Tải bản đầy đủ

Phiếu học tập

Phiếu học tập số 1
Giải phương trình sau:
32x + 1 - 9x = 4

Phiếu học tập số 2
Giải phương trình sau:
22x+5 = 24x+1.3-x-1

Phiếu học tập số 3
Giải phương trình sau:

9

x+1

- 4.3

x+1

- 45 = 0
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×