Tải bản đầy đủ

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở chi bộ trường tiểu học xi măng 129 anh sơn trong giai đoạn hiện nay

TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
“ Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Đảng viên

ở Chi bộ trường Tiểu học Xi Măng 12/9 Anh Sơn trong giai
đoạn hiện nay ”
----------------------------------------I- ĐẶT VẤN ĐỀ :

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng
trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời
phấn đấu hi sinh cho mục đích lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của
Tổ quốc, của giai cấp lên trên lợi ích cá nhân. Chấp hành nghiêm
chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà
nước. Có lao động không bóc lột , hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao có đạo đức, lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân
, phục tùng tổ chức kỉ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất
trong Đảng.
Đối với Đảng viên là giáo viên còn có nhiệm vụ nặng nề hơn
vì mỗi thầy giáo, cô giáo phải là một tấm gương sáng cho học sinh
noi theo.
Đảng cộng sản là đội tiên phong chính trị có tổ chức và là đội
ngũ có tổ chức chặt chẽ nhất , cách mạng nhất và giác ngộ nhất của

giai cấp công nhân. Vai trò tiên phong của Đảng được thể hiện trên
hoạt động lý luận chính trị . Đòi hỏi đầu tiên về tư cách người
Đảng Viên phải giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa có trình độ
lý luận nhất định về chủ nghĩa Mác - Lê nin.
1


Đảng viên phải là người tiên phong gương mẫu trong tổ chức
và hành động thực tiễn đời sống xã hôị do đó trong hệ thống chính
trị xã hội của xã hội xã hội chủ nghĩa chỉ có Đảng mới đủ phẩm
chất chính trị , năng lực xứng đáng là người lãnh đạo cách mạng
Việt Nam.
Lê Nin nhấn mạnh rằng : Chúng ta phải luôn luôn khẳng định
vai trò lãnh đạo của Đảng và không được quên điều đó khi thảo
luận về các hoạt động của Đảng và vấn đề xây dựng tổ chức.
Người Đảng viên cộng sản là những người vừa được giác
ngộ cao về lý luận chính trị, vừa là người có ý thức tổ chức , kỷ
luật cao, tự giác phục tùng những quan hệ về tổ chức theo nguyên
tắc tập trung dân chủ. Chính nhờ có hai điều kiện đó đảm bảo cho
Đảng viên là người đại biểu cho tính tự giác của giai cấp công
nhân, có đủ khả năng tập hợp, giáo dục và lãnh đạo quần chúng.
Là một Đảng viên hiện đang sinh hoạt tại chi bộ trường Tiểu
học xi Măng 12/9 Anh Sơn. Là học viên của lớp trung cấp chính trị
khoá 5 được trang bị về lý luận chính trị , đặc biệt là về công tác
xây dựng Đảng. Nhưng tôi tâm đắc nhất là vấn đề Đảng viên vì
vậy tôi chọn đề tài : “ Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao
chất lượng Đảng viên ở chi bộ trường Tiểu học Xi măng 12/9
Anh Sơn trong giai đoạn hiện nay.”để làm tiểu luận tốt nghiệp .
Mong muốn được góp phần nâng cao chất lượng Đảng viên ở chi
bộ trường Tiểu học Xi măng 12/9 Anh sơn nhằm xây dựng chi bộ
trong sạch vững mạnh.
2


Bài viết gồm 5 phần :
1 - Cơ sở lý luận
2 - Thực trạng chất lượng Đảng viên và công tác Đảng viên ở
chi bộ trường Tiểu học Xi măng 12/9 .
3 - Những giải pháp .
4 - Kiến nghị

5 - Kết luận .
I - CƠ SỞ LÝ LUẬN :
Theo quan điểm của Mác và Ăng ghen: Người Đảng viên
cộng sản là bộ phận kiên quyết nhất trong các Đảng công nhân ở
tất cả các nước, là bộ phận luôn luôn thúc đẩy phong trào tiến lên;
về mặt lý luận họ hơn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ là
họ hiểu rõ những điêù kiện tiến trình và kết quả chung của phong
trào vô sản. Đảng viên có vị trí vai trò hết sức quan trọng.
- Quan hệ giữa Đảng viên với lý tưởng cộng sản,đường lối, chủ
trương,chính sách của đảng và nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở
Đảng

Công dân Việt Nam chỉ có thể là Đảng viên Đảng cộng sản
Việt Nam khi họ gắn với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Đảng viên
của Đảng mà xa rời lý tưởng cộng sản họ sẽ mất phương hướng
suy nghĩ và hành động, sẽ tự hạ mình ngang hàng với người ngoài
Đảng. Vì thế, giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa là điểm khác
nhau quan trọng, cơ bản, đầu tiên giữa người Đảng viên với người
ngoài Đảng. Lý tưởng cộng sản chủ nghĩa được thể hiện ở đường
lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong từng thời kỳ cách

3


mạng. Đối với từng tổ chức cơ sở Đảng thì nhiệm vụ chính trị của
tổ chức cơ sở Đảng chính là đường lối, chủ trương, chính sách của
Đảng được cụ thể hoá phù hợp với tổ chức cơ sở Đảng. Bởi vậy,
ngoài mỗi quan hệ giữa Đảng viên với lý tưởng cộng sản, đường
lối, chủ trương, chính sách của Đảng, vị trí, vai trò của Đảng viên
còn được thể hiện giữa Đảng viên với nhiệm vụ chính trị của tổ
chức cơ sở Đảng.
Đảng viên là người đóng góp ý kiến, góp phần xây dựng hoàn
thiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhiệm vụ chính
trị của tổ chức cơ sở Đảng và trực tiếp thực hiện. Trong quá trình
thực hiện ,Đảng viên là người góp phần kiểm nghiệm, khẳng định
tính đúng đắn, phát hiện những điều chưa hợp lý của chủ trương,
đường lối, chính sách của Đảng và nhiệm vụ chính trị của tổ chức
cơ sở Đảng, để cấp có thẩm quyền bổ sung, làm cho đường lối, chủ
trương chính sách của Đảng đúng đắn hơn, cấp uỷ cơ sở sửa chữa
điều chỉnh để nhiệm vụ chính trị của cơ sở hoàn chỉnh hơn. Chủ
Tịch Hồ Chí Minh dạy rằng: “Mọi công việc Đảng đều do Đảng
viên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều do Đảng viên chấp
hành...mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do Đảng
viên cố gắng thực hiện”(1).Vì thế, nếu không có Đảng viên thì lý
tưởng cộng sản
cao đẹp, đường lối , chủ trương, chính sách của Đảng, nhiệm vụ
đúng dắng của tổ chức cơ sở Đảng sẽ không thành hiện thực.

4


Mặt khác, đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng,
nhiệm vụ chính trị đúng đắn của tổ chức cơ sở Đảng là yếu tố
1) Hồ Chi Minh: Toàn tập, NXB CTQG , H, 1996, T7 - Tr 235 - 236

rất quan trọng để Đảng viên thực hiện đạt kết quả tốt, Đảng viên
trưởng thành.
Là một Đảng có sức chiến đấu và hành động cao . Chúng ta
coi trọng công tác Đảng viên vì suy cho cùng năng lực lãnh đạo và
sức chiến đấu của Đảng tạo thành từ từng Đảng viên , số lượng
Đảng viên, chất lượng Đảng viên .
- Đảng viên với tổ chức cơ sở Đảng, với năng lực và sức chiến
đấu của Đảng.

Đảng viên là những phần tử tạo thành các tổ chức cơ sở
Đảngvà tạo thành Đảng. Vì vậy , năng lực lãnh đạo và sức chiến
đấu của từng tổ chức cơ sở Đảng được quyết định chủ yếu bởi chất
lượng đội ngũ Đảng viên của cơ sở tổ chức Đảng; năng lực lãnh
đạo và sức chiến đấu của Đảng cũng được quyết định bởi chất
lượng đội ngũ Đảng viên của Đảng. Hồ Chí Minh khẳng định “
Mỗi Đảng viên tốt , mỗi chi bộ tốt là Đảng được mạnh thêm một
phần ; Đảng viên kém chi bộ kém là khâu yếu của Đảng ”(1)
Đảng mạnh là nhờ có tổ chức Đảng mạnh và đội ngũ Đảng
viên tốt . Mặt khác sức mạnh của Đảng còn thông qua mối quan
hệ giữa Đảng với dân , làm cho nhân dân tín nhiệm tin tưởng vào
chủ trương đường lối của Đảng . Vì thế xây dựng đội ngũ Đảng
viên tốt là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của cấp Uỷ Đảng . Công
5


tác Đảng viên của Đảng có vị trí vai trò rất to lớn tạo ra đội ngũ
Đảng viên tốt .
Xây dựng đội ngũ Đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng
đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
- Nâng cao chất lượng Đảng viên góp phần quan trọng
trong việc thực hiện nguyên tắc tổ chức, thực hiện nguyên tắc
sinh hoạt Đảng.
+ Để tăng cường sức mạnh của tổ chức, Đảng viên phải có
đầy đủ ý thức tổ chức và kỷ luật Đảng, Đoàn kết ý chí và hành
động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Muốn vậy Đảng
1) Hồ chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 1996, T10, tr 166

viên phải có đầy đủ năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo
đức cách mạng, thực hiện tốt nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt
Đảng như: Nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình
tạo thành khối đoàn kết vững chắc trong Đảng.
. Hồ Chí Minh khẳng định “ Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh ,

chi bộ mạnh là do các Đảng viên hăng say và gương mẫu ”(2).
Chi bộ Đảng có tác động trực tiếp và có vai trò to lớn quyết định
sự trưởng thành của Đảng viên . Chi bộ , Đảng bộ cơ sở vững
mạnh có năng lực và sức chiến đấu cao sẽ là môi trường tốt để giáo
dục và rèn luyện Đảng viên , từng Đảng viên sẽ trưởng thành
nhanh chóng, sinh hoạt và hoạt động trong chi bộ , tổ chức cơ sở
Đảng vững mạnh , có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao , thì
6


năng lực sở trường của Đảng viên được phát huy đầy đủ và nhân
lên gấp nhiều lần.
- Đảng viên với phong trào cách mạng của quần chúng:
Đảng viên là người đưa đường lối chủ trương, chính sách của
Đảng vào quần chúng, trực tiếp tổ chức, giáo dục và lãnh đạo quần
chúng thực hiện. Họ là người duy trì và tăng cường mối quan hệ
của Đảng với quần chúng. Bác Hồ viết “ Mọi chính sách của
Đảng đều do Đảng viên mà thấu đến quần chúng ”(2), “ Mỗi
Đảng viên là một người thay mặt cho Đảng trước quần chúng ,
để giải thích chính sách của Đảng và của Chính phủ cho quần
chúng hiểu rõ và vui lòng thi hành ”(3). Được Đảng tổ chức giáo
dục và đưa vào hành động cách mạng, quần chúng sẽ trưởng thành,
mối quan hệ giữa Đảng viên và quần chúng ngày càng được tăng
cường.
Từ phong trào quần chúng mà phát hiện những quần chúng ưu tú
cho Đảng bồi dưỡng và kết nạp họ vào Đảng, bổ sung cho Đảng
nguồn lực và tố chất mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo ,
sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và toàn Đảng,
Mặt khác, phong trào cách mạng của quần chúng là môi trường tốt
nhất để giáo dục , rèn luyện Đảng viên và sàng lọc đội ngũ Đảng
viên. đó cũng là nơi khẳng định những Đảng viên xuất sắc, để
(2) ) Sdd,Tr270

(3 ) Hồ chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 1996, T7, tr 235

Đảng xem xét giao trọng trách cao hơn. Qua phong trào cách mạng
của quần chúng, những Đảng viên thái hoá biến chất, không đủ tư
7


cách Đảng viên và những Đảng viên không đáp ứng yêu cầu thực
hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng và yêu cầu cách
mạng sẽ bị đưa ra khỏi Đảng.
Xây dựng đội ngũ Đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng
với công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh .
- Nâng cao chất lượng Đảng viên, góp phần nâng cao
chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đây chính là nội dung
quan trọng để xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Nâng cao
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở. Với ý nghĩa
đó các cấp uỷ Đảng phải chú ý đến việc nâng cao chất lượng sinh
hoạt chi bộ, ngoài việc nâng cao chất lượng của chi uỷ, đặc biệt là
đồng chí Bí thư, đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt từ việc nâng
cao năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức của Đảng viên có ý nghĩa
đặc biệt quan trọng. Đảng viên có năng lực, phẩm chất, có tinh
thần trách nhiệm với Đảng, với nhân dân thì mới phát huy hết
quyền dân chủ, tham gia góp ý kiến có chất lượng đối với những
vấn đề được nêu trong sinh hoạt chi bộ.
- Nâng cao chất lượng Đảng viên góp phần rất quan trọng
trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của
Đảng.
Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không phải là
cái gì chung chung trìu tượng mà phải được biểu hiện một cách cụ
thể trực tiếp thông qua đội ngũ Đảng viên. Đảng viên là những
8


người quán triệt tổ chức và lãnh đạo quần chúng tại cơ sở. Thông
qua năng lực lãnh đạo tính tiên phong gương mẫu của Đảng viên
trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội mà đường lối chủ trương
của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thực hiện thắng lợi. Đảng
viên là người thể hiện trực tiếp mối quan hệ giữa Đảng với dân,
nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, để phản
ánh cho Đảng, để Đảng đề ra chủ trương chính sách đúng. Trong
cơ chế thị trường ở thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước
đòi hỏi người Đảng viên phải có năng lực trí tuệ thực sự, đấu tranh
chống những biểu hiện tiêu cực trong Đảng và ngoài xã hội. Củng
cố niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng và bảo vệ lợi ích
chính đáng của người lao động.
- Nâng cao chất lượng Đảng viên có ý nghĩa rất quan
trọng đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch vững
mạnh.
Lê Nin chỉ rõ: Giai cấp nào nắm quyền thống trị thì phải xây
dựng cho mình một đội ngũ cán bộ có phẩm chất năng lực hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trung thành với mục tiêu của
giai cấp đó.Trong điều kiện Đảng cầm quyền lãnh đạo toàn xã hội,
đòi hỏi phải xây dựng một đội ngũ cán bộ có chất lượng luôn luôn
đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của cách mạng. Đảng không
những xây dựng đội ngũ cán bộ cho tổ chức Đảng mà còn cho cả
hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đa số Đảng viên phải được đào
tạo rèn luyện trở thành cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt trên tất
9


cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy nâng cao chất lượng
Đảng viên là nguồn bổ sung và nâng cao chất lượng của đội ngũ
cán bộ.
Tư cách Đảng viên là những đặc trưng chủ yếu mà người
Đảng viên cần có, làm cơ sở phân biệt Đảng viên với người ngoài
Đảng.
Có thể khái quát tư tưởng của Mác- Ăngghen- Lê nin về
những yêu cầu có tính nguyên tắc đối với tư cách của người Đảng
viên cộng sản:
+Thừa nhận cương lĩnh của Đảng và suốt đời phấn đấu vì mục
tiêu lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.
+ Gắn bó chặt chẽ với Đảng bằng tự nguyện tham gia vào một tổ
chức của Đảng và chịu sự quản lý của tổ chức đó.
+ Gương mẫu trong hành động cách mạng, là người đi đầu và có
năng lực lôi cuốn quần chúng đấu tranh cho giai cấp công nhân,
nhân dân lao động và của dân tộc.
+ Gương mẫu trong học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức năng
lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng
Tư cách Đảng viên và tiêu chuẩn Đảng viên có mối quan hệ
mật thiết với nhau. Tiêu chuẩn Đảng viên là tư cách Đảng viên đã
được cụ thể hoá phù hợp yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng thời
kỳ của Đảng và được ghi trong điều lệ Đảng do đại hội Đại biểu
toàn quốc lần thứ IX của Đảng thông qua: Đảng viên của Đảng
cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong
10


của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục
đích , lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp
công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân, chấp
hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các
nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước; có lao động
không bóc lột, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức
lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ
chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.
Từ những yêu cầu có tính nguyên tắc của các nhà kinh điển
của chủ nghĩa Mác- Lê Nin và những quy định ghi trong điều lệ
Đảng. Có thể khái quát những nội dung về tư cách Đảng viên của
Đảng cộng sản Việt Nam trong tình hình hiện nay như sau:
- Đảng viên phải là người giác ngộ lý tưởng cách mạng, trung
thành và có kiến thức năng lực phấn đấu xây dựng đất nước theo
con đường xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề cốt lõi của tư cách
Đảng viên.
- Đảng viên phải là người có ý thức tự giác và tính tổ chức kỷ
luật cao, chăm lo xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất của
Đảng.
- Đảng viên phải là người tôn trọng và bảo vệ quyền làm chủ
của nhân dân, là người giữ vững và không ngừng củng cố, phát
triển mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

11


Chất lượng Đảng viên còn được thể hiện qua việc thực hiện
xuất sắc 4 nhiệm vụ của người Đảng viên mà điều lệ Đảng đã quy
định:
1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng
của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ
Đảng, nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước: hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và
điều động của Đảng.
2. Không ngừng học tập và rèn luyện, nâng cao trình độ kiến
thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng
có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội ,
cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực
khác.
3. Liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân, tôn trọng và
phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Chăm lo đời sống vật chất
tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, Tích cực
tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi
ở. Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường
lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối chính sách và tổ
chức của Đảng. Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất
trong Đảng, làm công tác phát triển Đảng viên, sinh hoạt Đảng và
đóng đảng phí đúng quy định.

12


II) THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN VÀ
CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC
CÔNG TY XI MĂNG 12/9 ANH SƠN.
1) Đặc điểm tình hình của nhà máy Xi Măng 12/9 Anh
Sơn:
Nhà máy Xi Măng 12/9 Anh Sơn được thành lập vào năm
1966 . Từ đó đến nay nhà máy luôn luôn phát triển và trưởng
thành, nhà máy được đổi tên thành Công ty Xi Măng 12/9 Anh Sơn
vào năm 2004.
Công Ty Có gần 800 công nhân trong nhiều năm qua Công
Ty sản xuất và kinh doanh có hiệu quả. Đời sống của công nhân
ngày càng ổn định. Đặc biệt từ năm 1995 Công Ty đã xây dựng
thành công làng văn hoá công nhân, đó là làng văn hoá công nhân
đầu tiên trong cả nước. Hiện nay lương bình quân của cán bộ công
nhân khoảng 1,3 triệu đồng /tháng.
Đảng bộ công ty có 134 Đảng viên; Nam : 105

Nữ:29

Tổng số chi bộ: 6
Đảng bộ Công Ty Xi Măng 12/9 đã có bề dày 10 năm liền
đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc.
* Đặc điểm tình hình của trường Tiểu học Công ty Xi Măng
12/9 Anh Sơn: Trường Tiểu học Công Ty Xi Măng 12/9 Anh Sơn
nằm trong khuôn viên Công Ty Xi Măng 12/9 Anh Sơn thuộc địa
bàn xã Hội Sơn- Huyện Anh Sơn -Tỉnh Nghệ An.
Trường có : 10 lớp,
13


Tổng số học sinh: 201 em
Tổng số cán bộ giáo viên:24, Nam : 2 , Nữ : 22
- Trong đó: Giáo viên: 18 ; QL :1 ; CBNV: 2
* Thành tích của trường trong những năm qua:
Trường có nhiều năm liên tục đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến.
Là đơn vị có số lượng học sinh giỏi ngày càng tăng ( Xếp thứ 2/30
trường Tiểu học)
Là đơn vị có tỉ lệ giáo viên giỏi cấp Huyện, Tỉnh cao: 12/18= 66,6 %
Mấy năm gần đây Công Ty đã đầu tư xây dựng cơ sở vật
chất cho trường Tiểu học lên đến hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt
vào năm 2004 Công Ty đã khởi công xây dựng trường Tiểu học
Công Ty Xi Măng 12/9 và khuôn viên nhà trường giá trị công trình
lên đến 3,2 tỷ đồng. Lãnh đạo Công Ty rất chăm lo đến đời sống
cán bộ giáo viên trực tiếp động viên cán bộ giáo viên an tâm công
tác.
* Thành tích của chi bộ:
Chi bộ trường Tiểu học Công Ty Xi Măng 12/9 Anh Sơn
trực thuộc Đảng bộ Công Ty Xi Măng do đó có nhiều điều kiện
thuận lợi để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc.
Chi bộ đã 5 năm liên tục đạt danh hiệu chi bộ trong sạch
vững mạnh xuất sắc.
2) Thực trạng chất lượng Đảng viên và công tác Đảng
viên ở chi bộ trường Tiểu học Xi Măng 12/9.
Tổng số: 18đ/c : nam 2 đ/c; nữ 16đ/c
14


Tuổi đời bình quân của chi bộ: 34,4
-Trong đó: Đảng viên dưới 30 tuổi: 5 Đ/c = 27,8%
- Đảng viên từ 31đến 40 tuổi: 10 Đ/c = 55,5%
-Đảng viên từ 41 đến 50 tuổi : 3 Đ/c = 16,7%
-Đảng viên từ 51 đến 60 tuổi : Không.
Biểu tổng hợp chất lượng Đảng viên của chi bộ
từ năm 2001- 2005
Năm

T số

Giới tính

ĐV

11
13
16
18
18

Trình độ chuyên môn

Trình độ chính trị

Phân loại Đảng viêntrung

trung

cao

HTX

H

cấp

cấp

ĐH

cấp

cấp

cấp

SNV

NV

NV

0
0
0
0
0

10
10
11
11
8

1
2
5
7
10

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

2
2
3
4

9
13
13
14

0
0
0
0

C3
nam

2001
2002
2003
2004
2005

VH

10
12
14
16
16

nữ

1
1
2
2
2

11
13
16
18
18

0HT

Qua phân tích chất lượng Đảng viên từ năm 2001 đến năm
2005 cho thấy:
a) Những mặt mạnh:
* Về đội ngũ Đảng viên:
Tất cả các Đảng viên trong chi bộ đều có lập trường quan điểm
vững vàng. Trung thành kiên định với đường lối, chủ trương của
Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các Đảng viên trong chi bộ đều
có trình độ chuyên môn từ trung học sư phạm trở lên. Có 10/18
Đảng viên có trình độ cao đẳng và đại học. Về năng lực nhận thức
các Đảng viên đều có nhận thức đúng về chủ trương đường lối,
15


nghị quyết của Đảng, có năng lực thực tiễn. Hầu hết các Đảng viên
đều có quá trình công tác trong ngành giáo dục trên 3 năm nên
kinh nghiệm giáo dục học sinh và kinh nghiệm công tác trong thực
tiễn tốt. Đa số Đảng viên trong chi bộ xác định được vai trò tiên
phong gương mẫu trong công tác cũng như trong sinh hoạt, lối
sống. Phẩm chất đạo đức của Đảng viên tốt. Không có Đảng viên
vi phạm 19 điều đối với Đảng viên không được làm. Ý thức chấp
hành tổ chức kỷ luật của các Đảng viên tốt.
* Việc thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên:
Đảng viên trong chi bộ luôn luôn phấn đấu hoành thành
nhiệm vụ của người Đảng viên theo Điều lệ quy định. Và thực hiện
tốt nhiệm vụ do chi bộ phân công. Đảng viên chấp hành tốt chủ
trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chịu trách
nhiệm vận động các thành viên trong gia đình mình thực hiện tốt
đường lối chủ trương đó.
* Về công tác Đảng viên:
- Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ kiến thức
và năng lực thực tiễn cho Đảng viên:
Công tác tuyên truyền giáo dục Đảng viên đóng vai trò quan
trọng đặc biệt. Bởi Đảng viên có nhận thức đúng thì hành động
đúng. Nhận thức của Đảng viên lệch lạc thì hành động sẽ sai lầm.
Chi uỷ chi bộ đã thường xuyên tuyên truyền giáo dục Đảng viên
nhận thức đúng về: Chủ trương đường lối, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước, vì vậy nhìn chung Đảng viên trong chi bộ
16


đã thực hiện tốt những quy định trong điều lệ Đảng và nhất là
nguyên tắc tập trung dân chủ ...vấn đề quản lý Đảng viên có nhiều
thuận lợi. Đảng viên thường tập trung tại cơ quan để công tác nên
việc theo dõi Đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ
của người Đảng viên tương đối thuận lợi. Ngoài ra chi bộ còn
thường xuyên phối hợp với chi bộ , khối xóm nơi Đảng viên cư trú
để lấy ý kiến đóng góp của quần chúng với Đảng.

Công tác phát triển Đảng viên:
Biểu mẫu tổng hợp công tác phát triển Đảng
( từ 2001 - 2004)
Năm

Tổng Giới tính

Trình

số

độ văn môn
Trung
hoá
cấp
cấp 3
2
1
3
1
2
1
2
0

Nam Nữ
2001
2002
2003
2004

2
3
2
2

1

1
3
2
2

Tình độ chuyên Ghi
chú
Cao

Đại

đẳng học
1
2
1
1

1

Chi bộ chăm lo bồi dưỡng và phát trển Đảng viên hàng
năm, số Đảng viên được bồi dưỡng kết nạp đều có trình độ trung
cấp trở lên. So sánh kết quả Đảng viên được kết nạp hàng năm thì
số Đảng viên mới kết nạp gần đây có trình độ chuyêm môn cao
hơn, do đó nhận thức về chính trị cũng tiến bộ hơn.
17


- Về phân công công tác , phân loại chất lượng và quản lý Đảng
viên:
* Phân công công tác:
Chi bộ đặc biệt coi trọng việc phân công công việc cho Đảng viên.
Thực hiện phương châm mọi Đảng viên phải được phân công công
việc và giám sát theo dõi mức độ hoàn thành nhiệm vụ được phân
công.
* Phân loại Đảng viên:
Phân loại Đảng viên là công vệc được tiến hành thường xuyên
trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, qua phân loại Đảng viên tạo
điều kiện giúp Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Phân loại Đảng
viên phải đảm bảo công bằng chính xác công khai dân chủ, từ phân
loại Đảng viên, suy tôn những Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ
xuất sắc, nhắc nhở những Đảng viên còn hạn chế để vươn lên trong
mọi lĩnh vực.
* Quản lý Đảng viên:
Quản lý Đảng viên, về thực chất là quản lý con người trên các
mặt: quản lý hoạt động của Đảng viên, quản lý hồ sơ, quản lý việc
phát và sử dụng thẻ Đảng.
Quản lý chính trị và tư tưởng của Đảng viên là hướng cho Đảng
viên suy nghĩ và hành động phù hợp với quan điểm đường lối của
Đảng, phù hợp với thực tế khách quan, đồng thời thông qua hoạt
động thực tiễn, thông qua sinh hoạt Đảng, sinh hoạt tư tưởng mà
định hướng chính trị tư tưởng cho Đảng viên.Năng lực công tác
18


của Đảng viên được biểu hiện thông qua nhiệm vụ mà người Đảng
viên được giao, những chức vụ công tác mà họ đảm nhận. Mục
đích của công tác quản lý trình độ, năng lực của Đảng viên là làm
cho Đảng viên say sưa học tập, rèn luyện để có thực học, thực tài
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Quản lý các mối quan hệ xã
hội của Đảng viên, quản lý đạo đức lối sống. Chi bộ cần làm cho
mọi cán bộ Đảng viên của Đảng nhận thức đầy đủ vai trò ý nghĩa
của việc tăng cường quản Đảng viên trong tình hình hiện nay, từ
đó tự giác chấp hành các quy định của Trung ương Đảng.
Quản lý Đảng viên thông qua việc giao nhiệm vụ, phân
công công tác cho Đảng viên. Quản lý Đảng viên còn thông qua sự
duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng. kết hợp quản lý Đảng viên nơi làm
việc và nơi cư trú, giữ mỗi liên hệ của Đảng viên với Đảng bộ nơi
Đảng viên cư trú theo quyết định 76 của Trung ương
b) - Những yếu kém tồn tại:
* Về đội ngũ Đảng viên:
Đội ngũ Đảng viên có kinh nghiệm thực tế nhưng trình độ lý
luận chính trị còn yếu. Năng lực lãnh đạo quần chúng còn hạn chế.
* Về công tác Đảng viên:
- Về công tác giáo dục cho Đảng viên chỉ mới chăm lo bồi dưỡng
chuyên môn chứ chưa chú ý tập trung vào công tác bồi Lý luận
chính trị cho Đảng viên.
- Công tác kiểm tra kỷ luật Đảng chưa chặt chẽ, nhiều khi còn nể
nang, chưa kiên quyết xử lý các các vi phạm dù nhỏ.
19


- Nội dung hình thức sinh hoạt bi bộ chưa phong phú đa dạng dẫn
đến chất lượng sinh hoạt chưa cao.
C) - Nguyên nhân:
* Nguyên nhân mặt mạnh : Chi bộ đã xây dựng được khối
đoàn kết nhất trí cao, Đảng viên gương mẫu hoàn thành mọi nhiệm
vụ được giao. Có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của BCH Đảng bộ,
Chi uỷ nhiệt tình có trách nhiệm cao.
* Nguyên nhân yếu kém: Đảng viên chưa được bồi dưỡng
nâng cao trình độ lý luận chính trị, một số Đảng viên chưa theo kịp
với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay, tiếp cận thông
tin còn chậm, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời
sống còn nhiều hạn chế.
III- NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG
TIỂU HỌC XI MĂNG 12/9 ANH SƠN :

Xuất phát từ thực trạng Đảng viên ở chi bộ trường Tiểu học
Công ty Xi Măng 12/9 Anh Sơn . Xuất phát từ yêu cầu của sự
nghiệp đổi mới và chính đốn Đảng. Đặc biệt là những vấn đề cấp
bách về công tác xây dựng Đảng mà nghị quyết TW- VI ( lần 2)
khoá 8 của Đảng đã nêu. Để nâng cao chất lượng Đảng viên ở
trường Tiểu học Công ty Xi Măng 12/9 Anh Sơn theo tôi cần thực
hiện tốt một số giải pháp sau đây:
20


Giải pháp thứ nhất Cụ thể hoá tiêu chuẩn Đảng viên cho
sát với đặc điểm yêu cầu của nhà trường:
Tiêu chuẩn Đảng viên là những yêu cầu rất cơ bản về phẩm
chất và năng lực mà mọi Đảng viên cần có: Là tiêu chí để từng
Đảng viên phấn đấu rèn luyện. Là tiêu chí để đánh giá, phân loại
Đảng viên. Tiêu chuẩn Đảng viên cũng là tiêu chí để đưa những
người không đủ tư cách Đảng viên ra khỏi Đảng. Là tiêu chí để
quần chúng phấn đấu và tổ chức cơ sở Đảng xem xét kết nạp họ
vào Đảng. Do đó xác định đúng tiêu chuẩn Đảng viên là khâu đầu
tiên chi phối tất cả các khâu khác của công tác Đảng viên
Tiêu chuẩn Đảng viên trong giai đoạn hiện nay đã được Đại
hội Đại biểu toàn Quốc lẩn thứ 9 của Đảng thông qua : Đảng viên
của Đảng cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội
tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu
cho mục đích , lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của
giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá
nhân, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, diều lệ
Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước; có
lao động không bóc lột, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có
đạo đức lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân;
phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống
nhất trong Đảng. Đó là tiêu chuẩn chung cho Đảng viên trong
toàn Đảng . Ngoài các tiêu chuẩn chung thì đối với Đảng viên
trong trường Tiểu học phải là người có trình độ sư phạm Tiểu học .
21


Có năng lực giáo dục học sinh tiểu học . Chấp hành đúng nhiệm vụ
của người giáo viên tiểu học, am hiểu và thực hiện tốt công ước
thiếu nhi , luật giáo dục , luật phổ cập giáo dục tiểu học . Là người
phải luôn luôn phấn đấu để trở thành giáo viên giỏi các cấp . Có uy
tín với học sinh , đồng nghiệp và quần chúng nhân dân .
Xây dựng tiêu chuẩn Đảng viên tại đơn vị để Đảng viên
phấn đấu hoàn thành và đạt tiêu chuẩn . Tiêu chuẩn Đảng viên
được làm căn cứ để đánh giá phân loại Đảng viên trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình tại cơ sở .
Giải pháp thứ hai: Tăng cường công tác giáo dục, nâng
cao phẩm chất đạo đức lối sống năng lực thực tiễn cho Đảng
viên.
Đây là nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ của tổ chức cơ sở
Đảng . Qua thống kê trình độ chính trị của Đảng viên trong chi bộ
chúng ta thấy rằng trình độ chính trị của các Đảng viên còn thấp
hầu hết chỉ mới đạt trình độ lý luận chính trị phổ thông . Do đó bồi
dưỡng trình độ lý luận chính trị cho Đảng viên những kiến thức về
chủ nghĩa Mác - Lê Nin - Tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan
điểm chính sách của Đảng , pháp luật của Nhà nước . Nâng cao
trình độ chuyên môn nghiệp vụ để Đảng viên đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay là vấn đề cần thiết và
cấp bách .

22


Coi trọng về giáo dục phẩm chất , đạo đức, lối sống trong
sạch,lành mạnh.Giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm
mưu và diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch cho Đảng viên.
Hình thức giáo dục: coi trọng và tạo điều kiện để đảng viên
thực hiện quá trình tự giáo dục, rèn luyện đảng viên thông qua hoạt
động thực tiễn để trau dồi đạo đức cách mạng và năng lực lãnh đạo
quần chúng.
Qua các đợt sinh hoạt thường kỳ cấp uỷ cần có kế hoạch đề
ra các chủ đề và nội dung sinh hoạt phong phú, hướng cho Đảng
viên học tập lẫn nhau nâng cao trình độ hiểu biết.
Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử của Đảng, về tư
tưởng Hồ Chí Minh truyền thống của Đảng bộ cơ sở .Từ các cuộc
thi đó giúp cho Đảng viên nâng cao nhận thức về chính trị . Đảng
viên có nhận thức đúng mới có hành động đúng.
Giải pháp thứ ba: Làm tốt việc phân công tác và đánh
giá, phân loại Đảng viên
- Về phân công tác cho Đảng viên: Thực tiễn là nơi là nơi
kiểm nghiệm nhận thức cho Đảng viên. Vì vậy kiểm tra nhận thức
của Đảng viên thông qua việc giao nhiệm vụ cho Đảng viên, phân
công công việc cho tất cả các Đảng viên trong chi bộ, thực hiện
phương châm tất cả các Đảng viên đều được giao việc. thông qua
công việc Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tức là chất
lượng Đảng viên được nâng lên.
Cụ thể của chi bộ:
23


* Chi uỷ phân công công tác:
1) Đ/c Bí thư phụ trách chung
2)Đ/c P/ Bí thư phụ trách tổ chức, Thi đua phong trào
3)Đ/c P/ Bí thư phụ trách khối mầm non
4)Đ/c Uỷ viên phụ trách Công đoàn, Đoàn đội trường học
5)Đ/c Uỷ viên phụ trách Văn hoá , văn nghệ, TDTT.
* Phân công công tác cho Đảng viên:
Phân công Đảng viên chủ nhiệm lớp và kiêm nhiệm công tác khác:
2Đ/cTổ trưởng chuyên môn: (Hai tổ)
1 Đ/cTrưởng ban nữ công
1Đ/c Trưởng ban thanh tra nhân dân
1Đ/c Tổng phụ trách đội TNTP
1Đ/c Phụ trách tài vụ - Kế hoạch
1Đ/c Phụ trách thư viện trường học
1Đ/c Phụ trách phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi.
(100% Đảng viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể trong tháng
, quý, năm ) Chi uỷ giám sát theo dõi Đảng viên thực hiện nhiệm
vụ được chi bộ phân công và đánh giá mức độ hoàn thành của từng
Đảng viên.
- Về đánh giá phân loại Đảng viên: Thông qua đánh giá và
phân loại Đảng viên để bồi dưỡng đội ngũ giáo viên , làm cho chất
lượng của Đảng viên ngày càng được nâng lên .
Đánh giá Đảng viên là một quá trình cần phải đảm bảo đúng
quy trình , đánh giá chính xác . Nêu cao tinh thần trách nhiệm của
24


người Đảng viên trong công tác phê bình , tự phê bình . Phát huy
dân chủ trong chi bộ tạo điều kiện cho Đảng viên nói thẳng , nói
thật .
Chi uỷ chi bộ cần xây dựng quy trình đánh giá, phân loại
Đảng viên theo các bước sau đây:
Bước 1: Chuẩn bị: Bí thư chi bộ thông báo nội dung hội nghị
cho Đảng viên biết để chuẩn bị ý kiến - Thông báo tiêu chuẩn xếp
loại Đảng viên - Yêu cầu Đảng viên nghiên cứu tiêu chuẩn từ đó
đối chiếu với nhiệm vụ công việc được giao và các mặt hoạt động
khác để tự đánh giá , chuẩn bị bằng bản tự kiểm điểm cá nhân .
-Thông báo ngày giờ hội nghị, địa điểm , thành phần tham
gia để Đảng viên có sự chuẩn bị trước .
Bước 2 : Chi bộ học tập và thảo luận các tiêu chuẩn Đảng
viên để đánh giá Đảng viên chính xác hơn .
Bước 3 : Bản thân mỗi Đảng viên được trình bày bản tự
kiểm điểm của mình trước chi bộ và tự xếp loại của mình .
Bước 4 : Tập thể chi bộ góp ý kiến cho Đảng viên - Ghi
nhận những thành tích mà Đảng viên đã đạt được, tập thể biểu
dương khen thưởng và học tập . Ngược lại còn có thiếu sót thì
được tập thể nhắc nhở kịp thời để Đảng viên uốn nắn vươn lên .
Bước 5 : Toàn thể Đảng viên trong chi bộ biểu quyết phân
loại cho Đảng viên ( Bằng phiếu kín ).

25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×