Tải bản đầy đủ

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: PHÂN ĐẠM

HS thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập sau:
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: PHÂN ĐẠM

Phân đạm

amoni

nitrat

Urê

Thành phần
Tính tan
Điều chế

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: PHÂN LÂN
Phân lân
Thành phần
Độ dinh dưỡng
của phân
Tính tan

Điều chế

Supephotphat đơn

Supephotphat kép

Phân lân nung chảyx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×