Tải bản đầy đủ

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí
Đề án môn học
A. LỜI MỞ ĐẦU
Đất nƣớc ta đang trong thời kỳ đổi mới, mở cửa hội nhập kinh tế quốc
tế, toàn bộ đội ngũ công chức trong bộ máy hành chính nhà nƣớc tạo thành
một nguồn lực lớn phục vụ cho quá trình tổ chức và hoạt động của Nhà nƣớc.
Đội ngũ công chức hành chính nhà nƣớc có một vai trò đặc biệt quan trọng
trong việc qảu lý và thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ xã hội và bảo đảm nền
hành chính quốc gia hoạt động liên tục. Chúng ta tiến hành đổi mới toàn diện
nền kinh tế đƣợc hơn 20 năm, đối với sự phát triển của cả một quốc gia thì
đây là một khoảng thời gian ngắn, chỉ là giai đoạn để ổn định chuẩn bị cho
thời kỳ phát triển bất phá. Nhờ có sự đổi mới toàn diện, đặc biệt là sự chuyển
đổi cơ chế kinh tế đã dẫn đến sự cải cách một bƣớc chức năng, nhiệm vụ và
quy trình quản lý, điều hành của bộ máy hành chính nhà nƣớc. Thực tiễn đó
đòi hỏi chúng ta phải có một cuộc cải cách cơ bản nền hành chính quốc gia,
bảo đảm quản lý kinh tế –xã hội, phù hợp với nền kinh tế thị trƣờng, mà trƣớc
hết là cải cách công tác ĐT,BD công chức hành chính nhà nƣớc thích ứng.
Công chức nhà nƣớc trong thời kỳ chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập
trung sang nền kinh tế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc cần đƣợc trang
bị kiến thức mới để đƣơng đầu với những thay đổi của thời cuộc, trong thời
kỳ chuyển tiếp này cần phải có sự chuẩn bị, chọn lọc chu đáo để có một đội

ngũ công chức trung thành với lý tƣởng xã hội chủ nghĩa, nắm vững đƣờng
lối cách mạng của Đảng; vững vàng, đủ phẩm chất và bản kĩnh chính trị, có
năng lực về lý luận, pháp luật, chuyên môn, có nghiệp vụ hành chính và khả
năng thực tiễn để thực hiện công cuộc đổi mới. Mà đội ngũ CB,CC ở nƣớc ta
đƣợc đào tạo trong cơ chế trƣớc đây còn thiếu chuyên môn cần thiết, nhất là
về Nhà nƣớc, pháp luật và kỹ thuật, nghiệp vụ hành chính nhà nƣớc để quản
lý một nền kinh tế mở, nhất là trong điều kiện quan hệ quốc tế ngày càng phát
triển, không chỉ nhƣ vậy, còn có một bộ phận hay mắc những khuyết điểm,
sai lầm, bệnh quan liêu, mệnh lệnh, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân,
chấp hành luật pháp và kỷ cƣơng không nghiêm, không tôn trọng lợi ích
chung của Nhà nƣớc. Vì vậy, cải cách chƣơng trình ĐT,BD công chức hành
chính nhà nƣớc là một trong những nội dung quan trọng của cải cách nền
hành chính quốc gia. Nó đang đƣợc Đảng và Nhà nƣớc quan tâm mạnh mẽ,
Thuviennet.vn


hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí
Đề án môn học
công tác ĐT,BD đƣợc tiến hành thƣờng xuyên, đảm bảo chỉ tiêu cả về số
lƣợng và hiệu quả trong nội dung đào tạo nâng cao năng lực công tác cho đội
ngũ CB,CC theo kịp đƣợc yêu cầu của thời kỳ đổi mới. Bởi đây là một vấn đề
đang đƣợc xã hội quan tâm và công tác này đƣợc các cơ quan chức năng thực
hiện một cách nghiêm túc nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất, nên em chọn đề tài
“Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp
ứng yêu cầu cải cách hành chính” làm nội dung cho đề án môn học của
mình. Nội dung đề án gồm các phần:
I. Những vấn đề chung về CB,CC
II.Yêu cầu của CB,CC
III. Đào tạo CB,CC
IV. Thực trạng ĐT,BD CB,CC ở Việt Nam hiện nay
V. Giải pháp nhằm tiếp tục va hoàn thiện công tác bồi dƣỡng nâng cao
chất lƣợng ĐT,BD đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.
Do giới hạn về năng lực và thời gian nên bài viết không tránh khỏi
thiếu sót, vậy em mong cô chỉnh sửa và góp ý.
Em xin chân thành cảm ơn!

Thuviennet.vn


hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí

Đề án môn học
B.NỘI DUNG
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

1. Khái niệm chung về cán bộ công chức
1.1. Khái niệm
Các nƣớc khác nhau thì khái niệm về cán bộ công chức cũng khác
nhau, đa số các nƣớc đều giới hạn cán bộ công chức trong phạm vi bộ máy
hành chính nhà nƣớc ( Chính phủ và cấp chính quyền địa phƣơng). Ơ nƣớc
ta, phù hợp với thể chế chính trị và tổ chức bộ may nhà nƣớc, Đảng, đoàn thể,
chúng ta dùng khái niệm “cán bộ, công chức”. Theo pháp lệnh cán bộ công
chức công ban hành ngày 09/03/1998 và các văn bản khác của Chính phủ thì
cán bộ, công chức là công dân Việt nam trong biên chế và đƣợc hƣởng lƣơng
từ ngân sách nhà nƣớc , bao gồm:
Những ngƣời do bầu cử để đảm nhận chức vụ theo nhiệm kỳ trong các
cơ quan Nhà nƣớc, tổ chức chính trị – xã hội.
Những ngƣời làm việc trong tổ chức chính trị – xã hội và một số tổ
chức xã hội nghề nghiệp, đƣợc tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc phân công làm
nhiệm vụ thƣờng xuyên trong biên chế, hƣởng lƣơng từ ngân sách nhà nƣớc.
Những ngƣời làm việc trong cơ quan Nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp đƣợc
tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc giao giữ một công vụ thƣờng xuyên trong biên
chế, hƣởng lƣơng từ ngân sách nhà nƣớc, đƣợc phân loại theo trình độ đào
tạo, ngành chuyên môn và đƣợc xếp vào một ngạch.
Các thẩm phán, kiểm sát viên đƣợc bổ nhiệm theo luật tổ chức Toà án
nhân dân, Pháp lệnh về thẩm phán và hội thẩm toà án, Luật tổ chức Viện
Kiểm sát nhân dân và pháp lệnh về kiểm sát viên Viện Liểm sát nhân dân.
Những ngƣời làm việc trong các cơ quan thuộc quân đội công an nhân
dân mà không phải kà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ,
đƣợc tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc giao làm nhiệm cụ thƣờng xuyên trong biên
chế, hƣởng lƣơng từ ngân sách nhà nƣớc.
Thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc,
giám đốc, phó giám đốc, kế toán trƣởng trong các doanh nghiệp nhà nƣớc
1.2. Tiêu chuẩn để xác định cán bộ công chức nhà nước.
Thuviennet.vn


hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí
Đề án môn học
1.2.1 Tiêu chuẩn cơ bản của CB,CC
a. Là công dân Việt nam
b. Đƣợc tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc bầu cử vào làm việc trong biên chế
chính thức của bộ mày nhà nƣớc, tổ chức chính trị - xã hội.
c. Đƣợc xếp vào một ngạch trong hệ thống ngạch bậc của cong chức do
Nhà nƣớc quy định.
d. Đƣợc hƣởng lƣơng từ ngân sách Nhà nƣớc.
1.2.2 Hoàn thiện tiêu chuẩn cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay:
Công cuộc đổi mới toàn diện nƣớc ta do Đảng khởi xƣớng và lãnh đạo
đã trải qua gần 20 năm kể từ Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng. Sự
nghiệp cải cách nền hành chính nhà nƣớc đƣợc đánh dấu bằng Nghị quyết
trung ƣơng 8 khoá VII cũng nằm trong tiến trình của công cuộc đổi mới toàn
diịen đất nƣớc. Một trong ba nội dung quan trọng của cải cách nền hành chính
nhà nƣớc là xxaay dựng đội ngũ cán bộ công chức nhà nƣớc có phẩm chất
chính trị vững vàng, đủ năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngang tầm
để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn hiện nay - giai
đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc. Hoàn thiện tiêu chuẩn công
chức đóng một vai trò quan trọng
Tiêu chuẩn công chức là tổng hợp các yêu cầu - điều kiện “ đƣợc quy
định làm chuẩn” để nhận xét, đánh giá, phân loại, tuyển chọn công chức, trên
cơ sở đó mà đào tạo, bồi dƣỡng, đề bạt và bố trí, sử dụng có hiệu quả từn
ngƣời và cả đội ngũ công chức. Nội dung tiêu chuẩn công chức không cố
định, nó đƣợc quy định và phát triển theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của
từng giai đoạn cách mạng và đƣợc cụ thể hoá trong từng ngành , từng lĩnh vực
công tác cụ thể. Tiêu chuẩn công chức phản ánh sự thống nhất giữa đòi hỏi
khách quan và điều kiện chủ quan, giữa nhu cầu phát trieent và điều kiện, khả
năng thực tế. Chỉ nhấn mạnh một mặt khách quan cũng đề dai lầm và ảnh
hƣơng đến tính khoa học của tiêu chuẩn công chức. Phân tich những nội dung
và những đòi hỏi liên quan đến tiêu chuẩn công chức trong điều kiện cải cách
nền hành chính Nhà nƣớc hiện nay dƣợc coi là vấn đề cấp thiết. Tiêu chuẩn
công chức có thể thay đổi và cần phải thay đổi khi những cải cách kinh tế - xã
hội, cải cách hành chính làm thay đổi nội dung của hoạt động công vụ, nhƣ
Thuviennet.vn


hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí
Đề án môn học
quan điểm về công chức trong công cuộc đổi mới đất nƣớc hiẹn nay khasc với
thời kỳ của cơ chế tập trung bao cấp, nhất là những đòi hỏi về chuyên môn,
nghiệp cụ và năng lực công tác. công việc này cấn tuan theo những yêu cầu có
tính nguyên tắc, vì nó không chỉ trực tiếp tác động tới từng công chức mà còn
tác động tới cả đội ngũ công chức và có ảnh hƣởng trực tiếp tới sự phát triển
của đất nƣớc, các nguyên tắc đó là:
Thứ nhất, phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị từng giai đoạn
cách mạng và chức năng, nhiẹm vụ, tính chất hoạt động của từng cấp, từng
ngành, từng lĩnh vực hoạt động. đảng, nhà nƣớc xây dựng đội ngũ các bộ
không ngoài mục đích thực hiện mục tiêu, lý tƣởng cách mạng của Dảng đề
ra. Muốn vậy, công chức nhà nƣớc phải là những ngƣời có đủ phẩm chất
chính trị, đạo đức, có trình độ năng lực, đủ sức thức hiện thắng lợi những
nhiệm vụ cách mạng đề ra. Yêu cầu khách quan đó đòi hỏi khi xây dựng tiieu
chuẩn công chức tất yếu phải quy định những yêu cầu - điều kiện ngang tầm
với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn.
Thứ hai, xây dựng tiêu chuẩn công chức phải xuất phát từ yêu cầu xây
dựng tổ chức, phát huy vai trò, sức mạnh của tổ chức trong hệ thống chính trị.
Mỗi tổ chức do vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tính chất hoạt động của
mình mà quy định và đòi hỏi các thành viên phải có những phẩm chất cần
thiết. Xây dựng tieu chuẩn công chức, vì thế phai xuất phát từ tổ chức nhằm
phát huy vai trò, sức mạnh củ tổ chức.
Thứ ba, xây dựng tiêu chuẩn công chức phải xuất phát từ giá trị văn hoá
truyền thống dân tộc, từ đạo lý Việt nam, vì nó là nhân tố bên trong cua sự
phát triển. Do đó tiêu chuẩn cồn chức Việt nam ngày nay phải thể hiện đƣợc
sự thống nhất gowax truyền thống và hiện đại, vừa phải đáp ứn yêu cầu của
thời đại vừa tiêu biểu cho những giá trị truyền thông dân tộc.
Thứ tư, phải xuất phát từ yêu cầu hội nhập khu vực và thế giơí. Ngày
nay hội nhập về kinh tế, khoa học - công nghệ đã trở thành xu thế của thời
đại, là con đƣờng tất yếu để các quố gia phat triển đất nƣớc, chấn hƣng dân
tộc. Xây dựng đội ngũ công chức đáp ứng nhu cầu hội nhập là yêu cầu tất yếu
khách quan.

Thuviennet.vn


hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí
Đề án môn học
Thứ năm, xây dựng tiêu chuẩn công chức phải giải quyết một cách khoa
học gĩƣa định tính và địng lƣợng, giữa trƣớc mắt và lâu dài phù hợp với thực
tế Việt nam. Yêu càu này xuất phatf từ đặc điểm đọi ngũ các bộ, công chức
nƣớc ta hiện nay là trƣởng thành từ nhiều nguồn khác nhau, một bộ phận
không nhỏ là trƣởng thành từ chiến tranh cách mạng, họ có rất í điều kiện học
tập cơ bản, hệ thống, nhƣng laaij là những ngƣời có bề dày kinh nghiệm, có
vốn tri thức đƣợc đúc rút từ thực tiễn rất phong phú. Bên cạnh đó là bộ phận
trƣởng thành trong hoà bình, đƣợc đào tạo cơ bản, có hệ thống nhƣng vốn tri
thức kinh nghiệm thực tế còn hạn chế
Xây dựng tiêu chuẩn công chức trong điều kiện trên dễ xuất hiện hai xu
hƣớng: hạ thấp tiêu chuẩn hoặc nóng vội đốt cháy gia đoạn. khuynh hƣớc thứ
nhất sẽ không tạo ra động lực phấn đấu vƣơn lên dễ làm cho đội ngũ cán bộ,
công chức của chúng ta tụt hậu so với khu vực và thế giới. Khuynh hƣớng thứ
hai sẽ dẫn đến bỏ những công chức vốn có công và thực sự có tài năng. Vì
vậy tiêu chuẩn của công chức Việt nam hiện nay vƣa phải có “phần cứng” đáp
ứng nhu cầu phát triển lâu dài của đất nƣớc, từng bƣớc theo kịp trình độ phát
triển của khu vực và thế giới. đồng thời phải có “phần mềm” phù hợp với điều
kiện thực tế của của đội ngũ cán bộ, công chức Việt nam hiện nay.để thực
hiện chiến lƣợc trên, Đảng ta xác định tiêu chuẩn chung của cán bộ , công
chức trong thời kỳ mới là: một là có tinh thàn yêu nƣớc sâu sắc, tận tuỵ phục
vụ nhân dân kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu
thực hiện đƣờng lối của Đảng có hiệu quả, chính sách, pháp luật của nhà
nƣớc. Hai là, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tƣ, không tham nhũng và kiên
quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực,
không cơ hội, gắn bó mật hiết với nhân dân, đƣợc nhân dân tín nhiệm. Cần ,
kiệm, liêm, chính, chí công vô tƣ là những phẩm chất không thể thiếu của mỗi
ngƣới cán bộ, công chức. Ba là có trìng độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan
điểm, đƣờng lối của Đảng, chính sachsvaf pháp luật của Nhà nƣớc , có trình
độ văn hóa chuyên môn đủ năng lực sức khỏ để làm việc có hiệu quả, đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ đƣợc giao
1.3. Đặc điểm cán bộ, công chức

Thuviennet.vn


hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí
Đề án môn học
-Họ là những ngƣời trƣởng thành về thể chất và trƣởng thành vè mặt xã
hội, họ đƣợc tuyể dụng hoặc bổ nhiệm giữ một chức vụ thƣơng xuyên trong
các công sở của Nhà nƣớc, họ đang trực tiếp tham gia vào bộ máy xông quyền
của nền hành chính quốc gia, Nhƣ vậy họ là những ngƣờ tự làm chủ đƣợc
hành vi, thái độ của mình và phải tự chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật với tƣ
cách là một công dân, một công chức hành chính. Họ trƣởng thành ở mặt xá
hội còn biểu hiện ở giá trị sản phẩm lao động của họ đƣợc xã hội công nhận
và bằng sức lao động của mình, họ đã nuôi sống đƣợc bản thân. hơn nữa, sự
trƣởng thành về mặt xã hội còn thể hiện ở cuộc sống riêng tƣ củ họ. họ là
những ngƣời có đầy đủ điều kiện hành vi trƣớc pháp luật.
- Họ là những ngƣời đã có vị thế xã hội, vì công chức là những ngƣời
đang giữ chức vụ hoặc trách nhiệm nhất định theo trình độ đào tạo và đƣợc
xếp vào ngạch bậc tƣơng ứng trong hệ thống hành chính, bởi vậy, công chức
đang có một vị thế xã hội nhất định để thực hiện quyền lực của Nhà nƣớc
quản lý toàn xã hội.
- Công chức có nhiều kinh nghiệm sống đƣợc tích luỹ tuỳ theo lĩnh vực
mà họ hoạt động. Bởi là công chức, họ phải đƣợc đào tạo ở trình độ nhất định,
cùng với vị trí làm việc của mình trong bộ máy công quyền.
2. Phân loại cán bộ, công chức
Việc phân loại cán bộ, công chức đóng một vai trò quan trọng nhằm đạt
hiệu quả cao cả trong hoạt động công việc và cả trong công tác đào tạo, bồi
dƣỡng. Vì mỗi đối tƣợng cán bộ, công chức khác nhau có nhu cầu đào tạo, bồi
dƣỡng khác nhau, có những tiêu chuẩn và yêu cầu khác nhau về trình độ đào
tạo nghề nghiệp chuyên môn. Việc phân loại cũng là mộ cơ sở để xác định
nhu cầu đào tạo, bồi dƣỡng nhằm đáp ứng các nhu cầu đào tạo đó
2.1 Công chức lãnh đạo, quản lý là những ngƣời đƣợc bầu cử hoặc bổ
nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ đạo, có thẩm qquyền pháp lý và
đƣợc sử dụng một cách đầy đủ thẩm quyền ấy trong quá trình quản lý, có
nhiệm vụ hoạch định chủ chƣơng công tác và điều khiển quá trình thực hiện
nó ở một cấp độ nào đó, có số lƣợng lớn nhƣng ảnh hƣởng lớn đến chất lƣợng
công việc. Đối tƣợng này đƣợc quy hoạch, đào tạo căn bản cả về lý luận chính
trị lẫn nghiệp vụ chuyên ngành, có khả năng tổng hợp và khái quát cao, ngay
Thuviennet.vn


hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí
Đề án môn học
từ đầu họ đã hiểu rõ vai trò của công tác tổ chức và trách nhiệm của họ trong
việc thực hiện công tác tổ chức
Một số ngƣời tuy không có thẩm quyền, nhƣng đƣợ giaio thẩm quyền
và sử dụng thẩm quyền trong quá trình quản lý theo thời điểm, thời gian,
không gian nhất định, thì khi đó họ cũng thuộc loại công chức lãnh đạo. Loại
công chức này đƣợc coi là những ngƣời “đại diện chinh quyền”, đƣợc cơ quan
hoặc thủ trƣởng uỷ nhiệm tổ chức thực hiện một công việc nào đó.
2.2 Công chức chuyên môn là những ngƣời đã đƣợc ĐT,BD ở các
trƣờng lớp, có khả năng chuyên môn, đƣợc tuyển dụng, đảm nhận các chức
vuh chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính Nhà nƣớc. Có trách
nhiệm thực hiện những hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành, họ đƣợc quy
hoạch đào tạo theo tiêu chuẩn cấp kiến thức nghiệp vụ với hai phân nhánh lý
thuyết hoặc thực hành, có số lƣợng đông và hoạt động của họ có tính chất
quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan và đơn vị.
2.3 Nhân viên qiúp việc là những ngƣời làm việc cụ thể, đƣợc bồi
dƣơng đào tạo trong thực tế công tác là chính, đƣợc tuyển dụng giữ các chức
vụ phục vụ cho bộ máy làm việc của cơ quan , cho đến nay gần nhƣ chƣa
đƣợc đào tạo cơ bản mà hầu hết đều từ các lĩnh vực chuyên môn khác chuyển
sang, hoạt động chuyên ngành.
II. YÊU CẦU CỦA CB,CC

Theo V.I.Lênin, phẩm chất cao quý của cán bộđƣợc hiểu là họ có lòng
trung thành cới sự nghiệp và có năng lực. Do đó CB,CC nhà nƣớc phải có
trình độ và tiêu chuẩn nhất định
1. Năng lực của CB,CC
Năng lực là khả năng của một ngƣời để làm một việc gì đó, để xử lý
một tình huống và để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể trong một môi trƣơngf
xác định. Nói cách khác năng lực là khả năng sử dụng các tài sản, tiềm lực
của con ngƣời nhƣ kiến thức, kỹ năng và các phẩm chất khác để đạt đƣợc các
mục tiêu cụ thể trong một điều kiện xác định. Thông thƣờng ngƣời ta chi rằng
năng lực gồm có các thành tố là kiến thức, kỹ năng và thái độ .
Năng lực của cán bộ công chức không phải là năng lực bất biến, đƣợc
sử dụng trong mọi hoàn cảnh, môi trƣờng. Ơ thời điểm hay môi trƣờng này,
năng lực đƣợc thể hiện, phát huy tác dụng, nhƣng ở thời điểm khác thì cần
Thuviennet.vn


hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí
Đề án môn học
phải có loại năng lực khác .Mỗi thời kỳ, mỗi hoàn cảnh , môi trƣờng khác
nhau đặt ra yêu cầu về năng lực khác nhau. Ngƣời có năng lực tổ chức trong
kháng chiến khác không có nghĩa là có năng lực tổ chức sản xuất kinh doanh,
dịch vụ giỏi trong điều kiện phát triển kinh tế hàng hóa thị trƣờng, cũng
không có nghĩa là ngƣời đó cung có khả năng trở thành một giáo viên ngay
đƣợc
Năng lực của CB, CC luôn gắn với mục đích tổng thể , với chiến lƣợc
phát triển của tổ chức và phải gắn với lĩnh vực, điều kiện cụ thể.
Năng lực liên quan chặt chẽ đến quá trình làm việc, phƣơng pháp làm
việc hiệu quả và khoa học công nghệ. Yêu cầu năng lực sẽ thay đổi khi tình
hình công việc và nhiệm vụ thay đổi.
Năng lực không phải là bằng cấp, trình độ đƣợc đào tạo chính quy.
Trong một tổ chức có năng lực tồn tại những cá nhân chƣa có năng lực
công tác và ngƣợc lại, có những cá nhân có năng lực công tác tồn tại trong tổ
chức hoạt động kém hiệu quả.
Thông thƣờng ngƣời ta phân thành 4 mức độ của năng lực:
+ Có thực hiện công việc khi đƣợc hƣớng dẫn, kèm cặp cụ thể thƣờng
xuyên.
+ Thực hiện đƣợc công việc, nhƣng thỉnh thoảng vẫn cần sự hƣớng dẫn.
+ Có thể thực hiện tốt công việc một cách thành thạo, độc lập.
+ Thực hiện công việc một cách thành thạo và có khả năng hƣớng dẫn
đƣợc cho ngƣời khác
1.1. Năng lực chuyên môn
Năng lực chuyên môn đƣợc thể hiện trong việc quản lý nhân sự, quản lý
công nghệ thông tin, tƣ vấn pháp lý, cũng nhƣ trong quan hệ với uần chúng,
trong quản lý và phân công lao động. Tỏn đó cốt lõi của nó là kiểm soát dƣợc
mục tiêu công việc và phƣơng tiện để đạt đƣợc mục đích, làm chủ đƣợc liến
thức và quản lý thực tiễn, thể hiện cụ thể ở:
+Trình độ văn hóa và chuyên môn(thông qua chỉ tiêu bậc học, ngành
đƣợc đào tạo, hình thức đào tạo, ngạch, bậc công chức…)
+ Kinh nghiệm công tác ( thông qua chỉ tiêu thâm niên công tác, vị trí
công tác đã kinh qua).
+ Kỹ năng(thành thạo nghiệp vụ, biết làm các nghiệp vụ chuyên môn).
Thuviennet.vn


hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí
Đề án môn học
1.2 Năng lực tổ chức
Năng lực tổ chức bao gồm khả năng động viên và giải quyết các công
việc, đó là khả năng tổ chức và phối hợp các hoạt động của các nhân viên của
đồng nghiệp, khả năng làm việc với con ngƣời và đƣa tổ chức tới mục tiêu,
biết dự đoán, lập kế hoạch, tổ chức, chỉ huy, điều hành, phối hợp công việc và
kiểm soát công việc.Năng lực này đặc biệt cần thiết và quan trọng đối với
CB,CC, vì vậy nó hay đƣợc xem xét khi đề bạt, bổ nhiệm. Cách nhận biét một
ngƣời có năng lực tổ chức có thể dựa vào những tiêu chuẩn mang tính địng
tính:
+ Biết mình, nhất là biết nhìn mình quan nhận xét của ngƣời khác.
+ Biết ngƣời, nghĩa là biết nhìn nhận con ngƣời đúng với thực chất của
họ và biết sử dụng họ
. Có khả năng tiế cận dễ dàng với những ngƣời khác
. Biết tập hợp những ngƣời khác nhau vào một tập thể theo nguyên tắc
bổ sung nhau
. Biết giao việc cho ngƣời khác và kiểm tra việc thực hiện của họ
+ Tháo vát, sáng kiến biết cần phải làm gì và làm nhƣ thế nào trong mọi
tình huống, có những giải pháp sáng tạo.
+ Quyết đoán, dám ra quyết định và dám chịu trách nhiệm
2. Phẩm chất đạo đức.
Đây là một tiêu chuẩn quan trọng đối với CB, CC, họ phải là ngƣời hết
lòng trong công việc, vì sự nghiệp phục vụ nhà nƣớc, là công bộc của nhân
dân, có đạo đức tốt, có tƣ cách đúng đắn trong thực thi công vụ
Ngƣời CB, CC trƣớc tiên phải có một lịch sử bản thân rõ ràng, có một
lý lịch phản ánh rõ rang mối quan hệ gia đình và xã hội. Chúng ta chống lại
quan niệm cũ kỹ, duy ý chí về thành phần chủ nghĩa, nhƣng nhƣ thế không có
nghĩa là không xem xét đến đạo đức của con ngƣời cụ thể biểu hiện trong
quan hệ tƣơng tác vố gia đình, xã hội và trong lịch sử bản thân. nếu không
xem xét kỹ điều đó sẽ dẫn đến việc tuyển dụng những con ngƣời thiếu tƣ
cáchvà trong thực thi công vụ họ sẽ lợi dụng chức quyền đẻ mƣu ccầu lợi ích
cá nhân.

Thuviennet.vn


hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí
Đề án môn học
Trong công tác giáo dục con ngƣời nói chung cung nhƣ CB, CC Hồ
Chí Minh coi trọng việc giáo dục cả tài và đức. Ngƣời đặc biệt coi trọng việc
giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức, bởi
theo ngƣời đạo đức là cái “gốc” của con ngƣời, đức là cái gốc là rrất quan
trọng. Khi một ngƣời đã là cán bộthì tƣ cách đạo đức của họ không chỉ ảnh
hƣởng riêng đến bản thân họ mà còn ảnh hƣởng đến Đảng và nhân dân, nhất
là nhữn tính xấu, tính xấu của một ngƣời thƣờng có hại cho ngƣời đó, tính xấu
của cán bộ sẽ có hại cho Đảng, cho nhân dân. ngƣời đã xác định “các cơ quan
của chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là công bộc của dân, nghĩa là
dều gánh vác công việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân nhƣ
trong thời kỳ dƣới quyền của Pháp, Nhật”cán bộ phải biết đặt lợi ích của
Đảng, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, lấy quyền lợi cuả nhân dân làm
mục tiêu quan trọng nhất trong công việc: “việc gì có lợi cho dân phải hết sức
làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. điều quan trọng để CB,CC
đƣợc dân tin yêu, ủng hộ không đơn thuần vì danh nghĩa mà chính là ở chỗ
CB,CC phải có đạo đức, trung thực, thực sự gƣơng mẫu trƣớc dân, lo trƣớc
dân, vui sau dân, hết lòng chăm lo cho cuộc sống của dân. tinh thần phụ vụ
nhân dân của CB,CC phải đƣợc thể hiện trong tác phong làm viẹcc , muốn
làm tốt việc lãnh đạo , vân động nhân dânthực hiện đƣờng lối, chính sách của
Đảngvà Nhà nƣớc CB,CC phỉ có tác phong gần dân, trọng dân, khiêm tốn họ
hỏi nhân dân. ý thức phục vụ tận tụy nhân dân và đạo đức trong sáng là phẩm
chất quan trọng nhất để CB,CC xứng đáng là công bộc- ngƣời đầy tớ của
nhân dân. chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rất quan tâm tới việc ĐT, BD để hình
thành những tƣ chất đặc thù cho cán bộ, ngƣời lãnh đạo đúng đắn cần phải:
khi thất bại không hoang mang, khi thắng lợi không kiêu ngạo, khi thi hành
các nghị quyết kiên quyết, gan góc, không sợ khó khăn. CB phải chí xông vô
tƣ , không đƣợc lợi dụng chức quyền để mƣu lợi riêng, hoặc chia bè kéo cánh,
làm việc vì ân oán cá nhân “mình là ngƣời làm việc công phải có công tâm,
công đức, chớ đem của công dùng vào việc tƣ, chớ đem ngƣời tƣ làm việc
công. việc gì cũng phải công banừg, chính trực, không nên vì tƣ ân, tƣ
huệhoặc tƣ thù, tƣ oán. mình có quyền dùng ngƣờ thì phải dùng những

Thuviennet.vn


hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí
Đề án môn học
ngƣờicó tài năng, làm đƣợc việc. Chớ vì bà con bầu bạn mà kéo vào chức nọ,
chức kia. Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm những kẻ có tài năng hơn mình”.
III. ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

1. Quan niệm về ĐT,BD CB, CC.
Đào tạo đƣợc xác định nhƣ là quá trình làm biến đổi hành vi con ngƣời
một cách có hệ thống thông qua việc học tập. Việc học tập này có đƣợc là kết
quả của việc giáo dục, hƣớng dẫn, phát triển và lĩnh hội kinh nghiệmmột cách
có kế hoạch hay nó là một quá trìnhtác động đến con ngƣời làm chi ngƣời đó
lĩnh hội và nắm vững những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo… một cách có hệ thống
nhằm thích nghi với cuộc sống và khả năng nhận một sự phân công nhất định,
góp phần vào việc phát triển xã hội. Đào tạo đƣợc xem nhƣ một quá trình
cung cấp và tạo dựng khả năng làm việc cho ngƣời học và bố trí đƣa họ cào
các chƣơng trình, khóa học, môn học một cách có hẹ thống hoặc nói cách
khác là giáo dục và huấn luyện một cách có hệ thống, có sự kết hợp trong các
lĩnh vực khoa học chuyên ngành nhƣ kỹ thuật, cơ khí, thƣơng mại, vanƣ
phòng, tài chính, hành chính hay các lĩnh vực khác nhằm nâng cao kết quả
thực hiện công việc cho cá nhân, tổ chức và giúp họ hoàn thành nhiệm vụ và
các mụ tiêu công tác.
Đào tạo là quá trình làm cho ngƣời ta trở thành ngƣời có năng lực theo
những tiêu chuẩn nhất định, bồi dƣỡng là quá trình làm cho ngƣời ta tăng
thêm năng lực hoặc phẩm chất. Nhƣ vậy, ĐT, BD chính là việc tô chức ra
những cơ hội cho ngƣời ta học tập, nhằm giúp tổ chức đạt đƣợ mục tiêu của
mình bằng việc tăng cƣờng năng lực, làn gia tăng giá trị của nguồn lực cơ
bản, quan trọng nhất là CB,CC. ĐT,BD tác đọng đến con ngƣời trong tổ chức,
làm cho họ có thể làm việc tốt hơn, cho phép họ sử dụng các khả năng, tiềm
năng vốn có, phát huy hết năng lực làm việc.
2. Đối tượng đào tạo.
Đối tƣợng đào tạo là CB,CC có đầy đủ yêu cầu và đặc điểm nhƣ đã nêu
ơ phần trên, mỗi đối tƣợng công chức khác nhau có nhu cầu đào tạo, bồi
dƣỡng khác nhau, có những tiêu chuẩn và yêu cầu khác nhau về trình độ đào
tạo, nghề nghiệp chuyên môn. cho nên việc phân loại các đối tƣợng đào tạo,

Thuviennet.vn


hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí
Đề án môn học
bồi dƣỡng là cơ sở để xác định nhu cầu ĐT,BD, đồng thời để tiến hành các
hoạt động ĐT,BD nhằm đáp ứng các nhu cầu đào tạo đó
Phân loại theo trình độ, những ngƣời cùng trình độ sẽ tham dự một khóa
học, tránh đƣợc sự chồng chéo về nội dung chƣơng trình, tránh lãng phí thời
gian, loại này không chỉ cần đối với loại cán bộ cấn nâng cao trình độ về tin
học, ngoại ngữ hay chuyên ngành, mà cũng cần thiết đối với đào tạo bồi
dƣỡng nói chung.
Phân loại theo ngạch công chức, mỗi ngạch công chức đều có những
yêu cầu, tiêu chuẩn riêng rất khác nhau về chức trách trình độ và sự hiểu biết.
Cách này đảm bảo tối ƣu khả năng hoàn thiện các tiêu chuẩn công chức ở
ngạch đó.
Phân loại theo chức danh cán bộ, quản lý: đây là điều kiện ccàn thiết
cho các nhà ĐT,BD về quản lý Nhà nƣớc, quản lý hành chính. Họ vần thông
thạo những kỹ năng quản lý hành chính cơ bản giống nhau vì thế, ĐT,BD
cùng nhau, nhƣ nhau hoặc tƣơng đƣơng nhau
Phân loại theo nghề nghiệp: những ngƣời làm kế toán, tài vụ của các cơ
quan khác nhau có thể học cùng nhau, các lĩnh vực nghề nghiệp khác cũng
tƣơng tự. Việc phân loại này cần thiết cho việc đào tạo chuyên ngành, nâng
cao tay nghề, nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật những phƣơng pháp và
quy định mới trong lĩnh vực nghề nghiệp.
3. Nguyên tắc ĐT,BD CB,CC.
Mục đích của ĐT,BD CB, CC là phát triển kỹ năng nhằm nâng cao
năng lực thực thi, do đó cần có các phƣơng pháp đào tạo linh hoạt và mang
tính ứng dụng nhiều hơn. khi xây dựng chƣơng trình ĐT CB,CC cần đặc biệt
chú trọng đến đầu ra của đào tạo đó là công chức sẽ học và áp dụng đƣợc gì
sau đào tạo. vì vậy việc áp dụng những nguyên tắc đào tạo ngƣời lớn có vao
trò hết sức quan trọng, các nguyên tắc đó bao gồm:
+ Bản thân học viên phải muốn học: Ngƣời lớn sẽ không học đƣợc gìchỉ
vì do ai đó nói rằng họ cần phải học. Công chức phải có mong muốn một điều
gì đó mỗi khi quyết định các hoạt động tham gia đào tạo
+ Học viên sẽ họ tốt chỉ khi nào họ cảm thấy cần học: họ muốn biết
xem việc học tập sẽ giúp họ nhƣ thế nào, ngay lập tức chứ không phải 10 năm
Thuviennet.vn


hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí
Đề án môn học
sau- họ muốn học điều gì đó từ mỗi buổi học để khi mỗi buổi học kết thúc họ
có cảm giác nhận đƣợc điều gì đó có ích. Vì vậy, phần lớn học viên sẽ khong
kiên trì với việc học quá nhiều lý thuyết và những kiến thức cơ bản. họ sẽ học
tốt nếu chƣơng trình học tập trung thẳng vào những điều họ muốn học.
+ Học thông qua làm việc: Thực tập ngay điều họ đã học đƣợpc và duy
trì thƣơng xuyen việc sử dụng nó họ sẽ nhớ các kiến thức học lâu hơn. ccong
chức phải có cơ hội áp dụng ngay những điều họ đƣợc học khi trở lại làm việc
trƣớc kho họ quên đi hoặc chủ động gạt khỏi bộ nhớ khi không đƣợc sử dụng.
+ Học qua việc giải quyết những vấn đề hiện thực: nếu nội dung học tập
không xuất phát từ vấn đề thực tế, gần với cuộc sống sẽ không làm cho họ
quan tâm
+ Kinh nghiệm tác động đến việc học tập: Họ luôn liên hệ việc học tập
với những điều họ đã biết, nếu kiến thức mới không phù hợp với kiến thức cũ
họ có thể phản đối hoặc bỏ qua. Họ thƣờng học dựa trên kinh nghiệm cũ. Vì
vậy để thuyết phục họ chấp nhận một thông tin, hoặc kỹ năng mới cần trình
bày chúng theo cách liên hệ đến điều mà học viên đã biết.
+ Hoc tốt hơn trong môi trƣờng không chính thức: nếu môi trƣờng học
tập quá giống một lớp học,các học viên sẽ học không tốt, họ có thể cảm thấy
ức chế có cảm giác mình đang trong tình trạng là trẻ con.
+ Học tốt hơn nếu có sự đa dạng trong giảng dạy: họ học tốt hơn nếu
một ý tƣởng đƣợc trình bày theo nhiều kiểu khác nhau, hay thông tin đén với
họ qua nhiều kênh. Vì vậy trong các khóa đào tạo công chức nên kết hợp
nhiều phƣơng pháp giảng dạy khác nhau nhƣ thuyết trình, thảo luận nhóm,
làm việc theo tổ, phát huy sức mạnh tập thể. Tất nhiên, các phƣơng pháp đƣợc
áp dụng sẽ tùy theo nội dung và mục tiêu đào tạo.
+ Sự hƣớng dẫn chứ không phải điểm số: nên áp dụng các phƣơng pháp
đánh giá tế nhị hơn là dùng điểm số ví dụ nhƣ trắc nghiệm để tự đánh giá. Sự
tán dƣơng và hƣớng dẫn một cách chân thành từ giảng viên giúp các học viên
chống lại những tiêu cực trong học tập.
Tóm lại cần chú ý: chú trọng vào các mục tiêu học tập khi xác định mục
tiêu của các chƣơng trình đài tạo; các phƣơng pháp tham gia, định hƣớng
hành động và học tập tích cực là những phƣơng pháp đàp tọa huy động tối đa
Thuviennet.vn


hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí
Đề án môn học
lƣợng kiến thức và kinh nghiệm của học viên, nó giúp học viên tự tin hơn;
Cần tạo nên môi trƣờng học tập thuận lợi mà ở đó các học viên cảm thấy an
toàn. các phƣơng pháp đánh giá phải mang tính khích lệ
4. Sự cần thiết của công tác ĐT,BD
Hiệu lực hiệu quả của bộ máy nnhà nƣớc nói chung, của hệ thống hành
chính nói riêng suy cho cung đƣợc quyết định bởi phẩm chất, năng lực và kết
quả công tác của đội ngũ CB,CC nhà nƣớc. đến lƣợt mình, phẩm chất của đội
ngũ CB,CC ngoài khả năng và tinh thần tự học tập lại phụ thuọc rất nhiều vào
công tác ĐT,BD thƣờng xuyên kiến thức và kỹ năng thực hành cho họ. Trong
đièu kiện đội ngũ CB,CC nƣớc ta hiện nay đa số đƣợc đào tạo trong thời kỳ
cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chƣa đƣợc chuẩn hóa theo tiêu chuẩn chức
danh, chƣa đáp ứng đƣợc đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc,, mở cửa hội nhập với khu vực và thế
giới. đặc biệt trong điều kiện khoa học công nghệ và thông tin phát triển nhƣ
vũ bão, thâm nhập vào tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế và xã hội, việc
ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ tin học
và hiện đại hóa nền hành chính công tác ĐT,BD CB,CC trở nên cần thiêt hơn
bao giờ hết. Vấn đề nâng cao chất lƣợng ĐT,BD CB,CC là vấn đề cần đƣợc
quan tâm giải quyết một cách thiết thực. Sau gần 20 năm đổi mới, sức mạnh
tổng thẻ nói chung và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nƣớc ta nói riêng
đã đƣợc nâng lên một cách đnág kể,đến nay chúng ta đã mở rộng quan hệ với
trên 120 nƣớc và vùng lãnh thổ trên khắp châu lục thì vấn đề dặt ra là đội ngũ
cán bộ, công chức nói riêng và nguồn lực nói chungđang thiếu về độ ngũ CB,CC
và bất cập về trình độ, năng lực trƣớc yêu cầu đòi hỏi khách quan đặt ra.
5. Mục tiêu ĐT,BD CB,CC
Ngay từ những ngày đầu xây dựng đất nƣớc, chúng ta đã chú trọng tới
công tác ĐT,BD đội ngũ cán bộ mà trƣớc hết là giáo giục ý thức phục vụ nhân
dân, phục vụ Đảng, Nhà nƣớc. nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
IX của Đảng đề ra nhiệm vụ: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, trƣớc hết là các bộ
lãnh đạo và quản lý ở các cấp vững vàng về chính trị, gƣơng mẫu về đạo đức
trong sáng về lối sống, có trí tuệ, kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn, gắn
bó với nhân dân”.chƣơng trình tổng thể cải cách hành chính nhà nƣớc giai
Thuviennet.vn


hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí
Đề án môn học
đoạn 2001-2010 cũng đề ra mục tiêu “ xây dựng đội ngũ các bộ có phẩm chất
và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng và phát triển đất nƣớc”,
mục tiêu cụ thể là: “ Đến năm 2010, đội ngũ CB,CC có số lƣợng hợp lý,
chuyên nghiệp, hiện đại. tuyệt đại bộ phận CB,CC có phẩm chất tốt và đủ
năng lực thi hành công vụ , tân tụy phục vụ sự nghiệp phát triển đất nƣớc và
phục vụ nhân dân. ”. nhiệm vụ đặt ra cho công việc ĐT,BD CB,CC đến 2010
là đảm bảo đội ngũ cán bộ nhà nƣớc đạt trình độ chính trị, chuyên môn,
nghiệp vụ, kỹ năng hành chính, tin học và ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chức
danh và ngạch bậc đảm nhiệm, có đủ năng lực xây dựng chính sách và tổ
chức, điều hành thực thi công vụ theo yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, cụ thể: Tóm lại có thể phân thành ba
mục tiêu cơ bán là:
+ ĐT,BD nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, chức danh CB,CC dã đƣợ
quy định.
+ ĐT,BD nhằm giúp cá nhân và tổ chức thay đối và đáp ứng những nhu
cầu trong tƣơng lai của tổ chức.
+ ĐT,BD nhằm giúp cho cá nhân và tổ chức thực hiện công việc tốt
hơn, hiệu quả hơn.
ĐT,BD không chỉ khắc phục những hụt hẫng về năng lực công tác của
CB,CC mà còn liên quan đến việc xác định và thỏa mãn các nhu cầu phát
triển hác nhƣ phát triển đa kỹ năng, tăng cƣờng năng lực làm vịêc để cán bộ
đảm nhậ têm trách nhiệm, tăng cƣờng ăng lực công tác toàn diện và chuẩn bị
cho đề bạt, bổ nhiệm lên vị trí cao hơn với trách nhiệm nặng nề hơn trong
tƣơng lai của CB,CC.
6. Nội dung ĐT,BD
6.1 Đặc điểm học tập của CB,CC
Việc học tập của CB, CC chịu tác động từ đặc điểm học tập của họ:
+ Học tập chỉ là hoạt động hỗ trợ
+ Các học viên là công chức là những ngƣời đã có vị thế xã hội, nên xác
định vị trí ngƣời đi học chỉ là thứ yếu. Công việc ở cơ quan công tác nhiều khi
cuốn hút thời gian của họ

Thuviennet.vn


hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí
Đề án môn học
+ Các học viên là công chức có kinh nghiệm thực tiẽn đời sống và công
tác nên trong học tập đòi hỏi cao về nội dung kiến thức và thông tin khoa học
6.2 Nội dung đào tạo
Căn cứ vào nhu cầu ĐT,BD đối với CB,CC nhƣ hiện nay, căn cứ vào
đặc điểm học tập của đối tƣợng là CB,CC, chúng ta xác định nội dung trong
công tác đào tạo:
- ĐT,BD về hành chính nhà nƣớc (hay còn gọi là hành chính công), đây
là yêu ccầu cơ bản và bắt buộc đối với mọi công chức hành chính nhà nƣớc,
nhằm tạo ra một hệ thống công vụ thich hợp, làm cơ sở cho việc công chức
hành chính tăng nhanh khả năng thích ứng đối với cơ chế mới.
- ĐT,BD về quản lý nhà nƣớc cho một nền kinh tế chuyển đổi, cung cấp
kiến thức, kỹ năng cơ bản về khinh tế thị trƣờng và vai trò nhà nƣớc trong nền
kinh tế thị trƣờng cho CB,CC hành chính nói riêng để họ làm việc trong môi
trƣờng nền kinh tế nhiều thành phần, vân hành theo cơ chế thị trƣờng, định
hƣớng xã hội chủ nghĩa và có sự quản lý của Nhà nƣớc.
- ĐT,BD cho mục tiêu phát triển, đay là lĩnh vực có yêu cầu cao hơn
để xây sựng một đội ngũ chuyên gia giỏi, chuyên gia đầu ngành có trình độ
chuyên môn caovà sâu nhằm tăng cƣờng khả năng thiết kế các hệ thống,
hoạch định các chính sách kinh tế xã hội, nâng cao năng lực phân tích, quản
lý và thực thi chính sách, các chƣơng trình dự án phát triển.
- ĐT,BD cho mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính, đây là lĩnh vực
rộng lớn có liên quan tới nhiều đối tƣợng CB,CC, bao gồm nhiều nội dung
đào tạo nhƣ ngoại ngƣ, tin học, phƣơng pháp quản lý mới.
- ĐT,BD cho mục tiêu quản lý nguồn nhân lực, đây là nội dung quan
trọng, lâu dài bao gồm các hoạt động ĐT,BD nhằm tiêu chuẩn hóa đội ngũ
CB,CC hành chính, giải quyếtc việc nâng bậc, nâng ngạch, khắc phục tình
trạng không đủ các tiêu chuẩn đã đƣợc nhà nƣớc quy định đối với từng ngạch
công chức hay tiêu chuẩn của từng loại chức danh cho cán bộ quản lý, thƣờng
xuyên bổ xung nguồn nhân lực mới nhất là đối với loại công chức dự bị.
CB,CC trƣớc khi đƣợc bổ nhiệm vào vị trí chức vu mới đều phải đƣợc đào
tạo nhƣng vấn đề cơ bản về công chức, công vụ.

Thuviennet.vn


hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí
Đề án môn học
Công tác ĐT,BD CB,CC là hoạt động nhằm nâng cao năng lực của đối
tƣợng này, đó là kiến thức kỹ năng, kinh nghiệm, mối quan hệ và định hƣớng
giá trị. Tuy nhiên những yếu tố thƣờng có đƣợc qua ĐT,BD chủ yếu là kiến
thức và kỹ năng, ngoài ra ngƣời học còn có thể đựợc cung cấp kinh nghiệm,
đƣợc đào tạo về chính trị, đạo đức, tác phong và thái độ làm việc. Nội dung
ĐT, BD tập trung chủ yếu vào: cung cấp những kiến thức cơ bản về kinh tế,
về nhà nƣớc và pháp luật, về khoa học tổ chức về quản lý, về chuyên môn
ngoại ngữ, tin học, mà các bộ chƣa có, chƣa đủ hoặc chƣa cập nhật đƣợc kiến
thức mới. Những liến thức đó cần đƣợc lựa chọn phù hợp với từng đối tƣợng
về trình độ, vị trí công tác, về yêu cầu công việc, tránh tình trạng nội dung quá
nặng về lý luận, liều lƣợng chƣa thich hợp với mục tiêu và đối tƣợng đào tạo.
Rèn luyện kỹ năng thực hiện công việc, đây là nội dung ĐT,BD thiết
thực và thông dụng nhất cho CB,CC nhằm bổ xung những thiếu hụt. Tùy
phân tích nhu cầu mà có thể đào tạo lại hoặc đào tạo mới để bắ kịp với công
việc và sự thay đổi và đòi hỏi của công việc trong bộ máy. trao đổi những
kinh nghiệm trong công việc chuyên môn, trong tổ chức điều hành cho học
viên tiếp cận với kinh nghiệm, phƣơng pháp hiện đại của nƣớc nƣớc ngoài.
Đào tạo tổng hợp nhiều chức năng, nội dung đào tạo liên quan đến việc trang
bị cho cán bộ khả năng hƣc hiện nhiều công việc trong các tổ chức và nhiếu
cơ quan khác nhau, nhằm đáp ứng hƣớng thay đổi hiện nay là nhân lực cần
phải thành thạo và linh hoạt nhiều hơn chỉ là chuyên môn hoá ở một lĩnh vực
cụ thể. Đào tạo hoạt động theo nhóm, nội dung đào tạo tập trung cho học viên
là làm thế nào để làm viẹc theo nhóm có hiệu quả nhất, bao gồm đào tạo các
kỹ năng thông tin, tăng cƣờng sự phụ thuộc giữa các thành viên trong nhóm,
đảm bảo sự hòa hợp giữa các mục tiêu cá nhân.
7. Hình thức đào tạo
Để đổi mới nâng cao chất lƣợng và hiệu quả của công tác ĐT,BD
CB,CC trƣớc hết phải coi ĐT,BD CB,CC là nhiệm vụ, biện pháp cơ bản và
thƣờng xuyên nhằm tiêu chuẩn hóa và nâng cao nămg lực trình độ của
CB,CC. xây dựmg kế hoạch ĐT,BD trên cơ sở chiến lƣợc và quy hoạch tổng
thể. Từ kế hoạch này, từng khu vực, từng cấp, từng ngành xây dựng kế hoạch
cụ thể phải gắn với nhu cầu thực tiễn của nhiệm vụ cách mạngvới quy hoạch
Thuviennet.vn


hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí
Đề án môn học
sử dụng CB,CC, đồng thời cần đổi mới nội dung chƣơng trình, giáo trình,
phƣơng pháp đào tạo bồi dƣỡng theo hƣớng thiết thực đáp ứng yêu cầu. Đào
tạo theo sát tiêu chuẩn chức danh, ngạch bậc song cũng cần có trọng tâm,
trọng điểm tùy theo yêu cầu và đặc điểm của từng khối , từng ngành, từng bộ
phận từng cấp để có chƣơng trình, nội dung hình thức hợp lý.
Về hình thức đào tạo cần kết hợp chặt chẽ các loại hình:
Chính quy
Dài hạn
Tại chức
Đào tạo từ xa và tự đào tạo
Đào tạo trong nƣớc và đào tạo ở nƣớc ngoài
Hình thức ĐT,BD xuất phát từ đặc điểm của CB,CC hiện nay các cơ sở
lựa chọn hình thức thích hộ đói với từngd loại cán bộ. Hiện nay loại hình đào
tạo tổng hợp đang đƣợc áp dụng phổ biến, bao gồm các chƣơng trình đào tạo
chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp. Nội dung đƣợc cụ thể
hóa theo từng lĩnh vực từng vấn đề kinh tế, xã hội, đây là hình thức đào tạo
nhằm chuẩn bị cho đội ngũ kế cận, cốt cán của tƣơng lai, cung với nó có thể
nghiên cứu duy trì tổ chức các lố chuyên sâu, ít ngƣời hơn và thời gian đào
tạo ngắn hơn, các lớp chuyên ở đây đƣợc hiểu là các lớp chuyên về chức
nghiệp giành cho những ngƣời có chức danh công chức nhƣ nhau hoặc gần
nhau. Các loại lớp chuyên nhƣ lớp chuyên ngành QLNN về kinh tế cho các
cán bộ thuộc các lĩnh vực quản lý, lớp chuyên ngành quản lý hành chính nhà
nƣớc cho CB,CC chính quyền các cấp…. Chuyên về nội dung và trú trọng
vào yêu cầu về kiến thức, kỹ năng mang tính đặc trƣng cụ thể, tránh tình trạng
đại trà chung chung. Ơ các lớp chuyên sâu về nội dung sẽ có điều kiện nâng
cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn mà thực tế công việc của học viên dồi
hỏi nhấn mạnh vào tính thực tiễn và kỹ năng thực thi công vụ đồng thời có thể
giảm bớt thời lƣợng bài giảng những kiến thức chƣa thật cần thiết.
Các hình thức đào tạo phổ biến là đào tạo tại chỗ và đào tạo bên ngoài,
đào tạo tai chỗ bao gồm thuyên chuyển công chức qua nhiều công việc khác
nhau, thƣờng áp dụng với các công chức lãnh đạo, nhằm mở rộng kiến thức,
họ sẽ tìm hiểu nhƣng chức năng khác nhau; Bố trí vào việc “trợ lý”, các vị trí
Thuviennet.vn


hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí
Đề án môn học
nay thƣờng đƣợc đào tạo để mở rộng tầm nhìn của ngƣờ học qua việc cho
phép họ làm việc với những ngƣời có kinh nghiệm, hình thức này có hiệu quả
khi ngƣời quản lý cấp trên có trình độ để dẫn dắt và phat triển ngƣời học cho
đến khi họ gánh vác đƣợc toàn bộ trách nhiệm; Đề bạt tạm thời với cán bộ
quản lýhoặc tham gia vào các ủy ban, hội đồng để họ có cơ hội tiếp cận với
những ngƣời có kinh nghiệm và họ làm quen với nhiều vấn đề khác nhau,học
hỏi đƣợc nhiều kinh nghiệm.
Huấn luyện, đào tạo tại chỗ là công việc luôn đƣợc tiến hành nhằm
thƣờng xuyên nâng cao trình độ của CB,CC đáp ứng nhu cầu thay đổi công
viẹc và cập nhât những thay đổi hàng ngày hàng giờ của hệ thông thông tin và
kiến thức khoa học.
Đào tạo không gắn với thực hành là phƣơng pháp đào tạo theo chƣơng
trình, đƣợc đào tạo từ bên trong hoặc bên ngoài tổ chức từ các tổ chức giáo
dục, đào tạo hay các hiệp hội nghề nghiệp. Hình thức này đảm bảo tính hệ
thống, tính khoa học,coa bài bản, có kế hoạch. Tuy nhiên nó không hoặc ít
gắn với thực tế công việc do đó hiệu quả đào tạo không cao.
Những lƣu ý quan trọng để công tác ĐT,BD đạt hiệu quả cao:
+ Huấn luyện cốt thiết thực, chu đáo hơn tham nhiều, làm hiểu thấu vấn
đề, đay là cách đào tạo phù hợp trong điều kiện hạn chế về thời gian và trình
độ ngƣời học
+ Huấn luyện từ dƣới lên, không ôm đồm, ma chu đáo
+ Phải gắn lý luận với thực tế, ban huấn luyện phải có những tài liệu
dựa theo tình hình cụ thể, kinh nghiệm công tác để giải thích những chủ
trƣơng chính sách
+ Huấn luyện phải nắm đúng yêu cầu, đào tạo cán bộ nhằm cung cấp
cán bộ cho hệ thóng chính trị
+ Huấn luyện phải trú trọng việc cải tạo tƣ tƣởng, tƣ tƣởng có vững thì
cán bộ mới công tác tốt.
8 Các nguồn lực cho ĐT,BD
Để công tác ĐT,BD CB,CC đạt kết quả cao thì nguồn lực đào tạo đóng
vai trò quan trọng ngòai những điều kiện khác quan về môi trƣơng và bản
thân ngƣới cán bộ. Thời gian qua nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính,
Thuviennet.vn


hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí
Đề án môn học
công tác ĐT,BD CB,CC đƣợc quan tâm và không ngừng đƣợc đổi mới, nhứn
nguồn lực cho công tác này không ngừng đƣợc bổ xung, nâng cao và có
những bƣớc phat triển đáng khích lệ. Hệ thống các cơ quan quản lý nhà nƣớc
về ĐT,BD CB,CC gồm có Bộ nội vụ, Vụ Tổ chức cán bộ các cán bộ, ngành;
Ban tổ chức chính quyền các tỉnh thành phố trực thuộc trung ƣơng; Phòng tổ
chức chính quyền các huyện, quận, và hệ thống các cơ sở ĐT,BD CB,CC gồm
học viện hành chính quốc gia, học viện chín trị quốc gia Hồ Chí Minh, trƣờng
ĐT,BD CB,CC các bộ ngành trung ƣơng, trƣờng chính trị các tỉnh thành phố,
trung tâm chính trị các quận huyện đƣợc phát triển. Nhà nƣớc đã giành mộ
khoảng kinh phí đáng kể cho công tac ĐT,BD ở trong và ngoài nƣớc. Trong
những năm vừa qua nhờ vậy công tác này có nhiều kêt quả, hiện nay cả nƣớc
có 61 trƣờng chính trị, trƣờng cán bộ thuộc các tỉnh, thành phố, hơn 20 trƣờng
,trung tâm thuộc các bộ, ngành Trung ƣơng và Học viện Hành chính Quốc
gia, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện đào tạo, bồi dƣỡng
cán bộ nhà nƣớc
Về biên soạn chƣơng trình, giáo trình, tài liệu, các tổ chức, cơ quan đã
tiến hành rà soát, biên soạn lại và cập nhật hệ thống giáo trình, chƣơng trình
ĐT,BD CB,CC các cấp nhằm mục tiieu luôn theo kịp nhƣng biến đổi và cập
nhật tốt nhất nhƣng phƣơng pháp có hiệu quả, tạo đièu kiện tốt nhất cho các
học viên nắm bắt đƣợc nội dung bài học, tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo
hiệu quả của qua trình đào tạo
IV. THỰC TRẠNG ĐT,BD CB,CC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

1. Đánh giá tổng quan về công tác ĐT,BD CB,CC
Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nƣớc nói chung, của hệ thống hành
chính nói riêng đƣợc quyết định bởi phẩm chất năng lực và kết quả công tác
của đội ngũ CB,CC nhà nƣớc. Phẩm chất của đội ngũ CB,CC ngoài khả năng
và tinh thần tự học tập, lại phụ thuôch rất nhiều vào công tác ĐT,BD thƣờng
xuyên kiến thức và kỹ năng thực hành cho họ. Trong điều kiện đội ngũ
CB,CC nhà nƣớc ở nƣớc ta hiện nay đa số đã đƣợc đào tạo trong thời kỳ của
cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chƣa đƣợc chuẩn hoá theo tiêu chuẩn chức
danh, chƣa đáp ứng đƣợc đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc, xây dựng nền kinh tế thị trƣờng, mở
Thuviennet.vn


hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí
Đề án môn học
cửa để hội nhập vời khu vực và quốc tế, đặc biệt là trong điều kiện khoa học
công nghệ và thông tin phát triển nhƣ vũ bão, thâm nhập vào tất cả các lĩnh
vực của đời sống xã hội, việc ứng dụng những thành tựu khia học công nghệ
tin học vào hiện đại hoá nền hành chính, công tác ĐT,BD CB,CC trở nên cần
thiết hơn bao giờ hết.Vấn đề nâng cao chất lƣợng ĐT,BD CB,CC là vấn đề
cần đƣợc quan tâm giải quyếtmột cách thiết thực
1.1 Văn bản quy phạm pháp luật và việc thực hiện
Nhìn lại công tác ĐT,BD CB,CC trong thời gian qua, nhất là từ khi có
Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 20-11-1996 của Thủ tƣớng Chính phủ về
ĐT,BD CB,CC nhà nƣớc trong đó nêu rõ mục tiêu, đói tƣợn, nội dung và hình
thức ĐT,BD. Hệ thống các cơ quan QLNN về ĐT,BD CB,CC ( gồm có Học
viện Hành chính Quốc gia, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trƣờng
ĐT,BD CB,CC các bộ ngành trung ƣơng, trƣờng chính trị các tỉnhthành phố,
trung tâm chính trị các quận huyện) đƣợc củng cố và phát triển, công tác
ĐT,BD CB,CC đã có những chuyển biến tích cực. Nhà nƣớc đã dành một
khoảnh kinh phí đáng kể cho công tác ĐT,BD CB,CC ở trong và ngoài nƣớc.
Hệ thống thể chế và các chế độ, chính sách về ĐT,BD CB,CC đƣợc bổ sung
và hoàn thiện. Sau quyết định 874/QĐ-TTg, ngày 05/4/1997, Thủ tƣớng
Chính phủ đã ban hành chỉ thị về việc cử Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân, Chủ tịch
Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng, Thủ tƣớng các
bộ và cấp tƣơng đƣơng tham gia khoá bồi dƣỡng kiến thức quản lý hành
chính nàh nƣớc tại Học viện Hành chính Quốc gia. Để nâng cao chất lƣợng và
đƣa công tác ĐT,BD CB,CC đi vào nề nếp theo những quy định phqps lý
thống nhấ, ngày 04-8-2003, Thủ tƣớng Chính phủ đã ra Quyết định
số161/2003/QĐ-TTg ban hành quy chế đào tạo bồi dƣỡng cán bộ, công chức
là văn bản quan trọng, giải quyết mối quan hệ phát sinh trong ĐT,BD CB,CC
từ việc xác định hệ thống quản lý, hhệ thống các cơ sở ĐT,BD CB,CC đến
việc phân công , phân cấp ĐT,BD . Mặt khác để công tác ĐT,BD CB,CC
đƣợc thực hiện theo kế hoạch, ngày 07-5-2001, Thủ tƣớng Chính phủ đã ban
hành Quyết định số74/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi
dƣỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2001-2005. Đến ngày 11-7-2003, Thủ
tƣớng Chính phủ ra Quyết định số 137/2003/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch
Thuviennet.vn


hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí
Đề án môn học
ĐT,BD nguồn nhân lực cho công tác hội nhập nền kinh tế quốc tế giai đoạn
2003-2010. Ngoài ra, trong chƣơng trình tổng thể cải cách hành chính nhà
nƣớc giai đoạn 2001-2010 cũng xác định chƣơng trình xây dựng nâng cao
chất lƣợng đội ngũ CB,CC, trong đó có phần quan trọng đề cập đến nhiệm vụ
ĐT,BD CB,CC. Nhƣ vậy, trong thời gian qua, Bộ nội vụ đã cùng các cơ quan
hữu quan tham mƣu cho Chính phủ xây dựng và từng bƣớc hoàn thành thể
chế về ĐT,BD CB,CC, đƣa lĩnh vực công tác quan trọng này đi dần vào nề
nếp, góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lƣợng, hiệu quả của công tác
ĐT,BD nâng cao trình dộ, năng lực và phẩm chất của đội ngũ CB,CC , đáp
ứng yêu cầu cơ bản của công cuộc cải cách hành chính. Trong đó Quyết định
số 74/2001/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ĐT,BD
CB,CC là một trong những văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của nhà
nƣớc nhằm thực hiện chủ trƣơng của Đảng về đẩy mạnh hoạt động ĐT,BD
xây dựng đội ngũ CB,CC trong giai đoạn mới, Khi ban hành Quyết định này
Thủ tƣớng đã yêu cầu các ngành, các cấp phải coi trọng việc xây dựng kế
hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch ĐT,BD CB,CC là nhiệm vụ
trọng tâm của kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn 2001-2005
của bộ, ngành, địa phƣơng. Kết quả nghiên cứu cho thấy đại bộ phận các bộ,
ngành, địa phƣơng đã có nhận thức đầy đủ và triển khai thực hiện Quyết định
của Thủ tƣớng Chính phủ một cách chu đáo và kịp thời. Nhiều bộ, ngành, địa
phƣơng đã có nghị quyết để triển khai, thực hiện, xây dựng quy hoạch, kế
hoạch cụ thể và tổ chức sơ kết quá trình thực hiện một cách nghiêm túc với
các hình thức khác nhau, vì vậy việc thực hiện đã đạt đƣợc những kết quả
nhất định, đối chiếu với mục tiêu chung cũng nhƣ các mục tiêu cụ thể, công
tác ĐT,BD CB,CC đã có bƣớc chuyển biến rõ nét về nhiều mặt
Sau 3 năm thực hiện Quyết định 74 đã có 8 văn bản đƣợc ban hành, có
thể nói, các văn bản đƣợc xây dựng và ban hành chƣa nhiều nhƣng bƣớc đầu
đã xác định và tạo lập đƣợc những cơ sở làm nền móng cho việc xây dựng và
ban hành các văn bản khác về lĩnh vự ĐT,BD CB,CC trong thời gian tới.
1.2. Kết quả cụ thể đạt dược
Số lƣợng CB,CC đƣợc đào tạo đã đƣợc tăng lên khá nhiều, công tác này
đã có đƣợc nhiều thành tích, góp phần vào thắng lợi của công cuộc đổi mới
Thuviennet.vn


hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí
Đề án môn học
đất nƣớc. Hàng năm các cơ sở đã ĐT,BD đƣợc trên dƣới 300.000 lƣợt CB,CC
về lý luận chính trị, kiến thức QLNN, về chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ,
tin học, tạo ra đƣợc một phong trào học tập rộng khắp trong tất cả các cơ
quan, tổ chức đƣa công tác ĐT,BD vào đúng vị rí quan trọng của nó trong các
hoạt động của cơ quan, tổ chức.Theo báo cáo, tổng số CB,CC đƣợc ĐT,BD
của 63/64 tỉnh, thành phố và 52/60 đầu mối bộ, ngành,trung ƣơng là gần
1.213.000 lƣợt ngƣời, trong đó khối bộ ngành khoảnh 238.000 lƣợt ngƣời, các
địa phƣơng khoảng 975.000 lƣợt ngƣời; số đƣợc đào tạo về lý luận chính trị,
kiến thức QLNN và chuyên môn nghiệp ụ khoảng 1.128.000 lƣợt ngƣời (đƣợc
đào tạo là 195.000 lƣợt ngƣời, đƣợc bồi dƣỡng là 933.000 lƣợt ngƣời). Theo
nguồn thống kê khác, chỉ trong bốn năm (1997-2000) đã có 1.110.111 CB,CC
đƣợc qua lớp ĐT,BD , riêng về lý luận chính trị có 147.249 lƣợt ngƣời,
QLNN: 283.932 lƣợt ngƣời, chuyên môn nghiệp vụ: 515.697 lƣợt ngƣời,
ngoại ngữ: 36.551 lƣợt ngƣời, tin học: 68.617 lƣợt ngƣời, ĐT,BD ở nƣớc
ngoài là 6.017 lƣợt ngƣời. Nội dung chƣơng trình, giáo trình ĐT,BD đƣợc cải
tiến ngày một sát với yêu cầu nhiệm vụ thực tế. Trong nhiệm kỳ Hội đồng
nhân dân 1999-2004 đã có 124.698 đại biểu hội đồng nhân dân các cấp đƣợc
ĐT,BD.Từ 2001-2002 ĐT,BD đƣợc 218.047 CB,CC , trong đó về lý luận
chính trị: 32.213 ngƣời, kiến thức QLNN: 98.465 ngƣời, chuyên môn nghiệp
vụ: 60.701 ngƣời,tin học: 18.776 ngƣời, ngoại ngữ: 7.892 ngƣời. Riêng Học
viện Hành chính Quốc gia trong năm 2003 đã tổ chức 2 lớp bồi dƣỡng kiến
thức QLNN ngạch chuyên viên cao cấp cho 165 học viên, 14 lố ngạch chuyên
viên chính cho 2.818 học viên và 20 lớp ngạch chuyên viêncho 1.525 sinh
viên với 16 lớp hệ tại chức, tổ chức thi tôt nghiệp và cấp bằng tôt nghiệp hệ
tại chức cho 654 sinh viên thuộc 7 lớp. Về đào tạo sau đại học, đã tổ chức trao
bằng tôt nghiệp cho 44 học viên cao học khóa bốn, tổ chức bảo vệ luận văn
tôt nghiệp cho 59 học viên cao học khoá 5, tổ chức thi tuyển đƣợc 86 học viên
cao học khoá 8 và tổ chức đào tạo 16 nghiên cứu sinh tiến sĩ hành chính cao
học QLNN các khoá của học vịên là 211 ngƣời.
Hoạt động ĐT,BD CB,CC trong thời gian qua có những điểm nổi bật
sau đây:

Thuviennet.vn


hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí
Đề án môn học
Một là, ĐT,BD tập trung chủ yếu vào hai đối tƣợng là công chức hành
chính và CB,CC cơ sở nhằn nâng cao chất lƣợng hoạt động của bộ máy hành
chính nhà nƣớc, phục vụ mục tiêu của chƣơng trình tổng thể cải cách hành
chính nhà nƣớc giai đoạn 2001-2010.
Hai là, ĐT,BD tập trung vào hai nội dung cơ bản là trang bị kiến thức
lý luận chính trị và kiến thức QLNN.
Ba là, các bộ ngành, địa phƣơng đã tập trung ĐT,BD xây dựng đội ngũ
cán bộ lãnh đạo quản lý, đây là một chuyển biến tốt, thể hiện việc thực hiện
nghiêm túc chủ trƣơng tiêu chuẩn hoá cán bộ của Đảng và Nhà nƣớc, đồng
thời nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ nguồn cảu các cấp
lãnh đạo chiến lƣợc thuộc các bộ, ngành, địa phƣơng.
Bốn là, có sự chuyển hƣớng về nội dung ĐT,BD CB,CC cụ thể là việc
ĐT, BD ngoại ngữ, tin học đƣợc chú trọng thực hiện theo yêu cầu công vụ
ngày càng đi vào chiều sâu, tập trung cho đối tƣợng mang tính chiến lƣợc.
Việc đào tạo tin học và công nghệ thông tin đã chuyển hƣớng từ phổ cập sang
trang bị kiến thức chiến lƣợc cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý.
Năm là, một số bộ, ngành đã sáng tạo chủ động đƣa những nội dung
mới phù hợp với đặc thù của bộ, ngành vào ĐT,BD CB,CC. Sáu là, đã thực
hiện ĐT,BD trng bị kiến thức và kỹ năng hoạt động thực thi công vụ chuên
sâu theo chức danh, nhƣ các khoá bồi dƣỡng kỹ năng theo tác nghiệp cho chủ
tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Uỷ ban NHân dân xã, nghiệp vụ cho cácn bộ
làm công tác hội nhập….Nếu đối chiếu với chỉ tiêu đề ra tron Quyết dịnh 74
cho các đối tƣợng CB,CC thì đã có những chỉ tiêu thực hiện tƣơng đối tốt,
nhƣ các chỉ tiêu “ xoá nợ”cề trình độ đại học, về tiêu chuẩn kiến thức QLNN,
về lý luận chính trị cho công tác hành chính; công tác ĐT,BD CB,CC cấp xã
và trƣởng thôn, trƣởng bản. Tuy nhiên có những chỉ tiêu thực hiện còn chậm
nhƣ việc đào tạo trình độ trung cấp cho các chức danh chuyên môn, trang bị
kiến thức lý luận chính trị cao cấp và trình độ đại học về chuyên môn cho cán
bộ lãnh đạo cấp huyện
Việc thực hiện kế hoạch ĐT,BD CB,CC ở ngoài nƣớc thời gian qua
cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Việc cử CB,CC đi học đã bƣớc đàu mang
tính quy hoạch, gắn với sử dụng, tập trung vào đội ngũ cân bô quản lý và cán
Thuviennet.vn


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×