Tải bản đầy đủ

Phần mềm quản lý cửa hàng media one

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
*

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng bán sách, đĩa nhạc, đĩa phim
Media One
Giáo viên hướng dẫn:

TS. Vũ Thị Hương Giang
ThS. Trịnh Thành Trung

Hà Nội, 05/2015


Mã đề tài: 04_Tên đề tài: Phần Mềm quản lý cửa hàng Media One

|2


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU..........................................................................................................3

PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN TRONG NHÓM.....................................4
CHƯƠNG 1:

MÔ TẢ YÊU CẦU.........................................................6

1.1.

Mô tả yêu cầu bài toán........................................................................6

1.2.

Biểu đồ use case.................................................................................6

1.3.

Đặc tả use case...................................................................................8

CHƯƠNG 2:
2.1.

THIẾT KẾ CHI TIẾT.................................................12

Thiết kế lớp........................................................................................12
2.1.1. Biểu đồ lớp...............................................................................12
2.1.2. Thiết kế chi tiết lớp.................................................................12

2.2.

Thiết kế Cơ sở dữ liệu (hoặc cấu trúc dữ liệu)..................................16

CHƯƠNG 3:

CHƯƠNG TRÌNH MINH HOẠ.................................18

3.1.

Xây dựng chương trình.....................................................................18


3.2.

Kết quả chương trình........................................................................18

CHƯƠNG 4:

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN...................23

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................24

2


Mã đề tài: 04_Tên đề tài: Phần Mềm quản lý cửa hàng Media One

|3

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong quá
trình quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi công ty, tổ
chức, doanh nghiệp. Đặc biệt, theo đà phát triển của công nghệ thông tin, việc đưa
tin học vào xử lý thông tin trong công tác quản lý đã trở nên phổ biến.
Ứng dụng phần mềm vào việc quản lý bán hàng trong doanh nghiệp là nhu cầu
tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường mối quan hệ thân thiết với
khách hàng trong môi trường cạnh tranh hiện nay. Việc chọn phần mềm phù hợp
với hoạt động của doanh nghiệp là việc đau đầu.
Trước yêu cầu cấp thiết của hệ thống, nhóm chúng em đã cùng nhau quyết định
phân tích , thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý các sản phẩm băng đĩa (đĩa nhạc,
đĩa phim), sách cho một cửa hàng. Với ưu điểm dễ sử dụng, hệ thống sẽ giúp cho
các nhà quản lý dễ dàng tổng hợp, quản lý sản phẩm và thanh toán nhanh chóng và
chuyên nghiệp. Đó chính là lý do mà nhóm chúng em chọn đề tài này.
Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm chúng em còn gặp nhiều khó khăn và
không tránh khỏi sai sót, mong thầy cô và các bạn nhận xét và đánh gía khách quan
để nhóm có thể kịp thời sửa chữa.
Để hoàn thành được bài tập lớn này, nhóm chúng em xin được gửi lời cảm ơn
chân thành đến cô giáo và thầy giáo hướng dẫn đề tài:
- Cô Vũ Thị Hương Giang.
- Thầy Trinh Thành Trung.
là giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - đã
hết lòng giúp đỡ, hướng dẫn, chỉ dạy tận tình để nhóm em hoàn thành được đề tài
này.

3


Mã đề tài: 04_Tên đề tài: Phần Mềm quản lý cửa hàng Media One

|4

Hà Nội, tháng 5 năm 2015.
Nhóm 38, Lớp KSCLC K57

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC TRONG NHÓM:

Tuần 1

Viết thuộc tính
và phương
thức lớp đĩa
nhạc.

Viết thuộc tính
và phương
thức lớp hóa
đơn.

Viết thuộc
tính và
phương thức
lớp khách
hàng.

Viết thuộc
tính và
phương thức
lớp đĩa phim.

Viết thuộc
tính và
phương thức
lớp sách.

Tuần 2

Xây dựng đầy
đủ các phương
thức và thuộc
tính lớp đĩa
nhạc.

Xây dựng đầy
đủ các phương
thức và thuộc
tính lớp hóa
đơn.

Xây dựng đầy
đủ các
phương thức
và thuộc tính
lớp khách
hàng.

Xây dựng đầy
đủ các
phương thức
và thuộc tính
lớp đĩa phim.

Xây dựng đầy
đủ các
phương thức
và thuộc tính
lớp sách.

Tuần 3

Cấu trúc, viết
lại mã nguồn
theo thiết kế
mới.

Phân tích, xác
định chỉ ra
tính kết tập và
kế thừa trong
hệ thống .

Phân tích, xác
định chỉ ra
tính kết tập
và kế thừa
trong hệ
thống .

Cấu trúc, viết
lại mã nguồn
theo thiết kế
mới.

Cấu trúc, viết
lại mã nguồn
theo thiết kế
mới.

Tuần 4

Xây dựng tính
năng nhập
thông tin các
sản phẩm.

Xây dựng tính
năng nhập các
thông tin hóa
đơn và báo

Xây dựng
tính năng
nhập thông
tin khách

Phân tích và
chỉ ra tính đa
hình, viết các
phương thức

Xây dựng
tính năng
nhập thông
tin các sản
4


Mã đề tài: 04_Tên đề tài: Phần Mềm quản lý cửa hàng Media One

cáo .

hàng, tài
khoản.

đa hình(VD
thể hiện tính
đa hình).

phẩm.

|5

Tuần 5

Xây dựng tính Xậy dựng tính
năng thêm/
tiền và báo
bớt mặt hàng. cáo trong 1
khoảng thời
gian.

Xây dựng tìm
kiếm mặt
hàng, khách
hàng, thời
gian.

Xây dựng
tính năng
thêm/ bớt
khách hàng,
tài khoản.

Xây dựng
tính năng
thêm/ bớt mặt
hàng.

Tuần 6

Thảo luận và
xây dựng giao
diện hệ thống.

Xây dựng cơ
sở dữ liệu và
tổng hợp các
phần mọi
người đã làm.

Thảo luận và
xây dựng
giao diện hệ
thống.

Thảo luận và
xây dựng
giao diện hệ
thống.

Thảo luận và
xây dựng
giao diện hệ
thống.

Tuần 7

Làm slide báo
cáo

Hoàn chỉnh lại Xây dựng
hệ thống.
biểu đồ
UML.

Viết hướng
dẫn sử dụng
phần mềm.

Viết báo cáo
phần mềm.

Đánh giá
chung

Tích cực tham
gia thảo luận,
đóng góp ý
kiến, xây dựng
hệ thống.
Hoàn thành
công việc
đúng thời gian
quy định. Ý
thức tốt

Tích cực tham
gia thảo luận,
đóng góp ý
kiến, xây dựng
hệ thống.
Hoàn thành
công việc
đúng thời gian
quy định. Ý
thức tốt

Tích cực
tham gia thảo
luận, đóng
góp ý kiến,
xây dựng hệ
thống. Hoàn
thành công
việc đúng
thời gian quy
định. Ý thức
tốt

Tích cực
tham gia thảo
luận, đóng
góp ý kiến,
xây dựng hệ
thống. Hoàn
thành công
việc đúng
thời gian quy
định. Ý thức
tốt

Tích cực
tham gia thảo
luận, đóng
góp ý kiến,
xây dựng hệ
thống. Hoàn
thành công
việc đúng
thời gian quy
định. Ý thức
tốt

5


Mã đề tài: 04_Tên đề tài: Phần Mềm quản lý cửa hàng Media One

|6

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ YÊU CẦU
1.1.

Mô tả yêu cầu bài toán:

Mô tả yêu cầu bài toán: yêu cầu xây dựng một hệ thống quản lý các
sản phẩm sách, đĩa nhạc, đĩa phim.
bán hàng.
1.2.

Người quản lý có thể thêm bớt sản phẩm, đồng thời thanh toán khi
Nhân viên có thể thanh toán, thêm thông tin khách hàng.

Biểu đồ use case:
Tác nhân:
-

Chủ cửa hàng (Admin).

-

Nhân viên.

Use case:
-

Thêm sách, đĩa nhạc, đĩa phim, nhân viên.

-

Cập nhật sách, đĩa nhạc, đĩa phim, nhân viên.

-

Thêm, bớt khách hàng.

-

Thanh toán.

-

Tìm mặt hàng.

-

Báo cáo.

6


Mã đề tài: 04_Tên đề tài: Phần Mềm quản lý cửa hàng Media One

|7

Quan hệ giữa các tác nhân và các use case, giữa các use case với nhau được
thể hiện trong hình bên dưới.

Cập nhật SP, nhân
viên

Báo cáo

Admin

Thêm bớt SP, nhân viên

Thêm bớt khách hàng

Thanh toán

Nhân viên

Tím mặt hàng

use

include

7


Mã đề tài: 04_Tên đề tài: Phần Mềm quản lý cửa hàng Media One

1.3.

|8

Đặc tả use case:
Dựa vào biểu đồ use case ta có các biểu đồ hoạt động:Biểu đồ hoạt động thêm mặt hàng mới:
Chọn mục Kho hàng

Chọn mục Sản phẩm (Đĩa phim, Đĩa nhạc, Sách)

Nhập thông tin sản phẩm

Nhập lại
false

true
Lưu sản phẩm vừa nhập vào CSDL

8


Mã đề tài: 04_Tên đề tài: Phần Mềm quản lý cửa hàng Media One

|9

Cập nhật lại danh sáchBiểu đồ hoạt động cập nhật mặt hàng:

Chọn mục Kho hàng

Chọn mục Sản phẩm (Đĩa phim, Đĩa nhạc, Sách)

Hiển thị sản phẩm cần chỉnh sửa

Nhập thông tin cẩn chỉnh sửa

Cập nhật lại danh sáchBiểu đồ hoạt động tìm kiếm mặt hàng:

Chọn mục Bán hàng
9


Mã đề tài: 04_Tên đề tài: Phần Mềm quản lý cửa hàng Media One

| 10

Chọn mã sản phẩm

Hiển thị mã sản phẩm và tên sản phẩmBiểu đồ hoạt động thanh toán:
Chọn mục Bán hàng
Cập nhật lại danh sách khách hàng
Chọn Khách hàng (Bán hàng)
Chọn Khách hàng (Thiết lập)

Không tìm thấy

Chọn mục Thiết lập

Tìm thấy
Chọn mã Sản phẩm

Không


Báo: Không đủ hàng
cần mua
Đủ

Không đủ
10


Mã đề tài: 04_Tên đề tài: Phần Mềm quản lý cửa hàng Media One

| 11

Thêm mặt hàng vào Hóa đơn, cập nhật lại danh
sách

Tiếp

Dừng
Thanh toán và xuất hóa đơn

11


Mã đề tài: 04_Tên đề tài: Phần Mềm quản lý cửa hàng Media One

| 12

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CHI TIẾT
2.1.

Thiết kế lớp:

2.1.1. Biểu đồ lớp:
Chương trình bao gồm các class:


Class DiaNhac (lớp Đĩa Nhạc)Class HoaĐon (lớp Hóa Đơn)Class DiaPhim (lớp Đĩa Phim)Class Sach (lớp Sách)Class SanphamClass TaiKhoanClass KhachHang

Các thuộc tính, phương thức của mỗi lớp, quan hệ giữa các lớp được thể
hiện chi tiết trong biểu đồ lớp bên dưới.

12


Mã đề tài: 04_Tên đề tài: Phần Mềm quản lý cửa hàng Media One

| 13

SanPham
#maSP : String
#tenSP : String
#hinhThuc : String
#soluong : int
#giaMua : int
#giaBan : int
+setMaSP(String) : void
+getMaSP : String
+setTenSP(String) : void
+getTenSP : String
+setHinhThuc(String) : void
+getHinhThuc : String
+setSoluong(int) : void
+getSoluong : int
+setGiaMua(int) : void
+getGiaMua : int
+setGiaBan(int) : void
+getGiaBan : int

Sach
#nhaXuatBan : String
#tacGia : String
+setNhaXuatBan(String) : void
+getNhaXuatBan : String
+setTacGia(String) : void
+getTacGia : String

DiaNhac
#nhaSanXuat : String
#caSi : String
+setNhaSanXuat(String) : void
+getNhaSanXuat : String
+setCaSi(String) : void
+getCaSi : String

13


Mã đề tài: 04_Tên đề tài: Phần Mềm quản lý cửa hàng Media One

| 14

DiaPhim
#nhaSanXuat : String
#daoDien : String
+setNhaSanXuat(String) : void
+getNhaSanXuat : String
+setDaoDien(String) : void
+getDaoDien : String

2.1.2. Thiết kế chi tiết lớp:
Lớp SanPham là lớp cha có các thuộc tính maSP, tenSP, hinhThuc, soluong,
giaMua, giaBan và các phương thức getter(), setter() tương ứng.

Xây dựng lớp Sach kế thừa từ lớp SanPham gồm :
+ Thuộc tính: tacGia(String), nhaXuatban(String)
+ Phương thức: getter(), setter() tương ứng.

Xây dựng lớp DiaNhac kế thừa từ lớp SanPham gồm :
+ Thuộc tính: nhaSanXuat(String), caSi(String)
+ Phương thức: getter(), setter() tương ứng.

Xây dựng lớp DiaPhim kế thừa từ lớp SanPham gồm :
+ Thuộc tính: nhaSanXuat(String), daoDien(String)

14


Mã đề tài: 04_Tên đề tài: Phần Mềm quản lý cửa hàng Media One

| 15

+ Phương thức: getter(), setter() tương ứng.

Xây dụng lớp SachDataAccess gồm các phương thức :
+ showAll(): xem toàn bộ thông tin sách có trong CSDL.
+ addNew(): thêm sách mới vào CSDL.
+ updateSach(): cập nhật thông tin sách vào CSDL.
+ deleteSach(): xóa sách khỏi CSDL.
+ findByMaSP(): tìm sách trong CSDL thông qua mã sản phẩm.
+ checkSach(): kiểm tra mã sách trong CSDL.

Xây dụng lớp DiaNhacDataAccess gồm các phương thức :
+ showAll(): xem toàn bộ thông tin đĩa nhạc có trong CSDL.
+ addNew(): thêm đĩa nhạc mới vào CSDL.
+ updateSach(): cập nhật thông tin đĩa nhạc vào CSDL.
+ deleteDiaNhac(): xóa đĩa nhạc khỏi CSDL.
+ findByMaSP(): tìm đĩa nhạc trong CSDL thông qua mã sản phẩm.
+ checkDiaNhac(): kiểm tra mã đĩa nhạc trong CSDL.

Xây dụng lớp DiaPhimDataAccess gồm các phương thức :
+ showAll(): xem toàn bộ thông tin đĩa phim có trong CSDL.
+ addNew(): thêm đĩa phim mới vào CSDL.
+ updateDiaPhim(): cập nhật thông tin đĩa phim vào CSDL.
+ deleteDiaPhim(): xóa đĩa phim khỏi CSDL.
15


Mã đề tài: 04_Tên đề tài: Phần Mềm quản lý cửa hàng Media One

| 16

+ findByMaSP(): tìm đĩa phim trong CSDL thông qua mã sản phẩm.
+ checkDiaPhim(): kiểm tra mã đĩa phim trong CSDL.

Xây dựng class Hóa Đơn gồm :
+ Thuộc tính: maHoaDon, maSanPham, tenSanPham, ngayBan,
soLuong, donGia, soDienThoaiKH, maNhanVien, nhomKH, chietkhau, thanhTien.
+ Phương thức: các phương thức getter(), setter() tương ứng.
Xây dựng class HoaDonDataAccess gồm các phương thức:
+ showPart(): Hiện một số thông tin hóa đơn (dùng cho bán hàng).
+ addNew(): Thêm hóa đơn mới (dùng cho bán hàng).
+ updateHoaDon(): Cập nhật thông tin hóa đơn (dùng cho bán hàng).
+ findDate(): Hiện toàn bộ thông tin hóa đơn trong khoảng thời gian
(dùng cho báo cáo).
Xây dựng các Frame hiển thị các công việc thêm, bớt, tìm kiếm, thanh toán
đã xây dựng ở trên.

2.2.

Thiết kế cơ sở dữ liệu / cấu trúc dữ liệu:

Cơ sở dữ liệu sử dụng là file quanlybanhang.sql được đặt cùng thư
mục với source code.
Trong cơ sở dũ liệu gồm có 6 bảng: Sach, diaphim, dianhac, taikhoan,
khachhang, hoadonbanhang như hình dưới:

16


Mã đề tài: 04_Tên đề tài: Phần Mềm quản lý cửa hàng Media One

-

| 17

Các thuộc tính của các bảng:

+ dianhac (MaSanPham, TenSanPham, NhaSanXuat, NgheSi,
HinhThuc, SoLuong, GiaMua, GiaBan).
+ diaphim (MaSanPham,TenSanPham, NhaSanXuat, DaoDien,
HinhThuc, SoLuong, GiaMua, GiaBan).
+ hoadonbanhang (MaHD, MaSP, TenSP, Ngayban, SoLuong, Dongia,
SodienthoaiKH, nhom KH, MaNV, ChietKhau, Thanhtien).
+ sach (MaSanPham, TenSanPham, NhaXuatBan, TacGia, HinhThuc,
SoLuong, GiaMua, GiaBan).
+ taikhoan (TaiKhoan, Password, Hoten, Nhom, Manv, Tienluong).
+ khachhang (TenKhachHang, NhomKhachHang, SoDienTHoai,
DiaChi).

17


Mã đề tài: 04_Tên đề tài: Phần Mềm quản lý cửa hàng Media One

-

| 18

Các thao tác với cơ sở dữ liệu được thực hiện qua các phương thức:
showAll(), deleteSach(), updateSach(), finByMaSP(), deleteDiaPhim(),
updateDiaPhim()…… trong các lớp DiaNhacDataAcess,
DiaPhimAcess, SachDataAcess.

CHƯƠNG 3: CHƯƠNG TRÌNH MINH HOẠ
3.1.

Xây dựng chương trình:
-

Giới thiệu về công nghệ đã sử dụng để xây dựng chương trình minh

họa:
o

Công nghệ sử dụng: JAVA.

18


Mã đề tài: 04_Tên đề tài: Phần Mềm quản lý cửa hàng Media One

| 19

o
Tính năng, ưu điểm của các công nghệ này: Kiến trúc thiết kế
tốt, cộng đồng mạnh, do là công nghệ mở, chạy tốt trên nhiều platform khác
nhau (nhất là trên linux).
o
Lý do lựa chọn/sử dụng công nghệ: các ứng dụng có khả năng
chạy thống nhất trên nhiều nền tảng mà chỉ cần biên dịch một lần.
3.2.

Môi trường lập trình: NetBean IDE.

Kết quả chương trình:

Một số hình ảnh demo thực hiện các chứng năng chính của chương
trình. Trên mỗi giao diện đều có các phím bấm tương ứng với các chức năng của
chương trình.

Hình 7: Giao diện main

19


Mã đề tài: 04_Tên đề tài: Phần Mềm quản lý cửa hàng Media One

| 20

Hình 8: Giao diện bán hàng.

Hình 9: Giao diện kho hàng.

20


Mã đề tài: 04_Tên đề tài: Phần Mềm quản lý cửa hàng Media One

| 21

Hình 10: Giao diện báo cáo.

Hình 11: Giao diện thiết lập.

21


Mã đề tài: 04_Tên đề tài: Phần Mềm quản lý cửa hàng Media One

| 22

Hình 12: Tìm kiếm sản phẩm.

22


Mã đề tài: 04_Tên đề tài: Phần Mềm quản lý cửa hàng Media One

| 23

Hình 13: Thêm sản phẩm, khách hàng và tài khoản.

Hình 14: Thêm sản phẩm.

23


Mã đề tài: 04_Tên đề tài: Phần Mềm quản lý cửa hàng Media One

| 24

Hình 15: Update thông tin.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

-

Kết quả đạt được:
Hoàn thành chương trình, báo cáo bài tập lớn đúng thời hạn.

Giao diện thân thiện với người dùng, có đầy đủ các chức năng cơ bản
theo yêu cầu.
-

Hạn chế:
Chưa có kinh nghiệm trong việc xây dựng một chương trình quản lý
với quy mô lớn.
Khả năng lập trình của các thành viên còn hạn chế.

-

Kinh nghiệm thu được:

24


Mã đề tài: 04_Tên đề tài: Phần Mềm quản lý cửa hàng Media One

| 25

Tăng hiểu biết và củng cố các kiến thức đã học về : kĩ năng lập trình, cơ sở
dư liệu, SQL.... và một số kĩ năng khác.
-

Hướng phát triển cho đề tài, cho sản phẩm và khả năng ứng dụng:

Chương trình có thể ứng dụng cho những cửa hàng nhỏ không yêu cầu cao
về cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, chương trình có thể phát triển thêm để ứng dụng cho
các cửa hàng kinh doanh lớn với cơ sở dữ liệu lớn hơn và có thêm một số chức
năng khác.
Bổ sung các thuộc tính của cở sở dữ liệu để hệ thống hoàn thiện hơn.
Một số chức năng còn chưa hoàn thiện như:
+ Nhật kí nhập hàng.
+Nhật kí bán hàng.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×