Tải bản đầy đủ

BIÊN BẢN KIỂM TRA Công tác thiết bị trường học

PHÒNG GD&ĐT THÁP MƯỜI
TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

___________________________________

BIÊN BẢN KIỂM TRA
Công tác thiết bị trường học năm học 2015 – 2016
_____________
- Họ và tên người kiểm tra: ………..………………………..…………………
- Cá nhân, bộ phận được kiểm tra:………………………………..……………
- Thời gian kiểm tra: từ……./……./…… đến……./……/………
I. Những việc đã tiến hành khi kiểm tra:
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
II. Kết quả kiểm tra:

1. Xây dựng kế hoạch năm, tháng phục vụ hoạt động dạy và học các

môn văn hóa, môn tự chọn, các môn năng khiếu và hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp (cấu trúc; nội dung; chỉ tiêu; các giải pháp thực hiện). Nội dung kế
hoạch phải phù hợp với kế hoạch của trường:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2. Việc tổ chức cho mượn đồ dùng dạy học; chuẩn bị thiết bị cho giáo
viên tổ chức thí nghiệm thực hành; thống kê các giáo viên tổ chức thí nghiệm
thực hành (số lượng, tỉ lệ) theo phân phối chương trình.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

3. Việc bảo quản; vệ sinh các thiết bị đồ dùng.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………


4. Kết quả hoạt động của bộ phận thiết bị, thực hành.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Tiêu chí
Lưu trữ các hoá đơn, chứng từ xuất,
nhập kho ...
Biên bản kiểm kê
Biên bản thanh lý
Biện pháp phòng ngừa, cháy nổ, chống
ẩm ướt, mối mọt, chuột gián ...

Thực hiện

Ghi chú

* Nhận xét:
- Ưu điểm:…………………………………………………………………......
………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………
………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………
- Tồn tại:………………….…………………………………………………….
………………………….……………………………………………………………
………………………….
………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………….
……………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………
III. Những yêu cầu của người kiểm tra:
(Những yêu cầu cá nhân, đơn vị làm đúng theo quy định của ngành, Pháp luật)

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Người được kiểm tra

XÁC NHẬN CỦA
BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG

Người kiểm tra
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×