Tải bản đầy đủ

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GIÁO DỤC THÁP MƯỜI
TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thạnh Lợi, ngày 10 tháng 4 năm 2013

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA HIỆU TRƯỞNG
Về giáo viên được thanh tra theo KH 07/UBND
Họ và tên nhà giáo được thanh tra: Giang Pha.
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
(Dựa theo nội dung phiếu đánh giá công chức, tính đến thời điểm thanh tra)
+ Ưu điểm:
Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương,
đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy, quy
chế của ngành.
Đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị
+ Khuyết điểm:
Không.
+ Xếp loại: Tốt
2. Việc chuẩn bị đồ dùng dạy học:

+ Ưu điểm:
Chuẩn bị đồ dùng đầy đủ cho các tiết dạy.
Tham gia đầy đủ việc làm đồ dùng dự thi vòng huyện.
+ Khuyết điểm:
Không.
3. Việc đảm bảo thực hành thí nghiệm
+ Ưu điểm:
Thực hiện đầy đủ các tiết thực hành theo chương trình và luôn đảm bảo an
toàn, vệ sinh trong thực hành thí nghiệm.
+ Khuyết điểm:
Không.
4. Việc tự bồi dưỡng
+ Ưu điểm:
Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân,
dự giờ học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp.
Tự bồi dưỡng và rèn luyện về tư tưởng, phẩm chất đạo đức nêu cao tinh
thần đạo đức nghề nghiệp.
+ Khuyết điểm:
Không.
5. Việc tham gia tổ, nhóm chuyên môn
+ Ưu điểm:
Tham gia đầy đủ các cuộc họp chuyên môn do tổ và nhà trường tổ chức.
+ Khuyết điểm:
Không.


6. Việc tuân thủ quy định dạy thêm học thêm
+ Ưu điểm:
Chấp hành tốt
+ Khuyết điểm:
Không.
7. Nhiệm vụ khác được phân công
Công tác kiêm nhiệm: Tổ trưởng chuyên môn.
+ Ưu điểm:
Đảm bảo khá tốt công tác chuyên môn của tổ, dự giờ thăm lớp và điều hành
tổ hoạt động hiệu quả khá cao.
Tổ chức xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đầy đủ sơ tổng kết các
hoạt động chuyên môn của tổ.
+ Khuyết điểm:
Một số công việc còn chậm so với yêu cầu.

8. Kết quả thanh tra HĐSPNG của giáo viên lần trước:
- Kết quả đánh giá tiết dạy của Thanh tra Phòng: ........................; ngày .......
- Kết quả đánh giá tiết dạy của nhà trường: Giỏi, ngày
/3/2013.
HIỆU TRƯỞNG


PHÒNG GIÁO DỤC THÁP MƯỜI
TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thạnh Lợi, ngày 10 tháng 4 năm 2013

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA HIỆU TRƯỞNG
Về giáo viên được thanh tra theo KH 07/UBND
Họ và tên nhà giáo được thanh tra: Ngô Quốc Bảo.
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
(Dựa theo nội dung phiếu đánh giá công chức, tính đến thời điểm thanh tra)
+ Ưu điểm:
Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương,
đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy, quy
chế của ngành.
Đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị
+ Khuyết điểm:
Không.
+ Xếp loại: Tốt
2. Việc chuẩn bị đồ dùng dạy học:
+ Ưu điểm:
Chuẩn bị đồ dùng đầy đủ cho các tiết dạy.
Tham gia đầy đủ việc làm đồ dùng dự thi vòng huyện.
+ Khuyết điểm:
Không.
3. Việc đảm bảo thực hành thí nghiệm
+ Ưu điểm:
Thực hiện đầy đủ các tiết thực hành theo chương trình và luôn đảm bảo an
toàn, vệ sinh trong thực hành thí nghiệm.
+ Khuyết điểm:
Không.
4. Việc tự bồi dưỡng
+ Ưu điểm:
Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân,
dự giờ học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp.
Tự bồi dưỡng và rèn luyện về tư tưởng, phẩm chất đạo đức nêu cao tinh
thần đạo đức nghề nghiệp.
+ Khuyết điểm:
Không.
5. Việc tham gia tổ, nhóm chuyên môn
+ Ưu điểm:
Tham gia đầy đủ các cuộc họp chuyên môn do tổ và nhà trường tổ chức.
+ Khuyết điểm:
Không.


6. Việc tuân thủ quy định dạy thêm học thêm
+ Ưu điểm:
Chấp hành tốt
+ Khuyết điểm:
Không.
7. Nhiệm vụ khác được phân công
Công tác kiêm nhiệm: Bồi dưỡng học sinh giỏi.
+ Ưu điểm:
Đảm bảo công tác bồi dưỡng nhiệt tình, hiệu quả khá cao nhiều năm.
Thường xuyên nghiên cứu và sưu tầm tài liệu, xây dựng kế hoạch cá nhân
bồi dưỡng thường xuyên và lâu dài.
+ Khuyết điểm:
Không.
8. Kết quả thanh tra HĐSPNG của giáo viên lần trước:
- Kết quả đánh giá tiết dạy của Thanh tra Phòng: ………….; ngày ..............
- Kết quả đánh giá tiết dạy của nhà trường: Giỏi, ngày 15/3/2013.
HIỆU TRƯỞNG


PHÒNG GIÁO DỤC THÁP MƯỜI
TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Thạnh Lợi, ngày 10 tháng 4 năm 2013

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA HIỆU TRƯỞNG
Về giáo viên được thanh tra theo KH 07/UBND
Họ và tên nhà giáo được thanh tra: Võ Thị Lụa.
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
(Dựa theo nội dung phiếu đánh giá công chức, tính đến thời điểm thanh tra)
+ Ưu điểm:
Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương,
đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy, quy
chế của ngành.
Đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị
+ Khuyết điểm:
Không.
+ Xếp loại: Tốt
2. Việc chuẩn bị đồ dùng dạy học:
+ Ưu điểm:
Chuẩn bị đồ dùng đầy đủ cho các tiết dạy.
Tham gia đầy đủ việc làm đồ dùng dự thi vòng huyện.
+ Khuyết điểm:
Không.
3. Việc đảm bảo thực hành thí nghiệm
+ Ưu điểm:
Thực hiện đầy đủ các tiết thực hành theo chương trình và luôn đảm bảo an
toàn, vệ sinh trong thực hành thí nghiệm.
+ Khuyết điểm:
Không.
4. Việc tự bồi dưỡng
+ Ưu điểm:
Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân,
dự giờ học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp.
Tự bồi dưỡng và rèn luyện về tư tưởng, phẩm chất đạo đức nêu cao tinh
thần đạo đức nghề nghiệp.
+ Khuyết điểm:
Không.
5. Việc tham gia tổ, nhóm chuyên môn
+ Ưu điểm:
Tham gia đầy đủ các cuộc họp chuyên môn do tổ và nhà trường tổ chức.
+ Khuyết điểm:
Không.


6. Việc tuân thủ quy định dạy thêm học thêm
+ Ưu điểm:
Chấp hành tốt
+ Khuyết điểm:
Không.
7. Nhiệm vụ khác được phân công
Công tác kiêm nhiệm: chủ nhiệm.
+ Ưu điểm:
Đảm bảo công tác chủ nhiệm đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, hiệu quả khá
cao trong các hoạt động quản lý học sinh, thực hiện công tác thu và thi đua tham gia
phong trào.
Tổ chức tiết sinh hoạt lớp và HĐ NGLL đúng quy định.
Công tác quản lý học sinh và công tác thu hiệu quả.
+ Khuyết điểm:
Không.
8. Kết quả thanh tra HĐSPNG của giáo viên lần trước:
- Kết quả đánh giá tiết dạy của Thanh tra Phòng: ……….; ngày …..............
- Kết quả đánh giá tiết dạy của nhà trường: ………, ngày ………………….
HIỆU TRƯỞNG


PHÒNG GIÁO DỤC THÁP MƯỜI
TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Thạnh Lợi, ngày 10 tháng 4 năm 2013

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA HIỆU TRƯỞNG
Về giáo viên được thanh tra theo KH 07/UBND
Họ và tên nhà giáo được thanh tra: Nguyễn Hữu Hải.
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
(Dựa theo nội dung phiếu đánh giá công chức, tính đến thời điểm thanh tra)
+ Ưu điểm:
Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương,
đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy, quy
chế của ngành.
Đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị
+ Khuyết điểm:
Không.
+ Xếp loại: Tốt
2. Việc chuẩn bị đồ dùng dạy học:
+ Ưu điểm:
Chuẩn bị đồ dùng đầy đủ cho các tiết dạy.
+ Khuyết điểm:
Không.
3. Việc đảm bảo thực hành thí nghiệm
+ Ưu điểm:
Thực hiện đầy đủ các tiết thực hành theo chương trình và luôn đảm bảo an
toàn, vệ sinh trong thực hành thí nghiệm.
Tham gia bồi dưỡng học sinh dự thi Thí nghiệm thực hành.
+ Khuyết điểm:
Không.
4. Việc tự bồi dưỡng
+ Ưu điểm:
Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân,
dự giờ học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp.
Tự bồi dưỡng và rèn luyện về tư tưởng, phẩm chất đạo đức nêu cao tinh
thần đạo đức nghề nghiệp.
+ Khuyết điểm:
Không.
5. Việc tham gia tổ, nhóm chuyên môn
+ Ưu điểm:
Tham gia đầy đủ các cuộc họp chuyên môn do tổ và nhà trường tổ chức.
+ Khuyết điểm:
Không.


6. Việc tuân thủ quy định dạy thêm học thêm
+ Ưu điểm:
Chấp hành tốt
+ Khuyết điểm:
Không.
7. Nhiệm vụ khác được phân công
Công tác kiêm nhiệm: chủ nhiệm.
+ Ưu điểm:
Đảm bảo công tác chủ nhiệm đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, hiệu quả khá
cao trong các hoạt động quản lý học sinh, thực hiện công tác thu và thi đua tham gia
phong trào.
Tổ chức tiết sinh hoạt lớp và HĐ NGLL đúng quy định.
+ Khuyết điểm:
Không.
8. Kết quả thanh tra HĐSPNG của giáo viên lần trước:
- Kết quả đánh giá tiết dạy của Thanh tra Phòng: ……….; ngày …..............
- Kết quả đánh giá tiết dạy của nhà trường: ………, ngày ………………….
HIỆU TRƯỞNG


PHÒNG GIÁO DỤC THÁP MƯỜI
TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Thạnh Lợi, ngày 10 tháng 4 năm 2013

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA HIỆU TRƯỞNG
Về giáo viên được thanh tra theo KH 07/UBND
Họ và tên nhà giáo được thanh tra: Đỗ Thái Ngọc Phượng.
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
(Dựa theo nội dung phiếu đánh giá công chức, tính đến thời điểm thanh tra)
+ Ưu điểm:
Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương,
đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy, quy
chế của ngành.
Đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị
+ Khuyết điểm:
Không.
+ Xếp loại: Tốt
2. Việc chuẩn bị đồ dùng dạy học:
+ Ưu điểm:
Chuẩn bị đồ dùng đầy đủ cho các tiết dạy.
+ Khuyết điểm:
Không.
3. Việc đảm bảo thực hành thí nghiệm
+ Ưu điểm:
Thực hiện đầy đủ các tiết thực hành theo chương trình và luôn đảm bảo an
toàn, vệ sinh trong thực hành thí nghiệm.
+ Khuyết điểm:
Không.
4. Việc tự bồi dưỡng
+ Ưu điểm:
Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân,
dự giờ học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp.
Tự bồi dưỡng và rèn luyện về tư tưởng, phẩm chất đạo đức nêu cao tinh
thần đạo đức nghề nghiệp.
+ Khuyết điểm:
Không.
5. Việc tham gia tổ, nhóm chuyên môn
+ Ưu điểm:
Tham gia đầy đủ các cuộc họp chuyên môn do tổ và nhà trường tổ chức.
+ Khuyết điểm:
Không.


6. Việc tuân thủ quy định dạy thêm học thêm
+ Ưu điểm:
Chấp hành tốt
+ Khuyết điểm:
Không.
7. Nhiệm vụ khác được phân công
Công tác kiêm nhiệm: chủ nhiệm.
+ Ưu điểm:
Đảm bảo công tác chủ nhiệm đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, hiệu quả khá
cao trong các hoạt động quản lý học sinh, thực hiện tốt công tác thi đua tham gia
phong trào.
Tổ chức tiết sinh hoạt lớp và HĐ NGLL đúng quy định.
+ Khuyết điểm:
Công tác duy trì và công tác thu phí chưa hiệu quả.
8. Kết quả thanh tra HĐSPNG của giáo viên lần trước:
- Kết quả đánh giá tiết dạy của Thanh tra Phòng: ……….; ngày …..............
- Kết quả đánh giá tiết dạy của nhà trường: ………, ngày ………………….
HIỆU TRƯỞNG


PHÒNG GIÁO DỤC THÁP MƯỜI
TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thạnh Lợi, ngày 10 tháng 4 năm 2013

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA HIỆU TRƯỞNG
Về giáo viên được thanh tra theo KH 07/UBND
Họ và tên nhà giáo được thanh tra: Nguyễn Hữu Thiện.
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
(Dựa theo nội dung phiếu đánh giá công chức, tính đến thời điểm thanh tra)
+ Ưu điểm:
Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương,
đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy, quy
chế của ngành.
Đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị
+ Khuyết điểm:
Không.
+ Xếp loại: Tốt
2. Việc chuẩn bị đồ dùng dạy học:
+ Ưu điểm:
Chuẩn bị đồ dùng đầy đủ cho các tiết dạy.
Tham gia đầy đủ việc làm đồ dùng dự thi vòng huyện.
+ Khuyết điểm:
Không.
3. Việc đảm bảo thực hành thí nghiệm
+ Ưu điểm:
Thực hiện đầy đủ các tiết thực hành theo chương trình và luôn đảm bảo an
toàn, vệ sinh trong thực hành thí nghiệm.
+ Khuyết điểm:
Không.
4. Việc tự bồi dưỡng
+ Ưu điểm:
Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân,
dự giờ học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp.
Tự bồi dưỡng và rèn luyện về tư tưởng, phẩm chất đạo đức nêu cao tinh
thần đạo đức nghề nghiệp.
+ Khuyết điểm:
Không.
5. Việc tham gia tổ, nhóm chuyên môn
+ Ưu điểm:
Tham gia đầy đủ các cuộc họp chuyên môn do tổ và nhà trường tổ chức.
+ Khuyết điểm:
Không.


6. Việc tuân thủ quy định dạy thêm học thêm
+ Ưu điểm:
Chấp hành tốt
+ Khuyết điểm:
Không.
7. Nhiệm vụ khác được phân công
Công tác kiêm nhiệm: Chủ nhiệm, Tổ trưởng chuyên môn.
+ Ưu điểm:
Đảm bảo công tác chủ nhiệm đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, hiệu quả khá
cao trong các hoạt động quản lý học sinh, thực hiện công tác thu và thi đua tham gia
phong trào.
Tổ chức tiết sinh hoạt lớp và HĐ NGLL đúng quy định.
Đảm bảo khá tốt công tác chuyên môn của tổ, dự giờ thăm lớp và điều hành
tổ hoạt động hiệu quả khá cao.
Tổ chức xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đầy đủ sơ tổng kết các
hoạt động chuyên môn của tổ.
Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi các bộ môn văn hóa, thí nghiệm thực hành
và nhiệt tình tham gia dự thi Đồ dùng dạy học tự làm.
+ Khuyết điểm:
Một số công việc còn chậm so với yêu cầu.
8. Kết quả thanh tra HĐSPNG của giáo viên lần trước:
- Kết quả đánh giá tiết dạy của Thanh tra Phòng: ........................; ngày .......
- Kết quả đánh giá tiết dạy của nhà trường: Giỏi, ngày
/3/2013.
HIỆU TRƯỞNG


PHÒNG GIÁO DỤC THÁP MƯỜI
TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Thạnh Lợi, ngày 10 tháng 4 năm 2013

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA HIỆU TRƯỞNG
Về giáo viên được thanh tra theo KH 07/UBND
Họ và tên nhà giáo được thanh tra: Lê Minh tân.
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
(Dựa theo nội dung phiếu đánh giá công chức, tính đến thời điểm thanh tra)
+ Ưu điểm:
Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương,
đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy, quy
chế của ngành.
Đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị
+ Khuyết điểm:
Không.
+ Xếp loại: Tốt
2. Việc chuẩn bị đồ dùng dạy học:
+ Ưu điểm:
Chuẩn bị đồ dùng đầy đủ cho các tiết dạy.
+ Khuyết điểm:
Không.
3. Việc đảm bảo thực hành thí nghiệm
+ Ưu điểm:
Thực hiện đầy đủ các tiết thực hành theo chương trình và luôn đảm bảo an
toàn, vệ sinh trong thực hành thí nghiệm.
+ Khuyết điểm:
Không.
4. Việc tự bồi dưỡng
+ Ưu điểm:
Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân,
dự giờ học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp.
Tự bồi dưỡng và rèn luyện về tư tưởng, phẩm chất đạo đức.
+ Khuyết điểm:
Chưa nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác.
5. Việc tham gia tổ, nhóm chuyên môn
+ Ưu điểm:
Tham gia đầy đủ các cuộc họp chuyên môn do tổ và nhà trường tổ chức.
+ Khuyết điểm:
Không.


6. Việc tuân thủ quy định dạy thêm học thêm
+ Ưu điểm:
Chấp hành tốt
+ Khuyết điểm:
Không.
7. Nhiệm vụ khác được phân công
Công tác kiêm nhiệm: chủ nhiệm.
+ Ưu điểm:
Đảm bảo công tác chủ nhiệm đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, hiệu quả khá
cao trong các hoạt động phong trào học sinh do nhà trường tổ chức, thực hiện tốt
công tác thi đua tham gia phong trào.
Tổ chức tiết sinh hoạt lớp và HĐ NGLL đúng quy định.
+ Khuyết điểm:
Công tác duy trì, quản lý học sinh và công tác thu phí chưa hiệu quả.
8. Kết quả thanh tra HĐSPNG của giáo viên lần trước:
- Kết quả đánh giá tiết dạy của Thanh tra Phòng: ……….; ngày …..............
- Kết quả đánh giá tiết dạy của nhà trường: ………, ngày ………………….
HIỆU TRƯỞNG


PHÒNG GIÁO DỤC THÁP MƯỜI
TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Thạnh Lợi, ngày 10 tháng 4 năm 2013

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA HIỆU TRƯỞNG
Về giáo viên được thanh tra theo KH 07/UBND
Họ và tên nhà giáo được thanh tra: Nguyễn Thị Kim Cương.
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
(Dựa theo nội dung phiếu đánh giá công chức, tính đến thời điểm thanh tra)
+ Ưu điểm:
Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương,
đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy, quy
chế của ngành.
Đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị
+ Khuyết điểm:
Không.
+ Xếp loại: Tốt
2. Việc chuẩn bị đồ dùng dạy học:
+ Ưu điểm:
Chuẩn bị đồ dùng đầy đủ cho các tiết dạy.
Tham gia đầy đủ việc làm đồ dùng dự thi vòng huyện.
+ Khuyết điểm:
Không.
3. Việc đảm bảo thực hành thí nghiệm
+ Ưu điểm:
Thực hiện đầy đủ các tiết thực hành theo chương trình và luôn đảm bảo an
toàn, vệ sinh trong thực hành thí nghiệm.
+ Khuyết điểm:
Không.
4. Việc tự bồi dưỡng
+ Ưu điểm:
Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân,
dự giờ học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp.
Tự bồi dưỡng và rèn luyện về tư tưởng, phẩm chất đạo đức nêu cao tinh
thần đạo đức nghề nghiệp.
+ Khuyết điểm:
Không.
5. Việc tham gia tổ, nhóm chuyên môn
+ Ưu điểm:
Tham gia đầy đủ các cuộc họp chuyên môn do tổ và nhà trường tổ chức.
+ Khuyết điểm:
Không.


6. Việc tuân thủ quy định dạy thêm học thêm
+ Ưu điểm:
Chấp hành tốt
+ Khuyết điểm:
Không.
7. Nhiệm vụ khác được phân công
Công tác kiêm nhiệm: chủ nhiệm.
+ Ưu điểm:
Đảm bảo công tác chủ nhiệm đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, hiệu quả khá
cao trong các hoạt động quản lý học sinh, thực hiện tốt công tác thu và thi đua tham
gia phong trào.
Tổ chức tiết sinh hoạt lớp và HĐ NGLL đúng quy định.
+ Khuyết điểm:
Không.
8. Kết quả thanh tra HĐSPNG của giáo viên lần trước:
- Kết quả đánh giá tiết dạy của Thanh tra Phòng: ……….; ngày …..............
- Kết quả đánh giá tiết dạy của nhà trường: ………, ngày ………………….
HIỆU TRƯỞNG


PHÒNG GIÁO DỤC THÁP MƯỜI
TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thạnh Lợi, ngày 10 tháng 4 năm 2013

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA HIỆU TRƯỞNG
Về giáo viên được thanh tra theo KH 07/UBND
Họ và tên nhà giáo được thanh tra: Nguyễn Thị Thanh Tuyền.
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
(Dựa theo nội dung phiếu đánh giá công chức, tính đến thời điểm thanh tra)
+ Ưu điểm:
Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương,
đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy, quy
chế của ngành.
Đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị
+ Khuyết điểm:
Không.
+ Xếp loại: Tốt
2. Việc chuẩn bị đồ dùng dạy học:
+ Ưu điểm:
Chuẩn bị đồ dùng đầy đủ cho các tiết dạy.
Tham gia đầy đủ việc làm đồ dùng dự thi vòng huyện.
+ Khuyết điểm:
Không.
3. Việc đảm bảo thực hành thí nghiệm
+ Ưu điểm:
Thực hiện đầy đủ các tiết thực hành theo chương trình và luôn đảm bảo an
toàn, vệ sinh trong thực hành thí nghiệm.
+ Khuyết điểm:
Không.
4. Việc tự bồi dưỡng
+ Ưu điểm:
Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân,
dự giờ học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp.
Tự bồi dưỡng và rèn luyện về tư tưởng, phẩm chất đạo đức nêu cao tinh
thần đạo đức nghề nghiệp.
+ Khuyết điểm:
Không.
5. Việc tham gia tổ, nhóm chuyên môn
+ Ưu điểm:
Tham gia đầy đủ các cuộc họp chuyên môn do tổ và nhà trường tổ chức.
+ Khuyết điểm:
Không.


6. Việc tuân thủ quy định dạy thêm học thêm
+ Ưu điểm:
Chấp hành tốt
+ Khuyết điểm:
Không.
7. Nhiệm vụ khác được phân công
Công tác kiêm nhiệm: Tổ trưởng chuyên môn.
+ Ưu điểm:
Đảm bảo khá tốt công tác chuyên môn của tổ, dự giờ thăm lớp và điều hành
tổ hoạt động hiệu quả khá cao.
Tổ chức xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đầy đủ sơ tổng kết các
hoạt động chuyên môn của tổ.
+ Khuyết điểm:
Một số công việc còn chậm so với yêu cầu.
8. Kết quả thanh tra HĐSPNG của giáo viên lần trước:
- Kết quả đánh giá tiết dạy của Thanh tra Phòng: ........................; ngày .......
- Kết quả đánh giá tiết dạy của nhà trường: Giỏi, ngày
/3/2013.
HIỆU TRƯỞNG


PHÒNG GIÁO DỤC THÁP MƯỜI
TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thạnh Lợi, ngày 10 tháng 4 năm 2013

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA HIỆU TRƯỞNG
Về giáo viên được thanh tra theo KH 07/UBND
Họ và tên nhà giáo được thanh tra: Võ Thị Kim Huệ.
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
(Dựa theo nội dung phiếu đánh giá công chức, tính đến thời điểm thanh tra)
+ Ưu điểm:
Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương,
đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy, quy
chế của ngành.
Đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị
+ Khuyết điểm:
Không.
+ Xếp loại: Tốt
2. Việc chuẩn bị đồ dùng dạy học:
+ Ưu điểm:
Chuẩn bị đồ dùng đầy đủ cho các tiết dạy.
Tham gia đầy đủ việc làm đồ dùng dự thi vòng huyện.
+ Khuyết điểm:
Không.
3. Việc đảm bảo thực hành thí nghiệm
+ Ưu điểm:
Thực hiện đầy đủ các tiết thực hành theo chương trình và luôn đảm bảo an
toàn, vệ sinh trong thực hành thí nghiệm.
+ Khuyết điểm:
Không.
4. Việc tự bồi dưỡng
+ Ưu điểm:
Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân,
dự giờ học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp.
Tự bồi dưỡng và rèn luyện về tư tưởng, phẩm chất đạo đức nêu cao tinh
thần đạo đức nghề nghiệp.
+ Khuyết điểm:
Không.
5. Việc tham gia tổ, nhóm chuyên môn
+ Ưu điểm:
Tham gia đầy đủ các cuộc họp chuyên môn do tổ và nhà trường tổ chức.
+ Khuyết điểm:
Không.


6. Việc tuân thủ quy định dạy thêm học thêm
+ Ưu điểm:
Chấp hành tốt
+ Khuyết điểm:
Không.
7. Nhiệm vụ khác được phân công
Công tác kiêm nhiệm: Tổ phó chuyên môn.
+ Ưu điểm:
Đảm bảo khá tốt công tác chuyên môn của tổ, dự giờ thăm lớp và hỗ trợ
điều hành tổ hoạt động hiệu quả khá cao.
Tổ chức xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đầy đủ sơ tổng kết các
hoạt động chuyên môn của tổ.
+ Khuyết điểm:
Một số công việc còn chậm so với yêu cầu.
8. Kết quả thanh tra HĐSPNG của giáo viên lần trước:
- Kết quả đánh giá tiết dạy của Thanh tra Phòng: ........................; ngày .......
- Kết quả đánh giá tiết dạy của nhà trường: Giỏi, ngày
/3/2013.
HIỆU TRƯỞNG


PHÒNG GIÁO DỤC THÁP MƯỜI
TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thạnh Lợi, ngày 10 tháng 4 năm 2013

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA HIỆU TRƯỞNG
Về giáo viên được thanh tra theo KH 07/UBND
Họ và tên nhà giáo được thanh tra: Nguyễn Thị Mỹ Duyên.
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
(Dựa theo nội dung phiếu đánh giá công chức, tính đến thời điểm thanh tra)
+ Ưu điểm:
Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương,
đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy, quy
chế của ngành.
Đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị
+ Khuyết điểm:
Không.
+ Xếp loại: Tốt
2. Việc chuẩn bị đồ dùng dạy học:
+ Ưu điểm:
Chuẩn bị đồ dùng đầy đủ cho các tiết dạy.
Tham gia đầy đủ việc làm đồ dùng dự thi vòng huyện.
+ Khuyết điểm:
Không.
3. Việc đảm bảo thực hành thí nghiệm
+ Ưu điểm:
Thực hiện đầy đủ các tiết thực hành theo chương trình và luôn đảm bảo an
toàn, vệ sinh trong thực hành thí nghiệm.
+ Khuyết điểm:
Không.
4. Việc tự bồi dưỡng
+ Ưu điểm:
Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân,
dự giờ học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp.
Tự bồi dưỡng và rèn luyện về tư tưởng, phẩm chất đạo đức nêu cao tinh
thần đạo đức nghề nghiệp.
+ Khuyết điểm:
Không.
5. Việc tham gia tổ, nhóm chuyên môn
+ Ưu điểm:
Tham gia đầy đủ các cuộc họp chuyên môn do tổ và nhà trường tổ chức.
+ Khuyết điểm:
Không.


6. Việc tuân thủ quy định dạy thêm học thêm
+ Ưu điểm:
Chấp hành tốt
+ Khuyết điểm:
Không.
7. Nhiệm vụ khác được phân công
Công tác kiêm nhiệm: Phụ trác lao động.
+ Ưu điểm:
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đầy đủ các kế hoạch lao động,
tham gia xây dựng xanh hóa trường lớp.
+ Khuyết điểm:
Không.
8. Kết quả thanh tra HĐSPNG của giáo viên lần trước:
- Kết quả đánh giá tiết dạy của Thanh tra Phòng: ........................; ngày .......
- Kết quả đánh giá tiết dạy của nhà trường: Giỏi, ngày
/3/2013.
HIỆU TRƯỞNG


PHÒNG GIÁO DỤC THÁP MƯỜI
TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Thạnh Lợi, ngày 10 tháng 4 năm 2013

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA HIỆU TRƯỞNG
Về giáo viên được thanh tra theo KH 07/UBND
Họ và tên nhà giáo được thanh tra: Nguyễn Thị Điệp.
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
(Dựa theo nội dung phiếu đánh giá công chức, tính đến thời điểm thanh tra)
+ Ưu điểm:
Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương,
đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy, quy
chế của ngành.
Đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị
+ Khuyết điểm:
Không.
+ Xếp loại: Tốt
2. Việc chuẩn bị đồ dùng dạy học:
+ Ưu điểm:
Chuẩn bị đồ dùng đầy đủ cho các tiết dạy.
Tham gia đầy đủ việc làm đồ dùng dự thi vòng huyện.
+ Khuyết điểm:
Không.
3. Việc đảm bảo thực hành thí nghiệm
+ Ưu điểm:
Thực hiện đầy đủ các tiết thực hành theo chương trình và luôn đảm bảo an
toàn, vệ sinh trong thực hành thí nghiệm.
+ Khuyết điểm:
Không.
4. Việc tự bồi dưỡng
+ Ưu điểm:
Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân,
dự giờ học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp.
Tự bồi dưỡng và rèn luyện về tư tưởng, phẩm chất đạo đức nêu cao tinh
thần đạo đức nghề nghiệp.
+ Khuyết điểm:
Không.
5. Việc tham gia tổ, nhóm chuyên môn
+ Ưu điểm:
Tham gia đầy đủ các cuộc họp chuyên môn do tổ và nhà trường tổ chức.
+ Khuyết điểm:
Không.


6. Việc tuân thủ quy định dạy thêm học thêm
+ Ưu điểm:
Chấp hành tốt
+ Khuyết điểm:
Không.
7. Nhiệm vụ khác được phân công
Công tác kiêm nhiệm: Chủ nhiệm.
+ Ưu điểm:
Đảm bảo công tác chủ nhiệm đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, hiệu quả khá
cao trong các hoạt động quản lý học sinh, thực hiện tốt công tác thu và đẩy mạnh
công tác thi đua, tham gia phong trào.
Tổ chức tiết sinh hoạt lớp và HĐ NGLL đúng quy định.
+ Khuyết điểm:
Không.
8. Kết quả thanh tra HĐSPNG của giáo viên lần trước:
- Kết quả đánh giá tiết dạy của Thanh tra Phòng: ……….; ngày …..............
- Kết quả đánh giá tiết dạy của nhà trường: ………, ngày ………………….
HIỆU TRƯỞNG


PHÒNG GIÁO DỤC THÁP MƯỜI
TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Thạnh Lợi, ngày 10 tháng 4 năm 2013

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA HIỆU TRƯỞNG
Về giáo viên được thanh tra theo KH 07/UBND
Họ và tên nhà giáo được thanh tra: Phạm Hữu Lộc.
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
(Dựa theo nội dung phiếu đánh giá công chức, tính đến thời điểm thanh tra)
+ Ưu điểm:
Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương,
đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy, quy
chế của ngành.
Đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị
+ Khuyết điểm:
Không.
+ Xếp loại: Tốt
2. Việc chuẩn bị đồ dùng dạy học:
+ Ưu điểm:
Chuẩn bị đồ dùng đầy đủ cho các tiết dạy.
+ Khuyết điểm:
Không.
3. Việc đảm bảo thực hành thí nghiệm
+ Ưu điểm:
Thực hiện đầy đủ các tiết thực hành theo chương trình và luôn đảm bảo an
toàn, vệ sinh trong thực hành thí nghiệm.
+ Khuyết điểm:
Không.
4. Việc tự bồi dưỡng
+ Ưu điểm:
Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân,
dự giờ học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp.
Tự bồi dưỡng và rèn luyện về tư tưởng, phẩm chất đạo đức nêu cao tinh
thần đạo đức nghề nghiệp.
+ Khuyết điểm:
Không.
5. Việc tham gia tổ, nhóm chuyên môn
+ Ưu điểm:
Tham gia đầy đủ các cuộc họp chuyên môn do tổ và nhà trường tổ chức.
+ Khuyết điểm:
Không.
6. Việc tuân thủ quy định dạy thêm học thêm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×