Tải bản đầy đủ

Phiếu thông tin về giáo viên dự thi

Phiếu thông tin về giáo viên dự thi
- Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Giang
- Trường: THPT Mậu Duệ
- Địa chỉ: Xã Mậu Duệ- Huyện Yên Minh- Tỉnh Hà Giang.
- Điện thoại: 02196290077 ; Email: thptmaudue@hagiang.edu.vn
- Thông tin giáo viên:
- Họ tên giáo viên: Phạm Mạnh Hùng
Ngày sinh: 12/06/1985
Điện thoại: 01679545678;
Email: pmh8586@gmail.com

Môn: Vật Lýx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×