Tải bản đầy đủ

Unit 12 Sports and pastimes A1-2-3

* Play jumbled words:
torps
belvalylol

sport
volleyball

adre

read

mage

game

lietoseniv

t elevision

sucim


musicWhat are they doing?


UNIT 12 : SPORTS AND PASTIMES.
Lesson A :What are they doing? (1, 2, 3)
1. Listen and read

NEW WORDS
to swim (v): bơi
play tennis :

chơi quần vợt

play table tennis :

chơi bóng bàn

play badminton : chơi cầu lông
to skip : nhảy dây
to jog : đi bộ thể dục
do aerobics: tập thể dục nhịp điệu


MATCHING
a.Play table tennis

1.Nhảy dây

b.Do aerobics

2.Bơi lội

c.Skip

3.Chơi bóng bàn


d.Swim

4.Chơi cầu lông

e.Play badminton

5.Đi bộ thể dục

f.Jog

6.Tập thể dục nhịp điệu

g. Play tennis

7. Chơi quần vợt


UNIT 12 : SPORTS AND PASTIMES.
GRAMMAR
Ex: What are you doing ?
We are playing soccer
Ex: What are they doing ?
They are playing soccer
=> Present ProgressiveTense
* Form: Wh- + to be + S + V-ing?
S + to be + V-ing ..…..
* Use: Dùng để diễn tả hành động, sự việc đang xảy
ra tại thời điểm nói.


UNIT 12 : SPORTS AND PASTIMES.
a

1. Listen and
b read. What are they cdoing ?

He is swimming.

They are playing badminton. They are playing soccer.

e

d

She is skipping.
g

They are playing tennis.

f

They are playing volleyball.
h

He is jogging.

She is doing aerobics.
i

They are playing table tennis.


UNIT 12 : SPORTS AND PASTIMES.

What is he doing ?
He is swimming.

What are they doing ?
They are playing badminton.


UNIT 12 : SPORTS AND PASTIMES.
2. Ask and answer:
What is he / she doing? - He / She is …
What are they doing? - They are …
a

e

b

c

f

d

g


UNIT 12 : SPORTS AND PASTIMES.

HeI play
playssoccer
soccer

aerobics
SheI do
does
aerobics

swim
HeI swims

I jogjogs
He

I skip
She
skips

tennis
HeI play
playstable
table
tennis


Homework :
• Write sports you play.
• Learn the structures
and vocabulary by heart.
• Prepare for the next period :
Unit 12: Section A 4,5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×