Tải bản đầy đủ

Thuật ngữ tiếng anh trong giao dịch quốc tế

Thuật ngữ Tiếng anh trong Giao dịch Quốc tế
1. Các từ xưng hô
“Mr” - ông: Là từ xưng hô đối với đàn ông
“Mrs”- bà: Dùng xưng hô với phụ nữ đã có chồng
“Miss”- cô: Dùng xưng hô với phụ nữ chưa có chồng
“Ms” - cô: Dùng xưng hô cho cả phụ nữ có chồng và chưa có chồng. Hiện nay
nhiều phụ nữ thích được xưng hô như thế này và rất hữu ích nếu bạn chưa biết
người phụ nữ đó có chồng hay chưa
“Messrs”- viết tắt của từ tiếng Pháp Messieurs: thỉnh thoảng được sử dụng
cho hai hay nhiều người đàn ông (Messrs Jones and Parker) nhưng thường để
lập thành một phần tên của một công ty (Messrs Collier & Clerke& Co.)
“Esq”- ông hoặc ngài: viết tắt của Esquire, sử dụng thay cho Mr và đặt sau tên
(Bruce Hill Esq)
*** Các chức danh đặc biệt: Bác sĩ (Dr.), giáo sư (Prof.), Đại uý (Capt.), thiếu tá
(Maj.), tướng (Gen.), danh xưng quý tộc: Sir (ngài), Dame (phu nhân), Lord
(Ngài)

2. Lời chào đầu thư
“Dear Sir”- kính thưa ông: Dùng để chào người đàn ông mà bạn chưa quen biết
“Dear Sirs”- kính thưa các ông: Dùng đề gửi cho cả công ty
“Dear Madam”- kính thưa bà: Dùng để gửi cho người phụ nữ độc thân hoặc đã

có chồng
“Dear Sir or Madam”- kính thưa ông hoặc bà: Dùng để gửi cho người chưa biết
tên và giới tính

3. Lời chào kết thúc
Nếu mở đầu thư bằng “Dear Sir”, “Dear Sirs”, “Dear Madam” hoặc “Dear Sir or
Madam” thì sẽ kết thúc bằng “Your faithfully”


Nếu mở đầu thư bằng “Dear Mr James”, “Dear Ms Jasmine” thì sẽ kết thúc
bằng “Your sincerely”
Lưu ý: Ở Mỹ hay dùng “Yours truly” hoặc “Truly yours”. Nếu một lá thư gửi
người thân quen hoặc bạn bè thì nên kết thúc tự nhiên bằng “Best wishes”

4. Các phần in ở đầu thư
- Loại công ty: Ltd - công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, PLC (Public Limited
Company) – công ty cổ phần hữu hạn. Ở Mỹ người ta dùng thuật ngữ Inc.
(Incorporated). Ngoài ra còn có từ viết tắt & Co. - cho biết công ty là sự hùn
vốn của hai hay nhiều người
- Thuật ngữ “pep pro (p.p)” - thay mặt (T/M)
- Thuật ngữ “private and confidential”- gửi riêng và bí mật: viết phần đầu thư
trong trường hợp bí mật chỉ lưu ý tới tên người nhận. Một số thuật ngữ có
mức độ cao hơn là “Confidential”- bí mật, “Strictly Confidential”- bí mật tuyệt
đối.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×