Tải bản đầy đủ

Thương hiệu cá nhân

DANH SÁCH THÀNH VIÊN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Huỳnh Thị Quỳnh Như
Huỳnh Vũ Mân
Triệu Vĩnh Tài
Đinh Vũ Tiến
Đào Tuyết Trinh
Nguyễn Đặng Đan Vy
Nguyễn Hoàng Thuý Vy
Lê Phú Vinh


THƢƠNG HIỆU CÁ

NHÂN


Thƣơng hiệu là gì?
Tại sao khi nói tới
thương hiệu người
ta thường hình
dung tới những
công ty lớn như
Apple , Dell ,

Thậm
chí

thương hiệu của 1
quốc gia như Việt
Nam, một quốc gia
xuất khẩu gạo và
café thuộc diện


Thƣơng hiệu là một tập hợp những cảm nhận
của khách hàng về một công ty, một sản phẩm
hay dịch vu với đầy đủ các khía cạnh: mô tả nhận
diện (brand identities), giá trị (brand values), thuộc
tính (brand attributes), cá tính (brand personality).
Thƣơng hiệu ràng buộc với người tiêu dùng qua
mối quan hệ thương hiệu-người tiêu dùng (brandconsumers relationship).


Một số định nghĩa về thương hiệu của
các nhà Marketer
“Thương hiệu là một cái tên, một từ ngữ,
một dấu hiệu, một biểu tượng, một hình
vẽ hay tất hợp tất cả các yếu tố kể trên
nhằm xác định một sản phẩm hay dịch vụ
của doanh nghiệp với các đối thủ cạnh
tranh”Một số định nghĩa về thương hiệu của
WIPO
“Thương hiệu là một dấu hiệu (hữu hình
và vô hình) đặc biệt để nhận biết một sản
phẩm hàng hoá hay một dịch vụ nào đó
được sản xuất hay được cung cấp bởi
một cá nhân hay một tổ chức”


1
2
3

Thương hiệu công ty
Thương hiệu sản
phẩm
Thương hiệu cá nhân

Có 3 loại hình thƣơng hiệu chính


Vậy
THƢƠNG HIỆU

gì?
CÁ NHÂN


Thƣơng hiệu cá nhân không đơn thuần là những
ảnh hưởng ra thế giới bên ngoài mà nó còn là sự
tự nhận thức về các điểm mạnh, điểm yếu, kỹ
năng, cảm xúc… Và phản ánh tính cách, năng lực
của người đó về học vấn, các thành tích về kinh tế,
xã hội… xây dựng lên; cũng như cách sử dụng
các yếu tố đó để tạo nên sự khác biệt cho bản
thân và định hướng cho các quyết định của cá


Thương hiệu cá nhân đo lường theo
các tiêu chí:

1. Mức độ đƣợc
Ví dụ:biết đến

Diễn viên ca sĩ mà bạn quan tâm?
- Sơn Tùng MTP


Thương hiệu cá nhân đo lường theo
các tiêu chí:

2. Những giá trị thành tích
hay phẩm chất
Ví dụ:
Giáo sư Ngô Bảo Châu
Giải Field toán học quốc tế


Thương hiệu cá nhân đo lường theo
các tiêu chí:

3. Mức độ ảnh hƣởng đối với
công chúng
Ví dụ:
khi bạn được mọi người biết
đến và có những thành tích
đáng kể thì lời nói của bạn trở
nên có sức mạnh thuyết phục


Tại sao phải xây
dựng HIỆU ?
THƢƠNG
CÁ NHÂN


1

2
3

4
5

Tự khẳng định
Nhu cầu tự trọng
Nhu cầu xã hội
Nhu cầu an toàn
Nhu cầu sinh học
Tháp nhu cầu Maslow


Làm thế nào để có thể tự khẳng định
bản thân với xã hội hoặc cộng đồng?
Bạn tạo ra được gì?


Thƣơng hiệu cá nhân, nói ngắn gọn, là
những ấn tượng tốt đẹp mà ta gầy dựng trong
tâm trí người khác, là tất cả những gì chúng ta
làm để thể hiện năng lực và các giá trị của bản
thân: tôi là ai, tôi làm được gì và tôi khác biệt
như thế nào. Đó có thể bao gồm mọi thứ, từ
giọng nói truyền cảm, sự nhiệt tình, cho đến
việc bạn toàn tâm toàn ý cho công việc ra sao.
Bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt nhất, sức


Bạn bắt đầu xây thương hiệu cá nhân từ lúc nào?


Ý thức xây dựng một thương hiệu cá nhân tốt đẹp


Mục đích cuối cùng
của cuộc đời là bạn
phải trở thành một
con người nào đó
đúng như căn tính
của bạn7

bƣớc xây dựng

THƢƠNG HIỆU
CÁ NHÂN


1
Bạn là ai?
Kỹ
năng
của
bạn

Sự
đam


Thế
mạnh


1
Bạn được đánh giá như
thế hệ
nào?
• Mối quan
cá nhân
• Mối quan hệ công việc
• Sự nổi tiếng trên mạng


2
Bạn muốn đạt được điều
• Liên tục học hỏi
và nâng cao kinh
gì?
nghiệm chuyên môn
• Điều gì để người khác nhìn vào họ
tin tưởng ở bạn và tôn trọng bạn?


3
Kiến tạo thương hiệu
Chuẩn bị chiến lược marketing


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×