Tải bản đầy đủ

Câu hỏi KTQT cao đẳng

NGÂN HÀNG CÂU HỎI
MÔN: KINH TẾ QUỐC TẾ
HỆ: CĐCN
PHẦN CÂU HỎI NHẬN BIẾT (2 điểm)
Câu 1: Nêu khái niệm và các bộ phận cấu thành nền kinh tế thế giới?
Câu 2: Nêu khái niệm và tính chất của các quan hệ kinh tế quốc tế?
Câu 3: Nêu khái niệm và nội dung của thương mại quốc tế?
Câu 4: Nêu nội dung của các công cụ trong chính sách thương mại quốc tế?
Câu 5: Đầu tư quốc tế là gì? Nêu các tác động của đầu tư quốc tế?
Câu 6: Nêu khái niệm và đặc điểm của các hình thức đầu tư quốc tế?
Câu 7: Liên kết kinh tế quốc tế là gì? Nêu các đặc trưng của liên kết kinh tế quốc tế?
Câu 8: Hội nhập kinh tế quốc tế? Nêu các bản chất của hội nhập kinh tế quốc tế?
Câu 9: Tỷ giá hối đoái là gì? Nêu các loại tỷ giá hối đoái dựa theo từng cách thức phân
loại?
Câu 10: Giá cả quốc tế là gì? Nêu các tiêu chuẩn xác định giá cả quốc tế? Kể tên một số
loại giá trong thương mại quốc tế?
Câu 11: Hệ thống tiền tệ quốc tế là gì? Nêu các đặc trưng của một hệ thống tiền tệ có
hiệu quả?
Câu 12: Nêu khái niệm và đặc điểm của khu chế xuất và khu công nghiệp tập trung?
PHẦN CÂU HỎI THÔNG HIỂU (5 điểm)
Câu 1: Phân tích các đặc điểm của nền kinh tế thế giới?

Câu 2: So sánh sự giống và khác nhau giữa hai xu hướng trong chính sách thương mại
quốc tế?
Câu 3: Chính sách thương mại quốc tế là gì? Phân tích vai trò của chính sách thương
mại quốc tế?
Câu 4: So sánh sự giống và khác nhau giữa thuế nhập khẩu và QUOTA nhập?
Câu 5: So sánh sự giống và khác nhau giữa FDI và FPI?
Câu 6: Phân tích những lợi thế và bất lợi của FDI?
Câu 7: Phân tích những lợi thế và bất lợi của FPI?
Câu 8: Phân tích những đặc điểm cơ bản của đầu tư quốc tế hiện nay?


Câu 9: Thương mại quốc tế là gì? Phân tích các chức năng của thương mại quốc tế?
Câu 10: So sánh sự giống và khác nhau giữa thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế?
Câu 11: Các quốc gia có cần thiết phải tham gia hội nhập kinh tế quốc tế không? Tại
sao?
Câu 12: Kinh tế thế giới là phép cộng của tất cả các nền kinh tế trên thế giới? Đúng hay
sai? Tại sao?
Câu 13: Nếu là nước xuất khẩu thì nên bán theo giá CIF hay giá FOB? Tại sao?
Câu 14: Các quốc gia có áp dụng duy nhất chính sách bảo hộ mậu dịch không? Tại sao?
Câu 15: Nêu các hiểu biết về ASEAN?
Câu 16: Nêu các hiểu biết về EU?
Câu 17: Nêu các hiểu biết về WTO?
Câu 18: Nêu các hiểu biết về WB?
Câu 19: Nêu các hiểu biết về APEC?
Câu 20: Vì sao mỗi quốc gia cần có chính sách thương mại quốc tế và sử dụng các công
cụ của chính sách thương mại quốc tế?
Câu 21: Phân tích các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái?
Câu 22: So sánh sự giống và khác nhau giữa khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất?
Câu 23: Phân tích các đặc điểm của thương mại quốc tế?
Câu 24: Phân tích các đặc điểm của thị trường tiền tệ quốc tế?
Câu 25: Thuế quan là gì? Nó có tác động như thế nào tới giá cả quốc tế?
Câu 26: Thực chất của hội nhập kinh tế quốc tế là hợp tác ngày càng tăng và cạnh tranh
ngày càng mạnh mẽ. Đúng hay sai? Tại sao?
Câu 27: Phân biệt giữa Liên minh thuế quan và Khu vực mậu dịch tự do?
Câu 28: Hãy chứng minh hội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng khách quan?
Câu 29: Phân tích các tác động của liên kết kinh tế quốc tế?
Câu 30: So sánh sự giống và khác nhau giữa chế độ bản vị vàng và chế độ bản vị vàng
hối đoái
PHẦN CÂU HỎI VẬN DỤNG (3 điểm)
Cấp 1

Câu 1: Cho mô hình thương mại quốc tế:


Quốc gia
Hàng hóa
X (sp/giờ)
Y(sp/giờ)

Quốc gia 1

Quốc gia 2

1
2

3
4

- Tìm lợi thế của các quốc gia
- Chứng minh rằng các quốc gia đều có lợi khi tham gia vào thương mại quốc tế
Câu 2: Cho mô hình thương mại quốc tế:
Quốc gia
Hàng hóa
X (sp/giờ)
Y(sp/giờ)

Quốc gia 1

Quốc gia 2

1
5

7
3

- Tìm lợi thế của các quốc gia
- Chứng minh rằng các quốc gia đều có lợi khi tham gia vào thương mại quốc tế
Câu 3: Cho số liệu:
- Để sản xuất ra một đôi giày thể thao cần 5 đơn vị lao động và 2 đơn vị vốn
- Để sản xuất ra một chiếc máy tính cần 6 đơn vị lao động và 10 đơn vị vốn
- Indonesia sở hữu lượng vốn là 100 tỷ USD và 45 triệu lao động
- Việt Nam sở hữu lượng vốn là 200 tỷ USD và 100 triệu lao động
Theo em, các quốc gia nên sản xuất và xuất khẩu sản phẩm gì?
Câu 4: Hãy đánh giá những quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phát triển
kinh tế đối ngoại?
Câu 5: Đánh giá tình hình thu hút vốn FDI tại Việt Nam?
Câu 6: Nêu những khả năng để phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam?
Cấp 2
Câu 7: Đánh giá hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam trong những năm qua?
Câu 8: Tỷ giá hối đoái tác động đến đầu tư quốc tế như thế nào? Liên hệ với Việt Nam?
Câu 9: Những đặc điểm của nền kinh tế thế giới có tác động đến nền kinh tế Việt Nam
như thế nào?
Câu 10: Hãy đưa ra những bài học kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tiền tệ Châu Á
Câu 11: Nêu các điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam?


Câu 12: Tỷ giá hối đoái tác động đến thương mại quốc tế như thế nào? Liên hệ với Việt
Nam?
Cấp 3
Câu 13: Vai trò của WB đối với sự phát triển của nền kinh tế của các quốc gia như thế
nào?
Câu 14: Liên hệ vận dụng hai xu hướng trong chính sách thương mại quốc tế ở Việt
Nam?
Câu 15: Tác động của việc tham gia AFTA đến nền kinh tế Việt Nam?
Câu 16: Nêu những đánh giá của em về quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của các quốc
gia đang phát triển?
Câu 17: Nêu những định hướng và biện pháp để thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt
Nam?
Câu 18: Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì khi tham gia vào WTO?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×