Tải bản đầy đủ

de cuong va de thi anh van 6 t hoc ki 2

Đề cương ôn tập Tiếng Anh 6

Năm học: 2015 – 2016

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2015 - 2016
I. The present simple tense:
* With "Tobe"
1.1 Affimative form( Thể khẳng định)
I
+ am (I'm)
He/She/It/Lan
+ is ( He's)
You/We/They/Lan and Ba
+ are (you're)

Ex: I am a student
She is a teacher

1.2 Negative form( Thể phủ định)
S + be ( am/ is/ are) + not + ....

Ex: She isn't a teacher.
1.3 Yes/ No questions:
Tobe( Am/ Is / Are) + S + ......? - Yes, S + Tobe / - No, S + tobe
+not not

Ex: Are you a student? - Yes, I am / No, I'm not
Is she a teacher? - Yes, she is / No, she isn't
1.4 Question words: ( what, who, where, when, which, how...)
is he / she / it / Lan ? - He / She is .....
Ex: Where is Lan?- She is in the yard
Question word + are you / we / they ? - I am..../ We/ They are........
* Notes: Thì hiện tại đơn thường dùng kết hợp với một số trạng từ chỉ thời gian như: today,
every day/ morning/ afternoon/ evening, after school, ...
* With: Ordinary verbs
1.1 Affirmative form: I/You/ We/ They/ Lan and Ba + V(inf)
He/ She/ It/ Lan
+ V-s/ es
( Những động từ tận cùng bằng: o, ch, sh, s, x, z khi chia với He/She/ It/ Lan ta thêm
"es")
Ex: I play soccer after school.
He plays soccer after school.
She goes to school every morning.
1.2 Negative form:
I/You/ We/ They/ Lan and Ba + don't
+ V(inf)
He/ She/ It/ Lan
+ doesn't
Ex: -I don't play soccer after school.
- He doesn't play soccer after school.
1.3
Yes/No questions
Do

+ I/You/ We/ They/ Lan and Ba
+ V(inf) ?
Does + He/ She/ It/ Lan

- Yes, S + do/ No, S + don't
- Yes, S + does / No, S + doesn't


Ex: *Do you read? - Yes, I do / No, I don't
*Does she watch TV? - Yes, she does / No,
she doesn't.
II. Present progressive tense:( thì hiện tại tiếp diễn)
1/Form: Cách hỏi và trả lời ai đó đang làm gì?
are you/ they
What
GV : Nguyễn Thị Hạnh

doing?

I
He / She/ It/ Lan

+ is

+ am
+ doing?

Trường THCS Hùng Dũng


Đề cương ôn tập Tiếng Anh 6

is he/ she/ Lan

Năm học: 2015 – 2016

You/ We/ They/ Lan and Ba + are

Ex: a/ What are you doing? b/ What is he doing?
c/ What are they doing?
- Iam riding my bike.
- He is playing games - They are watching television.
2/Use: Thì hiện tại tiếp dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra ở hiện tại( ngay khi đang
nói)
Nó thường đi kèm với các từ hoặc cụm từ chỉ thời gian như: now (bây giờ), right now( ngay
bây giờ), at present ( lúc này), at the moment ( vào lúc này), ... hoặc câu bát đầu với: Look!,
Listen!, Be quiet!,...
III. The near future tense: ( Thì tương lai gần)
- Be going to ( sắp, sẽ, dự định)
1/ Form:
S + be( am / is/ are) + going to + inf
Ex: I'm going to have
breakfast at school
2/ Use: "Be going to" dùng để nói lên một dự định, một kể hoạch, hay một hành động sắp
xảy ra trong tương lai gần nhất. Nó thường đi với các trạng từ hoặc cụm trạng từ chỉ thời
gian như: tonight( tối nay), tomorrow( ngày mai), on the weekend( vào cuối tuần), next
week/ month/ year, on Sunday, ...
3/ Question words with " Be going to"
What
Where
+ be ( am / is/ are) + S + going to + inf ?
How long
Ex: What are you going to do tomorrow?
Where are you going to stay?
* How long....?: dùng để hỏi về thời gian " Bao lâu?". Khi trả lời ta dùngcụm từ: For +
khoảng thời gian
Ex: How long are they going to stay in Ha Noi? - For three days.
* Give correct form of the verbs:
1.I ( visit ) .................my grandfather tomorrow.
2. My mother ( cook ) .................dinner now .
3.He never ( go ) ..................camping because he ( not have ) ................a tent.
4.He (go) .............to school with me every day.
5.What .........Tom (do) ............now ?- He (watch) ........................ TV ?
6. My friend (take) ..........................................a trip to DaLat next week.
7.We (visit) ......................................Ha Long Bay this summer.
8. How ..........she (feel)............? She (be) ...........hot and thirsty.
9. I (want) ..........some bread. I (be) .......hungry.
10. She (travel).............. to school by bike everyday.
11. These (be) ............his arms.
12. Miss Chi (have)................. brown eyes.
13. What colour ..................(be) her eyes?
14. What ..............you ...................(do) this summer vacation?- I..................... (visit) Da Lat.
15. What ............he ................(do) tonight? - He ..............(watch) a film.
16. They (do) ........................their homework now.
17. They (like)................. warm weather.
18. When it is hot, we .......(go) swimming.
19. What ......she .....(do) in the spring? - She always...... (go) camping.
20. Ba and Lan sometimes (go) .................to the zoo.
IV.Cách dùng “ a/ an/ some/any”
* “a” dùng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một phụ âm Ex:- There is a pen.
GV : Nguyễn Thị Hạnh

Trường THCS Hùng Dũng


Đề cương ôn tập Tiếng Anh 6

Năm học: 2015 – 2016

* “an” dùng trươc danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một nguyên âm (u,e,o,a, i ). - Ex:
There is an eraser.
* “some” dùng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm đựợc, trong câu
khẳng định hoặc lời mời lịch sự với " Would you like...? Ex:- There are some apples.Would you like some apples?
* “ any” dùng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm đựợc, trong câu phủ
định và nghi vấn .
- There aren’t any oranges. - Are there any oranges?
Điền A, AN hoặc SOME, ANY vào chỗ trống
1. Ther isn’t .........milk in the jar.
2. No , there aren’t ........... noodles.
3. I have ...........orange.
4. Do you have ......... meat ?
5. I’m hungry .I’d like ........... chicken and rice.
6. I want............apple .
7. I’d like ............. milk.
8. Lan wants ............ beans.
9. That is ............. onion.
10. Hoa has............ bike .
V. Make suggestions
1. Let's + inf
Ex: Let's go swim
2. Why don't we + inf ?
Ex: Why don't we go there by bus.
3. What / How about + V-ing ?
Ex: What about going to Hue?
4. Would you like + N/ to inf ?
Ex: Would you like some milk? / Would you like to
drink milk?
VI. Comparatives and Superlatives of short Adj ( So sánh hơn và so sánh nhất của tính
từ ngắn)
1/ Comparatives of short Adj:
S1 + is/ am/ are + adj - ER + than + S2
Ex: I am taller than my sister.
2/ Superlatives of short Adj:
S + is/ am/ are + the + adj -EST

Ex: I am the tallest in my class

* Notes:
- tall- taller- the tallest
- large - larger - the largest ( tận cùng bằng "e" chỉ thêm "r" với so sánh hơn hoặc " st" với
so sánh nhất)
- hot - hotter - the hottest ( tận cùng bằng một phụ âm, trước phụ âm là một nguyên âm ta
phải gấp đôi phụ âm trước khi thêm "er" hoặc " est" )
* Cho dạng đúng của tính từ trong ngoặc:
1.The Mekong River is the ………… river in Vietnam. (long)
2.Tokyo is ………… than London. (big)
3.Ho Chi Minh city is the………….city in Vietnam. (big)
4.Petronas Twin Towers is………….than Sears Tower. (tall)
5.My sister is …………. than I. (old)
6.Nam is………….than Ba. He is the ……… boy in Vietnam. (short)
7.Phanxipang is the ………. mountain in Vietnam. (high)
8.These books are …………. than those books. (thick)
8.It is the………….building in this city. (tall)
9.The Nile River is ………. than the Amazon River. (long)
GV : Nguyễn Thị Hạnh

Trường THCS Hùng Dũng


Đề cương ôn tập Tiếng Anh 6

Năm học: 2015 – 2016

VII. Question words:
What: gì, cái gì
How old: bao nhiêu tuổi
Where: ở đâu
How long:- dài bao nhiêu
When: khi nào
- thời gian bao lâu
Who: ai
How tall: cao bao nhiêu (dùng cho người)
Which: nào, cái nào
How high: cao bao nhiêu ( dùng cho vật)
Which language: ngôn ngữ nào
How thick: dày bao nhiêu
Which grade: khối mấy
How many:- số lượng bao nhiêu (danh từ đếm
Which class: lớp mấy
được số nhiều)
Why: tại sao - Because: Bởi vì
How much:- số lượng bao nhiêu(danh từ không
What time: mấy giờ
đêm được)
How: - như thế nào,- có khỏe
Bao nhiêu tiền( hỏi về giá cả)
không
How often: Có thường .....không?
- đi bằng phương tiện gì
1. .............. do you go swimming? - Twice a week. 2. .................students are there in your
class? - Thirty - two
3. ...............rice do you want? - Two kilos.
4. ...............are you going to stay with your
aunt?- For three weeks
5. ..............grams of meat does he want?
6. .............. milk do you need?
7. ..............is there to eat?
8. ................ does Ba do when it's cool?
9. ...............do you have a picnic?
10. ............... sports does Nam play?
11. ........do they usually go on the weekend? 12, .......... language does he speak?- He
speaks Vietnamese.
VIII. Prepositions of time and position( giới từ chỉ thời gian và địa điểm, vị trí):
- on, in, at, next to, near, behind, in front of, to the right of, to the left of, from...to, opposite,
between...and.
Chọn giới từ thích hợp trong ngoặc :
1.
She does her homework (on / in / at) the evening .
2.They go to school ( on / in
/ at ) Monday .
3.Lan watches TV ( on / in / at ) night.
4.Her pencils are ( on / to /
at ) the table .
5.They live ( on / in / at ) a house ( on/ in / at ) the city .
6.( In /To/ At ) the left of the
house, there is a garden .
7.My house is next ( in / to / at ) a restaurant .
8.He is doing Math ( on / in /
at ) his classroom.
9.The garden is in front ( in /of / on) the house.
10. What would you like
( at /in / for) breakfast?
* Exercises:
I. Odd one out
1.
a. aunt
b. uncle
c. friend
d. sister
2.
a. take
b. vacation
c. swim
d. bring
3.
a. summer
b. hotel
c. spring
d. winter
4.
a. see
b. watch
c. look
d. know
5.
a. walk
b. citadel
c. beach
d. bay
6.
a. travel
b. minibus
c. walk
d. go
7.
a. sometimes b. good
c. cold
d. tired
8.
a. river
b. desert
c. lake
d. sea
9.
a. buffalo
b. cow
c. chicken
d. Egg
10.
a. city
b. town
c. weather
d. capital
GV : Nguyễn Thị Hạnh

Trường THCS Hùng Dũng


Đề cương ôn tập Tiếng Anh 6

Năm học: 2015 – 2016

II. Choose the word that has the underlined part pronounced differently.
11.
a. tennis
b. soccer
c. tent
d. never
12.
a. fly
b. hungry
c. usually
d. early
13.
a. game
b. table
c. late
d. water
14.
a. photo
b. go
c. home
d. hot
15.
a. uncle
b. music
c. minibus
d. summer
16.
a. beach
b. season
c. weather
d. read
17.
a. flower
b. town
c. slow
d. now
18.
a. ride
b. discipline
c. drive
d. Motorbike
19.
a. nose
b. color
c. mother
d. Monday
20.
a. round
b. house
c. shoulder
d. mouth
III. Choose the word that has the stress differently
1. A. mountain
B. forest
C. national
D pagoda
2. A citadel
B. museum
C. badminton
D. chocolate
3. A. usually
B. packet
C. collect
D. language
4. A. animal
B. buffalo
C. tomorrow
D. beautiful
IV. Khoanh tròn lỗi sai trong những câu sau ở phần gạch dưới A,B,C hoặc D:
1. I has breakfast at 6:30 every day. I go to school at 7:30.
A
B
C
D
3. Nam don’t like milk. He likes chocolate.
A
B
C D
4. The book are very good. She would like to read it now.
A
B
C
D
5. What color are her hair? It is red.
A
B
C D
6. Is there some water in the bottle?
A
B
C
D
7. There are any children in your room.
A B
C
D
8. She would likes some milk and bananas.
A
B
C
D
9. Vui feel hungry. She wants to eat something.
A
B
C
D
10. There isn’t any books on the table.
A B C
D
V. Make questions from the words underlined:
1. I’d like some rice and chicken for dinner.
2. A cake is 5,000 đ
3. I feel tired
4.
I go fishing once a week
5.
Yes. I often play badminton in the fall.
6.
It’s warm in the spring.
7. They are playing table tennis at the moment
8. I play soccer
9. She does aerobics in her free time
10. He wants a kilo of rice
VI. Arrange the words into the sentence:
1.
want / Tom / Mary / and / glasses / two / of / water.
2.
children / for / her / oranges / and / some / apples / going / buy / to / is / Mrs Lan.
3.
sister / my / going / is / to / live / country / the / in.
GV : Nguyễn Thị Hạnh

Trường THCS Hùng Dũng


Đề cương ôn tập Tiếng Anh 6

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Năm học: 2015 – 2016

going / dinner / tonight / is / have / to/ where / Lan?
go / to / next / weekend / are / you / going / where?
the / spring / in / what / weather / is / like / the?
building / tallest / the / is / this / city / the / in / world.
Lan’s house / smaller / is / house / my / than.
she / never / with / camping / goes / her / friends.
often / she / go / does / how / cinema / to / the?
V. Write the second sentence so that it has a similar to the first.
My hair is short and curly.-->I have ________________________
Shall we stay at home and play computer game tonight?-->Let’s
___________________
Let’s go to Ha Long Bay next summer vacation.--> What about
___________________?
London is smaller than Tokyo.--> Tokyo is
_____________________________________
Where does she come from? Where is
_____________________________________?
What about taking some photos?-->Why _______________________________?
What about going to Dam Sen park?
Let’s …………………………………….
She plays badminton twice a week.
How often…………………………….?
VI.Viết thành câu hoàn chỉnh với từ gợi ý:
1. He/ like/ bottle/ cooking oil. ................................
2. Would/ like/ cup/tea?...............................................
3. What/ you/ have/ lunch?............................................
4. your/ favorite/ food?.......................................................................
5. She/ like/ hot/ weather..............................................
*Read the passage
I. My uncle is an engineer. His name is Hung. He is going on vacation this summer. First,
he is going to visit Ha Long Bay. He is going to stay in a small hotel near the bay for two
days. Then he is going to visit Da Lat for three days. Finally, he is going to visit some
friends in Ho Chi Minh City. He is going to stay there for one day. He is going to walk
along Saigon River. He is going to fly home.
A. Decide if these statements are True (T) or False (F)
1. Mr. Hung is going to visit three cities this summer.
2. He is going to visit Ha Long Bay first, then Ho Chi Minh City, and finally Da Lat.
3. He is going to stay in Da Lat for three days.
4. He is going to travel home by train.
B. Answer the following questions
5. Where is Mr. Hung going to stay in Ha Long Bay?…………...............……
6. Is he going to visit some friends in Ho Chi Minh City?………………………
II. In Viet Nam, there are four seasons: spring, summer, autumn, winter. In the summer, it is
hot and we often play soccer, then go swimming. In winter, it is cold, we always play
basketball and never go fishing. In fall, it is cool, we go sailing. In spring, it is warm, we
often play volleyball. Our favorite season is fall because the weather is very beautiful.
Đọc câu và xác định thông tin bên dưới là đúng (T) hay là sai (F).
6. It is hot in the summer.
7. They always play basketball in the spring.
8. It is cool in the fall and they go sailing.
Trả lời câu hỏi sau.
9. What is the weather like in the spring?
GV : Nguyễn Thị Hạnh

Trường THCS Hùng Dũng


cng ụn tp Ting Anh 6

Nm hc: 2015 2016

10. Why do they like fall?
3. Chn t thớch hp trong khung in vo ch trng hon thnh on vn. (1,5
im) Sau ú tr li cõu hi bờn di (1,5 im)
Favorite
does
plays
or
but
every
Miss Huong is our teacher. She teaches history. She is tall and thin ..............(1) .......... she
is not weak. She ..........(2)............... a lot of sports. Her .................(3)............sports is
aerobics. She ............(4).......... aerobics three times a week. She liks jogging, too. She jogs
in the park near her house ............(5).......... morning. In her free time she listens to
music ......(6)...........watches TV.
Class:.........Name:.........................................................
TEST
Bài 1. Chọn đáp án đúng nhất (A,B,C hoặc D ) để hoàn thành các câu sau (3 điểm)
1.What does Lien do when ...............warm ?
A.
it
B. its
C. its
D. theyre
2.She doesnt have ..............friends at school.
A.
a.
B. some
C. many
D. much
3. What about ..........to Hue on Sunday?
A.to go
B. go
C. going
D. goes
4. There are ................fingers in one hand .
A. ten
B. one
C. three
D. five
5. What are you going ......this summer vacation?
A. to do
B. do
C. doing
D. does
6. Im hungry now. Lets ............to the canteen .
A.goes
B. to go
C. going
D. go
7. Hanoi is bigger ................................... Ho Chi minh city .
A. more
B. than
C. then
D. the
8. My sister doesnt like volleyball at all. She .................plays volleyball.
A. always
B. usually
C. sometimes
D. never
9. ...........................................are you going to stay in Hue?
A. How long B. How much C. how many
D. How often
10.Phanxipang is ..............................mountain in Vietnam.
A. the high
B. higher
C. highest
D. the highest
Bài 2. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc (2 diểm) .
1.What you .......................................................................(do) this summer vacation?
2. She ........................................................( have ) breakfast at 6.30 every morning .
3. Your father .........................................................( go) to work by bike every day?
4. Where is Nam? - He .......................................................( watch) TV in his room.
5. Lets .................................................................( go) out to play soccer with them.
6. Nam usually (go) . to school by bike.
7. Where .. you (live) ? I live in a city.
8. He (read) a book now.
9. Ba wants (speak) ... English to me.
10. What about (watch) .. .TV?
11. When it is cold, he (play) . soccer.
12. How often does Lan (walk) . to school?
13. .. Ba (ride) his bike every morning?
14. Mr. Ha (sit) .. in his room now.
Bài 3. Tỡm 1 t khụng cựng nhúm vi cỏc t cũn li (1,0 m).
GV : Nguyn Th Hnh

Trng THCS Hựng Dng


cng ụn tp Ting Anh 6
1.
A. play
2.
A. a box of...
3.
A. an orange
4.
A. Vietnamese

B.
B.
B.
B.

goes
a bottle of...
a pen
Japanese

C.
C.
C.
C.

Nm hc: 2015 2016
does
D. watches
a can of...
D. a banana
an eraser
D. an apple
Hanoi
D. Chinese

Bài 4. Tỡm li sai trong mi cõu sau v khoanh trũn vo ch cỏi cú li sai ú.(1,25m)
15. Tomorrow, we are going to playing badminton.
A
B
C
D
16. Where language does you speak? - I speak Vietnamese.
A
B
C
D
17. Is Ho Chi Minh City biggest than Ha Noi?
A
B
C
D
18. In the winter, the weather is hot.
A
B C
D
19. Where is Laura from? - She is live Canada.
A
B
C
D
Bài 5. Đọc đoặn văn sau và trả lời câu hỏi ( 2 điểm )
My aunt is a teacher. Her name is Huong . She lives is Vinh city . She is going on
vacation for ten days this summer. She is going to visit Hue . She is going to stay in a small
hotel near Huong river. She is going to see the citadel for two days. Then, she is going to
have sunbath on beautiful sandy beach in Nha trang for two days. After that , She is going to
visit Dalat for three days. Finally , she is going to visit some friends in Ho Chi Minh city .
She is going to stay there for one day . She is going to fly home.
Questions:
1. How many cities is she going to visit this summer vacation?
- ..............................................................................................................
2. what place is she going to visit first?
-.................................................................................................................
3. What is she going to do in ho Chi minh city ?
-................................................................................................................
4. How long is she going to stay in Nha trang ?
- ...............................................................................................................
5. How is she going home ?
-...............................................................................................................
Bi 6. c on vn sau ri in (T) vo cõu ỳng v (F) vo cõu sai (2.0 m)
Ba is going on vacation this summer. First, hes going to visit Hue for a week. Hes
going to stay with his uncle and aunt. Then hes going to stay at a friends house in Nha
Trang beach for 3 weeks. There hes going to visit the beach and swim. After the vacation
hes going to home by train.
Statements
T
F
1.
First, hes going to visit Hue .
2.
Hes going to stay with his father.
3.
Then hes going to stay at a friends house in Nha Trang
4.
There hes going to visit the citadel.
II/Supply the correct tense of the verbs in brackets (2 pts)
1. Hoa (not watch)...TV in the morning.
2. Next month I am (go).to visit my grandparents.
3. I would (like)...some orage juice.
4. Lan (go) .to market with her friends.
III/ Match the sentences in column A with those in column B. (2 pts )
A
B
GV : Nguyn Th Hnh

Trng THCS Hựng Dng


cng ụn tp Ting Anh 6

Nm hc: 2015 2016

1. Whats the weather like, today?
a. I play volleyball.
2. How does she feel ?
b. I sometimes watch television.
3. How often do you watch television ?
c. No, I dont.
4. What would you like ?
d. She feels tired.
5. Can I help you ?
e. That is a good idea.
6. Lets go by bus .
f. Yes, a bottle of cooking oil, please.
7. Do you like carrots ?
g. Its hot.
8. Which sports do you play ?
h. Id like some noodles.
1...2.3..4..56.78.
V/ Write - Rearrange the sentences. ( 2pts)
1. Viet Nam / the / biggest / Ho Chi Minh city / is / city / in./
- Ho Chi Minh city.
2. next / Sunday / Ha Noi / visit / we / going / to / are.
-We.
3. milk / want / does / much / your / how / mother ?
-How..
4. you / some / would / to /drink / things / like ?
-Would ..
The end.
*

Biểu điểm Anh 6
Bài 1 . 10 câu x 0,3 = 3 điểm
( mỗi câu đúng đợc 0,3 )
Bài 2 . 5 động từ x 0,4 = 2 điểm ( mỗi chỗ đú ng đợc 0,4)
Bài 3. 4 câu x 0,5 = 2 điểm
( mỗi câu đúng đợc 0,5 điểm )
Bài 4. 5câu x 0,4= 2 diểm
( mỗi câu trả lời đúng đợc 0,4 điểm ).
** ** Đáp án Anh 6
Bài 1. .
1. B .
2. C
3. C
4. D
5. A
6. D
7. B
8. D
9. A
10. D
Bài 2.
1. are- going to do
2. has
3. Does go ?
4. is watching
5. go
Bài 3.
1. Her favorite is candy
2. When does she go to work?
3 How much is a bowl of rice?
4. The Mekong river is shorter than the Nile river.
Bài 4.
1. She is going to visit four cities this summer vacation.
2. She is going to visit Hue first.
3. She is going to visit some friends in Ho Chi Minh city.
4. She is going to stay in Nha trang for two days .
5. She is going home by plane .

GV : Nguyn Th Hnh

Trng THCS Hựng Dng


Đề cương ôn tập Tiếng Anh 6

Năm học: 2015 – 2016

KIỂM TRA HỌC KỲ II
I. Lắng nghe và làm các bài tập bên dưới: (1 điểm)
(1-3) Khoanh tròn đáp án đúng (A hoặc B) (0,75)
1. What’s Tom playing? - He is ___. A. playing football
B. playing basketball
2. What’s Nick doing? - He is ___. A. talking to his mother B. phoning a friend
3. What’s Ben doing?
- He’s ___. A. sleeping
B. reading
(4) Trả lời câu hỏi. Chỉ viết một từ vào mỗi chỗ trống. (0,25)
4. What’s Kim doing?
- She’s playing __________ __________ with a friend.
II. Chọn các từ “and, swims, badminton, too” để hoàn tất các đoạn văn, sau đó trả lời
các câu hỏi bên dưới, chỉ ghi “Yes” hoặc “No”. (2,0 điểm)
Lan likes sports. She (5) _________, she does aerobics and she plays (6) ________.
Nam likes sports, (7) __________. He plays soccer, he jogs (8) __________ he plays table
tennis.
9. _____ Does Lan play tennis?
10. _____ Does Nam play table tennis?
11. _____ Does Lan only like doing aerobics?
12. _____ Do Lan and Nam like sports?
III. Khoanh tròn đáp án đúng (A, B, C hoặc D) (4 điểm)
(13-20) Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp nhất để hoàn thành các câu dưới đây. (2,0)
13. What are you going __________ this weekend?
A. do
B. to do
C. do to
D. doing
14. __________ about going to Nha Trang?
A. Why
B. Where
C. What
D. When
15. What __________ the weather like in the fall?
A. does
B. do
C. has
D. is
16. He __________ to school late.
A. goes never
B. never go
C. never goes
D. go never
17. How __________ do you listen to music? – Twice a week.
A. much
B. many
C. usually
D. often
18. There isn’t __________ cooking oil.
A. some
B. any
C. a
D. the
19. How __________ beef do you want?
A. much
B. many
C. gram
D. any
20. I’m thirsty. I’d __________ some orange juice, please.
A. want
B. drink
C. have
D. like
(21,22) Chọn cách sắp xếp các câu đối thoại thành đoạn hội thoại đúng nhất (0,5)
21. 1. Who is that?
22. 1. Two thousand five hundred dong.
2. She’s a gymnast.
2. Can I help you?
3. That’s Chi.
3. How much are they?
4. What does she do?
4. Yes, I’d like a sandwich.
A. 1-3-4-2
B. 1-2-4-3
A. 2-4-1-3
B. 3-4-1-2
C. 4-3-1-2
D. 4-1-3-2
C. 2-4-3-1
D. 2-1-4-3
(23,24) Tìm từ có cách phát âm khác ở phần gạch chân trong mỗi dòng sau (0,5)
23. A. skip
B. picnic
C. swim
D. kite
24. A. camp
B. citadel
C. coffee
D. cake
(25,26) Tìm lỗi sai ở một trong bốn phần gạch chân trong mỗi dòng sau (0,5)
25. I’d like a kilo off rice, too.
A
B C D
26. We often go to jog in the park.
GV : Nguyễn Thị Hạnh

Trường THCS Hùng Dũng


Đề cương ôn tập Tiếng Anh 6

Năm học: 2015 – 2016

A B C
D
(27,28) Xem tranh và chọn một phương án thích hợp nhất. (0,5)
27. What do you do in your free time? 28. Trung usually __________ in the summer.
A. I read books.
A. flies his kite
B. I watch TV.
B. goes to the park
C. I listen to music.
C. goes camping
D. I play video games.
D. plays sports
IV. Kết hợp một câu trả lời ở cột b tương ứng với một câu hỏi ở cột a. (1,0 điểm)
a
b
29. What color are her eyes?
A. Very hungry.
30. How do you feel?
B. For a week.
31. What’s the weather like?
C. Brown.
32. How long are you going to stay there?
D. Very cool and nice.
29 +
30 +
31 +
32 +
V. Làm theo các hướng dẫn trong ngoặc (1,0 điểm)
33. is/ season/ favorite/ What/ your/ ? (sắp xếp các từ gợi ý còn lại thành câu đúng)
What ___________________________________________________________
34. Let’s go camping this weekend. (hoàn thành câu cùng nghĩa như câu đã cho)
Why ___________________________________________________________?
VI. Dùng các từ gợi ý để hoàn chỉnh các câu sau (1,0 điểm)
35. you/ like swimming/ the summer?
_____________________________________________________________
36. What/ you going/ be? – I am/ to/ a teacher when I grow up.
_____________________________________________________________
THE END
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
I. (1-4) (1 điểm – 4 câu - mỗi câu đúng 0,25 diểm)
1. B
2. B
3. A
4. table tennis
II. (5-8) (1 điểm - 4 câu - mỗi câu đúng 0,25 diểm)
5. swims
6. badminton
7. too
8. and
(9-12) (1 điểm - 4 câu - mỗi câu đúng 0,25 diểm)
9. No
10. Yes
11. No
12. Yes
III. (13-28) (4 điểm – 16 câu - mỗi câu đúng 0,25 diểm)
13. B
14. C
15. D
16. C
17. D
18. B
19. A
20. D
21. A
22. C
23. D
24. B
25. D
26. C
27. C
28. A
(Đối với 2 câu 25, 26 HS chỉ cần khoanh tròn đáp án đúng, không sửa lỗi sai)
IV. (29-32) (1 điểm - 4 câu - mỗi câu đúng 0,25 diểm)
29. C
30. A
31. D
32. B
V. (33,34) (1 điểm - 2 câu - mỗi câu đúng 0,5 diểm – có thể tính điểm đến 0,25)
33. What is your favorite season?
34. Why don’t we/ go camping this weekend?
GV : Nguyễn Thị Hạnh

Trường THCS Hùng Dũng


Đề cương ôn tập Tiếng Anh 6

Năm học: 2015 – 2016

VI. (35,36) (1 điểm - 2 câu - mỗi câu đúng 0,5 diểm – có thể tính điểm đến 0,25)
35. Do you like/ swimming in the summer?
36. What are you going to be?/ – I’m going to be a teacher when I grow up.
* Lưu ý: Các giáo viên trong cùng một nhóm chuyên môn thống nhất đáp án và biểu điểm
chấm trước khi chấm mẫu các bài thi theo quy định.
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ II
I. Choose the word having the underlined letters pronounced differently from the
others.(1p)
1.
A. game
B. geography
C. vegetable
D. change
2.
A. watches
B. brushes
C. classes
D. lives
3.
A. their
B. math
C. thing
D. theater
4.
A. read
B. teacher
C. eat
D. ahead
II Choose the suitable word(s) that best completes these sentences : (2pts)
1/ I……………volleyball now.
A. play
B. to play
C. playing
D. am playing
2/ . In the ...............................it’s is often hot .
A. spring
B. summer
C. winter.
D. fall
3/ What about …………..by bike ?
A. go
B. goes
C. going
D. to go
4/ She has a ……………….face.
a. round
b. strong
c. weak
d. heavy
5/ How…………..rice does she want? - Two kilos , please.
a. much
b. often
c. any
d. many
6/ She listens to music..................................
A. two times a week
B. a week twice C. twice a week. D. two a week
7/ ………….do you go swimming? - Once a week.
a. How much
b. How often
c. How many d. How long
8/ In the …………the weather is usually cold.
A. winter
B. summer
C. fall
D. spring
II. Complete the sentences with the right form of verbs(2 points)
1How long …….Nga .......................(stay ) with her aunt and uncle this vacation?
2Let’s (play) …………. soccer
3.. He ……………………..( ride ) his bike everyday.
4. Lan ……………………….( watch ) television now
B. Read the passage.(3 points)
There are four seasons in a year in our country. They are spring ,summer ,fall, winter. In
the spring, the weather is usually warm. There are flowers in this seasons. In the summer,
the days are long, and the nights are short. They often go on vacation in this summer. Fall is
a nice season .The weather is often cool. The winter is usually very cold, so we always
wear warm clothes in the winter.
1/ Answer the questions : 2 points
a. How many seasons are there in the country?..................................................................
b. What 's the weather like in the fall?.................................................................................
c. Are the days long or short in the summer?......................................................................
d. What do we do in the winter?.........................................................................................
2/ Make questions for the answers:1 point
a.
………………………………….?
GV : Nguyễn Thị Hạnh

Trường THCS Hùng Dũng


Đề cương ôn tập Tiếng Anh 6

Năm học: 2015 – 2016

In the spring, the weather is usually warm
b.
. ………………………………….?
Yes , the weather is cold in the winter
C. Writing:2pts
1. Make sentences in the right order.(1 point)
A. . sometimes / we / sailing / in the fall / go
. ………………………………………………….
B. It’s / cool / when / in the morning I / always / jogging / go /
…………………………………………………………………
2. Make complete sentences with the words given (1point)
A. .What/ she/ like/ dinner ?
…………………………………………………………………
B . How / beef/ he / want ?
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ II
(Mã đề 02)
I. Choose the word having the underlined letters pronounced differently from the
others.(1p)
1.
A. game
B. geography
C. vegetable
D. change
2.
A. watches
B. brushes
C. classes
D. lives
3.
A. their
B. math
C. thing
D. theater
4.
A. read
B. teacher
C. eat
D. ahead
II Choose the suitable word(s) that best completes these sentences : (2pts)
1/ She……………volleyball everyday.
A. plays
B. to play
C. playing
D. am playing
2/ . In the ...............................it’s is often cold .
A. spring
B. summer
C. winter.
D. fall
3/ Why don"t we …………..by bike ?
A. go
B. goes
C. going
D. to go
4/ She has a ……………….face.
a. round
b. strong
c. weak
d. heavy
5/ How…………..eggs does she want? - a dozen , please.
a. much
b. often
c. any
d. many
6/ She listens to music..................................
A. two times a week
B. a week twice C. twice a week. D. two a week
7/ ………….do you go swimming? - Once a week.
a. How much
b. How often
c. How many d. How long
8/ In the …………the weather is usually hot.
A. winter
B. summer
C. fall
D. spring
II. Complete the sentences with the right form of verbs(2 points)
3Where …….Nga .......................(stay ) in Ha Noi this vacation?
4What about (play) …………. soccer
3.. Nam……………………..( ride ) his bike everyday.
4. I ……………………….( watch ) television now
B. Read the passage.(3 points)
There are four seasons in a year in our country. They are spring ,summer ,fall, winter. In
the spring, the weather is usually warm. There are flowers in this seasons. In the summer,
the days are long, and the nights are short. They often go on vacation in this summer. Fall is
a nice season .The weather is often cool. The winter is usually very cold, so we always
wear warm clothes in the winter.
GV : Nguyễn Thị Hạnh

Trường THCS Hùng Dũng


Đề cương ôn tập Tiếng Anh 6

Năm học: 2015 – 2016

1/ Answer the questions : 2 points
a. How many seasons are there in the country?..................................................................
b. What 's the weather like in the fall?.................................................................................
c. Are the days long or short in the summer?......................................................................
d. What do we do in the winter?.........................................................................................
2/ Make questions for the answers:1 point
c.
………………………………….?
In the fall, the weather is usually cool
d.
. ………………………………….?
Yes , the weather is cold in the winter
C. Writing:2pts
1. Make sentences in the right order.(1 point)
A. . sometimes / we / camping / in the fall / go
. ………………………………………………….
B. It’s / cool / when / in the morning I / always / fishing / go /
…………………………………………………………………
2. Make complete sentences with the words given (1point)
A. .What/ you/ like/ dinner ?
…………………………………………………………………
B . How /rice/ he / need ?
Đáp án và biểu điểm tieng anh lớp 6 học kì 2
ĐỀ I :
A. I. Choose the suitable: (1pts)
1. a
2. d
3. c
4. d
II Choose the suitable word(s) that best completes these sentences : (2pts)
1d
2b
3c
4a
5a
6c
7b
8a
II. Give the correct forms of the verb in the brackets: (2pt)
.1/ is – going to stay
2/ goes
3/ rides
4. is watching
B. Read the passage : 3pts
1. a. There are four
b. The weather is often cool.
c. the days are long
d. we always wear warm clothes in the winter.
2. a. What is the weather like in the spring?
b. Is the weather cold in the winter?
C. Writing:2pts
1. Make sentences in the right order.(1 point)
A. We sometimes go sailing in the fall.
B. When it’s cold in the morning, I always go jogging
2. Make complete sentences with the words given (1point)
A. What would she like for dinner?
B .How much beef does she want?
GV : Nguyễn Thị Hạnh

Trường THCS Hùng Dũng


Đề cương ôn tập Tiếng Anh 6

Năm học: 2015 – 2016

Đáp án và biểu điểm tieng anh lớp 6 học kì 2
ĐỀ II :
A. I. Choose the suitable: (1pts)
1. a
2d
3. c
4. d
II.Choose the suitable word(s) that best completes these sentences : (2pts)
1a
2c
3c
4a
5d
6c
7b
8b
III. Give the correct forms of the verb in the brackets: (2pt)
.1/ is – going to stay
2/ going
3/ rides
4. am watching
B. Read the passage : 3pts
1. a. There are four
b. The weather is often cool.
c. the days are long
d. we always wear warm clothes in the winter.
2. a. What is the weather like in the spring?
b. Is the weather cold in the winter?
C. Writing:2pts
1. Make sentences in the right order.(1 point)
A. We sometimes go sailing in the fall.
B. When it’s cold in the morning, I always go jogging
2. Make complete sentences with the words given (1point)
A. What would she like for dinner?
B .How much ricedoes he need?

GV : Nguyễn Thị Hạnh

Trường THCS Hùng Dũng


Đề cương ôn tập Tiếng Anh 6

Năm học: 2015 – 2016

ĐỀ THI HỌC KÌ II
I. Choose the word having the underlined letters pronounced differently from the
others.(1p)
1.
A. game
B. geography
C. vegetable
D. change
2.
A. watches
B. brushes
C. classes
D. lives
3.
A. their
B. math
C. thing
D. theater
4.
A. read
B. teacher
C. eat
D. ahead
II Choose the suitable word(s) that best completes these sentences : (2pts)
1/ I……………volleyball now.
A. play
B. to play
C. playing
D. am playing
2/ . In the ...............................it’s is often hot .
A. spring
B. summer
C. winter.
D. fall
3/ What about …………..by bike ?
A. go
B. goes
C. going
D. to go
4/ She has a ……………….face.
a. round
b. strong
c. weak
d. heavy
5/ How…………..rice does she want? - Two kilos , please.
a. much
b. often
c. any
d. many
6/ She listens to music..................................
A. two times a week
B. a week twice C. twice a week. D. two a week
7/ ………….do you go swimming? - Once a week.
a. How much
b. How often
c. How many d. How long
8/ In the …………the weather is usually cold.
A. winter
B. summer
C. fall
D. spring
II. Complete the sentences with the right form of verbs(2 points)
1. How long …….Nga .......................(stay ) with her aunt and uncle this vacation?
2. Let’s (play) …………. soccer
3.. He ……………………..( ride ) his bike everyday.
4. Lan ……………………….( watch ) television now
B. Read the passage.(3 points)
There are four seasons in a year in our country. They are spring ,summer ,fall, winter. In
the spring, the weather is usually warm. There are flowers in this seasons. In the summer,
the days are long, and the nights are short. They often go on vacation in this summer. Fall is
a nice season .The weather is often cool. The winter is usually very cold, so we always
wear warm clothes in the winter.
1/ Answer the questions : 2 points
a. How many seasons are there in the country?..................................................................
b. What 's the weather like in the fall?.................................................................................
c. Are the days long or short in the summer?......................................................................
d. What do we do in the winter?.........................................................................................
2/ Make questions for the answers:1 point
a.………………………………….?
In the spring, the weather is usually warm
b.. ………………………………….?
Yes , the weather is cold in the winter
C. Writing:2pts
1. Make sentences in the right order.(1 point)
A. . sometimes / we / sailing / in the fall / go
. ………………………………………………….
B. It’s / cool / when / in the morning I / always / jogging / go /
GV : Nguyễn Thị Hạnh

Trường THCS Hùng Dũng


Đề cương ôn tập Tiếng Anh 6

Năm học: 2015 – 2016

…………………………………………………………………
2. Make complete sentences with the words given (1point)
A. .What/ she/ like/ dinner ?
…………………………………………………………………
B . How / beef/ he / want ?
ĐỀ THI HỌC KÌ II
ĐỀ 1
I. Choose the best answer A, B, C or D: (3ms)
1. Phanxipang is the …………………..mountain in Viet Nam.
A. high
B. highest
C. highhest
D. higher
2. …………………are Nam and Hoa going to stay in HaNoi Capital? - For one week.
A. How
B. How long
C. How often
D. How far
3. Nam is going to bring his………………..and take some photos.
A. drink
B. food
C. book
D. camera
4. There are ……………………fruit trees in the garden.
A. a little
B. lot of
C. a lots of
D. a few
5. There aren’t …………………..bananas in the fridge.
A. any
B. some
C. a
D. an
6. Susan is from Great Britain. She is …………………… She speaks English.
A. British
B. French
C. Japanese
D. Chinese
7. My mother is very busy so I go to the market…………………her.
A. for
B. by
C. with
D. up
8. When it is …………………….in the fall, we always go fishing.
A. hot
B. cold
C. warm
D. cool
9. What about................................to Vung Tau Beach this weekend?
A. go
B. to go
C. goes
D. going
10. There are not any ………………………………….in Vietnam.
A. oceans
B. deserts
C. lakes
D. rivers
11. Her lips are ……………………….and………………..
A. long/ black
B. tall/ white
C. full/ pink
D. short/ black
12. They often ……………………boots and warm clothes in winter.
A. take
B. wear
C. dress
D. go
II. Read the passage and choose True or False: (2ms) (Đọc đoạn văn và chọn đúng (T)
hoặc sai (F))
Mr Lam is a farmer. He lives on a farm. He often gets up early, at about five o’clock
in the morning. He has a big breakfast and drinks two or three cups of tea then starts his
day. He finishes his work at five in the afternoon. He has a bath then he has a very big
dinner with his family. He often drinks two cans of beer after dinner and goes to bed early.
He doesn’t watch television.
1. Mr Lam is a farmer.
2. He doesn’t often get up early
3. He drinks a cup of tea in the morning.
4. He finishes his work at five in the evening.
5. He doesn’t often have bath after work.
6. He has a very big dinner with his family.
7. He often drinks two cans of beer after dinner.
GV : Nguyễn Thị Hạnh

Trường THCS Hùng Dũng


Đề cương ôn tập Tiếng Anh 6

Năm học: 2015 – 2016

III. Circle a suitable word in each blank, choose A, B, C or D: (2ms)
This summer (1)......................., Nga is going to visit Ha Noi with her sister, Mai.
They are going to stay there for a (2)................. Nga and Mai have an uncle in Ha Noi and
they are going to stay with (3).................... They are going to visit Ho Chi Minh
Mausoleum. They are going to (4)……............Ngoc Son Temple and The Huc Bridge. After
that, they (5)................going to West Lake. Nga and Mai are going to (6) …………..the
games there. Nga is also going to see a concert (7)……………. the Big Theater. When they
return home, Nga is going to tell her best friend, Hong, about her (8)................... vacation in
Ha Noi.
1- A. house
B. holidays
C. school
D. vacation
2- A. weeks
B. days
C. week
D. months
3- A. you
B. him
C. me
D. her
4- A. see
B. sees
C. to see
D. seeing
5- A. are
B. is
C. am
D. be
6- A. to play
B. play
C. playing
D. plays
7- A. in
B. on
C. at
D. up
8- A. happily
B. interestingly
C. badly
D. interesting
IV. Choose the best answer A, B, C or D: (2ms)
( Chọn A, B, C hoặc D với yêu cầu
mỗi câu ở dưới )
1. Write the following sentence, keeping the meaning as same as printed before: (Chọn câu
cùng nghĩa)
* The Mekong River is longer than the Red River.
A- The Red River is short than the Mekong River. C- The Red River is long than the
Mekong River.
B- The Red River is shorter than the Mekong River.
D- The Red
River is longer than the Mekong River.
2. Put the following words in their correct orders:
(Sắp xếp từ thành câu hoàn
chỉnh)
* on / Sunday / visit / Nam / grandfather / is / her / to / going.
A- Nam is going to visiting his grandfather on Sunday.
B- Nam is going to visits his grandfather on Sunday.
C- Nam is going to visit his grandfather on Sunday.
D- Nam is going to visit on his grandfather Sunday.
3. Choose a correct sentence:
(Chọn câu đúng nhất)
A- My mother never go swim in the morning.
C- My mother never goes swimming in
the morning.
B- My mother never goes swim in the morning. D- My mother never go swimming in the
morning.
4. Choose a correct question:
* Lan often goes swimming three times a week. (Chọn câu hỏi đúng nhất)
A- How often do she go swimming?
C- How often does she goes swimming?
B- How often does she go swimming?
D- How often do she goes swimming?
V. Choose A, B, C or D to complete the passage: (1m)
1. There / seasons / year
A- There are four seasons in a year.
C- There are for season at a year.
B- There are for seasons in a year.
D- There are four season at a year.
2. favorite / fall.
A- My favorite season are fall.
C- My favorite season am fall
B- My favorite season is fall.
D- My favorites season is fall.
3. It / cool / fall.
A- It is cool on the fall.
C- It is cool in the fall.
GV : Nguyễn Thị Hạnh

Trường THCS Hùng Dũng


Đề cương ôn tập Tiếng Anh 6

Năm học: 2015 – 2016

B- Is it cool on the fall.
D- Is it cool in the fall.
4. it / cool / I / sailing
A- When is it cool, I go sailing with my friends. C- When is it cool, I go to sailing with my
friends.
B- When it is cool, I go to sailing with my friends. D- When it is cool, I go sailing with
my friends.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐÁP ÁN
ANH VĂN 6 HK II
ĐỀ 1
I- 12 X 0.25 = 3đ
1. B
2. B
3. D
4. D
5. A
6. A
7. A
8. D
9. D
10. B
11. C
12. B
II- 8 X 0.25 = 2đ
1. T
5. F

2. F
6. T

3. F
7. T

4. F
8. F

1. D
5. A

2. C
6. B

3. B
7. C

4. A
8. D

1. B

2. C

3. C

4. B

1. A

2. B

3. C

4.D

III- 8 X 0.25 = 2đ
IV- 4 X 0.5 = 2đ
V- 4 X 0.25 = 1đ

KIỂM TRA HỌC KỲ II
I. Khoanh tròn đáp án đúng (A, B, C hoặc D) (5 điểm)
(1-10) Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp nhất để hoàn thành các câu dưới đây (2,5)
1. She __________ an apple now.
A. eat
B. eats
C. are eating
D. is eating
2. It is often __________ in June in Hoi An.
A. hot
B. cool
C. cold
D. warm
3. __________ are you going to stay here? – For a week.
A. How far
B. How often
C. How long
D. How much
4. __________ he play basketball? – No, he doesn’t.
A. Do
B. Is
C. Does
D. Are
5. Thu __________ to school by car.
A. goes sometimes B. sometimes goes C. go sometimes
D. sometimes go
6. What about __________ a cup of tea?
A. have
B. do you have
C. having
D. drink
7. __________ meat do you want? – A kilo.
A. How much
B. How many
C. How
D. What
8. He isn’t fat. He’s __________.
A. big
B. short
C. thin
D. tall
9. Would you like __________ tea?
A. a
B. any
C. an
D. some
10. __________ is good for our health.
A. Coffee
B. Milk
C. Beer
D. Wine
(11,12) Chọn cách sắp xếp các câu đối thoại thành đoạn hội thoại đúng nhất (0,5)
GV : Nguyễn Thị Hạnh

Trường THCS Hùng Dũng


Đề cương ôn tập Tiếng Anh 6

Năm học: 2015 – 2016

11. 1. She’s traveling by bike.
12. 1. It’s hot.
2. How is she traveling?
2. What’s the weather like in summer,
Ba?
3. Where is Lan going?
3. What do you do when it’s hot?
4. She is going to school.
4. I go swimming.
A. 3-4-2-1
B. 1-3-4-2
A. 3-1-2-4
B. 3-4-1-2
C. 1-3-2-4
D. 3-4-1-2
C. 2-4-1-3
D. 2-1-3-4
(13,14) Tìm từ có cách phát âm khác ở phần gạch chân trong mỗi dòng sau (0,5)
13. A. students
B. teachers
C. stamps
D. books
14. A. tall
B. water
C. camp
D. wall
(15,16) Tìm một lỗi sai ở một trong bốn phần gạch chân trong mỗi dòng sau (0,5)
15. How long do you play badminton with your friends? – Always.
A
B
C
D
16. I like watching TV. There are a good film on TV tonight.
A
B
C
D
(17,18) Chọn cách viết đúng nhất từ các từ, cụm từ gợi ý (0,5)
17. Which/ do/ Lan/ sports/ does/?
A. Which does Lan do sports?
B. Which do Lan does sports?
C. Which sports does Lan do?
D. Which sports do Lan does?
18. what/ you/ do/ the/ going/ are/ weekend/to/on/?
A. What do you are going to on the weekend?
C. Are you going to do what on the weekend?

B. What are you going to do on the weekend?
D. Do you are going to what on the weekend?

(19,20) Chọn cách trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau (0,5)
19. How much is this dictionary? - ______________
A. Seventy-five.
B. 1000 m.
C. 50 km.
D. 60,000 dong.
20. Where do your grandparents live? – In the ______________.
A. countryside
B. river
C. Singaporean
D. nurse
II. Kết hợp một câu trả lời ở cột b tương ứng với một câu hỏi ở cột a (1,0 điểm)
a
b
21. Which language do you speak?
A. Half a dozen.
22. What do you want to do?
B. Vietnamese.
23. How many oranges does he want?
C. To go to Hue.
24. What’s there to drink?
D. Some water.
21 +
22 +
23 +
24 +
III. Dùng các từ cho sẵn trong khung để hoàn tất các đoạn văn, sau đó trả lời TRUE
(T) (đúng) hoặc FALSE (F) (sai). (2,0 điểm)
with
always
weekend
camp
Minh likes walking. On the (25) __________, he often goes walking in the
mountains. He usually goes (26) _______ two friends. Minh and his friends (27) ________
wear strong boots and warm clothes. They always take food and water and a camping stove.
Sometimes they (28) _________ overnight.
29. _____ Minh often goes walking in the mountains on Wednesdays.
30. _____ Minh and his friends wear warm clothes for walking.
31. _____ They always take a camping stove to cook food.
32. _____ They never sleep in the mountains at night.
IV. Làm theo các hướng dẫn trong ngoặc (1,0 điểm)
33. can/ many/ speak/ you/ how/ languages/? (sắp xếp các từ gợi ý còn lại thành câu hỏi đúng)

How__________________________________________________________.
34. Mike doesn’t walk to school. (Hoàn thành câu sao cho nghĩa không đổi so với câu trước)
GV : Nguyễn Thị Hạnh

Trường THCS Hùng Dũng


Đề cương ôn tập Tiếng Anh 6

Năm học: 2015 – 2016

Mike never _____________________________________________________.
V. Dùng các từ gợi ý để hoàn chỉnh câu sau (1,0 điểm)
35. Mrs. Baker/ going/ buy/ any apples for/ children?
______________________________________________________________
36. Children/ summer / because/ it/ season/ holidays.
______________________________________________________________
THE END
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TIẾNG ANH 6
I. (1-20) (5 điểm - mỗi câu đúng 0,25 diểm)
1. D is eating
2. A hot
3. C How long
4. C Does
5. B sometimes goes 6. C having
7. A How much
8. C thin
9. D some
10. B Milk
11. A 3-4-2-1
12. D 2-1-3-4
13. B teachers
14. C camp
15. A How often
16. C is
17. C
18. B
19. D
20. A
(Đối với 2 câu 15, 16 HS chỉ khoanh tròn đáp án đúng, không cần sửa lỗi sai)
II. (21-24) (1 điểm - mỗi câu đúng 0,25 diểm)
21. B
22. C
23. A
24. D
III. (25-28) (1 điểm - mỗi câu đúng 0,25 diểm)
25. weekend
26. with
27. always
28. camp
(29-32) (1 điểm - mỗi câu đúng 0,25 diểm)
29. F
30. T
31. T
32. F
IV. (33,34) (1 điểm - mỗi câu đúng 0,5 diểm – có thể cho điểm đến 0,25)
33. How many languages can you speak?
34. Mike never walks to school.
V. (35,36) (1 điểm - mỗi câu đúng 0,5 diểm – có thể cho điểm đến 0,25)
35. Is Mrs. Baker going to buy any apples for her children?
36. Children like summer because it is the season of holidays.

GV : Nguyễn Thị Hạnh

Trường THCS Hùng DũngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×