vụ
tự bảo vệ mình, nêu cao cảnh giác cách mạng, giữ vững chính trị nội bộ. Vì thế
mọi đảng viên đều phải tham gia sinh hoạt trong một tổ chức nhất định mà cụ thể,
trực tiếp là chi bộ. Kinh nghiệm chung cho thấy ở chi bộ nào giáo dục, tổ chức và
Người thực hiện:Mai Xuân Hiểu- Đơn vị: Trường THCS Mai Hóa

9


Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Thực trạng và giải pháp

quản lí tốt mọi hoạt động của đảng viên cũng như giữ đúng chế độ sinh hoạt, giữ
nghiêm kỉ luật Đảng, nội dung sinh hoạt phong phú, phương thức lãnh đạo cụ thể
và thiết thực thì ở đó chất lượng đảng viên tốt.
Do nhiệm vụ cách mạng luôn vận động và phát triển, yêu cầu đội ngũ đảng
viên phải thường xuyên nâng cao về chất lượng là yếu tố khách quan. Vì vậy các
cấp ủy Đảng phải thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện toàn diện
cho đội ngũ đảng viên.
II. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN VÀ CÔNG TÁC
ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG THCS MAI HÓA.
1. Đặc điểm tình hình trường THCS Mai Hóa:
Trường THCS Mai Hóa được thành lập từ năm 1965. Qua 48 năm phát
triển và trưởng thành nhà trường đã liên tục là đơn vị tiên tiến trong đó có nhiều
năm là đơn vị tiên tiến xuất sắc với thành tích giáo viên giỏi, học sinh giỏi luôn ở
tốp đầu của huyện. Năm 2004 được công nhận đơn vị đạt chuẩn PC THCS; năm
2013 đạt tập thể lao động xuất sắc, được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng
bằng khen, Liên đoàn lao động Tỉnh Quảng Bình công nhận là đơn vị có nếp
sống văn hóa; Công đoàn được liên đoàn lao động tỉnh Quảng Bình tặng bằng
khen. Chi bộ nhà trường liên tục nhiều năm qua được công nhận là chi bộ trong
sạch vững mạnh tiêu biểu. Nhà trường liên tục nhiều năm được Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình, ủy ban nhân dân tỉnh tặng giấy khen, bằng khen là đơn vị
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đội TNTP Hồ Chí
Minh được Trung ương đoàn, Tỉnh đoàn, Huyện đoàn tặng nhiều bằng khen và
giấy khen. Nhà trường có đủ các điều kiện giảng dạy để nâng cao chất lượng cho
học sinh đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo Nghị
quyết của Đảng và ngành giao phó. Năm 2010 trường được Uỷ ban nhân dân tỉnh
Quảng Bình công nhân là trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001 – 2010.
Về cá nhân : Nhiều thầy cô giáo được công nhận là chiến sĩ thi đua, giáo
viên giỏi cấp cơ sở và cấp tỉnh, được tặng huy chương vì sự nghiệp giáo dục,
nhiều đồng chí đạt giải cao trong dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh;
thi thiết kế bài giảng E-lerning cấp tỉnh, cấp Quốc gia.
Thành tích của chi bộ: Chi bộ trường THCS Mai Hóa, trực thuộc Đảng bộ
xã Mai Hóa, là địa phương có truyền thống cách mạng, là xã anh hùng trong thời
kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ do đó có nhiều điều
kiện thuận lợi để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc.
Chi bộ có nhiều năm liên tục đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh
xuất sắc, được đảng bộ khen thưởng.
2. Thực trạng chất lượng Đảng viên và công tác đảng viên ở chi bộ
trường THCS Mai Hóa.
Tổng số: 31đồng chí, trong đó nam 12 đồng chí; nữ 19 đồng chí.
Tuổi đời bình quân của chi bộ: 35,6 tuổi.
Người thực hiện:Mai Xuân Hiểu- Đơn vị: Trường THCS Mai Hóa

10


Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Thực trạng và giải pháp

-Trong đó: Đảng viên dưới 30 tuổi: 6 Đ/c = 19,4%
- Đảng viên từ 31đến 40 tuổi: 21 Đ/c = 67,7%
-Đảng viên từ 41 đến 50 tuổi : 1 Đ/c = 3,2%
-Đảng viên từ 51 đến 60 tuổi : 3 Đ/c = 9,7%.
Biểu tổng hợp chất lượng Đảng viên của chi bộ từ năm 2008- 2012

Năm

T số
ĐV

Giới tính

Trình
độ
Trình độ chuyên môn
VH
THPT

Trình độ Chính trị

Phân loại
Đảng viên

HT
Trung Cao
Đ Sơ Trung Cao HT H
XS
TT
NV
cấp
đẳng H
cấp cấp
cấp NV NV
2008 22
10 12
22
01
15
06 19
03
0
02 20 0
2009 23
10 13
23
01
14
08 20
03
0
02 21 0
2010 25
11 14
25
01
10
14 23
02
0
02 22 01
2011 28
12 16
28
01
06
21 27
01
0
02 26 01
2012 31
13 18
31
01
07
23 30
01
0
03 28 0
Qua phân tích chất lượng Đảng viên từ năm 2008 đến năm 2012 cho thấy:
2.1. Những mặt mạnh:
2.1.1 Công tác tư tưởng:
Trong thời gian qua chi bộ trường THCS Mai Hóa luôn luôn giữ vững và
phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với các hoạt động của nhà trường và các
tổ chức đoàn thể. Chi bộ luôn là đội tiên phong, là lực lượng hạt nhân trong công
tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực công tác của chi bộ và của đơn vị. Công tác tư
tưởng, xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, trong
cơ quan, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của chi bộ, luôn được chi bộ xác
định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của chi bộ. Vấn đề
chỉnh đốn, xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 lần 2 khoá
VIII, Nghị quyết Trung ương 6 khoá X “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến
đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Nghị quyết
trung ương 4 khóa XI “Về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng
hiện nay” luôn được chi bộ quan tâm lãnh đạo và nghiêm túc thực hiện, mỗi đảng
viên đã có ý thức tự hoàn thiện mình góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong
sạch vững mạnh.
Chi bộ thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục cho đảng
viên về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh và thực hiện
tốt các cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động : “Mỗi thầy cô giáo là một
tấm gương tự học và sáng tạo” đặc biệt là cuộc vận động “ Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành giáo dục. Truyền thống của giai
cấp công nhân Việt Nam, của nhà giáo Việt Nam luôn được phát huy. Thường
xuyên tổ chức cho đảng viên học tập các chủ trương đường lối, Chỉ thị, Nghị

nam nữ

Người thực hiện:Mai Xuân Hiểu- Đơn vị: Trường THCS Mai Hóa

11


Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Thực trạng và giải pháp

quyết của Đảng, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận
và chuyên môn nghiệp vụ cho đảng viên, đặc biệt là đảng viên mới kết nạp. Đảng
viên luôn gương mẫu đi đầu trong học tập, công tác, lôi cuốn được quần chúng
tin tưởng, noi theo.
2.1.2. Công tác phát triển đảng viên mới:
Quán triệt các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyên, của xã về
một số nhiệm vụ cấp bách trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, chi bộ đã
thường xuyên quan tâm và làm tốt công tác phát triển đảng viên, hoàn thành chỉ
tiêu phát triển đảng viên hàng năm.
Cùng với việc kết nạp, phát triển đảng viên mới, chi bộ thường xuyên phối
hợp với các tổ chức đoàn thể đánh giá phân loại quần chúng, lựa chọn đối tượng
quần chúng ưu tú để bồi dưỡng nhận thức về đảng, tạo nguồn cho công tác phát
triển, kết nạp đảng viên hàng năm.
+ Năm 2008 chi bộ kết nạp được : 01 đảng viên.
+ Năm 2009 kết nạp được 02 đảng viên.
+ Năm 2010 kết nạp: 03 đảng viên.
+ Năm 2011 kết nạp: 02 đảng viên.
+ Năm 2012 kết nạp: 02 đảng viên.
+ Đến tháng 10 năm 2013 kết nạp được 02 đảng viên, đang làm hồ sơ đề nghị kết
nạp 01 quần chúng ưu tú vào Đảng.
2.1.3.Về thực hiện nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng:
Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI;
Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XV; Nghị quyết Đại hội Huyện Đảng
bộ lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII. Thời gian qua chi
bộ đã luôn chú trọng công tác xây dựng đảng: Tập trung nâng cao năng lực lãnh
đạo, chỉ đạo cấp uỷ. Phong cách lãnh đạo của cấp uỷ chi bộ có những đổi mới
tích cực đi vào hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng
phân biệt với chức năng quản lý điều hành của Ban giám hiệu nhà trường và hoạt
động của các tổ chức đoàn thể.
Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng quy định trong điều lệ Đảng, nhất là
nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
được chi bộ thực hiện một cách nghiêm túc. Công tác đảng viên, chỉnh đốn và
xây dựng chi bộ vững mạnh, phát triển đảng viên mới luôn được chi bộ triển khai
thực hiện theo nguyên tắc của đảng.
Công tác đảng viên, chỉnh đốn và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh
luôn được chi bộ xác định là nhiệm vụ then chốt và được tiến hành thường xuyên.
Chất lượng và hiệu quả lãnh đạo của chi bộ Đảng được nâng lên. Trong chi bộ và
ban giám hiệu cũng như các tổ chức đoàn thể luôn có sự thống nhất về tư tưởng,
đồng thuận về quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo sự ổn định về tư tưởng
chính trị, giữ vững mối đoàn kết trong cấp uỷ và trong toàn chi bộ. Đảng viên và
Người thực hiện:Mai Xuân Hiểu- Đơn vị: Trường THCS Mai Hóa

12


Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Thực trạng và giải pháp

quần chúng là cán bộ giáo viên, nhân viên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của
Đảng và của chi bộ.
Chi bộ thực hiện nghiêm túc việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Đảm
bảo 100% đảng viên trong chi bộ đều đựơc chi bộ phân công nhiệm vụ. Thường
xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, lấy kết quả
công tác làm cơ sở để phân tích, đánh giá chất lượng và xếp loại của đảng viên
hàng năm.
Hàng năm chi bộ đều đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch
vững mạnh, trong sạch vững mạnh xuất sắc, với các chỉ tiêu cụ thể. Đối với đội
ngũ đảng viên hàng năm đều thực hiện phân công công tác cho đảng viên, đăng
ký phấn đấu đạt đảng viên đủ tư cách, hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao.
2.1.4. Đánh giá về chất lượng đảng viên của chi bộ:
Nhận thức rõ vai trò lãnh đạo của chi bộ và xác định đúng nhiệm vụ trọng
tâm của chi bộ trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Thời gian qua Chi bộ đã luôn
chú trọng công tác xây dựng Đảng, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo
của cấp uỷ về công tác đảng viên, chỉnh đốn tổ chức Đảng, xây dựng chi bộ vững
mạnh, phát triển đảng viên mới luôn được chi bộ tiến hành thường xuyên. Chất
lượng và hiệu quả lãnh đạo của chi bộ được nâng lên. Đảng viên và quần chúng
cán bộ giáo viên, nhân viên luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của
chi bộ. Chi bộ luôn xác định rõ nhiệm vụ chính trị chi bộ, nhiệm vụ của nhà
trường để tổ chức thực hiện. Hàng năm chi bộ đều đăng ký chỉ tiêu cụ thể. Đối
với đội ngũ đảng viên hàng năm đều thực hiện phân công công tác cho đảng viên,
đăng ký phấn đấu đạt đảng viên đủ tư cách, hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm
vụ được giao.
Với tinh thần xây dựng và chỉnh đốn đảng, trong thời gian qua Cấp uỷ và
cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã ra sức rèn luyện, phấn đấu vượt qua mọi thử
thách, trưởng thành qua thực tiễn; kiên định lập trường giai cấp công nhân, trung
thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới
của Đảng, gương mẫu thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao; nhiều cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, có phẩm chất, năng lực tốt, từng
bước thích ứng với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và yêu cầu
nhiệm vụ của thời kỳ mới.
2.2. Những tồn tại, hạn chế:
2.2.1 Về chi bộ:
Bên cạnh những ưu điểm và những kết quả đạt được, trong thời gian qua
do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, công tác đảng viên và chất lượng
đội ngũ đảng viên cũng còn bộc lộ một số thiếu sót, khuyết điểm sau:
Chất lượng sinh hoạt của Chi uỷ, Chi bộ tuy đã được quan tâm đổi mới
song chưa được đổi mới nhiều, nội dung sinh hoạt còn nặng về công tác chuyên
Người thực hiện:Mai Xuân Hiểu- Đơn vị: Trường THCS Mai Hóa

13


Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Thực trạng và giải pháp

môn, công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên tuy đã được quan
tâm thường xuyên song chất lượng hiệu quả chưa cao, công tác vận động quần
chúng còn nhiều hạn chế. Năng lực tổ chức điều hành của đảng viên cấp uỷ còn
hạn chế, còn thụ động, tính năng động sáng tạo chưa cao.
Việc phân công công tác cho đảng viên tuy đã làm, nhưng chưa có sự kiểm
tra thường xuyên, chưa có nhiều biện pháp tích cực để tạo điều kiện cho đảng
viên phát huy tính tiên phong và nêu cao vai trò lãnh đạo của đảng. Việc đánh giá
kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với đảng viên được phân công công tác ở Chi bộ
chưa thường xuyên và còn chung chung.
Công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho quần
chúng là đối tượng chưa thường xuyên.
Việc giới thiệu đảng viên sinh hoạt nơi cư trú còn hình thức, việc phối hợp trong
công tác quản lý đảng viên còn hạn chế, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chưa
cao.
2.2.2 Về đảng viên:
Bên cạnh những ưu điểm, cũng còn một số khuyết điểm, yéu kém của đội
ngũ cán bộ, đảng viên cần phải được khắc phục kịp thời đó là:
Một số đảng viên còn yếu về nhận thức và lý luận chính trị, năng lực lãnh
đạo còn hạn chế, giảm sút ý chí phấn đấu. Vai trò, tính tiên phong, gương mẫu
của người đảng viên chưa được nêu cao. Tính chiến đấu trong đảng chưa được
thể hiện, công tác tự phê và phê bình còn hạn chế, nhiều đảng biên còn nể nang,
né tránh, ngại va chạm.
Tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình của một số bộ phận đảng viên
trẻ còn yếu, nhiều hội nghị của chi bộ chỉ có tính chất phổ biến thông tin, tinh
thần nhiệm vụ và có ít ý kiến thảo luận bàn bạc và đấu tranh phê bình của đảng
viên.
Một số ít cán bộ, đảng viên chưa tự giác chấp hành nghiêm túc, các chỉ thị,
nghị quyết của Đảng, của chi bộ, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức
trách nhiệm vụ.
Một số đảng viên sau khi kết nạp, được phân công nhiệm vụ còn hạn chế
về nhận thức và lý luận chính trị, năng lực lãnh đạo chưa đáp ứng yêu cầu hiện
nay, vai trò lãnh đạo của đảng viên chưa được thể hiện trong các hoạt động.
Năng lực và khả năng tuyên truyền, vận động quần chúng của một số đảng
viên còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm.
Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú còn hình thức và chưa thường xuyên. Sự
phối hợp thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm, thể hiện vai trò của đảng viên với
cấp uỷ nơi cư trú còn hạn chế, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chưa cao.
2.3. Nguyên nhân và một số kinh nghiệm chủ yếu:
2.3.1. Nguyên nhân:
Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đảng viên đạt được những kết
qủa trên là do chi bộ đã làm tốt các vấn đề sau:
Người thực hiện:Mai Xuân Hiểu- Đơn vị: Trường THCS Mai Hóa

14


Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Thực trạng và giải pháp

Do có đường lối đúng đắn của Đảng được cụ thể hoá bằng các chủ trương,
đường lối chính sách của Đảng và Pháp luật Nhà nước. Chi bộ đã xác định rõ
chức năng nhiệm vụ, xây dựng và thực hiện nghiêm chỉnh quy chế hoạt động của
chi bộ. Trong chi bộ đã có sự phối kết hợp chặt chẽ, tạo nên sự đoàn kết, đồng
thuận cao để lãnh đạo thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ.
Chi bộ đã xác định được công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng
đảng viên là nhiệm vụ then chốt. Nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt là thực hiện
tốt cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò hạt nhân lãnh
đạo của tổ chức Đảng, trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, quyết
tâm xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.
Cấp uỷ chi bộ và đảng viên đã nhận thức được vị trí, vai trò của đảng viên
và công tác đảng viên, từ đó ý thức được trách nhiệm của mình trong việc thực
hiện nhiệm vụ chỉnh đốn và xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.
Thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng,
nâng cao nhận thức cách mạng, quan điểm lập trường của chủ nghĩa Mác –
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cho đội
ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu với sự nghiệp đổi mới của Đảng.
Đảng viên giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt đều nêu cao ý thức, trách nhiệm
quan tâm đến công tác Đảng, tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc
tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
* Bên cạnh những ưu điểm trên còn một số tồn tại là do:
Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên còn hạn chế,
chưa bài bản. Mới chỉ có một đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị, 01
đồng chí đang theo học trung cấp chính trị, còn lại mới chỉ được bồi dưỡng ngắn
ngày (Sơ cấp, lý luận chính phổ thông).
Ý thức học tập nâng cao trình độ chính trị, năng lực lãnh đạo, năng lực tổ
chức của một số đảng viên chưa cao. Một số đảng viên chưa theo kịp với sự phát
triển của khoa học công nghệ hiện nay, tiếp cận thông tin còn chậm, ứng dụng
khoa học công nghệ vào hoạt động dạy học còn nhiều hạn chế.
Công tác đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên của chi bộ mới chỉ
được quan tâm một cách chung chung, chưa cụ thể, chưa đi vào chiều sâu.
Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên chưa
thường xuyên. Công tác quản lý đảng viên chưa đảm bảo toàn diện trên các lĩnh
vực, mới chỉ quản lý chặt chẽ trong quá trình công tác, chưa quản lý tốt việc thực
hiện nhiệm vụ đảng viên ở nơi cư trú.
Do trình độ năng lực của một số đảng viên còn hạn chế, công tác quy
hoạch đào tạo chưa sát với yêu cầu nhiệm vụ, một số bộ phận nhỏ đảng viên chưa
có ý thức phấn đấu vươn lên.
2.3.2. Một số kinh nghiệm chủ yếu:
Để đảm bảo chất lượng đội ngũ đảng viên, các tổ chức đảng hàng năm
phấn đấu và xây dựng các chỉ tiêu trọng yếu cơ bản sau đây:
Người thực hiện:Mai Xuân Hiểu- Đơn vị: Trường THCS Mai Hóa

15


Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Thực trạng và giải pháp

Tổ chức đảng phải là hạt nhân quan trọng lãnh đạo và thực hiện hoàn
thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng.
Thực hiện tốt các nhiệm vụ an ninh và quốc phòng. Lãnh đạo xây dựng chính
quyền, đoàn thể nhân dân vững mạnh. Tích cực chống tham nhũng, buôn lậu, xa
hoa lãng phí. Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Các mặt công tác của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên thấm nhuần chủ
nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là sự nghiệp đổi mới vì mục
tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh; công cuộc xây dựng
và chỉnh đốn Đảng; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo cách mạng của Đảng: tin
tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng; chống các nguy cơ nhất là nguy cơ chệch
hướng xã hội chủ nghĩa.
Về công tác tư tưởng phải làm cho tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên luôn
thấm nhuần đạo đức cách mạng, đặt lợi ích của Đảng của tập thể trên lợi ích của
cá nhân, gương mẫu để cùng đông đảo quần chúng thực hiện tốt các chủ trương,
Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, làm cho vai trò sức mạnh
lãnh đạo của Đảng luôn là đội tiên phong đi đầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
chính trị được giao. Giáo dục đảng viên có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm
của mình trong công tác xây dựng Đảng.
Về công tác tổ chức luôn làm cho tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên thực
hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, nguyên tắc
tự phê bình và phê bình để giữ vững đoàn kết nội bộ trong Đảng.
III - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI
NGŨ ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG THCS MAI HÓA, HUYỆN
TUYÊN HÓA TRONG THỜI GIAN TỚI.
1. Một số giải pháp chủ yếu:
Xuất phát từ thực trạng đảng viên ở chi bộ trường THCS Mai Hóa, xuất
phát từ yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và chỉnh đốn Đảng, đặc biệt để nâng cao
chất lượng cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” chi bộ trường THCS Mai
Hóa cần thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:
1.1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc vai trò, vị trí của người đảng viên trong
thời kỳ mới:
Trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhất là trong thời kỳ
bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, trong điều kiện Đảng ta là Đảng
cầm quyền, trình độ và năng lực của người cán bộ đảng viên có ý nghĩa đặc biệt
quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với sự thành công của cách mạng, ảnh hưởng
quyết định đến tương lai vận mệnh của cả đất nước, cả dân tộc.

Người thực hiện:Mai Xuân Hiểu- Đơn vị: Trường THCS Mai Hóa

16


Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Thực trạng và giải pháp

Người cán bộ đảng viên không những phải có phẩm chất đạo đức chính trị
vững vàng, kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa, có phẩm chất đạo đức lối sống
lành mạnh, trong sáng nhằm tạo được niềm tin trong nhân dân, mà còn phải có
năng lực chuyên môn, trình độ công tác trong lĩnh vực mà mình phụ trách, để đưa
ra những chính sách, những chủ trương đúng đắn, phù hợp với quy luật khách
quan và điều kiện thực tế. Như vậy mới phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội
ngày nay.
Vì vậy có thể nói, chất lượng đảng viên chính là nhân tố quyết định, ảnh
hưởng đến vai trò lãnh đạo và sự thành công của sự nghiệp cách mạng nước ta
do, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Vì vậy, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc về
vị trí, vai trò của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay.
Đối với chi bộ Trường THCS Mai Hóa, ban chấp hành chi bộ, lãnh đạo
nhà trường hiểu rõ vai trò của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đối với sự
phát triển của nhà trường. Đối với đội ngũ giáo viên, điều kiện cần để có trò giỏi
là người thầy phải giỏi, vì vậy, nhà trường coi chất lượng của đội ngũ giáo viên,
bao gồm phẩm chất đạo đức lối sống, tinh thần phục vụ nhân dân và trình độ
chuyên môn nghiệp vụ ... là một "giá trị đích thực" của nhà trường.
Những cán bộ chủ chốt, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên
môn, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên ... Đặc biệt là hiệu trưởng, có
tầm ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của nhà trường. Người lãnh đạo không
chỉ là người xây dựng tất cả các kế hoạch, đối nội, đối ngoại, mà còn là "hình
ảnh" của nhà trường. Sự phát triển của nhà trường có vai trò đặc biệt của đội ngũ
cán bộ lãnh đạo.
1.2. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý cán bộ, đảng viên;
chủ động ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức lối sống trong cán bộ, đảng viên.
Trong thời kỳ phát triển của nền kinh tế thị trường, sự tác động của những
yếu tố tiêu cực, mặt trái của cơ chế thị trường đã ảnh hưởng không nhỏ đến đội
ngũ cán bộ đảng viên. Đã có nhiều cán bộ đảng viên tha hoá, biến chất, gây mất
lòng tin trong nhân dân, nạn tham ô, lãng phí, tham nhũng đã làm ảnh hưởng
nhiều đến công cuộc đổi mới của đất nước. Cá biệt đã có một số cán bộ đảng viên
có những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, thiếu niềm tin vào định hướng
xã hội chủ nghĩa, con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn ... Bên cạnh đó,
sự chống phá của các thế lực thù địch cũng đang chĩa mũ nhọn và công kích vào
vai trò lãnh đạo của Đảng và những sai lầm của một số cán bộ đảng viên, làm cho
một số đảng viên hoang mang. Vì vậy, cần đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục
chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên.

Người thực hiện:Mai Xuân Hiểu- Đơn vị: Trường THCS Mai Hóa

17


Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Thực trạng và giải pháp

Trước hết cần nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ đảng viên, bởi đó là nền tảng tư tưởng,
là kim chỉ nam trong hành động của chúng ta. Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận
thức của cán bộ đảng viên về cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quy
luật khách quan ... giúp cán bộ đảng viên hiểu được bản chất của chế độ và tin
tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.
Đối với Trường THCS Mai Hóa, việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán
bộ đảng viên đây là nội dung trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất trong công
tác xây dựng Đảng hiện nay. Tổ chức đảng không thể trong sạch, vững mạnh và
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu nếu đội ngũ cán bộ, đảng viên chất
lượng thấp, có một bộ phận yếu kém, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối
sống. Do đó, cần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, rèn
luyện cán bộ, đảng viên về mục đích, lý tưởng của Đảng, về phẩm chất đạo đức,
tư cách người đảng viên cộng sản qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt coi trọng và tổ chức tốt việc giáo dục, rèn
luyện cán bộ, đảng viên qua thực tiễn công tác và sinh hoạt đảng, qua gương
người tốt việc tốt trong cơ quan, đơn vị. Thường xuyên cung cấp thông tin về tình
hình quốc tế và trong nước, âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các
thế lực thù địch để nâng cao cảnh giác cách mạng, sức “đề kháng” cho cán bộ,
đảng viên trước những tiêu cực của xã hội; thông tin về những biểu hiện và mức
độ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống để cán bộ, đảng viên chủ động
phòng ngừa, phát hiện, phê phán, đấu tranh. Chủ động tạo dư luận trong đơn vị
để phê phán, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức
lối sống, vi phạm kỷ luật, đạo đức, tư cách đảng viên.
Tăng cường quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính
trị, đạo đức lối sống, trình độ năng lực và quan hệ xã hội, gắn kết chặt chẽ công
tác quản lý đảng viên với quản lý cán bộ, giữa quản lý đảng viên ở nơi công tác
và nơi cư trú để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu
hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên,
không để các thế lực thù địch lợi dụng phá hoại.
1.3. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ:
Kinh nghiệm cho thấy, ở đâu có tổ chức đảng thực sự mạnh mẽ, tổ chức
Đảng thể hiện được vai trò lãnh đạo tuyệt đối của mình, thì ở đó đảm bảo điều
kiện cho sự phát triển, nội bộ đoàn kết ... Đảng ta rất coi trọng việc nâng cao chất
lượng sinh hoạt và hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, đẩy mạnh tự phê bình
và phê bình. Đảng đã có nhiều Chỉ thị và Nghị quyết về vấn đề này.
Đối với Trường THCS Mai Hóa, chi bộ luôn đổi mới nâng cao chất lượng
nghị quyết của chi bộ theo hướng cụ thể, thiết thực tập trung lãnh đạo các vấn đề
trọng tâm, trọng yếu của cơ quan, đơn vị; tránh việc ra nghị quyết một cách tràn
Người thực hiện:Mai Xuân Hiểu- Đơn vị: Trường THCS Mai Hóa

18


Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Thực trạng và giải pháp

lan, nội dung nghị quyết của cấp dưới cũng giống như nội dung nghị quyết của
cấp trên. Đặc biệt coi trọng công tác tổ chức thực hiện nghị quyết đảm bảo cho
việc triển khai thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả thiết thực. Đổi mới mạnh mẽ
phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của cấp ủy chi bộ thực sự
dân chủ, thiết thực, nói đi đôi với làm. Đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng
sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong
sinh hoạt đảng. Chi ủy, nhất là bí thư chi bộ thường xuyên nghiên cứu, tăng
cường tổ chức các sinh hoạt chuyên đề, tập trung lãnh đạo giải quyết các vụ việc
trong cơ quan, đơn vị, chi bộ mà cán bộ, đảng viên quan tâm.
Thực hành rộng rãi dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, bảo đảm cho các quyền
của đảng viên được thực hiện một cách nghiêm túc, đúng đắn và đầy đủ. Thực
hiện nghiêm túc, nề nếp chế độ tự phê bình và phê bình coi đó là công cụ sắc bén
để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, là biện pháp tích cực để củng cố, tăng
cường đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
Đơn vị nhà trường luôn thực hiện nguyên tắc: Chi bộ lãnh đạo toàn diện
các hoạt động của nhà trường, mọi chủ trương, kế hoạch, mọi hoạt động của nhà
trường đều được thông qua Ban chấp hành Chi bộ.
Chi bộ nhà trường đã xây dựng một quy chế hoạt động, trong đó, Ban chấp
hành Chi bộ nhà trường họp mỗi tháng một lần (từ ngày 24 đến ngày 30 hàng
tháng), xem xét toàn bộ các vấn đề của nhà trường trong tháng và đưa ra nghị
quyết lãnh đạo nhà trường trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Chi bộ - Hiệu
trưởng chủ trì hội nghị, tất cả thành viên đều phải phát biểu ý kiến và cuối cùng
là biểu quyết thông qua.
1.4. Đề cao sự gương mẫu, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn
vị mà hạt nhân là đồng chí bí thư chi bộ trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ, đảng viên
Đây là giải pháp rất quan trọng. Cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị là
những người có trách nhiệm cao nhất trong xây dựng Đảng và giáo dục tư tưởng
chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị. Sự gương
mẫu của tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị mà đặc biệt là của đồng chí bí
thư chi bộ vừa là tấm gương, vừa là chỗ dựa về tinh thần cho cán bộ, đảng viên.
Nếu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị là những người có bản lĩnh chính trị vững
vàng, trong sáng về đạo đức lối sống, luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây
dựng cơ quan, đơn vị, gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, chỉ thị,
quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì sẽ phát huy được dân chủ, tính
tích cực của cán bộ, đảng viên, tạo dư luận lành mạnh phê phán những biểu hiện
tiêu cực, suy thoái. Ngược lại, nếu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị là những
người quan liêu, không quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ
quan, đơn vị, thì công tác giáo dục cán bộ, đảng viên chủ quan, thiếu trách nhiệm
Người thực hiện:Mai Xuân Hiểu- Đơn vị: Trường THCS Mai Hóa

19


Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Thực trạng và giải pháp

trong đánh giá, kiểm tra, phát hiện những biểu hiện tiêu cực, suy thoái; thiếu kiên
quyết trong giáo dục, xử lý người vi phạm hoặc xử lý thiếu công tâm… sẽ làm
cho đúng - sai, tốt - xấu lẫn lộn, tư tưởng lý luận của Đảng, giá trị đạo đức cách
mạng và môi trường giáo dục trong cơ quan, đơn vị không nghiêm và thiếu lành
mạnh, tạo cơ hội cho những tư tưởng lệch lạc về chủ nghĩa cá nhân nảy sinh và
phát triển.
Chính vì vậy, cần tập trung xây dựng, thực hiện nghiêm túc các quy chế,
quy định nhằm xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ
quan, đơn vị đặc biệt là của bí thư trong mối quan hệ với cấp ủy cơ quan, đơn vị;
kịp thời nêu gương cán bộ, đảng viên điển hình trong học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh; cơ chế giám sát cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị
trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; cơ chế cấp ủy, lãnh đạo cơ
quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về những yếu kém, sai phạm của cán bộ, đảng
viên thuộc quyền quản
1.5. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý
luận chính trị cho đảng viên:
Việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên là vấn
đề Đảng ta đặc biệt quan tâm, Đảng ta hiểu rõ vai trò to lớn của cán bộ trong việc
thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng. Mỗi cán bộ đảng viên có năng lực
chuyên môn vững vàng, làm chủ kiến thức trong lĩnh vực công tác của mình sẽ
đảm bảo cho công việc thành công.
Bộ giáo dục và đào tạo cũng đã có nhiều chính sách để phát triển đội ngũ,
từ cán bộ quản lý, đến giáo viên. Vào các dịp nghỉ hè thường mở các lớp tập huấn
cho tất cả các đối tượng.
Đối với Trường THCS Mai Hóa, chi bộ xác định việc thường xuyên học
tập và bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị là vấn đề hết sức cần thiết,
nhằm nâng cao trình độ trí tuệ trong Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm vững
và vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể;
quán triệt quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng. Đây là tiền đề cơ bản cho
việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, thông về tư
tưởng, có phẩm chất, đạo đức tốt, góp phần nâng cao năng lực của Đảng đủ sức
“đề kháng” với âm mưu diễn biến hóa bình của các thế lực thù địch chống phá
cách mạng; nâng cao hơn nữa lòng tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của
Đảng.
Bên cạnh việc nâng cao trình độ lý luận chính trị. Cán bộ, đảng viên còn
phải luôn phấn đấu học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn,
nhất là trong các ngành khoa học kỹ thuật, khoa học quản lý và thực hành.
Thường xuyên tiếp cận và cập nhật kiến thức và thông tin mới về lãnh đạo kinh
tế, lãnh đạo nhà nước, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Người thực hiện:Mai Xuân Hiểu- Đơn vị: Trường THCS Mai Hóa

20


Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Thực trạng và giải pháp

Để nhận thức một cách nghiêm túc, việc học tập đối với mỗi cán bộ, đảng
viên không còn đơn thuần là học để “biết”, mà mục đích của học tập là học để
“làm việc”; và coi việc học tập nâng cao trình độ là một quá trình xuyên suốt.
Học bằng mọi cách, bằng mọi hình thức; trong đó việc tự học, tự nghiên cứu là
cơ bản.
Thực tế đã cho thấy, hiện nay đại đa số cán bộ, đảng viên đều nhận thức
được việc học tập là quyền lợi và nhiệm vụ chính trị của mình; hiểu theo cách
khác học là tồn tại, lười học tập là đồng nghĩa với tụt hậu, thoái hóa. Nhưng lại có
một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên còn thờ ơ, an phận, tự mãn không quan tâm
đến học tập nâng cao trình độ, thiếu cập nhật, thiếu hiểu biết. Từ đó dẫn đến lệch
lạc về tư tưởng, tâm trạng bi quan, dao động, mất lòng tin, mất phương hướng,
làm chậm tiến trình đổi mới tư duy trong mọi lĩnh vực hoạt động của đảng và nhà
nước.
Kiến thức vững chắc bao giờ cũng là cơ sở của sự thành công. Để có kiến
thức thì yêu cầu trước nhất đối với mọi cán bộ, đảng viên là phải ra sức học tập,
nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn. Góp phần xây dựng và
củng cố đội ngũ cán bộ, đảng viên vững về chính trị, chuyên về nghiệp vụ, đủ sức
thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Bên cạnh việc nâng cao lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Đơn vị còn
xem việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán giáo viên là điều kiện
sống còn. Nhà trường cử cán bộ giáo viên theo học tất cả các lớp bồi dưỡng về
chuyên môn nghiệp vụ do Sở giáo dục và đào tạo Quảng Bình tổ chức. Đồng
thời, đẩy mạnh việc sinh hoạt chuyên môn theo hướng quan tâm chú trọng đến
chuyên môn, giảm bớt các thủ tục hành chính, tập trung vào những phần kiến
thức khó, những bài khó dạy. Thúc đẩy việc sinh hoạt chuyên đề, trực tiếp trao
đổi và hướng dẫn giáo viên, đẩy mạnh việc giao lưu chuyên môn với các trường
bạn và thăm quan các mô hình giáo dục tiên tiến trong và ngoài tỉnh. Mở các lớp
bồi dưỡng kiến thức về tin học và công nghệ thông tin cho giáo viên cán bộ, nâng
cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của giáo viên.
1.6. Quan tâm sâu sát đến công tác phát triển Đảng:
Phát triển là điều kiện sống còn của mọi tổ chức, Đảng ta đặc biệt quan
tâm đến việc phát triển đội ngũ, kể cả chất lượng và số lượng.
Kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy
luật trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng sức chiến đấu bảo đảm sự kế thừa
của Đảng. Để nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng, một mặt chi bộ chủ
động làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng, nguồn
phong phú thì tổ chức đảng càng có điều kiện lựa chọn kỹ càng, chất lượng
nguồn tốt sẽ cho những đảng viên có chất lượng cao. Mặt khác, phải xem xét kỹ
động cơ, mục đích của người xin vào Đảng để kịp thời giúp đỡ quần chúng đủ
điều kiện sớm trở thành đảng viên, đồng thời phải thực hiện đúng tiêu chuẩn xét
Người thực hiện:Mai Xuân Hiểu- Đơn vị: Trường THCS Mai Hóa

21


Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Thực trạng và giải pháp

kết nạp đảng và các thủ tục, quy trình trong công tác kết nạp đảng theo quy định
của Trung ương.
Đối với Trường THCS Mai Hóa, việc phát triển Đảng đã được chi bộ đặc
biệt quan tâm. Tuy nhiên, một số năm gần đây, do những nguyên nhân khách
quan và chủ quan mà việc phát triển Đảng chưa hoàn thành kế hoạch đề ra.
Trong những năm tới, chi bộ nhà trường cần có kế hoạch bồi dưỡng cán
bộ, tạo nguồn cho Đảng, để chi bộ nhà trường có đủ số lượng và chất lượng, đủ
sức gánh vác công việc lãnh đạo nhà trường, hoàn thành sứ mệnh và mục tiêu
giáo dục đề ra.
Trước hết, lãnh đạo nhà trường phải thấy được tầm quan trọng của công
tác phát triển Đảng đối với sự phát triển của nhà trường, tạo điều kiện và cơ hội
cho tất cả giáo viên cán bộ, đặc biệt là thế hệ trẻ nhà trường có điều kiện được
đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đưa nội dung phát triển Đảng vào nội dung sinh
hoạt của Ban chấp hành. Chỉ đạo tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên quan
tâm đúng mức và thường xuyên đến công tác phát triển Đảng, bởi đây là nguồn
nhân sự chính cho tổ chức Đảng nhà trường.
1.7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên.
Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Lãnh đạo mà
không kiểm tra, giám sát coi như không lãnh đạo. Cần tăng cường kiểm tra, giám
sát cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy
định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc
tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác; việc thực hiện Quy định
những điều đảng viên không được làm; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống
tham nhũng, lãng phí; rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, chấp hành kỷ cương
kỷ luật, tác phong trong công tác, trong quan hệ giao tiếp… Chủ động phối hợp
với cấp ủy địa phương để quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm
vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú.
1.8. Làm tốt công tác quản lý đảng viên nơi làm việc và nơi cư trú:
Chi bộ nơi đảng viên công tác phải thường xuyên giáo dục, kiểm tra đảng
viên về đạo đức, lối sống bằng nhiều phương pháp, hình thức tác động khác nhau;
có trách nhiệm quản lý toàn diện đảng viên về lập trường, tư tưởng, tinh thần
trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, phong cách và lối sống. Mặt mạnh, yếu của
đảng viên không chỉ thể hiện ra ở nơi công tác mà còn ở những nơi khác, trong
đó có nơi cư trú. Chi bộ nơi đảng viên công tác cần có phương pháp thích hợp,
hiệu quả để uốn nắn, nắm chắc, nắm kịp thời các thông tin cần thiết có liên quan
đến phẩm chất đạo đức của Đảng viên thể hiện trong mối quan hệ giữa đảng viên
và gia đình với việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước tại
địa phương và mối quan hệ của đảng viên với quần chúng nhân dân nơi cư trú.

Người thực hiện:Mai Xuân Hiểu- Đơn vị: Trường THCS Mai Hóa

22


Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Thực trạng và giải pháp

Chi bộ nơi đảng viên công tác có thể phối hợp với Chi bộ nơi đảng viên
cư trú phát động phong trào quần chúng nhân dân tham gia giám sát các hoạt
động của đảng viên, góp ý về đảng viên để có đánh giá toàn diện về đảng viên
trong công tác cũng như cuộc sống.
Một trong những biện pháp quản lý đảng viên là tạo điều kiện để đảng viên
rèn luyện trong thực tiễn, giao nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, đồng thời có chế độ đãi
ngộ và sử dụng phù hợp. Chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho đảng
viên. Kịp thời khen thưởng những đảng viên có thành tích tốt trong công việc, ví
dụ như đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện và cấp tỉnh qua các hội thi; xử lý nghiêm
minh, đúng pháp luật những người vi phạm kỷ luật, để kích thích sự tự quản lý
của họ trong thực tiễn ... Qua đó động viên cán bộ đảng viên hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao góp phần để nhà trường hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm
học đã đề ra.
Tóm lại việc nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên là trách nhiệm của các
cấp ủy, tổ chức đảng trước hết là ở ý thức tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên.
Toàn thể cán bộ, đảng viên phải luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng
phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích
chung của đơn vị để xứng đáng là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của
giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.
3. Một số kiến nghị và đề xuất:
3.1. Đối với Đảng và nhà nước:
Cần có những chính sách đãi ngộ thích hợp để thu hút nhân tài về cho
ngành giáo dục và đào tạo, bởi giáo dục là quốc sách hàng đầu.
Sớm ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ, đảng
viên, nhằm tạo hành lang pháp lí cho đảng viên cán bộ nhà trường nâng cao trình
độ giáo viên.
Cần có chế độ chính sách phù hợp đối với cán bộ làm công tác đảng: mức
phụ cấp công tác phí, chế độ cập nhật thông tin qua hệ thống sách, báo, tạp chí
của trung ương và địa phương.
3.2. Đối với Phòng giáo dục đào tạo Tuyên Hóa và huyện ủy Tuyên Hóa:
Quan tâm chỉ đạo sát sao công tác xây dựng và phát triển đội ngũ của nhà
trường, giúp đỡ nhà trường trong công tác xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ, ví dụ
như cử và tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên của nhà trường đi học các lớp bồi
dưỡng lý luận chính trị, cũng như bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
Ổn định công tác cho đội ngũ đảng viên trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch để
đảng viên phát huy hết năng lực của mình, chuyên tâm với hoạt động chuyên
môn nghiệp vụ cũng như công tác Đảng.
Người thực hiện:Mai Xuân Hiểu- Đơn vị: Trường THCS Mai Hóa

23


Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Thực trạng và giải pháp

Cần tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho cấp uỷ chi bộ ở
cơ sở. Tổ chức các hội thi bí thư chi bộ giỏi để cấp uỷ các chi bọ có điều kiện
trao đổi kinh nghiệm và học tập thêm kinh nghiệm quản lý và nghiệp vụ công tác
đảng.
3.3. Đối với Đảng bộ xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa:
Quan tâm đúng mức tới việc phát triển đội ngũ, chỉ đạo các chính quyền và
các đoàn thể tạo điều kiện cho giáo viên phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của
Đảng.
Cần nâng cáo chất lượng các lớp học tập chính trị cho đội ngũ đảng viên,
nhất là việc học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Sau mỗi đợt
sinh hoạt chính trị cần tổ chức viết thu hoạch một cách nghiêm túc, tránh hời hợt,
qua loa, chiếu lệ. Trong các lớp học tập chính trị, cần bố trí đội ngũ báo cáo viên
có nhiều kinh nghiệm, truyền thụ tinh thần các Nghị quyết ngắn gọn, dễ hiểu, phù
hợp với đối tượng người nghe. Phải gắn việc nói chuyện thời sự trong nước và
quốc tế với việc truyền thụ các nghị quyết của Đảng.

KẾT LUẬN
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tầm quan trọng đặc biệt,
phải được quan tâm một cách toàn diện, cả trình độ năng lực và phẩm chất đạo
đức. Sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đang có những
cơ hội và thuận lợi lớn, nhưng cũng đang đứng trước những thách thức và khó
khăn gay gắt. Do đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên cho
ngang tầm với nhiệm vụ mới vừa là vấn đề quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách.
Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương khoá X đã xác định:
"Chăm lo xây dựng đội ngũ cấp uỷ, trước hết là bí thư cấp uỷ và cán bộ, đảng
viên thật sự tiên phong gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức
tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kiên quyết thay thế những
cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời
đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên".
Qua việc nghiên cứu, phân tích thực trạng đội ngũ cán bộ đảng viên của
trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, xuất phát từ cơ sở lý
luận và cơ sở thực tiễn, đề tài đã đưa ra tám giải pháp nhằm nâng cao chất lượng
đội ngũ đảng viên ở Trường THCS Mai Hóa.
Một là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc vai trò, vị trí của người đảng viên trong
thời kỳ đổi mới.
Hai là: Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý cán bộ, đảng
viên; chủ động ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên.
Người thực hiện:Mai Xuân Hiểu- Đơn vị: Trường THCS Mai Hóa

24


Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Thực trạng và giải pháp

Ba là: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh chi bộ.
Bốn là: Đề cao sự gương mẫu, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan,
đơn vị mà hạt nhân là đồng chí bí thư chi bộ trong việc nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ, đảng viên.
Năm là: Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
và lý luận chính trị cho đảng viên.
Sáu là: Quan tâm sâu sát đến công tác phát triển Đảng.
Bảy là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên.
Tám là: Làm tốt công tác quản lý đảng viên nơi làm việc và nơi cư trú.
Đề tài đã góp phần và vạch ra phương hướng xây dựng đội ngũ cán bộ
đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Mai Hóa trong thời gian tới, giúp Ban chấp
hành Chi bộ nhà trường có những cơ sở lý luận và thực tiễn trong chiến lược bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ đảng viên.
Đề tài này nghiên cứu thực trạng, những kết quả và hạn chế trong việc bồi
dưỡng đội ngũ đảng viên ở chi bộ Trường THCS Mai Hóa và đưa ra giải pháp cụ
thể áp dụng với chi bộ Trường THCS Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Xin trân thành cám ơn trường chính trị tỉnh Quảng Bình, trung tâm bồi
dưỡng chính trị huyện Tuyên Hóa, các giảng viên của trường chính trị tỉnh và đặc
biệt, xin trân trân trọng cảm ơn thầy giáo Đặng Ngọc Bắc - Giảng viên, trưởng
khoa Đảng – Đoàn thể, Trường chính trị tỉnh Quảng Bình; cảm ơn cán bộ, đảng
viên, giáo viên, nhân viên trường THCS Mai Hóa đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi
hoàn thành tiểu luận này.
Trong thời gian ngắn vừa làm vừa học, công việc đầu năm học của nhà
trường khá vất vả, phải khắc phục hậu quả của cơn bão số 10 và hậu quả lũ lụt do
hoàn lưu bão số 11gây ra. Vì vậy trong quá quá trình nghiên cứu bản thân tác giả
không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp các ý kiến
của quý thầy cô và các đồng chí.
Mai Hóa, ngày 20 tháng 10 năm 2013
Người viết

Mai Xuân Hiểu

Người thực hiện:Mai Xuân Hiểu- Đơn vị: Trường THCS Mai Hóa

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×