Tải bản đầy đủ

giáo án chủ đề bé VUI đến lớp

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MẦM NON

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ
CHỦ ĐỀ : BÉ VUI ĐẾN LỚP
Thời gian thực hiện 3 tuần : 25/8 -12/9/2014 - ( NT 24-36 tháng)

nhánh

Số
tuần

Mục tiêu giáo dục

Nội dung giáo dục

I. GD phát triển thể chất:
A. Phát triển vận động
1.Tập động tác PT các nhóm
cơ và hô hấp
- Trẻ thực hiện được các động - Hô hấp: tập hít vào, thở

tác trong bài tập thể dục: hít ra.
thở, tay, lưng/ bụng và chân.
+ Tay: giơ cao, đưa ra phía
trước, đưa sang ngang, đưa
ra sau kết hợp với lắc bàn
tay.
+ Lưng, bụng, lườn: cúi về
phía trước, nghiêng người
sang 2 bên, vặn người sang
2 bên.
+ Chân: ngồi xuống, đứng
lên, co duỗi từng chân.
2.Thực hiện vận động cơ bản
và phát triển tố chất vận
động ban đầu
-Trẻ giữ được thăng bằng trong -Đi theo hiệu lệnh
vận động khi đi theo hiệu lệnh

Chung
cả CĐ

- Bé và 1
các bạn
của bé

Hoạt động giáo
dục

-HĐ chơi tập có chủ
đích : BTPTC
-Thể dục sáng

- HĐ chơi tập có
chủ định : Đi trong
đường hẹp : 1
-HĐNT: 1
- HĐ chơi tập có
chủ định : Đi trong
đường hẹp: 1
-HĐNT: 1


Bé 1
biết
nhiều
thứ

-Trẻ giữ được thăng bằng trong -Đi theo đường hẹp
vận động khi đi theo đường
hẹp

Chung
cả CĐ

-Trẻ biết chơi các trò chơi vận -Các trò chơi vận động trò -TC vận động: 2
động, trò chơi dân gian đơn chơi dân gian
-TC dân gian: 4
giản
3.Thực hiện vận động cử
động của bàn tay, ngón tay
- Trẻ biết vận động cổ tay, bàn -Tập nhào, khuấy, đảo
-HĐ chơi,
tay, ngón tay
-HĐchiều

Chung
cả CĐ

1


- Bé và
các bạn
của bé

-Trẻ biết phối hợp được cử -Tập xâu vòng,
động bà tay , ngón tay và phối -Chơi xếp hình
hợp tay mắt trong các hoạt
động: Xâu vòng , xếp hình

- HĐVĐV :Xâu
vòng tặng bạn:1

Bé biết
nhiều
thứ
- HĐVĐV :Xếp
đường đi :1
Chung
cả CĐ
Chung
cả CĐ

-Trẻ biết cầm bút di màu, vẽ
nguệch ngoạc
- Trẻ thích nghi với chế độ ăn
cơm, ăn được các loại thức ăn
khác nhau.
- Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi
qui định. (CS.5)
- Trẻ ngủ 1 giấc buổi

- Bé và
các bạn 1
của bé
- Bé
biết
1
nhiều
thứ
SK :
1
Tết TT

- Tập cầm bút di màu, vẽ
nguệch ngoạc
- Làm quen với chế độ ăn
cơm và các loại thức ăn
khác nhau.
- Tập đi vệ sinh đúng nơi qui
định.
- Luyện thói quen ngủ 1
giấc trưa.

II. Giáo dục phát triển nhận
thức:
- Trẻ nói được tên của bản thân - Tên và một số đặc điểm
và một số người gần gũi khi bên ngoài của bản thân
được hỏi
( phân biệt bạn trai, bạn
gái).
- Trẻ nói được tên và chức - Tên, chức năng chính
năng của một số bộ phận cơ một số bộ phận của cơ thể:
thể khi được hỏi.
mắt, mũi, miệng, tai, tay,
chân.
-Trẻ biết kể tên một số loại
-Tên một số loại đèn ,
đèn, bánh trung thu…
bánh trung thu…
-Trẻ chỉ /nói tên hoặc lấy hoặc
cất đúng đồ chơi màu đỏ/xanh
(CS.7)
-Trẻ nhìn và nhận biết đặc
điểm nổi bật của đối tượng

-Màu xanh , màu đỏ
-Quan sát vườn hoa để
nhận biết đặc điểm nổi bật
Chủ đề này sao qs vườn
hoa

-HĐ chiều
-HĐ chơi,
-Hoạt động vệ sinh,
ăn, ngủ

- HĐ chơi tập có
chủ định :NBTN”,
- HĐNT: 1
- HĐ chơi tập có
chủ định :NBTN: 1
-HĐNT: 1
- HĐ chơi tập có
chủ định :NBTN:1
-HĐNT: 2
- HĐ chơi tập có
chủ định :NBPB:1
-HĐNT: 1

III. Giáo dục phát triển ngôn
ngữ:
1. Nghe hiểu lời nói:
Chung
cả CĐ

- Trẻ thực hiện được nhiệm vụ -Nghe và thực hiện các -Đón trả trẻ
gồm 2-3 hành động.
yêu cầu bằng lời nói. Cháu -HĐ chơi
cất đồ dùng ,đồ chơi lên kệ - Giờ ngủ
2


, cất gối cho cô…
-Trẻ thích nghe thơ, truyện -Nghe bài thơ,
ngắn
ngắn,

Chung
cả CĐ

truyện -Đón trả trẻ
-HĐ chiều

2. Nghe nhắc lại các âm, các
tiếng và câu:
Chung
cả CĐ

- Trẻ phát âm rõ tiếng.

-Đón trả trẻ
-Giờ vệ sinh, ăn
,ngủ
-HĐ chơi
-Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn -Nghe, hiểu nội dung câu - HĐ chơi tập có
đơn giản: trả lời được các câu truyện
chủ định: Truyện: 1
hỏi về tên truyện, tên và hành -Trả lời và đặc câu hỏi: Cái (CS.10)
động của các nhân vật
gì? Làm gì? ở đâu? Thế
nào? Để làm gì? Làm sao?
(CS.10)
-HĐ chiều

- Bé và
các bạn 1
của bé

-Phát âm các âm khác
nhau

-Bé
1
biết
nhiều
thứ
SK :
1
Tết TT

-Trẻ biết xem tranh và gọi tên -Xem tranh và gọi tên các - HĐ chơi tập có
các nhân vật, sự vật , hành nhân vật, sự vật , hành chủ định: KTTT : 1
động gần gũi trong tranh
động gần gũi trong tranh

Chung
cả CĐ

-Trẻ biết sử dụng lời nói với
các mục đích khác nhau để biết
bày tỏ nhu cầu của bản thân
IV. Giáo dục phát triển tình
cảm, kỹ năng, thẫm mỹ:
1.Biểu lộ sự nhận thức về
bản thân
- Trẻ nói được một vài thông
tin về mình (tên, tuổi).

- Trẻ đọc được bài thơ với sự - Đọc các đoạn thơ, bài thơ -HĐ chơi tập có chủ
giúp đỡ của cô giáo (CS.11)
ngắn có câu 3-4 tiếng.
định: Thơ: 1
-HĐ chiều
3.Sử dụng ngôn ngữ để giao
tiếp

Chung
cả CĐ

-Thể hiện nhu cầu, mong
muốn và biểu biết bằng 12 câu đơn giản

-Đón trả trẻ
-Giờ vệ sinh, ăn,ngủ
-HĐ chơi

- Nhận biết tên gọi, một số -Đón trả trẻ
đặc điểm bên ngoài bản -HĐNT: 1
thân, giới tính
- Trẻ thể hiện điều mình thích - Nhận biết một số đồ -HĐ chơi
và không thích.
dùng , đồ chơi yêu thích
của mình.
2.Nhận biết và biểu lộ cảm
xúc với con người và sự vật
gần gũi
-Trẻ biết biểu lộ sự thích giao
-Giao tiếp với cô và bạn
-HĐ đón trả trẻ
tiếp với người khác bằng cử
-Các hoạt động

Chung
cả CĐ

Chung
cả CĐ
3


chỉ, lời nói
3.Thực hiện hành vi xã hội
đơn giản
- Trẻ biết chào, tạm biệt, cảm
ơn, ạ, vâng ạ. . (CS.12)
- Trẻ biết thể hiện một số hành
vi xã hội đơn giản qua trò chơi
giả bộ (trò chơi bế em, khuấy
bột cho em bé, nghe điện
thoại...). (CS.13)
- Trẻ chơi thân thiện cạnh trẻ
khác.

Chung
cả CĐ
Chung
cả CĐ

trong ngày
-Tập trẻ chào cô tạm biệt -Đón trả trẻ
bố mẹ , cảm ơn, ạ, vâng ạ.
- Biết thể hiện một số hành -HĐ chơi
vi xã hội đơn giản qua trò
chơi giả bộ ( trò chơi bế
em, nghe điện thoại…)
- Chơi thân thiện với bạn: -HĐ chơi
chơi cạnh bạn, không tranh -HĐNT: 1
giành đồ chơi,

4.Thể hiện cảm xúc qua hát,
vận động theo nhạc/tô màu,
vẽ nặn,
- Trẻ biết hát và vận động đơn -Hát và vận động theo một -HĐ chơi tập có chủ
giản theo một vài bài hát / bản vài bài hát – bản nhạc định: Hát: 1
nhạc quen thuộc.
quen thuộc
(CS.11)
-HĐ chơi tập có chủ
định: VĐTN: 1
(CS.14)

- Bé và 1
các bạn
của bé
-Bé
1
biết
nhiều
thứ
SK :
1
Tết TT

-Trẻ thích nghe các bài hát,
bản nhạc (CS.14)

4

-Nghe hát những bài hát -HĐ chơi tập có chủ
dân ca, nhạc không lời
định: Nghe hát : 1
-Giờ ngủ
- Làm quen với đất
nặn


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MẦM NON HOA CƯƠNG

KẾ HOẠCH GD TUẦN
CHỦ ĐỀ : BÉ VUI ĐẾN LỚP
TUẦN 1: BÉ VÀ CÁC BẠN
Thời gian thực hiện: ngày 25 /8 đến 29/ 8 /2014 - ( NT 24-36 tháng)

Đón trẻ
-Trò
chuyện
Thể dục

Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
-Trẻ chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ khi được nhắc nhở ( CS.12)
-Nghe nhạc thiếu nhi
-Trò chuyện theo nhóm nhỏ: Hỏi trẻ về tên các bạn của bé.Tên bạn trai, tên bạn gái
-Cho trẻ xem tranh và giới thiệu ảnh của các bạn Chơi với đồ chơi theo ý thích
-Thổi bóng

HĐNT

HĐCCĐ
HĐCCĐ
HĐCCĐ
HĐCCĐ
HĐCCĐ
Quan sát lớp
Trò chuyện về Trò chuyện về
Trò chuyện về
Trò chuyện về
học
tên của bé
tên của bé
tên bạn mới của tên bạn mới
TCDG:
TCVĐ:
TCVĐ:

của bé
Chi chi chành - Kết bạn
-Kết bạn
TC: dung dăng TC: dung dăng
chành
Tự do:Chơi
Tự do:
dung dẻ
dung dẻ
Tự do:
với cầu chui
Chơi với cầu
Tự do:
Tự do:
Chơi với xích
chui
Chơi với cầu
Chơi với cầu
đu
trượt
trượt
HĐ chơi Vận động
NBTN
Âm nhạc
Văn học
HĐVĐV
tập có chủ BTPTC: Thổi Bé và các bạn -Hát: Búp bê
Truyện:
Xâu hạt
định
bóng
(TT) (CS.11)
Đôi bạn nhỏ
VĐCB: Đi
-TC: Hãy lắng
(CS.10)
theo hiệu lệnh
nghe
TC: Lăn bóng
HĐ góc -Thao tác vai: Chơi trò chơi “ Em bé” : Cho Búp Bê ngủ, Cho Búp Bê ăn (CS.13)
-HĐVĐV: Xâu hạt, xâu vòng đeo tay cho búp bê
-Nghệ thuật: Xem album ảnh của lớp. tô màu, làm quen với bút màu, đất nặn
Giờ ăn
Vệ sinh

-Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
- Luyện thói quen khi đi vệ sinh (CS.5)

Giờ ngủ

-Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa.
-Nghe nhạc dân ca

HĐ chiều

5

-Rèn lễ giáo:
-Chơi với bút:
Chào cô , chào di màu nguệch
người lớn,
ngoạc
chào bố mẹ

-Xem ảnh bé và
các bạn bé

-Đọc thơ :Kéo
cưa kéo kít

-TC: A lô ! Bạn
nào đấy


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MẦM NON HOA CƯƠNG

KẾ HOẠCH GD TUẦN
CHỦ ĐỀ : BÉ VUI ĐẾN LỚP
TUẦN 2: BÉ BIẾT NHIỀU THỨ
Thời gian thực hiện: ngày 1 /9 đến 5/ 9 /2014 - ( NT 24-36 tháng)

Đón trẻ

Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
-Trẻ chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ khi được nhắc nhở ( CS.12)
-Nghe nhạc thiếu nhi

-Trò
chuyện

-Trò chuyện cùng bé về ngày hội của bé đến trường. Đến trường có các bạn và cô giáo.
-Xem tranh ảnh , chơi đồ chơi trong lớp

Thể dục
HĐNT

Thổi bóng
HĐCCĐ
Quan sát lớp học
của bé
TC:
Chuồn chuồn
bay
Tự do:
Chơi cầu chui

HĐ chơi
tập có
chủ
định

Vận động
NBTN
BTPTC: Thổi
Bé biết nhiều
bóng
thứ
VĐCB: Đi trong
đường hẹp
TC: Tung bóng
-Thao tác vai: Chơi “ Em bé” : Tắm Cho Búp Bê , Cho Búp Bê ăn(CS.13)
-HĐVĐV:Xếp nhà cho búp bê , Xâu vòng cho búp bê ,
-Nghệ thuật: Xem sách, truyện tranh, ảnh bé và các bạn trong lóp bé .Dán các khuôn
mặt vui buồn

HĐ góc

HĐCCĐ
- VĐTN: Búp bê
TCDG:
-Tập tầm vông
Tự do:
Chơi thú nhún

HĐCCĐ
-Trò chuyện về
các hành vi
thân thiện khi
chơi cùng bạn
TCDG:
-Tập tầm vông
Tự do:
Chơi thú nhún
Âm nhạc
-VĐTN: Búp
bê(TT) (CS.14)
-NH: Biết
vâng lời mẹ

HĐCCĐ
-Quan sát vườn
hoa.
TCVĐ:
-Thi ai đi trong
đường hẹp về
nhanh nhất
Tự do:
Chơi nhặt lá
Văn học
KTTT:
Bé An đi học

Giờ ăn -Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
Vệ sinh - Luyện thói quen khi đi vệ sinh (CS.5)
Giờ ngủ -Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa.
-Nghe nhạc dân ca

TC: Thỏ nhảy
-Chơi với đất
Truyện: Đôi
-Rèn lễ giáo:
chiều
múa
nặn
bạn nhỏ
Chào cô , chào
người lớn, chào
bố mẹ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MẦM NON
6

Thứ 6

HĐCCĐ
-Quan sát
vườn hoa.
TCVĐ:
-Thi ai đi trong
đường hẹp về
nhanh nhất
Tự do:
Chơi nhặt lá
HĐVĐV
Xếp đường đi

-Thơ:Chào


KẾ HOẠCH GD
CHỦ ĐỀ : BÉ VUI ĐẾN LỚP
TUẦN 3 : NGÀY HỘI TRĂNG RẰM CỦA BÉ.
Thời gian thực hiện: 8 /9 đến 12/ 9 / 2014 - (NT 24-36 Tháng)


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
-Trẻ chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ khi được nhắc nhở ( CS.12)
- Nghe nhạc thiếu nhi

Đón trẻ
Trò
chuyện

- Xem tranh ảnh về Tết trung thu, lồng đèn, lân, bánh trung thu.
- Chơi đồ chơi búp bê, lồng đèn, mặt nạ ông địa, tề thiên...

Thể dục

Thổi bóng

HĐCCĐ

Xem tranh ,
ngoài
ảnh về các loại
trời
LỒNG đèn
trung thu
TCDG:
Chi chi chành
chành
Tự do:
Chơi với thú
nhún
HĐ chơi NBPB
tập có
Màu xanh ,
chủ định màu đỏ (CS.7)

HĐCCĐ
Xem tranh , ảnh
về các loại đèn
trung thu
TCDG:
Chi chi chành
chành
Tự do:
Chơi với thú
nhún

HĐCCĐ
Xem tranh , ảnh
về ngày Tết
trung thu
TCDG:
Múa lân
Tự do:
Chơi với xích
đu

HĐCCĐ
Xem tranh,
ảnh về ngày
Tết trung thu
TCDG:
Múa lân
Tự do:
Chơi với xích
đu

Âm nhạc
Văn học
- NH :Bé và
-Thơ: Trăng
trăng (TT)
(CS.11)
(CS.14)
-VĐTN: Rước
đèn
- Thao tác vai: Cửa bàng bán bánh Trung thu, bán lồng đèn
- HĐVĐV: Chơi trò chơi múa lân, làm ông địa, tề thiên, sư phụ.
- Nghệ thuật: Di màu, chấm màu trang trí lồng đèn, bánh trung thu.

HĐ góc

NBTN
Ngày hội trăng
rằm của bé

Thứ 6

HĐCCĐ
Xem tranh,
ảnh về ngày
Tết trung thu
TCDG:
Múa lân
Tự do:
Chơi với xích
đu
HĐVĐV
-Xâu vòng
tặng bạn

-Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
- Luyện thói quen khi đi vệ sinh (CS.5)

Giờ ăn
Vệ sinh

-Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa.
-Nghe nhạc dân ca
-Rèn lễ giáo:
-Hát : Rước đèn Thơ : Bạn mới
Chào cô , chào
người lớn, chào
bố mẹ

Giờ ngủ

chiều

7

-TC: Kéo cưa
lừa xẻ

-TC: Chọn đồ
chơi có màu
đỏ, màu xanhx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×