Tải bản đầy đủ

Báo cáo TTTN tại Sở Kế hoạch và đầu tư

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Ths Trần Thị Thu Huyền

MỤC LỤC

SVTH: Đỗ Thị Huệ

1


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Ths Trần Thị Thu Huyền

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Ký hiệu chữ viết tắt
KH&ĐT
UBND
KT-XH
CBCB

XDCB
HĐND
ANQP
KCN
FDI

Nội dung chữ viết tắt
Kế hoạch và Đầu tư
Ủy ban Nhân dân
Kinh tế- Xã hội
Cán bộ công chức
Xây dựng cơ bản
Hội đồng nhân dân
An ninh quốc phòng
Khu công nghiệp
Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

ODA

Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

PCI
TCVN
CCHC

Chỉ số năng lực cạnh tranh
Tiêu chuẩn Việt Nam
Cải cách hành chính

TTHC

Thủ tục hành chính

ĐTNN

Đầu tư nước ngoài

SVTH: Đỗ Thị Huệ

2



Báo cáo thực tập tốt nghiệp

TSCĐ

Tài sản cố định

CTCP

Công ty cổ phần

HTX

Hợp tác xã

CBCNV
BOT
CĐT
VC

SVTH: Đỗ Thị Huệ

GVHD: Ths Trần Thị Thu Huyền

Cán bộ công nhân viên
Hợp đồng xây dựng - kinh doanh chuyển giao
Chủ đầu tư
Viên chức

3


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Ths Trần Thị Thu Huyền

DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU

SVTH: Đỗ Thị Huệ

4


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Ths Trần Thị Thu Huyền

LỜI MỞ ĐẦU
Nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo toàn diện, kết hợp lý luận với thực tiễn, đào tạo đáp
ứng nhu cầu xã hội. Thực tập tốt nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên tìm hiểu về cơ hội nghề
nghiệp, tìm hiểu và thu thập các tài liệu thực tế của doanh nghiệp, các Sở ban ngành đồng thời
vận dụng kiến thức đã học để tiến hành phân tích, đánh giá các lĩnh vực quản lý hoạt động sản
xuất kinh doanh cơ bản trong thực tế.
Là một sinh viên khoa Kinh Tế Công Nghiệp, quá trình thực tập tại Sở Kế hoạch và
Đầu tư có vai trò quan trọng đối với em, đây là bước tiếp nối giũa quá trình học tập nghiên cứu
trên giảng đường và tìm hiểu thực tế tai đơn vị, góp phần củng cố kiến thức đã tiếp thu ở nhà
trường đồng thời chuẩn bị những kỹ năng cần thiết cho công tác làm việc thực tế sau này. Sau
thời gian gần 2 tháng thực tập tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên em nhận được sự
giúp đỡ của các thầy cô giáo trong khoa hướng dẫn em trong kỳ thực tập này,cùng với sự
hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của các cô chú và các anh chị trong Sở, đặc biệt là cô giáo Trần
Thị Thu Huyền giảng viên khoa Kinh Tế Công Nghiệp trường Đại Học Kỹ Thuật Công
Nghiệp và chú Chu Văn Khanh, chị Dương Thị Việt Yến- Văn phòng Sở KH&ĐT là những
người trực tiếp hướng dẫn em trong kỳ thực tập này , cho đến nay báo cáo thực tập em đã hoàn
thành. Nhưng do có những hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm tìm hiểu thực tế chưa có nhiều
nên báo cáo thực tập của em còn nhiều thiếu sót . Em rất mong nhận được sự chỉ bảo giúp đỡ
của các thầy cô giáo và những ý kiến đóng góp của thầy cô để báo cáo của em được hoàn thiện
hơn. Điều quan trọng là những ý kiến của các thầy cô giáo sẽ giúp em có thể tiếp cận thực tế
ngày càng tốt hơn và những kinh nghiệm phục vụ cho quá trình đi làm sau này.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong trường, trong khoa cùng
các các cô chú, các anh chị trong Sở KH&ĐT đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập. Em xin
gửi lời cảm ơn đến cô giáo hướng dẫn Trần Thị Thu Huyền và chú Chu Văn Khanh, chị
Dương Thị Việt Yến đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập vừa qua.

SVTH: Đỗ Thị Huệ

5


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Ths Trần Thị Thu Huyền

CHƯƠNG I
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái
Nguyên
1.1.1 Tên, địa chỉ của đơn vị
Tên đầy đủ: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN
Tên viết tắt: DPI (Department of Planning and Investment of Thai Nguyen-Viet Nam)
Giám đốc Sở: Hoàng Thái Cương
Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh
Thái Nguyên
Điện thoại: 02803.855.688
Fax: 02803.851.363
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn
website: www.sokhdt.thainguyen.gov.vn
1.1.2 Thời điểm thành lập và các mốc lịch sử quan trọng của Sở KH&ĐT từ khi
hình thành cho đến thời điểm hiện nay
Công tác kế hoạch hoá phát triển kinh tế - xã hội được Đảng và Chính phủ
quan tâm từ những ngày đầu Cách mạng thành công. Trong không khí hào hùng
sôi sục khí thế Cách mạng, ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh độc bản tuyên
ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Ngày 31/12/1945,
Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ ký sắc lệnh số 78/ SL thành lập Uỷ ban
nghiên cứu kế hoạch kiến thiết quốc gia về các ngành kinh tế, tài chính, xã hội và
văn hoá. Uỷ ban gồm các uỷ viên và tất cả các Bộ trưởng, Thứ trưởng và các Tiểu
ban chuyên môn đặt dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Chính phủ.
Ngày 14/5/1950 Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ký sắc lệnh số
68/SL thành lập Ban kinh tế Chính phủ (thay cho Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch
kiến thiết). Ban kinh tế Chính phủ có nhiệm vụ nghiên cứu soạn thảo và trình
Chính phủ những đề án về chính sách, chương trình, kế hoạch kinh tế và những
vấn đề quan trọng khác.
Ngà y 8/10/1955, hộ i đồ ng Chí nh phủ đã họ p và ra Nghị quyế t thà nh lậ p
Ủ y ban Kế hoạ ch Quố c gia và xá c đị nh: “Ủ y ban kế hoạ ch Quố c gia là mộ t cơ
quan củ a Chí nh phủ để kế hoạ ch hó a công cuộ c thiế t kế kinh tế và văn hó a , tổ
chứ c và chỉ đạ o công tá c thố ng kê, kế toá n trong cả nướ c”.
Ngà y 7/12/1955, Ban chấ p hành Thá i Nguyên ra nghị quyế t số 138/NQ-TN
về việ c thà nh lậ p Ban Kế hoạ ch Quố c gia tỉ nh Thá i Nguyên.

SVTH: Đỗ Thị Huệ

6


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Ths Trần Thị Thu Huyền

Ngà y 17/12/1955, Ủ y ban hà nh chí nh tỉ nh Thá i Nguyên ra Quyế t nghị số
3116/HC chỉ đị nh danh sá ch thà nh viên Ban Kế hoạ ch Quố c gia tỉ nh Thá i Nguyên
(Gồ m có 03 thà nh viên).
Ngà y 23/3/1996, UBND tỉ nh Bắ c Thá i ra Quyế t đị nh số 138/QĐ-UB V/v
Thà nh lậ p Sở Kế hoạ ch và Đầ u tư tỉ nh Bắ c Thá i trự c thuộ c UBND tỉ nh (nay là
tỉ n h Thá i Nguyên).
Cùng với sự ra đời của ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Sở Kế hoạch
và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cũng được thành lập và từng bước trưởng thành, đóng
góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Sở đã làm tốt công
tác tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước.
Thông qua công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực
hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh;
thu hút đầu tư; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển; đăng ký kinh doanh… Góp phần
thúc đẩy kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo
đúng hướng; văn hóa - xã hội, lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, phòng
chống tệ nạn xã hội đạt được kết quả quan trọng.
1.2 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư
1.2.1 . Vị trí và chức năng
- Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh,thành phố
trược thuộc trung ương. Có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức
năng quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách
quản lý KT-XH trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương;
quản lý nguồn hỗ trợ chính thức ODA, nguồn viện trợ phi Chính phủ; đăng ký kinh
doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh
nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm
vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng;
chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh; đồng thời
chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư.
1.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

SVTH: Đỗ Thị Huệ

7


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Ths Trần Thị Thu Huyền

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp
luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh



- Dự thảo quy hoạch tổng thể, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5
năm và hàng năm của tỉnh, bố trí kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương; kế
hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh; trong
đó có cân đối tích lũy và tiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển, cân đối tài chính.
- Dự thảo chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng
hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm để báo cáo Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh điều hành, phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội
của tỉnh.
- Dự thảo chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà
nước do địa phương quản lý; cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đối với việc sắp xếp
doanh nghiệp nhà nước và phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ và vừa thuộc các
thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.
- Dự thảo các quyết định, chỉ thị, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các
nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý
của Sở theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Dự thảo các văn bản về danh mục các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước
ngoài cho từng kỳ kế hoạch và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.
- Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh
đối với cấp Trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó phòng, Phòng Tài chính Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi thống nhất ý kiến với Sở Tài chính
theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Dự thảo Quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

SVTH: Đỗ Thị Huệ

8


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Ths Trần Thị Thu Huyền

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ
chức, đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
- Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh theo phân cấp.


Về quy hoạch và kế hoạch
- Công bố và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển

kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi đã được phê duyệt theo quy định.
- Quản lý và điều hành một sỗ lĩnh vực về thực hiện kế hoạch được Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh giao.
- Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt.
- Phối hợp với Sở tài chính lập dự toán ngân sách tỉnh và phân bổ ngân sách cho
các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh.


Về đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu

tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn ngân sách do tỉnh quản lý phù
hợp với tổng mức đâu tư và cơ cấu đầu tư theo nghành và lĩnh vực.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành có liên quan thực
hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các
chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn, giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định
của pháp luật.
- Làm đầu mối tiếp nhận, kiểm tra, thanh tra, giám sát, thẩm định, thẩm tra các
dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

SVTH: Đỗ Thị Huệ

9


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Ths Trần Thị Thu Huyền

- Quản lý hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bản
tỉnh theo quy định của Pháp luật; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; hướng dẫn thủ tục đầu tư theo thẩm quyền.


Về quản lý vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ
- Vận động, thu hút, điều phối quản lý nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ

phi Chính phủ của tỉnh; hướng dẫn các Sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội
dung các chương trình sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ;
tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn
viện trợ phi Chính phủ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế
hoạch và Đầu tư.
- Đánh giá thực hiện các chương trình dự án ODA và các nguồn viện trợ phi
Chính phủ; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
xử lý những vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các
dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ có liên quan đến nhiều Sở, ban,
ngành, cấp huyện và cấp xã; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu
hút, sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ.


Về quản lý dự án
- Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh về kế hoạch đấu thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền
quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thẩm định và phê duyệt kế hoạch
đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án hoặc gói thầu được Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.
- Hướng dẫn, theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của
pháp luật về đấu tư và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án đấu tư đã được phê
duyệt và tình hình thực hiện công tác quản lý theo quy định.


Về doanh nghiệp, đăng lý kinh doanh
- Thẩm định và chịu trách nhiệm về các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại

doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới,
SVTH: Đỗ Thị Huệ

10


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Ths Trần Thị Thu Huyền

phát triển doanh nghiệp nhà nước và tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các
thành phần kinh tế khác.
- Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký kinh doanh; đăng lý
tạm ngừng kinh doanh; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hổi Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại
diện trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở; Phối hợp với cá ngành kiểm tra, theo dõi,
tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký kinh doanh của
các doanh nghiệp tại địa phương; thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký
kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Về kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân



- Đầu mối tổng hợp, đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch phát
triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình
hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập
thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trên
địa bàn tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về
cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân có tính chất liên
ngành.
- Đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên
cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và
các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.
- Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên
quan về tỉnh hình phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.


Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống

thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh
vực được giao.
SVTH: Đỗ Thị Huệ

11


Báo cáo thực tập tốt nghiệp


GVHD: Ths Trần Thị Thu Huyền

Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại
Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xử

lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp
luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Sở; phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.


Quy định chức năng, nhiệm vụ
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các

tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương
và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán
bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của
pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


Thực hiện công tác thông tin và những nhiệm vụ khác
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực

hiện nhiệm vụ theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao theo quy
định của pháp luật.
1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Sở KH&ĐT
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ bộ máy quản lý của Sở Kế Hoạch và đầu tư tỉnh Thái
Nguyên

Giám đốc
Phó giám đốc
Phó giám đốc
Phó giám đốc
Văn phòng Sở
Phòng Văn hóa Xã hội
Thanh tra Sở
Phòng Tổng hợp
Phòng Kinh tế Giao thông – Xây dựng
Phòng Kinh tế đối ngoại
SVTH: Đỗ Thị Huệ

12


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Ths Trần Thị Thu Huyền
Phòng Kinh tế - Nông nghiệp
Phòng Đăng ký Kinh doanh
Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư

(Nguồn Văn phòng Sở)
1.3.1 Cơ cấu tổ chức của Sở
Cơ cấu tổ chức của Sở cũng được căn cứ theo Nghị định số 116/2008/NĐCP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ và Thông tư liên tị ch củ a Bộ Kế
hoạ ch và Đầ u tư – Bộ Nộ i vụ số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV bao gồm:
- Ban Giám đốc: 4 đồng chí ( 01 Giám đốc và 03 Phó giám đốc)
- Cơ cấu các phòng ban trong sở gồm 08 Phòng và 01 trung tâm, gồm:
Văn phòng và Bộ phận thường trực một cửa liên thông; phòng Thanh tra
Sở; phòng Đăng ký kinh doanh; phòng Tổng hợp; phòng Kinh tế Giao thông -Xây
dựng; Kinh tế Công - Nông nghiệp; phòng Kinh tế đối ngoại; phòng Văn hoá xã
hội; Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư.
1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý
Dưới đây là cơ cấu tổ chức và quan hệ giữa lãnh đạo với các phòng ban,
quan hệ giữa các phòng ban với nhau trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của Sở
KH & ĐT tỉnh Thái Nguyên. Phần tiếp theo sẽ trình bày về chức năng nhiệm vụ
của các phòng ban, trung tâm tại Sở Kế hoạch & Đầu tư và đánh giá về năng lực
thực hiện các nhiệm vụ đó.
1.3.2.1 Giám đốc Sở
Giám đốc Sở là người chịu trách nhiệm điều hành toàn diện công việc của
cơ quan. Tổ chức phân công, phân cấp, phối hợp giữa các phó Giám đốc giúp việc
và các phòng ban, thực hiện chức năng nhiệm vụ của Sở, các quyết định, chỉ thị
của cấp trên, tổ chức kiểm tra giám sát thực hiện các công việc được giao và chịu
trách nhiệm toàn diện về mọi mặt công tác của Sở.
1.3.2.2 Phó giám đốc Sở
Tham mưu cho Giám đốc các lĩnh vực được phân công, chịu trách nhiệm
trước giám đốc, trước pháp luật về lĩnh vực được phân công.
 Phó giám đốc Dương Văn Lộc: Giúp việc Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám
đốc Sở về một số lĩnh vực công tác được phân công:

SVTH: Đỗ Thị Huệ

13


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Ths Trần Thị Thu Huyền

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực thuộc Phòng Văn hóa – Xã hội, Phòng Kinh tế đối
ngoại.
- Chịu trách nhiệm thẩm định các văn bản liên quan đến các lĩnh vực thuộc Phòng Văn
hóa – Xã hội, Phòng Kinh tế đối ngoại.
Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
trình UBND tỉnh quyết định.
Được Giám đốc Sở ủy quyền ký các văn bản xử lý có tính chất chuyên môn thuộc lĩnh
vực phụ trách.
Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở một số công việc khác khi được
phân công.
 Phó giám đốc Nguyễn Văn Thái: Giúp việc Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám
đốc Sở về một số lĩnh vực công tác được phân công:
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực thuộc Phòng Thanh tra và phòng Kinh tế Công –
Nông nghiệp
- Chịu trách nhiệm thẩm định các văn bản liên quan đến các lĩnh vực thuộc Phòng
Thanh tra và phòng Kinh tế Công – Nông nghiệp
Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
trình UBND tỉnh quyết định.
Được Giám đốc Sở ủy quyền ký các văn bản xử lý có tính chất chuyên môn thuộc lĩnh
vực phụ trách.
Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở một số công việc khác khi được
phân công.
 Phó giám đốc Nguyễn Thanh Bình: Giúp việc Giám đốc và chịu trách nhiệm trước
Giám đốc Sở về một số lĩnh vực công tác được phân công:
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh và Trung tâm tư vấn
và Xúc tiến đầu tư.
- Chịu trách nhiệm thẩm định các văn bản liên quan đến các lĩnh vực thuộc thuộc Phòng
Đăng ký kinh doanh và Trung tâm tư vấn và Xúc tiến đầu tư.
Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
trình UBND tỉnh quyết định.
Được Giám đốc Sở ủy quyền ký các văn bản xử lý có tính chất chuyên môn thuộc lĩnh
vực phụ trách.
Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở một số công việc khác khi được
phân công.
1.3.2.3 Văn phòng Sở
-

SVTH: Đỗ Thị Huệ

14


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Ths Trần Thị Thu Huyền

Là bộ phận giúp Giám đốc thực hiện chức năng tổng hợp, điều phối các
hoạt động của các đơn vị thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch làm việc và thực
hiện công tác hành chính, quản trị đối với các hoạt động của đơn vị Sở. Văn
phòng Sở có các nhiệm vụ sau:
- Tham mưu với Giám đốc Sở về việc điều hành thực hiện kế hoạch công
tác của Sở; Đối nội, đối ngoại, công tác tổ chức cán bộ và quản lý hành chính của
cơ quan.
- Tổng hợp và tham mưu về công tác Thi đua khen thưởng, kỷ luật CBCC
và quản lý lao động tiền lương; Các loại bảo hiểm; Bảo vệ sức khỏe... cho CBCC.
- Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan, đảm bảo các phương tiện, cơ sở vật
chất làm việc cho lãnh đạo Sở, CBCC theo quy định.
- Quản lý kiểm tra, in ấn, các tài liệu, văn bản của cơ quan; tiếp nhận, quản lý
và cung cấp hồ sơ tài liệu và lưu trữ, bảo mật tài liệu theo quy định của Nhà nước.
- Quản lý bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa"
- Phối hợp với các phòng tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng
chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCC của ngành; Các hội thảo do Sở chủ trì.
- Chủ trì soạn thảo, kiểm tra, theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện về kỷ
luật lao động, nội quy, quy chế hoạt động nội bộ, quy định và kế hoạch công tác
hàng tháng của cơ quan.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở trực tiếp giao.
1.3.2.4 Phòng tổng hợp
- Tham mưu cho Giám đốc về quản lý Nhà nước các lĩnh vực kế hoạch, quy
hoạch phát triển KTXH, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tổng hợp quy hoạch, nghiên cứu xây dựng đề xuất kế hoạch trung hạn,
hàng năm và định hướng phát triển bền vững ở tất cả các ngành, các huyện, thành,
thị trong toàn tỉnh.
- Tổng hợp, cân đối kế hoạch KT - XH và đầu tư XDCB, các chương trình
mục tiêu quốc gia trên cơ sở đề xuất từ các phòng chuyên môn khác để báo cáo
Lãnh đạo tham mưu cho tỉnh.
- Tham mưu xây dựng, đề xuất và cụ thể hóa các cơ chế, chính sách về
công tác kế hoạch của Nhà nước ở địa phương.
- Tham mưu về việc thẩm định các dự án, thẩm định và trình duyệt kế
hoạch chỉ định thầu các dự án thuộc lĩnh vực phòng theo dõi. Đề xuất chủ trương
về quy mô, nguồn vốn đầu tư các Dự án.
- Đề xuất chủ trương lập dự án, báo cáo đầu tư xây dựng trụ sở các huyện,
thành phố, thị xã và an ninh quốc phòng.
SVTH: Đỗ Thị Huệ

15


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Ths Trần Thị Thu Huyền

- Báo cáo hoạt động giám sát, đánh giá các công trình thuộc lĩnh vực mà
phòng theo dõi.
- Trực tiếp hướng dẫn xây dựng và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch KT-XH
ở các huyện, thành phố và thị xã; hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kế hoạch cho
các phòng TC-KH cấp huyện.
- Phối hợp xây dựng và tổng hợp kế hoạch thu, chi ngân sách và các nguồn
vốn khác do nhà nước quản lý.
- Tổng hợp kế hoạch quốc phòng an ninh (QPAN).
- Tổng hợp để soạn thảo các báo cáo về KT-XH, ANQP, XDCB... theo yêu
cầu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Bộ, Ngành trung ương.
- Tổng hợp hoạt động của các ban chỉ đạo do Sở làm thường trực.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Trực tiếp giao.

SVTH: Đỗ Thị Huệ

16


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Ths Trần Thị Thu Huyền

1.3.2.5 Phòng Kinh tế Công - Nông nghiệp:
Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý Nhà nước về lĩnh vực quy hoạch, kế
hoạch, đầu tư các ngành nông nghiệp, tài nguyên, môi trường và công nghiệp;
Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Nghiên cứu tổng hợp và đề xuất về quy hoạch, kế hoạch các chương trình,
các dự án phát triển kinh tế trên địa bàn. Đề xuất cơ chế, chính sách liên quan đến
các ngành nghề.
- Tổng hợp, đề xuất cân đối về vật chất chủ yếu nhằm đảm bảo thực hiện
mục tiêu KH thuộc chức năng quy định.
- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, tổng hợp và thực hiện các
chỉ tiêu KH đối với lĩnh vực các ngành thuộc phòng quản lý, theo dõi.
- Theo dõi các hoạt động kinh tế, đầu tư của các đơn vị kinh tế Trung ương
đóng trên địa bàn, các doanh nghiệp nhà nước, địa phương thuộc lĩnh vực kinh tế;
Theo dõi hoạt động các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở trực tiếp giao.
1.3.2.6 Phòng Kinh tế Giao thông - Xây dựng:
Phòng Kinh tế Giao thông - Xây dựng (Tên cũ là Phòng Thẩm định, giám sát,
đánh giá đầu tư) có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc quản lý Nhà nước về lĩnh vực
quy hoạch, kế hoạch, đầu tư các ngành xây dựng, giao thông, các cơ quan Đảng - đoàn
thể, các tổ chức chính trị xã hội và giám sát, đánh giá đầu tư; Trực tiếp thực hiện các
nhiệm vụ sau:
- Làm đầu mối tổng hợp giám sát đầu tư, giám sát cộng đồng và đánh giá đầu tư
các dự án, công trình do các phòng chuyên quản và chủ đầu tư gửi đến từ nguồn vốn
ngân sách nhà nước theo các quy định hiện hành; Làm thư kí Hội nghị tư vấn thẩm
định (nếu có).
- Đề xuất chủ trương lập, thẩm định và trình duyệt các dự án; Thẩm định và
trình duyệt kế hoạch chỉ định thầu, đấu thầu và Giám sát, đánh giá đầu tư các công
trình, dự án thuộc phòng quản lý, theo dõi.
- Nghiên cứu và đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp quản lý đầu tư và xây
dựng phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.
- Phối hợp với Văn phòng và các phòng chuyên môn khác để tổ chức và phổ
biến, tập huấn Luật đấu thầu, các văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư và xây dựng.
- Cung cấp các số liệu cho các phòng liên quan đến lĩnh vực mà phòng quản lý
khi cần thiết.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở trực tiếp giao.

SVTH: Đỗ Thị Huệ

17


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Ths Trần Thị Thu Huyền

1.3.2.7 Phòng Văn hóa - Xã hội:
Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý Nhà nước về lĩnh vực kế hoạch, đầu tư các
ngành trong khối văn hóa - Xã hội (VH-XH); Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Nghiên cứu tham mưu và đề xuất về quy hoạch, kế hoạch phát triển của các
ngành thuộc lĩnh vực VH-XH; Hướng dẫn lập, kiểm tra đôn đốc và tổng hợp công tác
quy hoạch, kế hoạch; Theo dõi và đề xuất việc thực hiện các chính sách xã hội; Đề
xuất các chương trình phát triển, cơ chế chính sách liên quan tới lĩnh vực VH-XH.
- Đề xuất chủ trương lập, thẩm định và trình duyệt các dự án; Thẩm định và
trình duyệt kế hoạch chỉ định thầu, đấu thầu và giám sát, đánh giá đầu tư các công
trình, dự án thuộc phòng quản lý, theo dõi.
- Tổng hợp và đề xuất cân đối, các biện pháp đảm bảo cho phát triển của các
ngành, các chương trình mục tiêu của Quốc gia, các đề án, chương trình, công trình
trọng điểm thuộc phạm vi phòng quản lý, theo dõi, nắm hoạt động chung về đầu tư các
đơn vị Trung ương trên địa bàn và các doanh nghiệp Nhà nước địa phương thuộc lĩnh
vực VH-XH.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Trực tiếp giao.
1.3.2.8 Thanh tra Sở:
Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư được thành lập năm 2004, có nhiệm vụ:
Tham mưu cho Giám đốc trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về thanh tra. Đồng
thời, trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ sau:
- Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thanh tra
sau khi Giám đốc phê duyệt.
- Tổ chức thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về kế hoạch và đầu tư
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp dân, xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo
thuộc thẩm quyền của đơn vị.
- Thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra theo quy định của Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở trực tiếp giao.
1.3.2.9. Phòng Kinh tế đối ngoại:
Phòng Kinh tế đối ngoại (tên cũ là Phòng Hợp tác và Kinh tế đối ngoại) có
nhiệm vụ: Tham mưu cho Giám đốc quản lý Nhà nước về lĩnh vực hợp tác và kinh
tế đối ngoại; Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Nghiên cứu tham mưu và đề xuất về quy hoạch, kế hoạch các chương
trình dự án ưu tiên sử dụng và thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, hướng dẫn
các đơn vị xây dựng dự án giới thiệu và gọi vốn đầu tư nước ngoài.
SVTH: Đỗ Thị Huệ

18


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Ths Trần Thị Thu Huyền

- Đầu mối tổng hợp kế hoạch hàng năm các dự án sử dụng vốn nước ngoài,
tổng hợp kế hoạch đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
- Phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật đầu tư về hoạt động viện trợ và thu
hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh (cả trong và ngoài KCN).
- Đề xuất chủ trương lập, thẩm định và trình duyệt các dự án; thẩm định và trình
duyệt kế hoạch kế hoạch chỉ định thầu, đấu thầu và giám sát, đánh giá đầu tư các công
trình, dự án thuộc phòng quản lý, theo dõi và tham mưu trong việc trình UBND tỉnh
cấp giấy chứng nhận đầu tư các Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
- Hướng dẫn việc triển khai và theo dõi việc thực hiện dự án ODA và việc
triển khai giấy phép đầu tư các dự án FDI, tổng hợp, phân tích, đánh giá hiệu quả
đầu tư khi dự án kết thúc.
- Tham gia nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách về thu hút, quản lý
và sử dụng vốn nước ngoài, các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư nước
ngoài vào địa bàn tỉnh (cả trong và ngoài KCN).
- Quản lý chương trình phát triển bền vững, Hội nhập kinh tế quốc tế và
vay thương mại nước ngoài.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở trực tiếp giao.
1.3.2.10. Phòng Đăng kí kinh doanh:
Phòng Đăng kí kinh doanh được thành lập theo Quyết định 01/QĐ-TT,
ngày 14/01/1992 của Trọng tài kinh tế tỉnh Bắc Thái (nay là Thái Nguyên) với
chức năng tham mưu cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các loại hình
doanh nghiệp, Hợp tác xã; Tham mưu cho Sở trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng
nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Trong những năm qua, Phòng đã tham mưu cho Sở tình UBND tỉnh cấp
Giấy chứng nhận đầu tư cho nhiều dự án, thu hút hàng ngàn tỷ đồng, với nhiều
hình thức đầu tư, lĩnh vực đầu tư, đồng thời Phòng luôn chú trọng và tăng cường
công tác kiểm tra, hướng dẫn và uốn nắn các doanh nghiệp chấp hành các quy
định của pháp luật trong quá trình thực hiện đầu tư kinh doanh.
Phòng đã thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, áp dụng cơ
chế một cửa liên thông trong việc giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng
ký thuế, đăng ký con dấu giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và Công an
tỉnh, tạo mọi điều kiện thuận lợi, không gây phiền hà cho các doanh nghiệp và nhà
đầu tư. Thời gian giải quyết đăng ký doanh nghiệp chỉ có 5 ngày làm việc trong
đó bao hàm cả thời gian cấp mã số doanh nghiệp tại cục Thuế
1.3.2.11. Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư (Trung tâm)
SVTH: Đỗ Thị Huệ

19


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Ths Trần Thị Thu Huyền

Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên là đơn vị sự nghiệp
tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở kế hoạch và
đầu tư tỉnh Thái Nguyên. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng để
hoạt động, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định
của pháp luật.
Trung tâm có chắc năng tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức và thực hiện
các hoạt động xúc tiến đầu tư và tư vấn đầu tư, tham gia đề xuất cơ chế, chính
sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.
* Lĩnh vực xúc tiến đầu tư:
Giúp Giám đốc Sở tham mưu cho UBND tỉnh trong việc thực hiện các
chương trình xúc tiến đầu tư thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư
theo kế hoạch của tỉnh; Tập hợp các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp,
phản ánh và đề xuất biện pháp giải quyết.
Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phối hợp thông tin và truyền thông quảng
bá tiềm năng, các cơ hội đầu tư của tỉnh tới các nhà đầu tư trong và ngoài nước;
Tổ chức vận động giới thiệu tìm đối tác đầu tư, nhằm thu hút đầu tư từ ngoài tỉnh
vào tỉnh; Biên tập và phát hành các tài liệu quảng bá đầu tư, bản tin Kinh tế - Xã
hội - Đầu tư của tỉnh.
Liên hệ, chắp nối, tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa các cơ quan và lãnh đạo
tỉnh với các nhà đầu tư hoặc giữa các nhà đầu tư với nhau để thực hiện tiến trình
hợp tác đầu tư.
Đề xuất những cơ chế, chính sách và giải pháp thúc đẩy đầu tư từ các nhà
đầu tư trong tỉnh, đề xuất các biện pháp vận động, các cơ chế, chính sách khuyến
khích đầu tư từ tỉnh ngoài vào tỉnh nhằm thu hút đầu tư có hiệu quả.
Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến lĩnh vực đầu tư cho các nhà đầu
tư và các doanh nghiệp như các định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch
phát triển trừng ngành, từng lĩnh vực cụ thể của tỉnh, các quy định của nhà nước
và của tỉnh về những cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư và quản lý nhà nước về các
hoạt động sản xuất kinh doanh; Tư vấn cho các nhà đầu tư trong việc lựa chọn
lĩnh vực đầu tư, địa điểm đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
* Hoạt động dịch vụ có thu thông qua Tư vấn đầu tư:
- Tư vấn lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu
tư, các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đầu tư.
- Tư vấn lập hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sơ mở chi nhánh hoặc văn phòng
đại diện; Xây dựng đề án về sắp xếp, tổ chức và quản lý cho các doanh nghiệp.
- Tư vấn các nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư như:

SVTH: Đỗ Thị Huệ

20


Báo cáo thực tập tốt nghiệp







GVHD: Ths Trần Thị Thu Huyền

+ Tư vấn lập dự án đầu tư trong các lĩnh vực, báo cáo đầu tư, Báo cáo kinh
tế kỹ thuật; Tư vấn lập hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng công trình; Tư vấn giám
sát thi công công trình; Lập các thủ tục về cấp điện, nước, phòng cháy, chữa cháy;
Chắp nối với các đơn vị lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất, lập phương án đền bù
giải phóng mặt bằng, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, nhằm giúp nhà
đầu tư tiết kiệm chi phí, thời gian trong thực hiện thủ tục đầu tư.
+ Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, tư vấn xét thầu.
- Đào tạo, liên kết mở lớp đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp theo yêu cầu.
- Dịch vụ phiên dịch, dịch thuật các tài liệu liên quan đến đầu tư.
Trong việc vận hành bộ máy của Sở, các phòng Tổng hợp, Kinh tế Công
nông nghiệp, Văn hoá xã hội và phòng Hợp tác và kinh tế đối ngoại có thể xếp
vào một nhóm. Nhóm này có nhiệm vụ xây dựng các kế hoạch và quy hoạch phát
triển kinh tế xã hội cả ngắn hạn và dài hạn, huy động các nguồn lực, cân đối các
nguồn vốn đầu tư.
Văn phòng chịu trách nhiệm về tổ chức nhân sự và quan hệ với bên ngoài,
có vai trò quan trọng đối với việc giảm bớt các thủ tục hành chính.
Phòng đăng ký kinh doanh quyết định vấn đề tạo mở cơ chế thông thoáng,
trong lĩnh vực đầu tư.
Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc
Sở. Nhờ có trung tâm này, các nhà đầu tư có thể dễ dàng cập nhật thông tin và
thực hiện các thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Phòng Kinh tế Giao thông xây dựng giúp Giám đốc Sở quản lý các dự án
đầu tư xây dựng cơ bản.
1.3.3 . Cơ cấu tổ chức và biên chế
- Tống số: 60 cán bộ, công chức và hợp đồng.
- Được sắp xếp như sau:
Ban giám đốc Sở (giám đốc và 03 phó giám đốc): 04 người
Các phòng: Văn phòng: 9; Phòng Đăng ký kinh doanh: 6; Thanh tra Sở: 3; Phòng tổng
hợp: 6; Phòng văn hóa xã hội: 4; Phòng Kinh tế Công nông nghiệp: 5; Phòng hợp tác
và Kinh tế đối ngoại: 6; Phòng Kinh tế Giao thông xây dựng: 2 người.
Văn phòng Một cửa liên thông: 2 người.
Đơn vị sự nghiệp: Trung tâm tư vấn & Xúc tiến đầu tư: 14 người.
Trong đó:
Căn cứ báo cáo nội bộ ngày 27 tháng 3 năm 2014 của phòng Tư vấn đầu tư về
hoạt động phòng Tư vấn đầu tư từ năm 2011 đến nay; phòng Hành Chính tổng hợp báo
cáo:
Tại thời điểm 01/01/2013, tổng số cán bộ lao động hợp đồng của Trung tâm có 03
người thuộc phòng Hành chính tổng hợp. Trong đó: hợp đồng lao động có thời hạn 01
năm là 02 người, hợp đồng lao động tập sự có thời hạn 01 năm là 01 người.
SVTH: Đỗ Thị Huệ

21


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Ths Trần Thị Thu Huyền

Trong tháng 01/2013, Trung tâm đã thực hiện ký hợp đồng lao động có thời hạn 01
năm đối với 01 lao động thuộc phòng Tư vấn đầu tư.
Trong tháng 7/2014, Trung tâm tiếp tục ký hợp đồng lao động tập sự có thời hạn 01
năm đối với 01 lao động và hợp đồng lao động thời vụ 03 tháng đối với 01 lao động
thuộc phòng Xúc tiến đầu tư.
Trong tháng 6/2015, Trung tâm đã thực hiện ký hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm
đối với 01 lao động thuộc Văn phòng Sở
Tính đến hết ngày 31/3/2015, tổng số cán bộ lao động hợp đồng của Trung tâm có 05
người.

CHƯƠNG II
PHÂN TÍCH CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ
ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1 Phân tích tình hình lao động tiền lương
2.1.1 Cơ cấu lao động của Sở
Bảng 2.1 : Cơ cấu tổ chức lao động của Sở KH&ĐT
SVTH: Đỗ Thị Huệ

22


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Phân loại lao động
Theo giới tính
- Nam
- Nữ

GVHD: Ths Trần Thị Thu Huyền

ĐVT

Số lượng

Người
Người

40
20

Trình độ học vấn
- Trên đại học
- Đại học – Cao đẳng
- Trình độ khác

Người
Người
Người

17
41
2

Theo lứa tuổi
≤ 29
30 – 39
40 – 49
≥ 50
Tổng cộng

Người
Người
Người
Người
Người

12
28
15
5
60

Tỷ trọng(%)
66,7
33.3
28,3
68,3
3,4
20
46,7
25
8,3
100

(Nguồn Bộ phận kế toán – Văn phòng Sở)
Nhìn vào bảng cơ cấu nhân sự trên đây, đánh giá tổng quát hiện trạng nguồn lao động
của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên như sau:
* Trong tổng số 60 cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan thì:
- Theo giới tính: Nam giới là 40 người (chiếm tỷ lệ 66,7%) trong tổng số lao động, còn
lao động nữ giới là 20 người (chiếm tỷ lệ 33,3%). Ta thấy tỷ lệ lao động Nam nhiều
hơn tỷ lệ lao động nữ là 32,4 % tương ứng với 20 người, do Sở KH&ĐT tỉnh Thái
Nguyên là cơ quan quản lý Nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển...nên tỷ lệ giữa lao
động nữ chiếm khoảng 1/3 trong tổng số lao động là tương đối phù hợp với cơ cấu
nhân sự.
- Theo trình độ học vấn thì có 58 người có trình độ Đại học trở lên (chiếm 96,6%);
trong đó có 17 người có trình độ Thạc sĩ (chiếm tỷ lệ 38,3%), 41 người có trình độ Đại
học (chiếm tỷ lệ 68,3%); đặc biệt, có 20 người có từ 2 văn bằng Đại học trở lên (chiếm
tỷ lệ 33,8%); Và chỉ có 2 người có trình độ khác (Chiếm tỷ lệ 3,4 %; 1 người làm lái
xe, 1 người làm nhân viên phục vụ đang theo học Đại học). Trình độ học vấn của cán
bộ, công chức, viên chức trong Sở KH&ĐT tỉnh Thái Nguyên khá cao đáp ứng cho
công việc mang nặng đặc điểm lao động trí óc và những công việc cần sự linh hoạt
trong tư duy, nhạy bén, chính xác trong xử lý công việc.
- Theo lứa tuổi: Đa số tuổi đời lao động là từ 30 đến 39 tuổi (chiếm tỷ lệ 44,7%), tiếp
sau đó là độ tuổi từ 40 – 49 (chiếm tỷ lệ 25%), độ tuổi ≤ 29 tuổi (chiếm tỷ lệ 20%). Độ
tuổi ≥ 50 tuổi chiểm tỷ lệ rất ít chỉ chiếm 8,3%. Như vậy, Sở KH&ĐT có đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức tương đối trẻ. Điều này khá phù hợp với yêu cầu tính chất
công việc, hoạt động tại Sở, phù hợp với nhiệm vụ trẻ hóa cán bộ. Mặt khác còn thuận
lợi để Sở hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ do UBND, HĐND tỉnh giao
SVTH: Đỗ Thị Huệ

23


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Ths Trần Thị Thu Huyền

Trên đây là thực trạng lao động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên,
qua bảng 2.1 ta thấy lao động các tiêu thức như vậy là tương đối hợp lý.
Các tổ chức đoàn thể tính đến thời điểm hiện tại :
- Đảng bộ có 27 đảng viên, chiếm tỉ lệ 45 % CBNV trong Sở.
- Công đoàn có 60 đoàn viên, chiếm tỉ lệ 100 % CBNV trong Sở.
- Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trực thuộc Tỉnh đoàn Thái
Nguyên. Có 33 đoàn viên thanh niên, chiếm tỉ lệ 55% CBNV trong Sở.
2.1.2 Tình hình sử dụng thời gian lao động
Cũng như các cơ quan hành chính khác, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái
nguyên có mức thời gian lao động theo quy định tại Bộ Luật lao động 2012 như sau:
- Đối với Thủ trưởng, cán bộ, công chức viên chức, lái xe làm việc tại Sở, một ngày
thường làm việc không quá 8 tiếng, 48 tiếng trong một tuần, nghỉ các ngày thứ bảy,
chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định. Trường hợp cần thiết Lãnh đạo quyết định làm
thêm ngày Thứ 7, Chủ nhật (không quá 200 giờ/1 người/1 năm).
Mùa hè:
+ Buổi sáng: từ 7 giờ - 11 giờ
+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 - 17 giờ 30
Mùa đông:
+ Buổi sáng: từ 7 giờ 30 - 11 giờ 30
+ Buổi chiều: từ 13 giờ - 17 giờ
- Đối với nhân viên phục vụ làm việc tại văn phòng:
+ Buổi sáng: từ 7 giờ - 10 giờ 30
+ Buổi chiều: từ 13 giờ - 16 giờ 30
- Đối với cán bộ nữ có con nhỏ từ 6-> nhỏ hơn 12 tháng tuổi được phép đi làm muộn
30 phút.
2.1.3 Tuyển dụng và đào tạo tuyển dụng
a. Quy trình tuyển dụng
Công tác thi tuyển nhân viên vào Sở được thực hiện nghiêm ngặt để tuyển chọn
những người thực sự có năng lực, trình độ, đủ đức đủ tài vào làm việc cho Sở.

SVTH: Đỗ Thị Huệ

24


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Ths Trần Thị Thu Huyền

Sơ đồ 2.1: Quy trình tuyển dụng của Sở KH&ĐT

Xác định nhu cầu bổ xung nhân sự

Thông báo kết quả cho ứng viên

Phỏng vấn và đánh giá

Chào đón ,định hướng và ký hợp đồng thử việc

Chuẩn bị và lên kế hoạch

Thông báo và quảng cáo TD

Sàng lọc hồ sơ

Thử việc,đánh giá

Xem xét phê duyệt

Phê duyệt kết quả

Quyết định tiếp nhận

Kế hoạch tuyển dụng

SVTH: Đỗ Thị Huệ

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×