Tải bản đầy đủ

Unit 15 Countries A1-2-3

Unit 15: COUNTRIES

A. We are the world.
(A1, 2, 3)
1. Listen and repeat:
New words
- Viet Nam(n)- Vietnamese(n): Nước Việt Nam-Tiếng Việt Nam
- Japan(n)- Japanese(n): Nước Nhật-Tiếng Nhật
- China(n)- Chinese(n): Nước Trung Quốc-Tiếng Trung Quốc
- Australia(n)- English(n): Nước Úc-Tiếng Anh
- Great Britain (n)- English(n): Nước Anh-Tiếng Anh
- Canada(n)- English and French(n)

Nước Canada-Tiếng Anh và Tiếng Pháp

- (to) speak: - Nói (Speak English: Nói Tiếng Anh)


Unit 15: COUNTRIES

A. We are the world.

(A1, 2, 3)
1. Listen and repeat:

Matching
1. Viet Nam(n)- Vietnamese(n): a. Nước Trung Quốc-Tiếng TQ
2. Japan(n)- Japanese(n):

b. Nước Nhật-Tiếng Nhật

3. China(n)- Chinese(n):

c. Nước Úc-Tiếng Anh

4. Australia(n)- English(n):

d. Nước Việt Nam-Tiếng Việt

5. Great Britain (n)- English(n): e. Nước Canada
6. Canada(n)

f. Nói

7. (to) speak:

g. Nước Anh-Tiếng Anh

1.d 2.b

3.a 4.c 5.g

6.e

7.f


1. Listen and repeat:

Unit 15: COUNTRIES
A. We are the world.
(A1, 2, 3)


My name’s Laura.
I’m from Canada

My name’s Marie.
I’m from France

My name’s Lee.
I’m from China

My name’s
Yoko.
I’m from Japan

My name’s Susan.
I’m from Great
Britain

My name’s Bruce.
I’m from
Australia

My name’s John.
I’m from the USA

My name’s Minh.
I’m from Viet
Nam


Unit 15: COUNTRIES
A. We are the world.
(A1, 2, 3)
2. Listen and read.
My name’s Minh.
I’m from Viet Nam.
I speak Vietnamese.
Minh is from
Viet Nam.
He speaks
Vietnamese.


Unit 15: COUNTRIES
A. We are the world.
(A1, 2, 3)
2. Listen and read.

Model sentences
I’m from Viet Nam.
I speak Vietnamese.
Minh is from Viet Nam.
He speaks Vietnamese.
Grammar:
I/ tên người + am/is/are + from + tên quốc gia
I/ He/She + speak/speaks + ngôn ngữ
Usage: Giới thiệu về quê hương, ngôn ngữ
của mình hoặc của người khác.


Unit 15: COUNTRIES
A. We are the world.
(A1, 2, 3)

Model sentences:

Laura

Where is Laura from?
She is from Canada.
Where are you from?
I am from Vietnam.

Canada

sage: Hỏi một người nào đó đến từ quốc gia nào và trả lời.


Unit 15: COUNTRIES
A. We are the world.
(A1, 2, 3)

Where is Bruce from?
He is from Australia.
Bruce

Australia


Unit 15: COUNTRIES
A. We are the world.
(A1, 2, 3)
Now ask and answer

Where is ……….from?
She/ he is from ………..

Minh

Laura

Yoko
Susan

Lee

Bruce


Unit 15: COUNTRIES
A. We are the world.
(A1, 2, 3)
3. Listen and repeat.
3. Listen and repeat.
(Tên)
(Quốc gia)

(Quốc tịch)

(Ngôn ngữ)

NAME

COUNTRY

NATIONALITY

LANGUAGE

Minh

VIET NAM

VIETNAMESE

VIETNAMESE

Yoko

JAPAN

JAPANESE

JAPANESE

Lee

CHINA

CHINESE

CHINESE

Bruce

AUSTRALIA

AUSTRALIAN

ENGLISH

Susan

FRANCE

FRENCH

FRENCH

Laura

CANADA

CANADIAN

ENGLISH & FRENCH


Unit 15: COUNTRIES
A. We are the world.
(A1, 2, 3)
EX:

(Tên)

(Quốc gia)

(Quốc tịch)

NAME

COUNTRY

NATIONALITY

LANGUAGE

Yoko

JAPAN

JAPANESE

JAPANESE

My name is Yoko.
I am from Japan.
I speak Japanese.

Yoko

(Ngôn ngữ)


Unit 15: COUNTRIES
A. We are the world.
(A1, 2, 3)

LUCKY NUMBER
Đội A

3
5
4
8
7
6
1
2

1

9

2

8

3

7

Đội B

5
1
7
4
8
2
3
6

4
6

5
Next

Cont End


Laura

II am
am Laura
Laura
II am
am from
from Canada.
Canada.
II speak
speak English
English and
and French.
French.
10
9
3
1
2
4
5
6
7
8

ĐÁP
ĐÁP ÁN
ÁN

BACK


Marie

II am
am Marie
Marie
II am
am from
from France.
France.
II speak
speak French.
French.
10
9
3
1
2
4
5
6
7
8

ĐÁP
ĐÁP ÁN
ÁN

BACK


Lee

II am
am Lee
Lee
II am
am from
from China.
China.
II speak
speak Chinese.
Chinese.
10
9
3
1
2
4
5
6
7
8

ĐÁP
ĐÁP ÁN
ÁN

BACK


Lucky
Number

Lucky
Number
10

BACK


Yoko

II am
am Yoko
Yoko
II am
am from
from Japan.
Japan.
II speak
speak Japanese.
Japanese.
10
9
3
1
2
4
5
6
7
8

ĐÁP
ĐÁP ÁN
ÁN

BACK


Lucky
Number

Lucky
Number

BACK


Minh

II am
am Minh
Minh
II am
am from
from Viet
Viet Nam.
Nam.
II speak
speak Vietnamese.
Vietnamese.
10
9
3
1
2
4
5
6
7
8

ĐÁP
ĐÁP ÁN
ÁN

BACK


John

II am
am John
John
II am
am from
from the
the USA.
USA.
II speak
speak English.
English.
10
9
3
1
2
4
5
6
7
8

ĐÁP
ĐÁP ÁN
ÁN

BACK


Unit 15: COUNTRIES
A. We are the world.
(A1, 2, 3)

Bruce

II am
am Bruce
Bruce
II am
am from
from Australia.
Australia.
II speak
speak English.
English.
10
9
3
1
2
4
5
6
7
8

ĐÁP
ĐÁP ÁN
ÁN

BACK


Unit 15: COUNTRIES
A. We are the world.
(A1, 2, 3)

II am
am Minh
Minh
Minh
II am
am from
from Viet
Viet Nam.
Nam.
II speak
speak Vietnamese.
Vietnamese.
He
He is
is Minh
Minh
He
He is
is from
from Viet
Viet Nam.
Nam.
He
He speaks
speaks Vietnamese.
Vietnamese.


Unit 15: COUNTRIES
A. We are the world.
(A1, 2, 3)

John

He
He is
is John
John
He
He is
is from
from the
the USA.
USA.
He
He speaks
speaks English.
English.


Unit 15: COUNTRIES
A. We are the world.
(A1, 2, 3)
Bruce

He
He is
is Bruce
Bruce
He
He is
is from
from Australia.
Australia.
He
He speaks
speaks English.
English.


Unit 15: COUNTRIES
A. We are the world.
(A1, 2, 3)

- Learn new words about the countries and the
languages.
- Practice the structures:
+I/Tên người + am/is/are + from + Tên quốc gia.
+I/She/He + speak/speaks + Ngôn ngữ
- Prepare Unit 15: Lesson 3: A4, 5, 6 (Complete the
dialogue. Read the postcard and write/Answer the
questions about yourself).x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×