Tải bản đầy đủ

Bao cao tac dong hoi nhap sau hai nam VN gia nhap WTO

VAN PHONG TRUNG U m G DANG - VAN P H ~ N GC H ~ N HPHU
VAN PHUNG Q U ~ HQI
C - VAN PHONG CHWT!CH N U ~ C

HOI THAO
TAC BONG HOI NH&P ~

SAU HA1 N&

6 V&
1

NEN KINH TE

VIET NAM GIA N H ~ WTO
P
Ha N#i, t h h g 4 rtlrm 2009


CHVONG T R ~ N HH e 1 T H - A 0


WANH

C I A TAC DONG 0 0 1 ~ bVIET
l NAM SAU 2 NAM G1A NHAP WTO"
(Khach sqn Soflfel Plaza, Ha N@i,ngiy 23 thing 4 n urn 2009)

-------------

[TiSMF

--

NQI DUNG

-

Sring

8:00-8:15
8:15-8:30

( Dfing k$ dgi bi6u
1 Khai myc
- Phcit biku cia ong hrgt6~rnX ~ r hPhlic, Be m-g, Ch&nhiem IGn phdng C'l~ir~h
phu
- Phur hi& cziu d -n Sean
~ Dovle.
Dui sk EC tai Vigr h'um
, , Danh gia t i c dong kinh t i - xG hiji r u a Viet Nam sau 2 n i m gia nhBp WTD.
I - dng Binh Vcin An, Vien rrtrhg Yidn ~Vghiinc h Quan 19 kinh t i [rung lrung, Bcj ~ t !

hoach vu &li r~
-Nghi gika gi&
Tac dong c i a gia nhap WTO den tang truhg, 8n djn h hinh t& vi md tai chinh
va cac giaiphip
- Bu NguySn Thi Rich, Vzr t r u h g Vu Hqp tljc q ~ d ti,
c BBCj TCii chinh

----


9;45-I 0:00
1O:OO- 10:45

1

10:45-11:45

Ilui-dda

1 Tie d6ng c i a gia nhgp WTO dkn thlrong rnai v i chc giii phip

- d n g hrguydn C& Ti,T h i i m h g 3 4 Ciing tl~rong
- o n g Antonio B ~ r e q u e r Thurrr
;
fdn Thtrrrrtg mui Phui doun rai I;@ Nunr
, Hoi-da~
I 1 :45- 13: 15 ) A n trua t?i Khich s;?n
ChVu
Tar d$ng c i a gia nh$p k\TO din d i u Lu tryc tiip nuhc ngoQiva cac gOi phlp
3
-4 5
- Phd hiiu c%a dng Ph~in! l h ~ h k n Cut
~ , mrhng Cvc Ddfi h r nzrhc ngoai, 80 K;
houch v i D Lfu~
- ong DFng Thanh Tcinr, C'hu I I C ~7 ' 4 1 dor4n ddu !uJ QGdn
~ (Su,Con 1,tve.r.f)-Thilnh
viin .Vhdm Itr vi'n ccro cup Chlrmg rri~rhhau WTO
- -

nh$p WTO d&nthe ch& kinh tk, he t h h g phap lugt va cac giHi

1
-

15:OO-15:15
15: 1 5 - 1 6106

I

- Clng Ngd Dlic Manh, Phd Chzi nhlfrrr Up ban h
i ngoai ~ u b hdl
c
- 0n.g Hoirng Phrtrkc H iip, Vu f1'1rt5ng l.?zl Hup fkc udc 16, Bo TU phap
~ r & 2Hii-u Hujnlr, k r h g Bnn Phhp chb, Plrdng Tl~wangrnqi vii CGng ~rghrep
V@r Nam
fio i - ddp
N~higiiliigiiY
.TBc @ng ciia gia nhgp WTO den lao dong, v@c lam vh thu nhip
- OnS ~ ~ u Dgi
~ '~ nd r C@c
~ ~1ru6~rg
,
Cvu Oi$c Ium, B$ Lao dong, Thuung hinh vli

ong

I -YGOng
.hdi
P h ~ nThad Sm1, (;iirrr
,

-

1 - 321Vicroria Kwokwn,

(;irjm

rf&
SG LDTB-YH Iiuh Binh Dumlg
dL3 Virn phdng Ngdn hdng i h c gih
.-

tk k'i2t

- Ong Vii Khoan, Ng~yGnPhd Thti tztrmg Chinhphu

N a r ~ ,Vien KIIXHVN

-


HQi thao "Dinh gii fac dang c i a ViEt Narn sau 2 n i m gia nh$p WTO"
Ha Nai, 23/4/2009
BPi p h i t biiu e l a Ngli Sean Doyle, Dqi si,
Trvirng phrii doin uy ban ChOu Au t?i Vitt Narn

P h k - BG Trudng, Chli nhiem VVci phdng Chinhphli
o n g AJguJ~&Hiin Tu,Pho Chu nhi&n V617phdng Trung uong DLing
dtlg LB puung VG, PhLi Ch6 nhiam Virnphdng ~ u 6 hhQi
c
dugAJgWknC& Ti:, Thri trvdng Be C 6 ~ gThlrong
brig VLi Klroan, nguy2n Phd T h ~ri ~ d Chinh
~ g phi
Thuir cdc vj khdch qu$ vd c6r q u j vj dqi bi&,
ong AJguY*&Xu&

-

TBi th$t vinh dy khi duqc nhhc den nhimg ring hQmi uy ban C h b AU danh cho
Viet Narn trong su6t qua trinh dam phin gia nh&pWTO, cfing nhu n h h g n6 luc
tuyet vvi cua phia Vi@ Nam trong vi@cphat huy t8i da n h h g 1qi ich tic vi&c trir
thanh thanh vien cua WTD. T6i cGng vinh d u duuc co Ibi chao tui nhmg lBnh
dao cAp cao, n h h g chuy&ngia dam phin ccia Vi&t Nam, trong s8 do cb rnbt s6
nglrbi dang hien dicn tai h@i t h i o nly, vk n h h g nX luc khbng bikt met rnui v$
dong gop cCa ho trong t h h h cang cha Vict Narn trong WTO.
Tbi ciiny r6i vui mimg v&nhimg dong gop cua d u in Ha trg Thumg mai da bien
giai doan III (MUTRAP 111) ddi vui cudc hoi thio ngay h6m nay cdng nhu hei
thlo sip tui do VHn phbng Chinh phd t6 chirc vk t i c deng cria khfing hoing tai
chinh dsn Vi@tNam.
WTO dlrmg nhi&nla mot phan c6a cGu chuyen lien quan den su tgng truhg vugt
b$c c i a athumg mai th6 giui trong su6t 50 n5m qua. Trong do, trao d8i thuang
mgi giira Viet Narn vB Chiu ALJd2 t b g 5 lin trong vong 10 nim qua. HBm qua,
tBi ciing dqc m+t bai bio cho biBt thuung mai giaa Trung ~ u 8 vB
c Viet Narn dB
tgng 28% chi r i h g trong nim 2008. N h ~ chinh
g
s6ch thtrang rnai m6 tao n2n s y
th/nh vufmg, An djnh, vP idrn cho t i t c i d c linh vyc c6n lai - s(rc khbe, giio duc,
an ninh, mdi t m h g , vlin h6a - xii hai tv tin va m6 cika ra the gibi. Chu nghia hao
ho sE k h h g cbn ch6 d h g . Nhcn thuc cda cBng chung v6 van d6 nay c o thk giai
thich cho ly do thanh cBng c i a ViFt Narn trong nhiing n8m
diy.

RB rhng I i tic dong ciia nhimg cHi cdch thlrmg mai Vi@tNarn chi c6 thk duqc
dinh gi6 trong dPi hm, vl n h h g dir lieu kinh ti, thrrong mai chi c o thk n6i l@n


mGt phkn. ~ b thbi,
n r6~rang la s y c& tranh sE d i h ra b i t cQ nrti nao hei tu dG
dibu kien i* met th8 gihi thyc, dya tren nhirng lgi th6 canh tranh lu6n phat t t i h va
phli phat trien theo thki gian.

Tuy nhien, Vidt Nam vgn chua hohn thanh hhkt n h h g cai cach the0 yeu chu cua
WTO. Dgc bigt trong linh vuc djch vu, chiim khoang 400% cua GDP cua Vitt
Nam, v h chua so sBnh duqc vui n h b g qu6c gia mui nhi, nhimg qu6c gia -c6 thu
nhsp trung binh, noi ma linh vvc nay l2n din
55% GDP. NgoAi ra, V&I cbn
t6n tai mot s6 thlj tvc h h h chinh quan lieu, duqc minh hoa btri mCrc d6 th!rc hien
cam kit FDI thipp.N h h g n8 lyc i
h cho quy djnh vB quy trinh hai quan rr6 nSn
minh bqch, d l du doan hm d6ng vai trb quan trong giup giHi quy&tn h h g v8n dB
trgn.

Tuy nhien, n h h g net d@ctrung trong ciu chuyen WTO c6a Viet Nam d8 dugc
bikt din rGng rli, trong di, c6 3 dieu ma t6i cho I i dsc bi@tquan trong.
Truhc tiCn la nikrn tin: met h u n g phap I y miri, minh bach, cC, th6 du d o h dug:
dH giup t h g su tg tin cua n h h p rh$san xukt Viet Nam d&c+nh tranh tren trutrubng
qu6c ti. Vuqt xa khu6n kh6 cua cac quy djnh v$ thlrang mai, n h k g cili cach d l
duqc tikn hinh trong nhieu l?nh vqc, vA sir minh hach h6a dB tiing sy tin nhiern
cua cac d6i tAc thumg mai d6i vbi chinh s b h cda Chinh phi Vigt Nam. C h h g t a
d5 c h h g kiBn nhidu th6a rhu& thumg mai song phumg dupc kf kit giQa Viet
Narn v i cL d6i t6c thumg mai. Cac nh8 dhu tu nubc n g d i cing d l tin t u h g
hon vao Vi&tNam, va c h h g ta dB chimg kikn su t h g t n r h g ngo+i myc cua cam
k i t FFDI tu 13 ty dB la My n h 2006 I&ndin 66 ty vao n8m 2008. N h k g di&ud0
d5 gihp $0 th5m finhi vi@ckrn, cac doanh nghiep c6 thi tikp
t6t hm c 6
ngu6n tin dung qu6c t6 va trinh do quin if chuysn man trong €chic b nginh c6ng
nghiep chii chAt c i a Viet N m c6 the tikp c& c L linh w ~ c6ng
c
nghe cao cda thk
giui.
Thir hai, trong bBi cinh bit ligi clia tinh hinh kinh tB th6 gitri, khi met s6 qubc gia
c6 xu h u h g trb lai chu truung bao h e nhim bao vg nkn cBng nghigp trong nuhc,
cac quy djnh cSa WTO lien quan din cL bien phap tq ve thumg mai trb nBn rit
quan trong. Viet Nam luBn ki&nquy&t va cBng khai phan doi chu nghia bAo ho,
va dB hgc h6i r61 nhanh vi&c$ dung cic bi&nphap tv v$ thumg mai trong cic vp
giai quyh tranh chip dd b5o ve lqi ich h q p phAp cha chc doanh nghiep trong
nukc. TBi llru y ring Viet Nam dri bao ve thPnh cbng quykn c6a minh nhu IP Wn
thir ba trung 2 cuqc tranh chip thumg mail.

'

Cac bien phhp cua Hoa Ky lien quan d&nTern, Gihi quy&ttranh chhp WTO DSl343; h~
Dd - ~ h u knhap k h h bh
sung tir Hoa Ky, Giai quytt tranh chAp WT O DS/360

2


Thir ba, hien nay Vi@tNarn co t h t dong g6p vao vi@cxi)- dyng cac quy d/nh v i
nguySn t i c c i a WTO thBng qua vide tham gia vong dam phhB Doha vii tat c i
nhimg vbng d i m phin thlrmg mgi qu6c 18 trong t u m g lai. Linh vuc v$ 1uGt
thlrmg rnai qu6c tk la rnGt trong nhimg linh vuc rnh kinh nghiern va kha ning cda
c i c h a l h h dao va chuyen gia Viet Narn khdng nhmg gihp Viet Narn cb dvgc
1p.i ich m i con ci, the tang c~rimgv/ thd cua Vi@tNarn tren th&giiri, di$ dugc b k
diu vtri vai tri, cda Vi&tNam trong Hei d6ng Bao an Lien hop qubc.

1988, met nghidn c h chi tikt cua uyban C h i u
A u uirc tinh chc thiet hqi cda viec "khbng c o Gang d6ng Chdu AU", tirc 19 gii
phii trii n&u thit b+i trong vigc holn thinh thi tnrbng chung Chiu Au, khoang
4,25% din 6,5% G D P ~C6
. thk r i t la th6 vj khi m(r chi, de c6a cuQcb i n lu$n ngiy
hBrn nay bing viec mb dku viri cbu hoi t6n thit se 1 I gi n6.u Viet Narn kh6ng gia
nh$p W T 0 7 ~ d that
n bly gib la gi trong giai doan diku kien bit an c6a kinh t i
tokn tau? ~ i & giu c6 th& xay ra viri n i n x u i t khkhau c i a Vi@tNarn n&uViet Narn
khBng phai 18 thanh vidn cua WTO, khBng nhrr n h ~ d6i
g thu canh tranh nhu
Trung Q U ~ C ,Thai Lan, Indonesia, Malaysia va cac nubc khac?

kt lu$n lgi, t6i xin diim 1?i n i m

T6i chic r h g bu6i thio 1u#n ngiy h8m nay se d&cep din nhimg diim niy v i
nhiiu nh&nt6 khhc nnira, nhlr mat tich cuc v i ti& cuc bao gib cing di chng nhau
v i k i t luen sE chng c6 cbu chuygn thanh c8ng.TCi chuc bu6i hai t h b thanh cdng
tat dep v i tBi bio dhm vbi c L ban sy ling h6 va cam kkt v h g chic nhit cclia LiOn
lninh Chiu Au trong thanh cBng v B phit triin c i a Vi@tNam trong tlrmg lai.

Xin chin thanh cam on.

2

Xem ':&_1

w i r u e u ~ ~ ~ p a r l . e u r ~ ~ p q . ~ ~ i :1. t0~ ct:n,1111n
tsI~c~t~~~


OLM ~ V H N
V I 3 WVN L$A MVN IVH nVS
A

$I
HNDI
,
NaN LS)A IQG ~ V H N
I ~ EINOC~
H
3VJ

o v ova
~ Ava KO&

ns nva y~ H ~ V O H78 6a


I. su CAN THIET c i i BAO
~ cAo

TA

Nuirc ta d5 trir thhnh thanh vi@nc i a
chirc Thumg rnai ~ h giiri
k (WTO)
hai n8m. Diiy la quPng thiri gian chua dli dai d&co th6 danh gia va nhin nhen day dli
tic dong cda viec gia nh$p WTO d6i vbi nin kinh t& Viet Nam. Su nghiep D& mai,
xly dwg n&nkinh t& thi t n r h g d/nh h u h g xH hOi chli nghia (XHCN), mb clia va
h6i nhap kinh t&qu6c t k c6a dit nu6.c dB trii qua hm 22 n h . WTO kh6ng phai la
diem bht diu vB k&tthdc c6a qui trinh h6i nh$p cia Vi&tNarn. 136ng thb-i viri vi&c
gia nhgp WTO. nubc ta cing dB vP dang tham gia nhi&uhi&pdinh tu do thumg rnai
khu vuc vbi mirc do m 6 cira cao hm cam kkt trong WTO (nhu Khu wc m$u dich ty
do ASEAN (AFTA); cac khu iqrc in& dich IJI do ASEAN+l). N h h g khac biet
trong cam k&t giira cac hiep d/nh thuang mqi c o th8 tao ra hi@ img thumg mai va
dlu tu khac nhau. Tinh hinh phht tri& kinh t6 - xH hOi Viet Nam trong hai nHm
2007-2008 cbn chiu t i c dong t u a g thc giira qua trinh hOi nhap kinh tk qu6c t i vui
nhieu y&ut6 chli quan va khach quan khic. ~ k kinh
n ti toan ciu bikn dong phuc
tap: gia ddu tang manh vd gi6 lumg thuc leo thang (tu cudi nHm 2007 den t h h g
812008); khling holng tai chinh toan ciu bung n6 vao thhg 912008 va ndn kinh t&
th& giiri buirc vao suy thoai nghikm trqng. Chinh vi vdy viec danh gia tic dong hOi
nh$p vbi n8n kinh t&ceng trb nen kh6
hun.

Tuy nhi&n, thuc 16 dien biin ciia cac chi sb kinh ti-xl hQi narn 2006-2008 c6
thk bu6c dhu giup nbjn nh$n t k dong tryc tiep hoac giln tiep cua viec gia nhap
WTO. Nghj quykt s6 08-NQITW ngay 5/2/2007 cua HOi nghi l&nthu tu BCHTW
DBng kh6a X v&"Mot s6 chli mmg, chinh sach l
h dB n8n kinh t&phat trien nhanh
va b&nvimg khi Viet Narn la thinh viEn cua WTO" cfing d l chi ra nhimg co hQi va
thach thuc d6i vbi su phht trikn kinh t& khi nuirc ta gia nhgp WTO. Nhirng nhan
d/nh 66 c"ng vui citc kkt qu8 nghi&ncuu v&tac dong c6a qu6 trinh tu do hoa thumg
mgi vh hbi nhep chinh 1B "dikrn xu& phht" cho viec d h h gia tac dong gia nh$p
WTO d6i vui n i n kinh t i Viet Nam.
~ i d r6
u ring la tinh hinh phit trikn kinh tb - xl hai hai n i m 2007-2008 dB d&
lqi n h h g d i u in dang ghi nh6, kh6ng chi vM nhilu chi s b th6ng kg khrjc biet dring
k i s o v ~ nhling
i
nrim fruhc, md cdn v&i ccrj n h h g vdn d i fhuc ti& mmM nay sinh hay
chua ludng hit. Qua db, chung ta co th&danh gii tinh hinh dling hm va f i t ra dugc
nhi&u b i i hoc c6 nghia cho cBng cubc ~ 8 miri,
i phat trtrikn kinh tk, hoach djnh va
thuc thi chinh shch.

Ir. N H ~ KET
G QUA CHU YEU
1. V; thucmg rnai, d i u tu va tlng t r v h g kinh tk

-

N h 2007, kim ngach x d ' f khiu dat 48,6 tj. USD, t b g 21,9% so viri n8m 2006.
Trong nam 2008, kim ngpch xubt khau uac dat 62,9 tj. USD, tgng tiri 29,5% so


viri n&m 2007. Tuy nhifn, ting t r o h g xuit khiu n5m 2007 chua thk hien muc
do b13 pha so vbi cac ngm tnruc va nhu ky vong sau khi nudrc ta gia nhap WTO.
~ &qui
t xuat khau n3m 2008 chu y ~ nhh
u gia tr&n thi tnrbng th& giiri tang cao
trong hm nua dau n8m 2008. N ~ Uloai id ydu t6 tang gia thi kim ngach x u k
khau hang h6a chi tang 13,5%. ~ 6 r -kim
i ~ ngach nh@ kh& hang hoa n8m 2007
dat 62,7 ty USD (gii CIF), t3ng 39,6% so viri n8m 2006; nhap siEu 14,l ty USD.
Nhap khau va nhgp sieu c l n8m 2008 tumg ung 18 80,4 t3 USD va 17,5 ty USD.

-

~

d van
n diu
~ tu toin xl hoi (theo gi8 thuc tk) nem 2007 dat 521,7 nghin ty
VND, bang 45,6% GDP; nim 2008 dat 637,) nghin t); V N D , bing 43,1% GDP.
Tuy rnlic huy dong nBm 2008 theo gih thuc tk kha cao (tang 22,2%), nhmmg do
lam phht vb gi8 dhu vio cho dh tu cao n&nvbn diu tu tinh theo gia so sanh chi
tang 1,7% so vbi nHm 2007. v a n diu N nha nuuc trong n i m 2007 tang cham
hon so vbi hai n g u h v6n khL 18 diu tu ngoai nha nuuc va FDI; thgm chi giam
trong n5m 2008 do c8c bi&nph$ cb giim dhu tu cbng dk ki&mc h i lam phit.
v6n diu to ngoai nha nuuc va FDI vb duy tri tbc do tang tnrbng cao ngay ca
trong nHm 2008. van FDI thuc hien ngm 2007 dat tr&n 129,3 nghin ty VND
(tumg dumg 8 tj. USD), chi&mtiri 24,8% t6ng van ddu tu toan xB hai, cao hm
rh nhieu so viri c6c n i m truwc. NBm 2008, trong bhi canh dat nu6c co nhimg bit
an kinh 16 v i mB va k h h g hoing tai chinh toan tau, van FDI thuc hi&n vBn tikp
tuc tang, uitc dat 189,9 nghin ty VND (tumg dumg 1 1,3 tj. USD), chikm 29,8%
tdng vbn dda tu.

- TBC do thng

truimg GDP n8rn 2007 tidp tyc da tang trubng c6a n h h g n i m
tnrbc do va dat 8,5%. Co ciu kinh tk tidp tyc chuykn d/ch the0 h u h g tang tS;
trong c8ng nghiep - xiy dmg vA giam tf trqng khu vqc n8ng nghiep. Tuy n h i h ,
trong n&n 2008, hoat dong kinh tk dB trb n@nngay cang kh6 kh6n trong diiu
kien bat an kinh t i vi m6, khling hoPng t l i chinh v l suy thoai toan cau. Tang
t r u h g GDP n h 2008 chi dat 6,2% vh cham lgi dang kk vao quy IVi2008 (ba
quj. dau n8m dat 6,5%; qu); IV chi dgt khohng 5,8%).

2. V; Bn djnh kinh t6 vi rnd va tai chinh

-

Lqm phht (tinh theo chi s6 gia tiku dbng CPI) nam 2007 l&n tui 12,6%, muc cao
nhit kkk tu nam 1996. Lqm phit ting manh tu cu6i quy 11112007 va leo thang dkn
dinh diem vAo thing 812008 (tiri 2 1,7% so v(ri thhng 12/2007 va 28,3% so viri
thhg 8 n h n 2007). Trong quy IV/2008, chi s6 gil tieu dung 1ai g i h lien tpc
cho d&ncuhi niim. ~ &quat la lam phat n8m 2008 dimg 6 muc 22,97%.

-

Khhc bi&tl h nhat trong chn chn thanh t o h qu6c t i hai nam 2007-2008 so viti
n h h g n i m tnr6rc 18 su gia tAng mirc &a th3m hut thuang mai, thim hut can cin
v h g lai va chu chuy&nvdn, ca d s6 tuyet d6i va ty le the0 GDP. Chn c h tai


khoan ving lai n8m 2007 thim hut gAn 77, ty 1!SD hay 9.9% GDP (so viri 0,2 ty
USD hay 0,3% GDP nim 2006). ThPm hut can cin ving lai c h i yku Ia do thBm
hut thumg mai hing h6a (theo gia FOB: 10,4 I); USD hay 14,4% GDP) va t h i m
hut thu nhbp tir diu tu (2,2 tg USD hay 3,1% GDP) ddu gia tang dang ki. Chinh
nhb ch&n giao rhng (dac bi@tla chuy6n giao tu nhAn) dat thwg du cao. 6,4 t);
USD (6,2 tjr USD) hay 9,1% GDP (8,7% GDP), n2n thim hut tai khoin v2ng Iai,
tuy lim, song thip h m nhibu thim hut thuong mai hhng hha. T h h hut tAi kho6n
vHng Iai v l thumg mai hang h6a nilm 2008 trir d n tram trong hm, tuomg img
1Cn tbi 1 1.4 tf USD (12,9% GDP) va g i n 15,O tf USD (16,8% GDP), m@cdu d3
giim dang k6 nBu xet theo quf trong n h .

-

Hai nhn 2006-2007 dP c h h g kien su bung nd chc hoat dong thi chinh, ngln
hing. Khu vyc nggn hang thumg mqi nhA nubc vin duy tri vj tri chi ph&i, song
cac nghn h h g thuwng mai c6 p h ~ ndB b k h tnrimg manh, chiem tj. trong ding
k& trong t6ng tien giri (30,4%) va tin dung (28,6%) clia ch h&th6ng ngin hang
nam 2007. Cac ngin hing ciing kh8ng ngung mb rong mang lubi chi nhinh cua
rninh. Tuy nhi&n, nli rro tAi chinh c h g tang Enn.V&I dk "sai lech ca c i u thbi
han" (huy dong n g h han cho vay d i i han) trb d n nghiern trong horn trong n&rn
2007, nhit 1s d6i viri mot s6 n g h hing thumg mqi c6 phan c6 qui rn6 nhb. W h
trang thieu thanh k h a n nghiCm trgng di6n ra trong nua diu niun 2008. Tf le ng
xdu l i h quan dkn cho vay bht dong san, ti&u dbng,. . . v l do t6c do tang tnrimg
kinh tk giQmdB tang tir 1,5% vho cuBi nam 2207 lkn khoing 4% vao cu6i nam
2008.

- Thu th hogt .tong xxuht, nhgp khau (chri y6u 1II thu&nhep khau) trong ca hai n8m
2007 vh 2008 d&ut a g cao, tuong img la 3 I ,9% va 6 1,1% so viri n8m tnrac. 90
la do nhep kh& t3ng manh va gia mot ssb mat h b g nhu than 66, xAng dju nhap
khau, sit thkp, p h h bon, ... t h g . Thu tk xu& khhu ddh thb cGng tang m e h
trong nam 2008 do gia dau ting vgt. Tuy nhikn, tinh bit ddjnh cua thu ngin sach
nha nuirc trong th6i gian qua chn cao, trong khi suc ep t h g chi thubng x u y h va
chi diu m,nhit la cho phat trikn kk chu ha tang, vb rit lh.

-

Viec gia nh$p WTO chlra d6 lai d8u &I dang kk dhi vbi tao viec 1im trong narn
2007 va 2008. ~6 Iao d ~ n gc o viec IAm tang t u m g img 2,3% va 2,0% so viri
n8m tnrirc, trong khi do con s 6 nhy c i a nirn 2006 18 2,796. Tinh trqng thh
nghiep cia luc luqng lao dong Er khu wc thanh thj n i m 2007 d u ~ ccai thjen, ir
mhc 4,6% so vbi 5,1% n h 2006. Tuy nhiCn, th$ nghiep va mit viec lirm d
tang l h bong n3m 2008, d&cbib 18 t u thang 8 trd di, khi tang t n r h g kinh ti


cham 1 ~ iTheo
.
nhi&usA lieu, s8 lao dong mat viec tai c b thanh phh l h va mot
s6 khu cBng nghiep trong qu); IVi2008 dB len t a i 30.000-40.000 ngubi.

-

Thu nhap thuc ti cua lao dong tai cac doanh nghiep nhin chung dugc cai thien it
nhiiu trong hai n8m 2006-2007, song d l giam ding ke trong nBm 2008 do lam
phiit cao. Dinh cbng clia cBng nhln trong nHm 2008 disn ra nhiku hm (khohng
hun 600 cuoc). That nghi&pvA mht vi&clhm tBng trong nhn 2008, nhht 1B trong
qu); IV/2008, cilng dbng nghia vbi mht thu nhgp ccda mot bO phln dang kk nguiri
lao dong. Tinh trang thiku d6i v i n xiy ra ir mat s6 14ng, nhat 18 nhirng vbng b/
thitn tai.

-

Phtin h6a x i hoi v&thu nh5p tang. Mot vi du 1 I thu nhap cclia lao dong trong cac
khu vvc d/ch QJ dbi h6i nhiku k j niing (tai chinh, ngin hang,. ..) thub.ng cao hon
nhiku lhn thu nh$p cda lao dbng it ky nHng trong cic n g h h sir dung n h i h lao
dong (v8n da khBng cao lai ret kh6 tang do bp luc canh tranh hang hoa tr@nt h /
t n r h g quy6t li@).

4.

V& th8 chk kinh t&

-

Quan he tumg tic giira ~ 6 m6i,
i cai cach trong nuirc, d$c bi&tla viec x l y dung
va hohn thien thd chk kinh I&, vmiri tien trinh hai nhlp, gia nhgp WTO trb n&nchgt
chC hon (bidu hi@nqua cBng tac xiy dpng mmiri vB b6 sung cbc van bhn phap lust,
h o h thien bo m i y nha nubc, cai cach thfi tuc hhnh chinh).

-

~ u ~ d/nh
k t vk chirc n h g nhiem vy cua nhi& bQ chn cham. H m nira, dkn thhng
212008 rnbi c6 Nghj djnh 13/2008NB-CP qui dinh t6 chirc cic ca quan chuy&n
mbn thu$c UBND tinh, t h h h ph5 tqrc thuac Trung umg. Nhimg chom trg n i y
c6 Qnhh u h g khBng n h o din vi@cchin chinh t& chuc vB hi& qui hoat d$ng c6a
n h i h BG, tinhjthanh.
Chinh phu dH thBng qua Nghi quy6t 1612007MQ-CP ngay 271212007 ban h i n h
C h u m g trinh hhnh dong (CTHD) n h h thuc hien Nghi quy6t s8 08-NQITW.
Tgi khBng it B$, dja phuang, viec tri&n khai thuc hi&n cic cam kkt gia nhlp
WTO dB di8n ra tumg d6i tich cuc v i dgt duqc nhimg k i t qua quan trong buuc
dau. Tuy nhi&n, qua khio sht ccho thiy, nhin chung vi&cthuc hien CTHD lan nay
v h co nguy ca di the0 "l6i mbn" cfi, mang tinh hinh thuc, thiiu hi& lyc, hieu
q u i trong thpc thi, gihm sat.

-

In. BAI HQC C H ~ N HSACH
Kh6 c6 th& d h h gia chi bing nhiIng con sh thang k& v& tic dong c i a hai
nhap kinh tt& qubc tk d6i viti ndn kinh tk Viet Nam trong hai niim qua, song ai cfing
c8m nhan dugc thbi co va nhirng hi& img ma hai nhlp va WTO tqrc tikp ho$c gian


ti$ mang lai. Thgc tk dB c h h g minh tinh #ling din vk t6ng th& c6a nhimg nhgn
dinh, kit lu@~trong Nghi quy&ts6 08-NQITW cda H$i nghi l$n thu tu RCHTW
D h g khba X vk "Mot s6 chu tnrmg, chinh shch 1bn d6 nkn kinh ti phat trikn nhanh
vA bin v h g khi Vib Narn IA thinh vi&n cfia WTO" vic tinh t h i n chi dqo cda Nghi
quy6t 16/2007/NQ-CP ciia Chinh phh.

vd ca bin. qua trinh hpi nhap va viec gia nhap WTO d0 dem lgi n h h g kit
qua nhu Chinh phu vA nhiiu nha nghi&n c l i u kinh t& kj. vong (nhu su gia tang nikm
tin v8o trikn vong phht trikn kinh t& Vi@tNam, xu& khiu, FDI, hi&u qua phjn b6
n g u h lpc va tBng tnrung kinh tk, thu nhap vvP bh binh ding xB hei, va tinh chat che
trong quan he tumg tac giGa chi cach trong nubc vbi hoi nhgp,..,). Di n h i h , muc
thay dbi thvc t6 c i a cbc dai ilrgrtg 66 c6 thk khlc so vui du bao do chung chju tac
dong phirc hup cfia ca cclc bi$ dong bb&ntrong va ngohi n b kinh 16. Thtm chi, d i h
biin mot 5 6 chi d kinh tk vi rnB d8 wm xa dy bao (nhu t6c di, tang kim n g c h nhep
k h h ; qui mB c b lubng van twc tikp va giin tiip dda vao Viet N m ; s y bung phat
ciic hogt dong thi chinh, ngln hhg, ....I. C M bao nguy cca bit An dinh kinh tk vi m6
do n h h g ku kkm tich tp trong ~ A L tlr
I cdng, giam sat tai chinh va xir Iy lam phat
trong nhmg nSim tmbc d5 kh6ng dupc tinh bn met cach nghi&m tlic. Nhfing diu
h i e nii ro cbn bi che lap biri thbi kj. ting tnrimg nhanh cho d i n n5rn 2007.

~ i e r6
u rang 18 thuc phat triin cua dht nubc trong 2 n8m 2007-2008 d d6
lai n h h g dau i n rit dhng ghi nh6 va qua 66 co th6 nit ra nhih bai hoc quan trgng.

M$ Zi, s y k i t hop thvc ihi cam th hoi nhap vd t6n dung hGi nhdp, vitc gia
nh& WTO d i fhlic dd) xiy d w g , hodn thi& rhe chi kinh t i thj truGng &d~
huhg
XHCN cltinh ld nhdn la quon trpng nhaf tqo nidm tin vlio tigrtz nring phut iridrt va
tiin trinh c6i cach kinh t i czio Yitt Nam, g6p phdn phdt huy ndi Zuc vii thlic ddy drju
tu hhht I& FDI). phdt tri& kinh doanh, m& rgng illj trudng nu& rtgotii k i t hap vd.i
khai thac t i t hon ?rh irud72g pang nu&.
7

1

Trkn thpc tk, chinh d6i mbi thk chk kinh t i d n g gbp phph to i
h vao viec hQi
nh@ siu rang, c6 hi& qui v Q nin kinh t i khu \ y c va th8 gibi. Quan h&tumg tac
giOa ~ D 6 imui, d& biet IIP d6i miri thz chd kinh tk, viri tien trinh gia nh4p va thyc thi
cam kit trong WTO trb nkn chat che hm. Nhir do. vj th&trkn tnrbng qu6c td clia d h
nuuc duqc nOng cao d h g k&. D i y chinh Ia b h g c h h g sinh dong cho thay quan
diem tich EUC, ch6 dong hoi nh@pdugc k h h g dinh bing hanh d$ng thuc t i tr6n ca
su tqo su dang t h u h x3 hei.

Hei nhap, gia nhgp WTO khhng chi 1s thyc thi cam kit v l trien khai n h h g
c6i cach th& chk tumg img. H61 nhep cbn B d nhan d i b vi th& din tot vB xu
h u h g chuydn d&g ciia th6 gibi chuin xac han, v$ qua do co thi dinh h u h g mB
hinh phat trien &it nuirc thich hpp hni. Th& giW dang co n h h g tthay ddi vk chit so


vbi chinh thap ni6n 1990.06 la ti&n bb vu@ b$c v6 cbng nghe, sy bung nd th6ng tin
vB gia tang thrrong mai hang h6a, dich vp
~ i k nvbi dich chuy&n ngay cdng d6
dang cac nhin t6 s h xu& (v611, lao dong), su hinh t h h h c8c mang sin x u i t toin
ciu vl khu \yc, va vai trb ndi E n manh me cia cac nkn kinh d m6.i ndi, dac biet la
Trung QU&, dul Do, ... it tin ddbi vk t i i chinh, thuung mai gioa cic [rung
t w v h n g phat trien cGa th6 gibi de x6y ra hun. Riii ro va tinh bit djnh tfing. Chi
chua h a th$p nien dku cua th6 ky XXI, th& gi6i phai d6i mat v6i k i n g hoang
dot.com, k h h g hoing nang luqng, k h h g hoirng Iumg thuc, va khGng hoing tai
chinh. ~ i e nd6i m6i t n r h g thisn ninhien dP, dang va se con g5y ra nhimg tL dong
kh6 I u h g dhi v6i dbi sbng loai ngufri.

Cuoc khung hoing tai chinh hien nay la cuGc khidng hoing c6 vk ca c i u va
thd chd thi chinh, cB trong rn6i quan he giira kinh t i tiin te (kinh t& "Bow) vB kinh t i
thyc, va chua c6 tiin l$. CuOc khiing hoing tai chinh dang d@ ra mot cach nghi@rn
thc viec nhin nh$niai c6c tri& 19 vB chri thuykt phat trikn thj b d n g tAi chinh g$l
vdi qua trinh toin c$ hba v l 'hhimg sing tao tai chinh", d&tren co sb di, co nhimg
cii cich t o h dien khung kh6 phap If, thk chk gidm sit va n h h g chub muc quen
tri nii m d6i vbi he th6ng thi chinh. ca 6 ckp do qubc gia, khu wc va t o h c$. SPu
xa hun, cu$c k h h g h o h g tai chinh va n h h g vin dk miri niy sinh trong mot thk
gidi dang thay d6i vk chit dbi hbi m6i clubc gia vA thk gibi phii ~ c djnh
6
huimg thich
hqp cho rnB hinh phY trikn rniri cGa rninh. ~ 6thiku
i thi mb hinh do ciing phai tinh
dkn: ( 1 ) mhi quan he truyen t h h g gnha nuirc - thi tmbflg - x3 hoi; ( 2 ) mfic d$ fiOn
kkt qu6c gia - khu vyc - t o b cku; ( 3 ) sy tuong tic giiia kinh t& "Bowv l kinh tk
thvc; va (4) nhmg giao thoa giaa cac quan he, tucmg tac d6 ciing nhu gioa chhng
vai cic vvn dd&t o h ciu miri nhlr nguy co khhg hoang, bikn dbi khi h$u va an ninh
phi truykn thang.
N b i n g chiku huhg/khia canh tu duy v&m6 hinh phat trieo m&i
-

vdn bk
~ i k d6i
n khi h@ & m8i tnrimg

-

Sy giao thoa

CAC

Khing hoang nAng Iuqng
K h h g hoang Iuung thuc
f i l i n g hoing tai chinh
An ninh phi - truyin th6ng

-

-

Kinh tE thuc - Kinh t& "ao"
(ti811te vA dot-corn)

4
Nhi nuuc - Thi t r u h g -XH cdng d i n
4

7

Qu8c gia - Khu vyc - Toan c i u
L


viec gia nhip W T 0 rang ldw 16 r6 han nhling l.ku kdm, b i t cep c i
hliu clja nin kinh t i Vitt Nam n h h li do'i v&i viec ddm brio syphdt tri& nhanh,
b8n vgtlg.

V; chat lumg t8ne. tnrhe, v a chuydn dich co ciu kinh tk: Cirng nghiep chli
v h II s a chk, gin cbng vui gid tr/ tZng them chtra cao va con phu thuoc nhi&u
vao dau v l o ihgp khh. Chung loai hang hba con don dieu. chit luqng chua cao,
khA ning cqnh tranh ciia san phdm con yiu. Tuy thi tnrbng tai chinh, hoat dgng
ngin hang v B th/ t n r h g bat dong s i n khii sBi dorig nhlrng iai it chuy6n h6a sang nkn
kinh tk i h ~ cTrong
.
nhmg n8m 2006-2008, khu v y tii chinh, ngin hang va bio
hi& v h chn nh6 be, chiem chua tiri 2,0% GDP. N h g suit lao dQng trong nbng
nghicp rit thhp do n h i h nguytn nhln, trong do nguysn nhttn quan trong nhit la lao
dong chua chuyen sang cBng nghi&p v i dich VIJ, mgc du da bit du c6 hien t u ~ g
thih lao dong tay ngh6 trung binh tai cic nginh nay; n6ng nghhi&pcin~dua vio
quing canh va c b cay trbng v@ nu& vbi ggi tri gia tang hip.

T$ le tbng d$u a xl hGi so viri GDP nzm 2007 va ngay ca 2008 qu6 cao,
tumg ung tbi 45,6% v i 43,1%. so vui con s6 dil cao cia niim 2005 v i 2006 la trBn
du6i 40%. Tin lieu cho lu6ng v8n dku tu con sai lech do bao h6, "bong b6ng" bit
deng sin, va sy tang gia thii gui clia thi t n r h g chling khoan (cu6i n i r n 20062007). MGt didu ding I n tirn 18 nkn kinh ti trong vdi nitm lai diy tiCu dhng thing
nhanh h m thc 66 tang GDP, va do 66 t$ tiit kiem trong nudc cc6 xu h u h g giarn.
kinh ti phii dya nhihu hm vio v6n tir b6n ngbai vB kh6ng phii llic nlo cOng
dupc lya chon mot chch hqp ly (tjle vdn dh tu vlo bh deng sin co th6 qua cao).
V ~ Iddau
I hr nha nubc v h chi&
trqng lh,trong khi hi&uqui dku tu chlra dugc cc8i
thien ding kk. RGi ro diu tw cila khu vyc doanh nghiep nhA nubc ( D M ) v b met d
tbp d o h kinh td n h i nudc m g .

le

~

Chinh chit luwg t b g tnrimg thhP {vB vi&cthidu c h d n hi v&mat quin 19 kinh
tk vi mh) dB IBm cho n&n kinh t& dB bi t6n thumg khi tang cvbng hOi nh@. B& an
djnh kinh t&v i mb gia t a g vvl t b g t m h g kinh d ch&n lqi d h g kk trong nam 2008 18
mot bAi hoc phai Uii gia wong d i h hhnh kjnh t6.

~k

nang luc th6 chk: Nhu dB n2u ir trh, dB co nhimg chuyen bi&n tich cuc v i
the chk. Song chinh diy cing id didrn cbn nhiku bit cap nhhat. Cbn rh nhibu vi&c
phAi !am d6 ti& tvc hoan tthi&nh u n g kh6 phap 14 cho phh hqp v6i cam kit k i t hQi
nhap va c L chub mvc kinh tk thi tnrhg. Vai trb, $ nghia d a lu& thip do cbn phhi
chb nghi dinh, thBng tu huimg dh;hau quh 116 lu$t thii&uhi&u ivc, c6ng tac tridn
khai thpc hien cham vB d mlu thuin. Cfing chn khoing cach kha xa giiia thuc ti v i
y&uc i u v6 iinh chuyen nghicp, minh bpch vii khB n b g giai trinh cca b6 may nha
nrruc, trong khi he th6ng dong lw (tuy&n chon, d h h pih, b8 nhiem, luong thlrhg)


cho cdng chuc con nhiku m8o m6. ~ h 6 hi u giira
~ cac bo nghnh cbn chua chat che,
nhet g u h vvd kip thbi. ~ h c6h i cho sv phit t r i h chc thj t n r h g y6u tb s i n xu& (th/
tnrbng tai chinh, thi trubng dit ddai v6 th/ tnrbng lao dong) vzn trong giai dogn cBn
n h h g chinh sira can bAn. Q u i trinh nAy iai dizn bi6n phirc tap vi biin dong trBn chc
thj trubng y6u t6 san xu& r& nhay c l m v k mgt xa hoi vP co nhiku khia canh li@n
quan den mot chG the quan trgng trong nin kinh kk la khu wc DNNN. Dac bitt,
khung khh phap ly v i th8 chi giam sat tai chinh vB chu chuy6n vbn, nhAt la vbn diu
tu giin tiep cirn t h i h va y ~ u vh
, dieu nPy c6 th6 lam thng di ro bat 6n kinh ti vi
mb.

V; chit l m n a ~
d n nhdu luc: S u hut h h g v& ky nang ngu& nhln luc clng
dang nghng trb c i qua trinh c h i dong hoi nh$p kkih ttk qu6c te Iin t b g trlrimg
nhanh, c6 chit luqng va ph6t t r i h bdn v&ng. N h g cao chit l u q g ngu& nnhdn 1uc
co lien quan dkn tit cA cac nhom xP hoi: tu c S nha hoach djnh chinh sLh, dGi ngfi
cbng chirc, cho dkn doanh nhin va ngubi lao dong noi chung. Trong khi do toin ba
he t h 6 q gibo dljc, dao tao dang tb ra chua dap h g duqc yCu ccu cua cugc s$ng va
thbi dai.

V; n&

ivc kit c&u ha tbnfnp:~ 6c th hg
~ ting y6u kkCm d l vB dang giy nhiku

tan phi cho cac hoat dong sin xu& kinh doanh vB dbi s b g x l hoi ciing nhu viec
n i m bit nhimg co h6i mB h$i nh$p kinh 18 qubc t6 co the dem lai. blgubn luc chn
thiet cha phat trien kkt ccu ha tbgla r& lim. D$ c6 nhimg lua chon t5t nhit vki chi
phi ca hQi nho nhh, khBng the khBng cb tam nhin xa trbng rGng, nhimg ban qui
hogch cb hiin lu(mg chit xim cao v i cac hinh thirc d5i tac c6ng - to (PPP) hie" quit
bong huy dong cac n g d n lyc khac nhau.
,

I

Chinh nhimg y& Mm v& th&chk, k2t c i u hq tbgvit ngu6n nhln luc d3r han
c h i viec thuc hien vbn diu N vh khi nang hap thy v6n, dbc biet la van FDI. C6 th6
n6i d i y chinh 18 ba 'h6t that c6 chai" cho su phat ttri&nnhanh, bkn vimg c6a dht
nuirc.

Brr Zu iqi th6 so scinh (fink)v&n cd GEM d d nubc duqc t h i hiin t6t hurt Wli hOi
nhdp cirng sdu r&g. Quan t r ~ n ghml lgi t h i so sdnh dGng chi xu;# hien nnhd canh
tranh, Idn dung quy rnd kinh d rui FDI irin ca s3 khdc phgc nhring y6u k6m v; thi
chi, kit c& ha t i n g , ngudn nhdn luc, vir cd mdt cdch t h i k li6n ket s o n g p h m g .
khu vw vh fohn cuu thich hpp.
Nuuc ta v h c6 nhi& mat hing co kh8 n a g canh tranh dua tren lgi th6 so
s b h tTnh. Tuy chua c o dct bbien, song xu& khiu d i k u m a hang n6ng sbn v l cBng
nghiep chk bidn co ham lurpng lao dong cao (nhu may mat) thyc su c6 co hei tang
rnqnh. Mat s6 rn@ h h g c6 gi6 t i gia t h g cao hm ciing 1 c6 vi tri tat hm trong
xu& khiu c6a Viet Nam.


Bai hoc nay c6 h i m y cchinh sach va quhn tr/ doanh nghicp slu sic. ~ h i k n
tiep tuc t$n dvng t6t nldt "cii
lugc c8a d$t nuirc, doanh nghiep chinh 18 k i t hop
hien cb", thuc dhy xu& k h h c k mat hang tru);&n thanMvbi n6 llrc da dqng h6a sPn
ph8rn, thi t r u h g vH ning cao klli n8ng canh tranh khbng qua gii (non-price
competitiveness) dya trZn cqnh tranh va viec thu hut hieu q u i han FDI. Chi co nhu
vly, nu6c ta mCri din tham gia c6 hi&" q u i vio chu8i g i l tri v i mang sin xxit khu
q c (Dbng A) va t o h ciu.

Ben cgnh vi&cdiy mqnh chi cich trong nuirc, xir ly n h h g 'r-inirt thit c6 chai",
c h i b luuc 66 c h g tuy thuoc r i t 1611 vao viec thuc hien cam k i t gia nh$p WTO,
m ~ do
c lien kit khu vvc, v i quan he vai c8c d6i tac ih.
Thuc hi&n cac cam kit gia nh$p WTO kh&g chi la "nghia vu"; quan trong
hm, do chinh vitc thuc hien nhimg nguyOn tic c6t 1Bi ddm bio n&n kinh t6 van hinh
hieu qu6, tao lbng tin qudc ti vd tong d6ng doanh nhln, nha diu trr. Viri phqrn vi
diku chinh rang (nguygn tic co bin, thumg mai hlng hba, dich vu; cac hi@ d/nh b6
sung,..), WTO con id nkn ting, dikm xuat phit cho vitc tiep tuc tu do hoa dm
phuong va lien kkt song phuung, khu vuc 6 muc cao hm.

~ 5 quan
i h&thlrong mai, dsu tu chat che vdi Ddng A (va cac n8n kinh (6
APEC) v i sv hinh thhnh mqng s i n x d t ir D6ng A ckng nhu nhimg thay di h&tsirc
diy cho thiy tim quan trqng clia hoi
lh lao, sSlu sic trong khu vuc thbi gian
nhap khu vuc niy. an^ thbi v6i thuc diy liEn k4t DBng A, An hkt suc coi trqng
viQ thuc hien m y c ti2u xiy dung CQng dbng kinh t6 ASEAN vao n8m 2015 v& tu
chch 18 "trpc" cho lien kkt DBng A v i c l c li6n kit khac.
Ben canh d66, chn nhbn thuc r h g su phat trien dAi hpn va qua trinh c6ng
nghiep hha clia Viet Nam kho c6 th& thanh c6ng n&u t k h rbi cac quan he song
phumg viri cac &6ithc l h ((nhu EU, Hoa KP, Nga, Nhat Ban, Trung ~ u b cA, n DO).
Quan he vbi cic d6i tic d i y da dang, t6ng hop, co thk wqt ngoai khung kh6 kinh
18, thumg mai, dAu tw, va chuy6n giao cBng nghe don thuin. Nhirng chuykn bien
trEn thk gitri cfing dang tgo dieu kien cho nukc ta c6 nhmg cam kit, chia d lqi ich
t r h t h g khia canh vui nhi&ukhu v~ va cac nubc dang phht trien tr2n thk gibi.

~ d a,
n qu6 binh h$i nhdp ngiy cbng sciu rong cCng ddng nghia vbi rui ro
b i t & kinh d vi nd vri bht binh d&ngxd hfii cd fhk ta'ng / i n nku ftltiiu sw rhudn bi
chti ddng, tich cuc cuc chinh sdch lmgphd thick hslp.
Cia nhap WTO v&hoi nhap ngiy c l n g slu r+ng c6 th&mang lai nhimg l a i ich
to ldn cho dit nubc. Song nkn kinh t i cfing d$ bi thumg t6n hon tmhc cic ccB sbc tir
bSn ngohi va nhit la khi thieu nhmg chinh sachhien phap ddi pho chu dong, tich
cuc.


Tren thvc t&, h e Ivy xiu cb thk do tic dong tryc tiep hoac gihn tiip c6a hOi
nh$p 14 viec gia nhap WTO (nhv dB n8u trong Nghi quy&t s6 08-NQITW) dil kh6ng
duqc tinh din mot cdch diy dG d&c6 su c h u h bi chu dao. ~ 6 qua
t la nhimg ldng
tling, bet c$p trong dinh h u h g myc ti&u chinh slch, iua chon chinh slch, v i phbi
hop thqc thi chinh s C h dB gbp phan IBm tang bht 6n kkinh ti v i mB va riii i o tdi
chinh, nhht lii trong 3 qui dau nirn 2008. Tir q~j IV/2008, nkn kinh ti lai phai hlmg
chiu tic dong hkt ssirc ti@ucuc c8a cuac khdng ho6ng tai chinh va suy tho& kinh ti
toin ciu qua ba kCnh: thumg mgi, d i u to, vd t i i chinh. Kh6 khan dbi viri nkn kin11
td naru 2009 IB 1irn sao than dugc dB suy giim tiing t r u h g , dam bio an sinh xH h8i,
duy tri thsnh qu6 bubc dku vs Bn dinh kinh t i vi ma,v i tieP tuc cai cich, tao tiin d&
cho t5ng t n r b g bin virng trong trung - dai han.
Cac nhbm 1qi ich x5 hoi ciing tr6 nen da dmg hm cung su tumg phan giAu -

nghlo va bht binh ding CA vk thu nhdp va tai s s h tiing. Nh6m ngubi nghko, kj. nHng
thhp h 6 n g chi luan thiet thdi va it kha nsng ti$ can cac dich v u c a bin, ma cbn de
bi t6n thumg han nhiku truirc c L c l i s6c tu bh ngoai vB b b trong n&nkinh t&, kk
c i s6c chinh sach. Ho c h ca cac bi@nphap h 6 tru t h u h g X U Y va
~ cB t ~ tthbi.
c
Ap
luc cac nhom xB hai d6i vhi chinh srich va cach thpc thi chinh sach cSng khac bi$t.
Chinh vi vgy, chinh sach doi hdi phai co n h h g suy tinh, giai trinh vh ca su ra soit
than trong va duqc minh chung.

Hi@ luc va hi& quA ciia viec diku chinh, thay &$i chinh s k h phu thuoc r i t
lh vb quan h e thdng tin hai chi& vdi thi t n r h g , cBng chung. Minh bach (hdng tin
va khA nang giai trlnh la nhimg khia canh then chat tao dung nikm tin c6ng chung
vA su ddng thu& xZ hoi.

Nouc tta d l bubc vao giai doan ~

b miri
i ve phat trikn mui, phuc tap hm, dbi

hdi k h h g chi b i n linh chinh tri, quykt tbm 1611ma cA tri tue cfing phii vuon l&nt8rn
cao mbi. N h h g van db dang phai xir IS'rat phuc tap. nhay cam. Sin chai rong lim
hm rit nhi&u.Nh& thdc h&tthiri ca mui cho su phiit t r i h d h nubc la v6 cGng c&
thih; dbng thdi cGng rit c8n nhin nhan, dknh gia dung rninh d thay hit cac van d i
gai goc dang dat ra. Nhu Nghi y y k t 08-NQ/TW c6a Hoi ngh/ lkn thir tu BCHTW
DAng kh6a X dB chi r6: Hoi nh$p kinh t6 qu6c d va vice gia nh$p WTO dem lai c i
co hOi vit thach thirc, c o hoi v i thach thirc cb the chuy&nh6a lan h a " . ~ i k quan
u
trong 18 phai tiep tuc cang cuoc ~ 6 mbi
i trong nude dB cDng vbi tien trinh chu dong
hoi nhap - mot di& kien c h cho su phi1 t r i h - thyc su tao ra su phat trikn nhanh,

bin vimg .x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×