Tải bản đầy đủ

Câu hỏi kinh tế quốc tế TCCN

NGÂN HÀNG CÂU HỎI
MÔN: KINH TẾ QUỐC TẾ
HỆ: TCCN
PHẦN CÂU HỎI NHẬN BIẾT (2 điểm)
Câu 1: Nêu khái niệm và các bộ phận cấu thành nền kinh tế thế giới?
Câu 2: Nêu khái niệm và tính chất của các quan hệ kinh tế quốc tế?
Câu 3: Nêu khái niệm và nội dung của thương mại quốc tế?
Câu 4: Nêu nội dung của các công cụ trong chính sách thương mại quốc tế?
Câu 5: Đầu tư quốc tế là gì? Nêu các tác động của đầu tư quốc tế?
Câu 6: Nêu khái niệm và đặc điểm của các hình thức đầu tư quốc tế?
Câu 7: Liên kết kinh tế quốc tế là gì? Nêu các đặc trưng của liên kết kinh tế quốc tế?
Câu 8: Hội nhập kinh tế quốc tế? Nêu các bản chất của hội nhập kinh tế quốc tế?
PHẦN CÂU HỎI THÔNG HIỂU (5 điểm)
Câu 1: Phân tích các đặc điểm của nền kinh tế thế giới?
Câu 2: So sánh sự giống và khác nhau giữa hai xu hướng trong chính sách thương mại
quốc tế?
Câu 3: Chính sách thương mại quốc tế là gì? Phân tích chức năng của chính sách thương
mại quốc tế?
Câu 4: So sánh sự giống và khác nhau giữa thuế nhập khẩu và QUOTA nhập?
Câu 5: So sánh sự giống và khác nhau giữa FDI và PFI?
Câu 6: Phân tích những lợi thế và bất lợi của FDI?

Câu 7: Phân tích những lợi thế và bất lợi của PFI?
Câu 8: Phân tích những đặc điểm cơ bản của đầu tư quốc tế hiện nay?
Câu 9: Thương mại quốc tế là gì? Phân tích các chức năng của thương mại quốc tế?
Câu 10: So sánh sự giống và khác nhau giữa thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế?
Câu 11: Các quốc gia có cần thiết phải tham gia hội nhập kinh tế quốc tế không? Tại
sao?
Câu 12: Kinh tế thế giới là phép cộng của tất cả các nền kinh tế trên thế giới? Đúng hay
sai? Tại sao?
Câu 13: Nếu là nước xuất khẩu thì nên bán theo giá CIF hay giá FOB? Tại sao?


Câu 14: Các quốc gia có áp dụng duy nhất chính sách bảo hộ mậu dịch không? Tại sao?
Câu 15: Nêu các hiểu biết về ASEAN?
Câu 16: Nêu các hiểu biết về EU?
Câu 17: Nêu các hiểu biết về WTO?
Câu 18: Nêu các hiểu biết về WB?
Câu 19: Nêu các hiểu biết về APEC?
Câu 20: Vì sao mỗi quốc gia cần có chính sách thương mại quốc tế và sử dụng các công
cụ của chính sách thương mại quốc tế?
PHẦN CÂU HỎI VẬN DỤNG (3 điểm)
Cấp 1
Câu 1: Cho mô hình thương mại quốc tế:
Quốc gia
Hàng hóa
X (sản phẩm/lao động)
Y(sản phẩm/lao động)

Quốc gia 1

Quốc gia 2

1
2

3
4

- Tìm lợi thế của các quốc gia
- Chứng minh rằng các quốc gia đều có lợi khi tham gia vào thương mại quốc tế
Câu 2: Cho mô hình thương mại quốc tế:

Quốc gia
Hàng hóa
X (sản phẩm/lao động)
Y(sản phẩm/lao động)

Quốc gia 1

Quốc gia 2

1
5

7
3

- Tìm lợi thế của các quốc gia
- Chứng minh rằng các quốc gia đều có lợi khi tham gia vào thương mại quốc tế
Câu 3: Cho số liệu:
- Để sản xuất ra một đôi giày thể thao cần 5 đơn vị lao động và 2 đơn vị vốn
- Để sản xuất ra một chiếc máy tính cần 6 đơn vị lao động và 10 đơn vị vốn
- Indonesia sở hữu lượng vốn là 100 tỷ USD và 45 triệu lao động
- Việt Nam sở hữu lượng vốn là 200 tỷ USD và 100 triệu lao động
Theo em, các quốc gia nên sản xuất và xuất khẩu sản phẩm gì để đạt lợi ích tối đa?


Câu 4: Hãy đánh giá những quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phát triển
kinh tế đối ngoại?
Cấp 2
Câu 5: Đánh giá tình hình thu hút vốn FDI tại Việt Nam?
Câu 6: Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì khi tham gia vào WTO?
Câu 7: Nêu những khả năng để phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam?
Câu 8: Những đặc điểm của nền kinh tế thế giới có tác động đến nền kinh tế Việt Nam
như thế nào?
Cấp 3
Câu 9: Liên hệ vận dụng hai xu hướng trong chính sách thương mại quốc tế ở Việt Nam?
Câu 10: Đánh giá hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam trong những năm qua?
Câu 11: Hãy nêu những tác động của AFTA đến nền kinh tế Việt Nam?
Câu 12: Vai trò của WB đối với sự phát triển của nền kinh tế của các quốc gia như thế nào?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×