Tải bản đầy đủ

PHIẾU THÔNG TIN về GIÁO VIÊN dự THI

Phiếu thông tin về giáo viên dự thi
- Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Giang
- Trường: THPT Mậu Duệ
- Địa chỉ: Xã Mậu Duệ- Huyện Yên Minh- Tỉnh Hà Giang.
- Điện thoại: 02196290077 ; Email: thptmaudue@hagiang.edu.vn
- Thông tin giáo viên:
- Họ tên giáo viên: Nguyễn Thị Lý
Ngày sinh: 13 /05 /1989
Điện thoại: 01669698299
Email: minhly89hg@gmail.com

Môn: Hóa họcx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×