Tải bản đầy đủ

BẢN TỰ NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN TỰ NHẬN XÉT CỦA CBQL TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2014 – 2015

Họ và tên: Nguyễn Tấn Tài. Chức vụ: Hiệu trưởng.
Đơn vị: Trường Trung học cơ sở Thạnh Lợi
Nhiệm vụ được phân công: Quản lí chung.
1. Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước
và việc thực hiện các nghĩa vụ công dân với Nhà nước:
Ưu điểm:
Luôn chấp hành tốt Chủ trương, Đường lối của Đảng và Chính sách, Pháp luật
của Nhà nước.
Bản thân luôn chấp hành tốt và thực hiện hoàn thành nghĩa vụ công dân đối với
Nhà nước tại địa phương nơi cư trú.
Thực hiện tốt những định hướng, nội qui, quy chế của ngành.
Khuyết điểm:
Không.
2. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được phân công:
Ưu điểm:
Xây dựng kế hoạch khả thi kịp thời trong quản lý, thường xuyên kiểm tra, đôn

đốc nhằm đãm bảo việc thực hiện kế hoạch hiệu quả.
Thực hiện nghiêm chỉnh và triển khai kịp thời đến toàn thể cán bộ, giáo viên,
nhân viên những công văn hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng, việc thực hiện qui chế, quy
định và Điều lệ của ngành.
Bản thân luôn tự phấn đấu học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ,
rèn luyện về phẩm chất đạo đức cách mạng nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính
trị tại cơ quan, thường xuyên tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập
nâng cao trình độ xây dựng đội ngũ vững mạnh, chuẩn bị kế hoạch lộ trình đội ngũ cán
bộ quản lý kế thừa tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Tạo điều kiện
tối đa cho đội ngũ giáo viên tham gia tập huấn chuyên môn đầy đủ và kịp thời nhằm
nắm bắt tình hình đổi mới trong chương trình giáo dục phổ thông. Bên cạnh đó tăng
cường công tác phát triển tay nghề nâng dần chất lượng và số lượng giáo viên giỏi cấp
huyện. Kết quả: Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn là 100%, trên chuẩn 68,42%, tỷ lệ giáo viên
giỏi cấp huyện 31,58%.
Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các hoạt động của tổ chuyên môn và các bộ
phận khác nhằm cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và đạt mục tiêu nâng cao chất lượng
giáo dục.
Thường xuyên kiểm tra rà soát tình hình học sinh kiểm tra việc thực hiện nề nếp
học tập của học sinh và việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên;
Nhắc nhỡ động viên bộ phận chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực


hiện bồi dưỡng học sinh yếu kém nhằm ngăn ngừa tình trạng bỏ học do học yếu kém.
Kết quả HS tiến bộ hơn so với cùng kỳ.
Thường xuyên phối hợp với công đoàn, chi đoàn cố gắng xây dựng và giữ vững
tinh thần đoàn kết trong toàn đơn vị thông qua các phong trào giao lưu trong và ngoài
đơn vị, tham gia đầy đủ các phong trào của ngành; chăm sóc đời sống vật chất, tinh
thần vui tươi cho đồng nghiệp, xây dựng hoạt động hùn vốn tiết kiệm giúp giáo viên
cải thiện đời sống và an tâm công tác; bên cạnh đó tuyên truyền vận động đồng nghiệp
thực hiện đúng nội quy, quy định của ngành.
Bản thân đã xây dựng và thực hiện nhiều vấn đề đổi mới trong quản lí và có kết
quả bước đầu như: Ban hành quy chế làm việc trong cơ quan, thực hiện kế hoạch xây
dựng và phát triển đội ngũ, nâng cao tay nghề giáo viên, tổ chức học tập kinh nghiệm
cho giáo viên, giáo viên dạy giỏi ứng dụng công nghệ thông tin, giáo viên nghiên cứu
khoa học … Bản thân thực hiện nghiêm túc công tác phê bình và tự phê bình và luôn
thường xuyên học tập nâng cao trình độ nhằm đảm bảo chuẩn nghề nghiệp cũng như
chuẩn hiệu trưởng đã được ban hành. Kết quả 100% cán bộ, giáo viên và nhân viên đạt
chuẩn theo quy định.
Xây dựng cơ bản đội ngũ giáo viên phần lớn tay nghề vững vàng, giáo viên nắm
vững kiến thức và chương trình theo từng bộ môn; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống

lành mạnh, trong sáng, luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ý thức cao
trong đổi mới phương pháp, đổi mới kiểm tra đánh giá, xây dựng nền giáo dục địa
phương tiến ngày càng tiến bộ. Phần lớn đội ngũ có ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ
cương, có tinh thần trách nhiệm khá cao.
Quan hệ mật thiết với nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương, hoà
nhã với đồng nghiệp, phối hợp xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, quan hệ thầy
trò, giáo viên với giáo viên thân ái và mật thiết.
Chất lượng giáo dục đại trà hàng năm khá cao, ít biến động đảm bảo mục tiêu
nâng cao chất lượng giáo dục; chất lượng giáo dục học sinh giỏi các cấp hiệu quả hơn
các năm trước có học sinh đạt giải cao cấp tỉnh.
Khuyết điểm:
Công tác kiểm tra, đánh giá được thực hiện đầy đủ tuy nhiên chưa được thường
xuyên, việc lưu trữ hồ sơ minh chứng chưa thực sự đầy đủ, gọn gàng và ngăn nắp.
Tỷ lệ huy động học sinh đầu năm tuy đạt cao nhưng chưa đáp ứng chỉ tiêu của
ngành, tỷ lệ duy trì học sinh được thực hiện khá tốt tuy nhiên chưa bền vững.
Tuy đội đội ngũ chuẩn về trình độ đào tạo, nghiệp vụ chuyên môn vững vàng
nhưng vẫn còn tình trạng giáo viên chưa nghiêm túc trong việc thực hiện chuyên môn,
nội quy, quy chế cũng như việc thực hiện kỷ luật kỷ cương trong cơ quan đơn vị.
Xây dựng chuẩn xanh – sạch – đẹp đang trong lộ trình nhưng còn chậm so với
yêu cầu.
Công tác phổ cặp GDTHCS tuy thực hiện đều thường xuyên nhưng chưa bền
vững làm ảnh gưởng đến công tác PCGDTrH.
3. Tham gia các hoạt động phong trào, hoạt động chính trị - xã hội:
Ưu điểm:
Tổ chức và thực hiện đầy đủ các phong trào của ngành và của địa phương tổ
chức cũng như tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng tham gia.


Bản thân rất tích cực trong việc xây dựng quỹ hỗ trợ học sinh của đơn vị thông
qua công tác xã hội hóa giáo dục như: Hỗ trợ khen thưởng, tổ chức hội thao, sửa chửa
nhỏ về cơ sở vật chất và hỗ trợ các hoạt động giáo dục khác.
Tham gia đầy đủ các hoạt động chính trị - xã hội tại địa phương như vai trò đại
biểu Hội đồng nhân dân, vai trò hội khuyến học.
Khuyết điểm:
Công tác vận động xây dựng nguồn quỹ cho học sinh chưa mạnh.
4. Ngôn tác phong, lối sống, tinh thần trách nhiệm:
Ưu điểm:
Tác phong chuẩn mực, lời nói rõ ràng, dứt khoát, lối sống lành mạnh, gương
mẫu, luôn giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao tay, nâng cao chất lượng công tác, giúp đỡ
đồng nghiệp xây dựng mối quan hệ xã hội trong sạch, có tinh thần trách nhiệm cao.
Khuyết điểm:
Tuy bản thân có nhiều giải pháp, hình thức tác động, tuyên truyền vận động đồng
chí, đồng nghiệp thực hiện chuẩn mực về đạo đức nhà giáo nhưng vẫn còn một số đồng
chí, đồng nghiệp thực hiện chưa nghiêm những chuẩn mực về ngôn phong, tác phong,
ứng xử, lối sống và tinh thần trách nhiệm làm ảnh hưởng đến uy tín của người giáo
viên, làm giảm đi tinh thần đoàn kết nội bộ, làm giảm đi uy tính của tập thể đối với
nhân dân.
5. Công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo:
Ưu điểm:
Tham mưu hiệu quả đối với cấp uỷ thực hiện thành công Đại hội đảng viên chi
bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017.
Thường xuyên tham mưu với chính quyền địa phương về công tác xây dựng đội
ngũ cán bộ quản lý kế thừa tại đơn vị; Công tác xây dựng sửa chửa trường sở; các
phong trào hoạt động chính của đơn vị trong năm như công tác huy động học sinh,
công tác chống bỏ học, công tác phổ cặp, thực hiện các phong trào của ngành tổ chức.
Công tác huy động học sinh và công tác phòng chống học sinh bỏ học khá hiệu
quả.
Đối với ngành cũng đã tham mưu kịp thời, thường xuyên và thực hiện khá tốt
nhiệm vụ năm học 2014 – 2015.
Khuyết điểm:
Công tác báo cáo một số công việc cũng còn chậm trễ.
Trên đây là bản tự nhận xét về chức trách, nhiệm vụ được giao năm học 2014 –
2015./.
Thạnh Lợi, ngày 03 tháng 4 năm 2015
Người viết

Nguyễn Tấn TàiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×