Tải bản đầy đủ

Thuyết trình văn hóa tổ chức

Chương 9: Văn Hóa Tổ Chức

Nhóm 12:
Văn Thị Minh Trang
Lê Thanh Huyền
Vũ Phương Mai
Phan Ngọc Bích


Nội dung
1.

Tổng quan về Văn hóa tổ chức
1.1. Khái niệm
-Khái niệm văn hóa tổ chức.
-Nguồn gốc văn hóa tổ chức
-Khái niệm văn hóa bộ phận
1.2. Cấp độ thể hiện Văn hóa tổ chức
1.3. Đặc tính
1.4. Phân loại Văn hóa tổ chức


2.Tác động của Văn hóa tổ chức
2.1. Văn hóa mạnh & yếu
-Khái niệm: Văn hóa mạnh-Văn hóa yếu
-Ảnh hưởng của văn hóa mạnh
2.2. Chức năng của Văn hóa tổ chức
2.3. Quá trình hòa nhập Văn hóa tổ chức
3. Yếu tố tác động đến Văn hóa tổ chức:
3.1. Yếu tố quyết định việc duy trì văn hóa tổ chức.
3.2. Cách thay đổi văn hóa tổ chức.


1. Tổng quan về Văn hóa tổ chức
1.1 Khái niệm

Giá trị, niềm tin, quy phạm

Văn hóa tổ chức

Được chia sẻ bởi các thành viên trong tổ chức

Tính cách doanh nghiệp
Xác định tính chất hành vi


1. Tổng quan về Văn hóa tổ chức
1.1 Khái niệm

Văn hóa bộ phận??

Cụm văn hóa bộ phận??

Văn hóa tổ chức xuất phát từ người sáng lập ra tổ chức ấy.


1. Tổng quan về Văn hóa tổ chức
1.2 Cấp độ thể hiện văn hóa tổ chứcCác vật thể hữu hình
Các giá trị được tuyên bốCác giả định


1. Tổng quan về Văn hóa tổ chức
1.3 Những đặc trưngSự đổi mới và chấp nhận rủi ro…Chú ý tới các khía cạnh chi tiết…Sự định hướng kết quả sản xuất…Hướng tới con người…Hướng tới nhóm người lao động…Tính hiếu thắng…Sự ổn định…


1. Tổng quan về Văn hóa tổ chức
1.4 Phân loại VHTC
Tiêu chí

Mức độ thân thiện

Mức độ chia sẻ, học hỏi

Mức độ theo đuổi mục tiêu
chung

Mạng lưới

-Rất thân thiện
-Sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau

-Tinh thần học hỏi cao
-Sự chia sẻ được khuyến khích

-Không quá tập trung vào kết quả
cuối cùng
-Nhiệm vụ được thiết kế linh hoạt

Cộng đồng

Vụ lợi

- Tỏ ra thân thiện với nhau

- Ít thân thiện

- Tích cực học hỏi lẫn nhau

- Ít chia sẻ học hỏi

- Làm việc hướng tới mục tiêu
chung
- Nhiệm vụ công việc thiết kế linh
hoạt

Phân tán

- Không thân thiện

- Ít chia sẻ thông tin về mục tiêu
công việc và mục tiêu tổ chức

- Tập trung hướng tới mục tiêu

-Mục tiêu chung ít được chia sẻ

chung

nên việc theo đuổi cũng rời rạc,
không tập trung


2. Tác động của Văn hóa tổ chức
2.1 Văn hóa mạnh-yếu
Khái niệm:

Văn hóa mạnh…

Văn hóa yếu…


2. Tác động của Văn hóa tổ chức
2.1 Văn hóa mạnh-yếu
Ảnh hưởng của văn hóa mạnh:Điều chỉnh chuẩn mực hành vi của nhân viênTạo động lực và tăng sự thỏa mãnNâng cao sự cam kết


2. Tác động của Văn hóa tổ chức
2.2 Chức năng của VHTCTạo ra sự khác biệt giữa tổ chức này với tổ chức khácLan truyền chủ đề cho các thành viên trong tổ chức.Thúc đẩy phát sinh các cam kết.Tăng sự ổn định của hệ thống xã hội, gắn kết tổ chức .Kiểm soát để định hướng và hình thành nên thái độ và hành vi người lao động.


2. Tác động của Văn hóa tổ chức
2.3 Quá trình hòa nhập VHTC

Trước khi gia nhập

Đương đầu với thực tế

Biến đổi về vật chất của nhân
viên

NLĐ chuẩn bị gia nhập tổ chức

NLĐ mới xem xét tổ chức thực

NLĐ mới của công ty phải giải

với một tập hợp các giá trị, thái

sự muốn gì và phải sẵn sàng đối

quyết tất cả những vấn đề đã

độ và kỳ vọng đã được hình

mặt với khả năng rằng, những kì

được phát hiện trong giai đoạn

thành.

vọng của họ và thực tế ở tổ chức

đối đầu thực tế.

có thể rất khác biệt.


2. Tác động của Văn hóa tổ chức
2.3 Giúp đỡ NLĐ hòa nhập với VHTCChính thức hay không chính thức…Hòa nhập cá nhân hay hòa nhập tập thểĐưa ra kế hoạch cố định hoặc kế hoạch năng động, biến đổi trong quá trình hòa nhậpHòa nhập có hệ thống mâu thuẫn với hòa nhập một cách ngẫu nhiên


3. Yếu tố tác động đến Văn hóa tổ chức
3.1 Yếu tố quyết định việc duy trì VHTCSự tuyển chọnBan giám đốcQuá trình hòa nhập vào VHTC


3. Yếu tố tác động đến Văn hóa tổ chức
3.1 Cách thay đổi VHTC
Thực tế cho thấy, văn hóa tổ chức có khả năng bị lung lay nhất khi hầu hết, hoặc tất cả các điều kiện sau tồn tại:Có một sự khủng hoảng trầm trọng:Sự thay đổi trong giới lãnh đạo của công ty:Tổ chức còn non trẻ, quy mô nhỏ:Văn hóa tổ chức yếu:


3. Yếu tố tác động đến Văn hóa tổ chức
3.1 Cách thay đổi VHTC
Tập trung vào 3 yếu tố:Thay đổi con người:Thay đổi cơ cấu tổ chức:Thay đôi hệ thống quản lí:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×