Tải bản đầy đủ

PHIẾU THÔNG TIN về GIÁO VIÊN dự THI

PHIẾU THÔNG TIN VỀ GIÁO VIÊN DỰ THI

- Sở giáo dục và đào tạo tỉnh: Tỉnh Hà Giang
- Trường: THPT Mậu Duệ
- Địa chỉ: Mậu Duệ - Yên Minh – Hà Giang
- Điện thoại:02196290077; Email: thptmaudue@hagiang.edu.vn
Thông tin về giáo viên
- Họ và tên: Trương Thanh Trà
- Ngày sinh: 14/05/1988

Môn: Giáo dục công dân

- Điện thoại: 0945881405; Email: : Thanhtra88hg@gmail.comx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×