Tải bản đầy đủ

BÀI 14: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN( TIẾT 1)

BÀI 14: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN( TIẾT 1)
I. Mục tiêu dạy học
1. Kiến thức:
a. Môn Vật lý
- Hiểu được bản chất dòng điện trong chất điện phân.
- Biết được các hiện tượng diễn ra ở điện cực, hiện tượng dương cực tan.
b. Môn Hóa Học
- Hiểu được sự phân li của chất điện phân trong dung dịch.
- Nắm được quá trình nhường, nhận elechtron trong dung dịch khi điện phân.
2. Kỹ năng
a. Môn Vật lý
- Vận dụng kiến thức giải thích được các hiện tượng điện phân và các ứng dụng cơ
bản của chất điện phân.
- Biết vận dụng kiến thức tổng hợp vào giải quyết vấn đề thực tế.
b. Môn Hóa Học
- Giải thích được quá trình phân lí của chất điện phân trong dung dịch.
- Viết được phương trình phân li của chất điện phân trong dung dịch.
3. Thái độ
- Rèn luyện kĩ năng suy luận, tổng hợp kiến thức cho học sinh.
- Có niềm đam mê yêu thích khoa học kĩ thuật, yêu thích tìm tòi khám phá sáng tạo
khoa học kĩ thuật.

II. Chuẩn bị
1.Giáo viên
a. Thiết bị dạy học
- Chuẩn bị video thí nghiệm biểu diễn cho học sinh về dẫn điện của nước tinh khiết
(nước cất hoặc nước mưa), nước pha muối ; về điện phân. Thí nghiệm về quá trình
điện phân.
- Chuẩn bị một bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học để tiện dụng khi làm
bài tập.
- Máy chiếu, phòng học bộ môn.
- Phiếu học tập.


2. Học sinh
- Nghiên cứu trước nội dung bài 14 “ Máy phát điện xoay chiều” Vật lí 12 và bài 1 “
Sự điện li”, bài 2 “Axit-Bazo-Muối” môn Hóa học 11.
- Kiến thức về hoá học, cấu tạo các axit, bazơ, và liên kết ion. Khái niệm về hoá trị.
III. Tiến trình bài học
Hoạt động 1: Tổ chức lớp
Đặt vấn đề: Ngành công nghiệp luyện kim là một ngành công nghiệp quan trọng
phục vụ cho các ngành công nghiệp khác. Trong ngành công nghiệp luyện kim
người ta sử dụng nhiều phương pháp để luyện kim và một trong những phương
pháp đó là điện phân. Vậy điện phân là gì?
HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại khái
niệm dòng điện là gì?
HS: Dòng điện là dòng chuyển dời có
hướng của các hạt mang điện.
GV: Trình chiếu video thí nghiệm điện
phân dung dịch muối ăn. Phát phiếu
học tập cho 4 nhóm, yêu cầu từng
nhóm thảo luận trong 2 phút
Dựa vào kiến thức đã học trong bài
sự điện li môn Hóa Học lớp 11 nhóm
1,2 trả lời phiếu học tập
Nhóm 01: hạt tải điện trong chất điện
phân là gì?
Nhóm 02: tại sao trong chất điện phân
sinh ra hạt tải điện?
Nhóm 03: Nhận xét sự chuyển động
của các ion khi chưa xuất hiện điện

trường?
Nhóm 04: Nhận xét sự chuyển động
của các ion sau khi xuất hiện điện
trường?
HS: Từng nhóm trả lời phiếu học tập.
GV: Trình chiếu số SLIDES 05 giáo
án powerpoint cho học sinh quan sát
hiện tượng khi điện phân dung dịch
muối ăn và nhận xét câu trả lời của
từng nhóm.
HS: Quan sát thí nghiệm trên máy
chiếu nhận xét.
GV: Qua thí nghiệm ta có thể nhận xét
bản chất dòng điện trong chất điện

NỘI DUNG
II. Bản chất dòng điện trong chất
điện phân:
Dòng điện trong chất điện phân là
dòng chuyển dời có hướng của các ion
trong điện trường.
Chất điện phân không dẫn điện tốt
bằng kim loại.


phân là gì.
HS: Nêu bản chất dòng điện trong
chất điện phân.
GV: Yêu cầu học sinh giải thích tại sao
chất điện phân không dẫn điện tốt
bằng kim loại.
HS: Giải thích.
GV: Giới thiệu hiện tượng điện phân.
HS: Ghi nhận hiện tượng.
GV: Yêu cầu học sinh thực hiện C1.
HS: Thực hiện C1.
Hoạt động 2 : Tìm hiểu các hiện tượng diễn
tan.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
GV: Khi các ion đi đến điện cực xảy
ra điều gì?
HS: Suy nghĩ.
GV: Trình chiếu video thí nghiệm điện
phân dd CuSO 4 với điện cực bằng
đồng .
HS: Theo dõi để hiểu được các hiện
tượng xảy ra.
GV: Dựa vào kiến thức hóa học viết
phương trình phản ứng hóa học xảy ra
ở hai điện cực.
Tích hợp môn hóa học
HS: Tại cực dương:

Cu → Cu2+ + 2e
Cu2+ + SO42- → CuSO4: đi vào dung
dịch => cực dương bị tan dần.

Tại cực âm: Cu2+ + 2e → Cu: bám
vào cực âm => cực âm được bồi thêm.
GV: Khi điện phân dung dịch H 2 SO 4
và điện cực bằng inoc
Tích hợp môn hóa học
HS: Tại âm cực : 4H + + 4e → 2H2 ↑
Tại dương cực: H2O € H + + (OH)
4(OH) - 4e → 2H2O + O2 ↑
GV: Hiện tượng dương cực tan là gì?
HS: trả lời

Dòng điện trong chất điện phân không
chỉ tải điện lượng mà còn tải cả vật
chất đi theo. Tới điện cực chỉ có các
electron có thể đi tiếp, còn lượng vật
chất đọng lại ở điện cực, gây ra hiện
tượng điện phân.

ra ở điện cực và hiện tượng dương cực
NỘI DUNG
III. Các hiện tượng diễn ra ở điện
cực. Hiện tượng dương cực tan:
Các ion chuyển động về các điện cực
có thể tác dụng với chất làm điện cực
hoặc với dung môi tạo nên các phản
ứng hoá học gọi là phản ứng phụ trong
hiện tượng điện phân.


GV: Nêu hiện tượng dương cực tan.
GV: Theo em năng lượng điện phân lấy
từ đâu.
HS: lấy từ năng lượng điện.

Hiện tượng dương cực tan xảy ra khi
các anion đi tới anôt kéo các ion kim
loại của diện cực vào trong dung dịch.

4.Củng cố
- Nhắc lại những nội dung chính cần nhớ trong bài.
- Phát phiếu học tập cho từng học sinh.
5.Giao nhiệm vụ về nhà.
- Yêu cầu học sinh về nhà làm các bài tập trang 85 sgk.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×