Tải bản đầy đủ

Lý thuyết tài chính tiền tệ các yếu tố quyết định cầu tài sản, rủi ro và tính thanh khoản (slides)

• Giả sử bạn bất ngờ có một số tiền là 20 tỷ
đồng, bạn dự định sẽ làm gì, và bạn muốn
đầu tư vào lĩnh vực hay loại tài sản nào?

Nhóm 13-K10405B


Những chuẩn mực nào để quyết định chọn
loại tài sản nào và liệu bạn chỉ mua một tài
sản hay nhiều tài sản?


Chương 4:

LÝ THUYẾT
LƯỢNG CẦU TÀI SẢN

GVHD: Trần Hùng Sơn


Các yếu tố xác định cầu tài sản

1

2

CỦA CẢI

SUẤT
SINH LỜI
DỰ KIẾN

3

RỦI RO

Lưu ý: khi xét 1 yếu tố thì giả đònh 3 yếu tố
còn lại là không đổi
Nhóm 13-K10405B

4

TÍNH
THANH
KHOẢN


o Tình huống: bạn sẽ chọn lựa phương án
nào dưới đây?
Chơi tung đồng xu và chấp nhận chơi xấp
ngửa: nếu ngửa nhận $200, nếu xấp không
nhận gì.

Nhận ngay $100
 Rủi ro = nguy cơ + cơ hội

Nhóm 13-K10405B


1. RỦI RO
1.1 Định nghĩa
• Rủi ro được định nghĩa như là một sự

khác biệt giữa giá trị thực tế và giá trị kz
vọng.

Nhóm 13-K10405B


Xét 2 tài sản: Cổ phiếu của công ty A có tỷ
suất lợi tức là 15% trong ½ thời gian và 5%
trong ½ thời gian còn lại, do đó, lợi tức mong
đợi là 10%. Trong khi đó cổ phiếu công ty B có tỷ
suất lợi tức cố định là 10%.
Nếu là nhà đầu tư bạn sẽ chọn cổ phiếu
nào ?
Nếu bạn là người chấp nhận rủi ro ->
chọn cổ phiếu A; còn không -> chọn cổ phiếu B.

Nhóm 13-K10405B


1.2 Ảnh hưởng của rủi ro đến
cầu tài sản
 Với các yếu tố khác không đổi
Rủi ro
Giảm xuống
Tăng

Nhóm 13-K10405B

Nhu cầu về tài sản
Tăng lên
Giảm


1.3 Đo lường rủi ro
1.3.1 Độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lời dự tính



e
2
 p i  (R i  R )

σ : độ lệch chuẩn của suất sinh lời dự kiến
R i : suất sinh lời sự kiến có thể xảy ra trong
trường hợp i
pi : xác suất xảy ra trường hợp i mang lại suất
sinh lời R i
Re: suất sinh lời dự kiến
Nhóm 13-K10405B


Trong trường hợp không biết xác suất xảy
ra của từng tình huống, mà chúng ta có tập
hợp mẫu n quan sát các mức lợi nhuận của
một tài sản đã xảy ra trong quá khứ, thì độ
lệch chuẩn tính theo công thức:

2
S

= 1/( n-1 ) *  ( ri – r

Nhóm 13-K10405B

2
)


Ví dụ
Lãi suất trên thị trường hiện nay là 8%/năm,
trái phiếu công ty A có thể đem lại những suất sinh
lời sau :
•15% nếu lãi suất trong năm tới tăng, xác suất xảy
ra là 30%
•18% nếu lãi suất trong năm tới không đổi, xác
suất xảy ra là 20%
•3% nếu lãi suất trong năm tới giảm, xác suất xảy
ra là 50%
Tín phiếu kho bạc T-Bill thời hạn một năm
cho lãi suất đáo hạn là 10%.
=> Tính rủi ro của suất sinh lời của 2 trái phiếu ?
Nhóm 13-K10405B


Trả lời
Suất sinh lời dự tính của trái phiếu A là:
(30% * 15%) + (20% & 18%) + (50% * 3%) =
9,60%
Rủi ro suất sinh lời dự tính A

σ  (15%  9,6%) 2 * 30%  (18%  9.6%) 2 * 20%  (3%  9,6%) 2 * 50%)
 0,0668
Độ lệch chuẩn của tín phiếu kho
bạc T-Bill là
 = 1 × (10% − 10%)2 = 0
Nhóm 13-K10405B


1.3.1 Hệ số beta
Là chỉ số đo lường sự bất ổn định tương đối (độ rủi ro) của
một loại chứng khoán cụ thể đối với thị trường.
Công thức:
ri : Tỷ suất sinh lời của chứng
khoán.
rm: Tỷ suất sinh lời của thị trường
Cov(ri, rm): Hiệp phương sai của tỷ
 < 1 mức biến động của giá
suất
chúng khoán thấp hơn thị
sinh lời của chứng khoán và của
trường
thị trường.
 = 1 mức biến động của giá
2
σ m: Phương sai của tỷ suất sinh
chứng khoánbằng thị trường
lời của thị trường.
 > 1 mức biến động của giá
chứng khoán lớn hơn của thị
trường
Nhóm 13-K10405B


1.4 Đa dạng hóa rủi ro
Đặt vấn đề:
 Chúng ta biết, mọi người đều e ngại
rủi ro. Vậy tại sao vẫn có người nắm giữ
nhiều chứ không phải một tài sản rủi ro?
Và việc này có làm tăng độ rủi ro không?
“Không nên bỏ tất cả cả trứng vào cùng một rổ”

Nhóm 13-K10405B


 Khi đầu tư vào các tài sản có lợi nhuận di chuyển ngược
hướng hoàn toàn thì rủi ro được loại bỏ hoàn toàn.
 Ngược lại khi đầu tư vào các tài sản có lợi nhuận di chuyển
cùng chiều với nhau thì không loại trừ được rủi ro.

Nhóm 13-K10405B


Rủi ro
Đa dạng hóa
được

Nhóm 13-K10405B

Rủi ro

Rủi ro
Không đa dạng
hóa được


o Rủi ro đa dạng hóa được (Diversifiable risk) – rủi ro
không hệ thống – một phần rủi ro của tài sản có thể
loại trừ bằng cách đa dạng hóa.

Rủi ro kinh doanh
Rủi ro tài chính

Rủi ro quản lý

Nhóm 13-K10405B

Rủi ro tác
động đến một

loại chứng
khoán cụ thể


Ví dụ: Bạn quyết định đầu tư tất cả tiền cho cổ phiếu
Kinh đô. Như vậy, khoản đầu tư của bạn rất dễ nhạy
cảm với hoạt động của Kinh đô. Tuy nhiên, bạn có thể

giảm rủi ro bằng cách mua thêm cổ phiếu của Bibica
chẳng hạn. Tuy nhiên đây không phải là 1 danh mục
đa dạng tốt vì bạn đầu tư vào các công ty cùng hoạt
động trong một ngành. Do vậy bạn vẫn sẽ bị ảnh
hưởng khi có sự thay đổi trong ngành công nghiệp

thực phẩm => đầu tư vào các công ty khác ngành.
Nhóm 13-K10405B


o Rủi ro không đa dạng hóa được ( Non-diversifiable)
– rủi ro hệ thống - là phần rủi ro của một tài sản mà
không thể loại trừ bằng việc đa dạng hóa

1

2

Rủi ro
thị trường

Rủi ro
lãi suất

Nhóm 13-K10405B

3

Rủi ro
sức mua


Ví dụ: Bạn đầu tư vào một danh
mục cổ phiếu của các ngành trong nền

kinh tế. Sự thay đổi của bất kì một ngành
nào cũng ít hoặc không ảnh hưởng đến
tiền của bạn.Tuy nhiên nếu chính phủ
tuyên bố quốc hữu hóa các công ty tư
nhân thì bạn sẽ mất hết tài sản.

Nhóm 13-K10405Bx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×