Tải bản đầy đủ

thực hành xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật

Người soạn: Ninh Nông Nghĩa


I. Chuẩn bị (SGK)
II. Nội dung:
1. Một số lưu ý trước khi xem phim.
Khi xem phim, hình ảnh cần chú ý:
- Quá trình phân chia tế bào và hình thành cơ quan ở giai đoạn phôi
thai.
- Quá trình sinh trưởng và phát triển từ khi sinh ra hoặc nở ra từ
trứng: Không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn hoặc không hoàn
toàn.


2 Xem Phim:
- Phân biệt sinh trưởng và phát triển lấy dẫn chứng minh họa.
- Quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật đó thuộc dạng
nào không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn hoặc không hoàn
toàn, các giai đoạn sinh trưởng và phát triển chủ yếu.

PLAY


I. Chuẩn bị (SGK)
II. Nội dung:
1. Một số lưu ý trước khi xem phim.
2 Xem Phim:
III. Thu hoạch:
Viết báo cáo tóm tắt về các giai đoạn sinh trưởng và phát triển
chủ yếu của một số loài động vật vừa xem phim và quan sát?
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×