Tải bản đầy đủ

Đề tài phân tích hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần nhà việt

Trường Đạ i họ c Kinh tế Quố c dân

1

Khoa Kế Toán

Đề tài
“Phân tích hiệu quả kinh doanh tại
Công ty Cổ phần Nhà Việt”

Vũ Vân Anh - Lớp Kế toán A4 - K7

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp


Trường Đạ i họ c Kinh tế Quố c dân

2

Khoa Kế Toán


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................................................... 3
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VIỆT ............................................... 5
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Nhà Việt................................................ 5
Năm 2005 ................................................................................................................................... 6
1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhà Việt ............................... 12
1.4. Tổ chức công tác kế toán của Công ty Cổ phần Nhà Việt ........................................................ 14
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN NHÀ VIỆT ........................................................................................................................... 21
2.1. Một số nét khái quát về công tác phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nhà Việt:
.......................................................................................................................................................... 21
2.2. Hệ thống tài liệu phục vụ cho phân tích hiệu quả kinh doanh .................................................. 23
2.3. Phƣơng pháp phân tích hiệu quả kinh doanh ............................................................................ 24
2.4. Nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nhà Việt .................................. 27
CHƢƠNG 3: HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH ...................................... 45
3.1. Đánh giá thực trạng về phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nhà Việt. ........... 45
3.2. Hoàn thiện nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nhà Việt ................ 47
KẾT LUẬN ...................................................................................................................................... 57

Vũ Vân Anh - Lớp Kế toán A4 - K7

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp


Trường Đạ i họ c Kinh tế Quố c dân

3

Khoa Kế Toán

LỜI MỞ ĐẦU
Bác Hồ đã dạy: “Vì lợi ích mƣời năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm
trồng ngƣời”; “Học đi đôi với hành”. Hƣởng ứng câu nói trên, Trƣờng Đại
học Kinh Tế Quốc Dân đã và đang đào tạo các thế hệ sinh viên với phƣơng
châm trang bị kiến thức lí luận song song với việc hƣớng dẫn thực tập, thực
hành.
Là một trong những sinh viên của Hệ Hoàn chỉnh kiến thức từ Cao đẳng lên Đại học Khoá 7 - Chuyên ngành Kế toán tổng hợp, em đang đƣợc tham gia đợt thực tập tốt nghiệp do Nhà
trƣờng tổ chức; đợt thực tập này kéo dài hơn 3 tháng (từ ngày 20/01/2008 đến ngày 30/04/2008).
Đối với bản thân em nói riêng và các bạn sinh viên nói chung, đợt thực tập tốt nghiệp này có vai
trò, ý nghĩa vô cùng to lớn. Bởi thông qua thực tập, chúng em có điều kiện tiếp cận thực tế, vận

dụng những kiến thức đã đƣợc trang bị trong nhà trƣờng vào thực tiễn. Đồng thời củng cố đƣợc
những kiến thức đã đƣợc học, có điều kiện đi sâu tìm hiểu và nắm bắt cách thức tổ chức công tác
kế toán trong từng loại hình doanh nghiệp cụ thể. Cũng qua đợt thực tập này chúng em sẽ phải chủ
động tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích, xem xét, đánh giá các hoạt động kinh
doanh; vận dụng những kiến thức lí luận về hạch toán kế toán và chế độ kế toán hiện hành để đề ra
các kiến nghị về phƣơng hƣớng, biện pháp giải quyết các tồn tại của đơn vị mình đang tham gia
thực tập. Điều này góp phần thúc đẩy sinh viên phát huy tính năng động, chủ động trong quá trình
tham gia thực tập cũng nhƣ có ý thức củng cố về mặt lí luận để hoàn thành tốt khoá học hiện tại và
định hƣớng cho tƣơng lai.
Bất kỳ một doanh nghiệp nào đƣợc thành lập ra đều mang mục đích và kỳ vọng riêng của
chủ sở hữu. Để tồn tại và phát triển buộc các doanh nghiệp này phải tiến hành các hoạt động sản
xuất kinh doanh. Hiện nay, đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào việc phân tích tình hình tài chính
nói chung và phân tích hiệu quả kinh doanh nói riêng đều có ý nghĩa to lớn trong việc cung cấp
thông tin cho các đối tƣợng (ví dụ: các nhà đầu tƣ, các tổ chức tín dụng, các cơ quan kiểm toán, cơ
quan thuế, các nhà Quản trị doanh nghiệp …) nhằm đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp,
đƣa ra các quyết định tuỳ theo các mục tiêu khác nhau. Đồng thời thông tin của phân tích tình hình
tài chính, phân tích hiệu quả kinh doanh giúp các nhà quản trị doanh nghiệp kiểm tra các hoạt động
tài chính, hoạt động kinh doanh, phát hiện những điểm không phù hợp để từ đó hoàn thiện cơ chế

Vũ Vân Anh - Lớp Kế toán A4 - K7

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp


Trường Đạ i họ c Kinh tế Quố c dân

4

Khoa Kế Toán

tài chính, điều chỉnh xu hƣớng kinh doanh, góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng trƣởng,
phát triển bền vững. Xuất phát từ vai trò của phân tích tình hình tài chính và phân tích hoạt động
kinh doanh, khi thực tập tại Công ty Cổ phần Nhà Việt, em đã chọn đề tài: “Phân tích hiệu quả
kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nhà Việt” làm đề tài viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Chuyên
đề của em gồm 03 chƣơng:
Chương 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần Nhà Việt.
Chương 2: Thực trạng phân tích kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nhà Việt.
Chương 3: Hoàn thiện phân tích kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nhà Việt.
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em sẽ trình bày về thực trạng phân tích hiệu quả kinh
doanh tại Công ty Cổ phần Nhà Việt và sẽ đƣa ra một số giải pháp cơ bản để hoàn thiện công tác
phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty. Tuy nhiên với trình độ và thời gian có hạn nên trong quá
trình nghiên cứu, trình bày, chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em chắc khó tránh khỏi những thiếu
sót. Bởi vậy, em rất mong nhận đƣợc sự thông cảm và đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo cũng
nhƣ toàn thể bạn đọc để chuyên đề của em đƣợc hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !

Vũ Vân Anh - Lớp Kế toán A4 - K7

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp


Trường Đạ i họ c Kinh tế Quố c dân

5

Khoa Kế Toán

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VIỆT

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Nhà Việt
Công ty Cổ phần Nhà Việt có:
- Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VIỆT
- Tên Tiếng Anh

: Viethome Joint Stock Company

- Tên viết tắt

: Viethome., JSC

- Trụ sở chính

: Số nhà 19 ngách 91/20, phố Nguyễn Chí Thanh, Phƣờng
Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Công ty Cổ phần Nhà Việt đƣợc thành lập theo mô hình Công ty Cổ phần, đƣợc tổ chức và
hoạt động theo luật Doanh nghiệp. Công ty là một đơn vị kinh doanh, hạch toán độc lập, tự chủ về
tài chính, bảo toàn và phát triển vốn, tự bù đắp chi phí và tự chịu rủi ro. Công ty có tài khoản riêng,
có con dấu riêng đƣợc sở Thƣơng mại Cấp giấy phép hoạt động và đƣợc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ
thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 16/08/2002.
Căn cứ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã đƣợc Sở kế hoạch và đầu tƣ Hà Nội
cấp phép hoạt động, các lĩnh vực kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhà Việt bao gồm:
- Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; trang trí nội ngoại thất.
- Sản xuất đồ nội thất, đồ lƣu niệm, đồ gỗ, các sản phẩm từ cao su, plastic, kim loại và vật liệu xây
dựng, bao bì.
- Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất đối với các công trình xây dựng dân dụng, công
nghiệp; tƣ vấn xây dựng; thiết kế tạo mẫu, in logo, biểu tƣợng.
- Quảng cáo thƣơng mại; in và các dịch vụ liên quan đến in (trừ loại hình Nhà nƣớc cấm).
- Tƣ vấn đầu tƣ trong và ngoài nƣớc; xúc tiến thƣơng mại; buôn bán sản phẩm nội thất, thiết bị văn
phòng, đồ dùng, mỹ phẩm; sản xuất và buôn bán thực phẩm thủy sản; đại lý mua bán, ký gửi hàng
hóa.

Vũ Vân Anh - Lớp Kế toán A4 - K7

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp


Trường Đạ i họ c Kinh tế Quố c dân

6

Khoa Kế Toán

- Dịch vụ vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách bằng xe ôtô theo hợp đồng…
Thành lập năm 2002 với chỉ vẻn vẹn 05 thành viên, đến nay Công ty Cổ phần Nhà Việt đã
có bộ máy hơn 80 cán bộ công nhân viên cùng nhà xƣởng sản xuất rộng gần 2000m2. Với phƣơng
châm làm việc “Chúng tôi nói cái chúng tôi làm”, Công ty Cổ phần Nhà Việt xác định: mỗi thách
thức là một cơ hội. Công ty đã và đang phát huy nghiên cứu đổi mới về cả sản phẩm và phƣơng
thức tiếp cận thị trƣờng.
Hiện nay, Công ty Cổ phần Nhà Việt đang đẩy mạnh 05 mảng kinh doanh lớn, đó là:
Quảng cáo - Nội thất - Thiết kế - Xây dựng - Thƣơng mại. Trong đó mảng Thiết kế, Quảng cáo và
Nội thất thực sự là thế mạnh của Công ty. Các sản phẩm của Công ty cũng đã đáp ứng đƣợc nhiều
đối tác lớn nhƣ: Yamaha Motor Việt Nam, Ford Việt Nam, Unilever Việt Nam, Honda Việt Nam,
VPBank, Tràng Tiền Plaza, Hà Đông Plaza, Nagakawa… và rất nhiều các Công ty, các Văn phòng
đại diện, các cá nhân trong và ngoài nƣớc.
Bảng số 1: Một số chỉ tiêu khái quát của Công ty trong những năm gần đây.

Đơn vị tính

Năm
2005

Năm 2006

1) Doanh thu tiêu thụ

Triệu đồng

3.147,9

9.498,7

14.245,2

2) Vốn chủ sở hữu

Triệu đồng

1.125

1.125

1.500

3) Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

247,3

717,6

-

4) Thu nhập bình quân

1000 đồng

1.315

1.856

2.072

Chỉ tiêu

Năm 2007

1.2. Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty Cổ phần Nhà Việt
Theo điều lệ của Công ty thì Bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Nhà Việt bao gồm:
- Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng Quản trị.
- Tổng Giám đốc.
- Giám đốc phụ trách các bộ phận.

Vũ Vân Anh - Lớp Kế toán A4 - K7

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp


Trường Đạ i họ c Kinh tế Quố c dân

7

Khoa Kế Toán

- Các bộ phận chức năng hoạt động chuyên môn.
Sơ đồ số 1: Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Nhà Việt

Hội đồng quản trị

Tổng Giám đốc

Giám đốc phụ trách
khối văn phòng

Bộ
phận
Thƣơng
mại

Bộ phận
HC&NS

Giám đốc phụ trách
khối kinh doanh

Bộ
phận
Kinh
doanh

Bộ
phận
Thiết
kế

Giám đốc phụ trách
khối săn xuất

Bộ
phận
Sản
xuất

Bộ
phận
Xƣởng
nội thất

Trƣởng phòng
kế toán

Bộ phận
TC&KT

Trong đó chức năng và nhiệm vụ của từng đối tƣợng đƣợc quy định nhƣ sau:

 Đại hội cổ đông: là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các Cổ đông có
quyền biểu quyết.

 Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý Công ty do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra và là cơ quan
đại diện thƣờng trực của Đại hội đồng Cổ đông, thay mặt cho Đại hội đồng quản trị Công ty giữa
02 kỳ đại hội. Hội đồng Quản trị có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên
quan đến mục đích quyền lợi của Công ty, từ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ
đông. Hội đồng quản trị Công ty từ 03 đến 06 thành viên, nhiệm kỳ 05 năm. Số thành viên Hội
đồng quản trị mỗi nhiệm kỳ do Đại hội đồng Cổ đông quyết định. Thành viên Hội đồng quản trị do
Đại hội đồng Cổ đông bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội
đồng quản trị đƣợc quy định trong điều lệ Công ty.

Vũ Vân Anh - Lớp Kế toán A4 - K7

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp


Trường Đạ i họ c Kinh tế Quố c dân

8

Khoa Kế Toán

 Tổng Giám đốc: là cấp quản lý điều hành hàng ngày của Công ty, Tổng Giám đốc do Hội đồng
quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc đƣợc
quy định chi tiết trong điều lệ Công ty.

 Giám đốc bộ phận: là cấp quản lý điều hành hàng ngày của Công ty, Giám đốc bộ phận do
Tổng giám đốc bổ nhiệm và miễn nhiệm. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc bộ
phận đƣợc quy định chi tiết nhƣ sau:
 Giám đốc phụ trách khối văn phòng:
- Do Tổng Giám đốc bổ nhiệm. Gọi tắt là Giám đốc hành chính.
- Chức năng phụ trách các công việc hậu cần về nhân sự, đào tạo, hành chính, quản lý tài sản công
ty, quan hệ đối ngoại và phát triển thƣơng hiệu.
- Quản lý, điều hành và xắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự trực tiếp trong bộ phận Thƣơng mại và bộ
phận Hành chính của Công ty.

 Giám đốc phụ trách khối kinh doanh :
- Do Tổng Giám đốc bổ nhiệm. Gọi tắt là Giám đốc kinh doanh.
- Thực hiện chức năng tự doanh, tìm kiếm khách hàng, mở rộng mạng lƣới, nghiên cứu và thực
hiện dự án. Quản lý, chăm sóc khách hàng và hoạch định chiến lƣợc phát triển kinh doanh của
Công ty.
- Quản lý, điều hành và xắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự trực tiếp trong bộ phận kinh doanh và bộ
phận thiết kế của Công ty. Riêng bộ phận thiết kế, do đặc thù nghề nghiệp, cần có báo cáo trực tiếp
lên Tổng giám đốc.
 Giám đốc phụ trách khối sản xuất :
- Do Tổng Giám đốc bổ nhiệm. Gọi tắt là Giám đốc sản xuất.
- Có trách nhiệm quản lý sản xuất, tìm đối tác sản xuất và thực hiện thi công sản xuất các hợp đồng
của Công ty. Thực hiện nhiệm vụ bảo trì bảo dƣỡng sản phẩm do công ty sản xuất gọi chung là
dịch vụ sau bán hàng.

Vũ Vân Anh - Lớp Kế toán A4 - K7

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp


Trường Đạ i họ c Kinh tế Quố c dân

9

Khoa Kế Toán

- Quản lý, điều hành và xắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự trực tiếp trong bộ phận sản xuất và bộ
phận xƣởng sản xuất nội thất của Công ty. Riêng bộ phận xƣởng sản xuất nội thất, do đặc thù công
việc và hoạt động tách rời trụ sở Công ty, cần kết hợp với cán bộ phụ trách xƣởng có báo cáo trực
tiếp lên Tổng giám đốc.

 Các phòng chức năng:
Thực thi công việc Công ty là các phòng chức năng, nằm dƣới quyền điều hành trực tiếp của Giám
đốc bộ phận chuyên quyền.
 Bộ phận hành chính - nhân sự :
- Chức năng thực thi các công việc hậu cần về nhân sự, đào tạo, hành chính, quản lý tài sản công
ty, quan hệ đối ngoại và phát triển thƣơng hiệu.
- Giúp việc cho Giám đốc bộ phận, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.
- Nhân sự bộ phận gồm nhân viên bộ phận văn phòng,nhân sự, kho, reception và tổ xe (lái xe), do
Giám đốc phụ trách bộ phận bổ nhiệm và bãi nhiệm có báo cáo trình Tổng giám đốc.
- Thuộc quyền quản lý trực tiếp của Giám đốc hành chính.
 Bộ phận thƣơng mại:
- Có các trƣởng bộ phận phụ trách ngành nghề kinh doanh do Giám đốc phụ trách bộ phận bổ
nhiệm và bãi nhiệm.
- Chức năng kinh doanh thƣơng mại với ngành nghề theo chức năng hoạt động đƣợc Sở Kế hoạch
Đầu tƣ Hà Nội cấp phép.
- Giúp việc cho Giám đốc bộ phận, hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao
- Nhân sự bộ phận gồm nhân viên bộ phận căn cứ theo nhu cầu sử dụng nhân sự của bộ phận, do
Giám đốc phụ trách bộ phận bổ nhiệm và bãi nhiệm.
- Thuộc quyền quản lý trực tiếp của Giám đốc hành chính.
 Bộ phận tài chính – kế toán :

Vũ Vân Anh - Lớp Kế toán A4 - K7

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp


Trường Đạ i họ c Kinh tế Quố c dân

10

Khoa Kế Toán

- Có trách nhiệm lập kế hoạch tài chính cho công ty, thực hiện việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế
phát sinh trong suốt quá trình hợp đồng của công ty, lập các báo cáo tài chính phục vụ công tác
quản lý và theo chế độ quy định.
- Thực thi nghiệp vụ báo cáo thuế, làm các công việc liên quan và giúp Công ty thực thi nghĩa vụ
thuế với Nhà nƣớc theo quy định của Pháp luật.
- Nhân sự bộ phận do Trƣởng bộ phận đề cử Tổng giám đốc bổ nhiệm. Giúp việc cho Trƣởng bộ
phận phụ trách bộ phận.
- Thuộc quyền quản lý trực tiếp của Trƣởng bộ phận phụ trách bộ phận tài chính - kế toán gọi tắt là
Trưởng phòng kế toán.
Trách nhiệm của Trƣởng phòng kế toán bao gồm:
+ Có trách nhiệm lập kế hoạch tài chính cho công ty, thực hiện việc hạch toán các nghiệp vụ kinh
tế phát sinh trong suốt quá trình hợp đồng của công ty, lập các báo cáo tài chính phục vụ công tác
quản lý và theo chế độ quy định.
+ Thực thi nghiệp vụ báo cáo thuế, làm các công việc liên quan và giúp Công ty thực thi nghĩa vụ
thuế với Nhà nƣớc theo quy định của Pháp luật.
+ Quản lý, điều hành và xắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự trực tiếp trong bộ phận Tài chính - Kế
toán của Công ty.
 Bộ phận kinh doanh :
- 01 Trƣởng phòng kinh doanh do Giám đốc phụ trách bộ phận đề cử Tổng giám đốc bổ nhiệm và
các chuyên viên do Giám đốc phụ trách bộ phận bổ nhiệm và bãi nhiệm.
- Thực hiện chức năng tự doanh, tìm kiếm khách hàng, mở rộng mạng lƣới, nghiên cứu và thực
hiện dự án. Quản lý, chăm sóc khách hàng và hoạch định chiến lƣợc phát triển kinh doanh của
Công ty.
- Thuộc quyền quản lý trực tiếp của Giám đốc kinh doanh.
 Bộ phận thiết kế :
- 01 Trƣởng phòng do Tổng Giám đốc bổ nhiệm và bãi nhiệm.

Vũ Vân Anh - Lớp Kế toán A4 - K7

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp


Trường Đạ i họ c Kinh tế Quố c dân

11

Khoa Kế Toán

- Có trách nhiệm thiết kế và tƣ vấn khách hàng. Trách nhiệm quản lý, giám sát thiết kế theo hợp
đồng thiết kế.
- Nhân sự bộ phận do Trƣởng bộ phận đề cử Giám đốc phụ trách bộ phận bổ nhiệm, có tờ trình
Tổng giám đốc. Nhân sự bộ phận trực tiếp giúp việc cho Trƣởng bộ phận phụ trách bộ phận.
- Thuộc quyền quản lý trực tiếp của Giám đốc kinh doanh.
 Bộ phận sản xuất :
- 01 Trƣởng phòng do Giám đốc phụ trách bộ phận bổ nhiệm và bãi nhiệm , có tờ trình Tổng giám
đốc.
- Có trách nhiệm quản lý sản xuất, tìm đối tác sản xuất và thực hiện thi công sản xuất các hợp đồng
của Công ty. Thực hiện nhiệm vụ bảo trì bảo dƣỡng sản phẩm do công ty sản xuất gọi chung là
dịch vụ sau bán hàng.
- Nhân sự bộ phận gồm nhân viên bộ phận căn cứ theo nhu cầu sử dụng nhân sự của bộ phận, do
Giám đốc phụ trách bộ phận bổ nhiệm và bãi nhiệm. Nhân sự bộ phận trực tiếp giúp việc cho
Trƣởng bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao.
- Thuộc quyền quản lý trực tiếp của Giám đốc sản xuất.
 Bộ phận xưởng nội thất:
- 01 Trƣởng bộ phận do Tổng Giám đốc bổ nhiệm và bãi nhiệm theo tờ trình Giám đốc phụ trách
bộ phận.
- Có trách nhiệm quản lý sản xuất, thực hiện thi công sản xuất các hợp đồng nội thất của Công ty.
Thực hiện nhiệm vụ bảo trì bảo dƣỡng sản phẩm do xƣởng sản xuất gọi chung là dịch vụ sau bán
hàng.
- Nhân sự bộ phận gồm nhân viên bộ phận căn cứ theo nhu cầu sử dụng nhân sự của bộ phận, do
Trƣởng bộ phận bổ nhiệm và bãi nhiệm, có tờ trình Giám đốc phụ trách bộ phận. Nhân sự bộ phận
trực tiếp giúp việc cho Trƣởng bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao.
- Thuộc quyền quản lý trực tiếp của Giám đốc sản xuất.

Vũ Vân Anh - Lớp Kế toán A4 - K7

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp


Trường Đạ i họ c Kinh tế Quố c dân

12

Khoa Kế Toán

1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần
Nhà Việt
Công ty Cổ phần Nhà Việt là Doanh nghiệp vừa tiến hành hoạt động sản xuất vừa song song
tiến hành hoạt động thƣơng mại, trong đó mảng sản xuất giữ vai trò trọng yếu.
Với đặc thù và thế mạnh là một Công ty tƣ vấn Thiết kế, các đối tƣợng khách hàng đến với
Công ty Cổ phần Nhà Việt sẽ đƣợc tiếp cận tốt nhất với những sản phẩm mà họ đang mong muốn.
Bởi khi đến với Công ty Cổ phần Nhà Việt, khách hàng có thể mô tả nhu cầu của mình, sau đó nhân
viên bộ phận thiết kế của Công ty sẽ xử lý thông tin, tạo ra các hình ảnh 3D, 4D thể hiện sản phẩm
với vị trí đƣợc xếp đặt trong chính không gian mà khách hàng mong muốn. Khi khách hàng thỏa mãn
với các sản phẩm mà Công ty đã tƣ vấn thiết kế, nếu họ yêu cầu Công ty sản xuất sản phẩm cho mình
thì những khách hàng đó hoàn toàn đƣợc miễn khoản thiết kế phí. Song song với việc duy trì và đẩy
mạnh chất lƣợng sản phẩm thì có thể nói đây là một cách làm rất hay để Công ty Cổ phần Nhà Việt
thu hút khách hàng, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty so với các đối thủ khác
trong điều kiện thị trƣờng cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Đối với bất kỳ một sản phẩm nào của Công ty cũng đƣợc diễn ra theo quy trình sản xuất nhƣ
sau: Phòng Kinh doanh sau khi làm việc với khách hàng, chuyển yêu cầu của khách hàng sang Phòng
Thiết kế. Phòng Thiết kế tiến hành các thao tác chuyên môn để đƣa ra các thông số kỹ thuật về sản
phẩm, chuyển bản vẽ mô tả các thông số kỹ thuật đó sang Phòng Sản xuất. Phòng Sản xuất lên kế hoạch
sản xuất: ƣớc tính khối lƣợng nguyên vật liệu, nhân công và thời gian hoàn thành sản phẩm. Phòng Sản
xuất chuyển lệnh sản xuất tới tổ sản xuất liên quan thuộc bộ phận Xƣởng nội thất (ví dụ: tổ mộc, tổ
giáp, tổ sơn, tổ đóng gói…). Khi sản phẩm hoàn thành, các bộ phận: Kinh doanh, Thiết kế, Sản xuất cử
đại diện kiểm tra thành phẩm (kiểm tra về mặt mẫu mã, màu sắc, kích thƣớc, vật liệu…); nếu sản phẩm
đạt yêu cầu thì cho đóng gói, bao bọc để vận chuyển đến địa điểm mà khách hàng chỉ định; ngƣợc lại
nếu sản phẩm chƣa đạt tiêu chuẩn sẽ đƣợc trả về bộ phận sản xuất để gia công lại.
Sơ đồ số 2: Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Công ty CP Nhà Việt.

Vũ Vân Anh - Lớp Kế toán A4 - K7

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp


Trường Đạ i họ c Kinh tế Quố c dân

13

Trao đổi về sản phẩm

Khách hàng

Ký kết HĐSX sản phẩm

Khoa Kế Toán

Phòng

Yêu cầu

Phòng

Kinh doanh

của khách hàng

Thiết kế
Bản
vẽ kỹ
thuật

Không đạt

Bàn giao
cho KH

Gia công lại

Đạt
KCS + đóng gói

Thành
phẩm

Các tổ sản xuất
của bộ phận
Xƣởng nội thất

Lệnh sản xuất

Phòng
Sản xuất

(Sử dụng các yếu tố sản xuất
để sx sản phẩm)

Ghi chú: HĐSX : Hợp đồng sản xuất
KCS : Kiểm tra chất lƣợng sản phẩm
SX
: Sản xuất
Trong một hợp đồng sản xuất, tất cả các hạng mục về đồ gỗ nội thất, Công ty Cổ phần Nhà
Việt sẽ trực tiếp sản xuất sản phẩm. Còn đối với những hạng mục nhƣ: Trang bị bộ bàn ghế Sofa, Salon
… thì Công ty sẽ nhập lại của các đối tác tin cậy ở Đài Loan, Hồng Kông hoặc các Công ty trong nƣớc
để cung cấp cho khách hàng.
Bên cạnh mảng Nội thất, mảng Quảng cáo của Công ty Cổ phần Nhà Việt cũng rất phát
triển, đặc biệt là trong điều kiện nền kinh tế thị trƣờng ngày càng mở cửa. Công việc kinh doanh
Quảng cáo của Công ty Cổ phần Nhà Việt đƣợc thể hiện qua sơ đồ sau:

Sơ đồ số 3: Quy trình kinh doanh Quảng cáo tại Công ty CP Nhà Việt

Vũ Vân Anh - Lớp Kế toán A4 - K7

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp


Trường Đạ i họ c Kinh tế Quố c dân

Các nhà cung cấp vị trí
quảng cáo (Các trung tâm,
các toà nhà lớn, Ví dụ:
Tràng Tiền Plaza, Big C…

Đi
thuê
các
vị
trí
QC

14

CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHÀ VIỆT

Khoa Kế Toán

Cho
thuê
lại
các
vị
trí
QC

Các công ty quảng
cáo khác hoặc các
doanh nghiệp có
nhu cầu quảng bá
sản phẩm tại các
trung tâm lớn

1.4. Tổ chức công tác kế toán của Công ty Cổ phần Nhà Việt
Công ty Cổ phần Nhà Việt là một công ty nhỏ, không có chi nhánh trực thuộc nên bộ máy
kế toán của Công ty đƣợc tổ chức theo mô hình tập trung. Tất cả các công tác kế toán từ khâu thu
thập chứng từ, xử lý thông tin, tính giá hàng hóa, hạch toán chi tiết, vào các sổ chi tiết, các bảng chi
tiết đến hạch toán tổng hợp, xác định kết quả và lập các Báo cáo Tài chính … đều đƣợc thực hiện
tập trung tại Phòng kế toán của Công ty.
Phòng Kế toán thƣờng xuyên phải báo cáo tình hình biến động của vốn, tài sản và hoạt
động sản xuất kinh doanh của Công ty lên Ban Lãnh đạo. Phòng Kế toán có trách nhiệm lập kế
hoạch tài chính cho công ty, thực hiện việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong suốt
quá trình hợp đồng của công ty; định kỳ lập các báo cáo thuế, các báo cáo tài chính phục vụ công
tác quản lý và theo quy định của Pháp luật.

Hiện tại Phòng Kế toán tài chính của Công ty Cổ phần Nhà Việt gồm
05 nhân viên với sự phân công lao động nhƣ sau:
Kế toán trƣởng: có nhiệm vụ chỉ đạo điều hành chung về công tác kế
toán của toàn công ty; chỉ đạo; kiểm tra, hƣớng dẫn công tác hạch toán kế
toán của các kế toán phần hành. Kế toán trƣởng là ngƣời thực hiện Pháp lệnh
kế toán, là ngƣời tổng hợp kiểm tra các số liệu do các nhân viên kế toán khác
gửi đến, Trên cơ sở đó hàng tháng ghi số liệu vào Sổ cái, hàng quý lập báo
cáo quyết toán và lập Báo các tài chính. Đồng thời, kế toán trƣởng còn là
ngƣời thiết kế, xây dựng, tổng hợp các phƣơng án huy động và sử dụng vốn

Vũ Vân Anh - Lớp Kế toán A4 - K7

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp


Trường Đạ i họ c Kinh tế Quố c dân

15

Khoa Kế Toán

đạt hiệu quả cao, tham mƣu, giúp cho Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan
đến tài chính kế toán và kiểm tra đánh giá các phƣơng án kinh doanh.
Kế toán tiền mặt, vật tƣ, tài sản cố định: theo dõi tình hình thu chi tài
chính, tình hình biến động tăng, giảm, tồn kho, tồn quỹ của các loại tiền mặt,
vật tƣ, hàng hóa, tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định. Thƣờng xuyên
cung cấp thông tin về phần hành mình đang phụ trách với các bộ phận liên
quan, đảm bảo cho hoạt động tài chính đƣợc tiến hành thông suốt, đảm bảo
cho quá trình cung ứng vật tƣ, trang thiết bị kịp thời phục vụ cho hoạt động
sản xuất kinh doanh.
Kế toán thanh toán, tiền lƣơng và Bảo hiểm xã hội: chịu trách nhiệm
theo dõi tình hình biến động của các khoản nợ phải thu, nợ phải trả; phối hợp
với kế toán tiền mặt để lên kế hoạch thu tiền hàng của khách và chi trả tiền
hàng cho nhà cung cấp. Đồng thời chịu trách nhiệm tính ra các khoản tiền
lƣơng, tiền thƣởng phải trả công nhân viên; tính, trích lập, hạch toán và thanh
toán các khoản tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng nhƣ: Bảo hiểm xã
hội, Bảo hiểm Y tế theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.
Kế toán chi phí và giá thành: phải nắm rõ đƣợc tính chất và bản chất
của sản phẩm để có cơ sở duyệt chi phí và tập hợp chi phí cho các đơn hàng
một cách chính xác nhất. Kế toán chi phí và giá thành là chịu trách nhiệm tập
hợp tất cả các khoản chi phí phát sinh cho từng loại hợp đồng, từng đơn
hàng… để tính ra giá thành cho từng hợp đồng và từng đơn hàng cụ thể. Lấy
số liệu cung cấp cho Kế toán trƣởng để xác định kết quả kinh doanh của từng
hợp đồng và từng đơn hàng cụ thể.
Thủ quỹ: là ngƣời chịu trách nhiệm bảo quản các khoản tiền mặt tồn
quỹ tại công ty. Đồng thời có trách nhiệm thƣờng xuyên đối chiếu số liệu với
Vũ Vân Anh - Lớp Kế toán A4 - K7

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp


Trường Đạ i họ c Kinh tế Quố c dân

16

Khoa Kế Toán

kế toán tiền mặt, cung cấp thông tin kịp thời về mặt tài chính cho các bộ phận
có liên quan đảm bảo cho hoạt động tài chính đƣợc tiến hành thông suốt. Ở
Công ty Cổ phần Nhà Việt thủ quỹ là ngƣời năng động trong việc thiết lập các
mối quan hệ với ngân hàng, khai thác nguồn vốn tín dụng và làm mọi thủ tục
cần thiết để vay vốn ngân hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty.
Trong giai đoạn này, Công ty Cổ phần Nhà Việt đang tuyển thêm 01
nhân viên nữa cho phòng kế toán để đảm trách nhiệm vụ Phó kế toán trƣởng.
Phó kế toán trƣởng sẽ là ngƣời hỗ trợ đắc lực cho Kế toán trƣởng trong công
tác kiểm tra, hƣớng dẫn công tác hạch toán kế toán của các kế toán phần
hành.
Sơ đồ số 4: Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Nhà Việt

Kế toán trưởng

Phó kế toán trƣởng

Kế toán
tiền mặt,
vật tƣ,
Tài sản
(Ghi chú:cố định

Kế toán
thanh
toán, tiền

Kế toán
chi phí

Thủ quỹlƣơng và

Thể hiện quan hệ chỉ huy, chỉ đạo.)

BHXH

Hình thức ghi sổ kế toán tại Công ty Cổ phần Nhà Việt:

Vũ Vân Anh - Lớp Kế toán A4 - K7

giá
thành

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp


Trường Đạ i họ c Kinh tế Quố c dân

17

Khoa Kế Toán

Cũng nhƣ các doanh nghiệp khác, sổ kế toán của Công ty Cổ phần Nhà Việt dùng để ghi
chép, hệ thống và lƣu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh
tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp. Hiện nay, hệ thống sổ kế toán của Công
ty Cổ phần Nhà Việt đƣợc thực hiện theo hình thức Nhật ký chung. Bởi đây là hình thức ghi sổ kế
toán đơn giản, thích hợp với mọi đơn vị hạch toán, đặc biệt là có nhiều thuận lợi khi ứng dụng máy
tính trong xử lý thông tin kế toán trên sổ.
Kể từ năm 2005, Công ty Cổ phần Nhà Việt đã ứng dụng phần mềm SAS vào công tác kế
toán để rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả làm việc ở phòng Kế toán nói riêng và hiệu quả
quản lý nói chung. Phần mềm SAS đƣợc xây dựng thoả mãn các tiêu chuẩn, điều kiện của phần
mềm kế toán do Bộ Tài chính quy định tại Thông tƣ số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005.
Việc ghi sổ kế toán ở Công ty Cổ phần Nhà Việt bây giờ không phải thực hiện thủ công mà
sẽ đƣợc phần mềm SAS tự động xử lý với điều kiện các dữ liệu nhập vào phải đƣợc kiểm tra, hạch
toán và cập nhập vào đúng phân hệ. Việc ghi sổ kế toán khi sử dụng phần mềm vẫn đƣợc áp dụng
theo đúng nguyên lý khi ghi sổ kế toán thủ công: hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ gốc hoặc
bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, kế toán các phần hành kiểm tra, xác định tài khoản ghi
Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng, biểu, phân hệ đƣợc thiết kế
sẵn trên hệ thống phần mềm SAS. Theo quy trình của phần mềm kế toán SAS, các thông tin đƣợc
tự động cập nhật vào các sổ kế toán tổng hợp và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.
Cuối tháng, cuối quý, cuối năm kế toán trƣởng thực hiện các thao tác khoá sổ (cộng sổ),
thực hiện các bút toán kết chuyển, các bút toán xác định kết quả và lập Báo cáo tài chính. Việc đối
chiếu giữa số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết đƣợc thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính xác,
trung thực theo thông tin đã đƣợc nhập trong kỳ. Kế toán trƣởng có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu
giữa sổ kế toán với Báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy. Các sổ kế toán, Báo cáo tài chính đƣợc
in ra giấy, kiểm tra và đóng quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định hiện hành.
Quy trình lên sổ theo hình thức Nhật ký chung tại Công ty Cổ phần Nhà Việt đƣợc mô tả
qua sơ đồ sau:
Sơ đồ số 5: Trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty Cổ phần Nhà Việt
theo hình thức Nhật ký chung, sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính.

Vũ Vân Anh - Lớp Kế toán A4 - K7

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp


Trường Đạ i họ c Kinh tế Quố c dân

18

Khoa Kế Toán

SỔ KẾ TOÁN
- Sổ Nhật ký (Nhật ký
chung, Nhật ký đặc
biệt)

CHỨNG TỪ
KẾ TOÁN
PHẦN MỀM

BẢNG
TỔNG HỢP
CHỨNG TỪ
KẾ TOÁN
CÙNG LOẠI

KẾ TOÁN

- Sổ tổng hợp
- Sổ chi tiết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

SAS
- Bảng cân đối kế
toán
MÁY VI TÍNH

- Báo cáo kết quả HĐ
SXKD
- Báo cáo lưu chuyển
tiền tệ
BÁO CÁO

Ghi chú:
Nhập số liệu hàng ngày

- Thuyết minh BCTC
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm
Đối chiếu, kiểm tra

Vũ Vân Anh - Lớp Kế toán A4 - K7

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp


Trường Đạ i họ c Kinh tế Quố c dân

19

Khoa Kế Toán

Chế độ kế toán mà Công ty Cổ phần Nhà Việt đang áp dụng:

Công ty Cổ phần Nhà Việt hiện đang áp dụng chế độ Kế toán Doanh nghiệp
nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 09 năm
2006.
Nhƣ vậy, toàn bộ hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán của Công ty Cổ
phần Nhà Việt từ ngày 01/01/2007 đã đƣợc điều chỉnh để tuân thủ theo đúng Quyết
định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 09 năm 2006. Tuy nhiên, do yêu cầu quản
lý mà tại Công ty Cổ phần Nhà Việt một số tài khoản cơ bản đƣợc mở chi tiết đến
tài khoản cấp 2, nhƣ các tài khoản: Hàng tồn kho, công nợ, doanh thu tiêu thụ, giá
vốn hàng bán. Ví dụ:
Tài khoản 5111: Doanh thu tiêu thụ_Quảng cáo
Tài khoản 5112: Doanh thu tiêu thụ_Nội thất
Tài khoản 5113: Doanh thu tiêu thụ_Thiết kế
Tài khoản 5114: Doanh thu tiêu thụ_Xây dựng
Tài khoản 5115: Doanh thu tiêu thụ_Thƣơng mại
Tài khoản 6321: Giá vốn hàng bán_Quảng cáo
Tài khoản 6322: Giá vốn hàng bán_ Nội thất
Tài khoản 6323: Giá vốn hàng bán_ Thiết kế
Tài khoản 6324: Giá vốn hàng bán_ Xây dựng
Tài khoản 6325: Giá vốn hàng bán_ Thƣơng mại
Tài khoản 1521: Nguyên vật liệu dùng cho Quảng cáo
Vũ Vân Anh - Lớp Kế toán A4 - K7

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp


Trường Đạ i họ c Kinh tế Quố c dân

20

Khoa Kế Toán

Tài khoản 1522: Nguyên vật liệu dùng cho Nội thất
……

*

*

Vũ Vân Anh - Lớp Kế toán A4 - K7

*

Chuyên đề thực tập tốt nghiệpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×