Tải bản đầy đủ

Chuong 2 - đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

Chương 2
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Đặng Thị Việt Đức
Khoa Tài chính Kế toán- Học viện CNBCVT
0914932612
dangthivietduc@yahoo.com


Nội dung


Khái niệm thị trường tài chính
Vai trò của thị trường tài chính
Cấu trúc thị trường tài chính
Các công cụ thị trường tài chính
Các chủ thể tham gia thị trường tài chính


www.ptit.edu.vn

Đặng Thị Việt Đức- Khoa Tài chính Kế toán

2


1. Khái niệm thị trường tài chính
• Thị trường tài chính (financial market)
– là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, chuyển
nhượng quyền sử dụng các khoản vốn ngắn hạn
hoặc dài hạn thông qua các công cụ tài chính nhất
định

www.ptit.edu.vn

Đặng Thị Việt Đức- Khoa Tài chính Kế toán

3


www.ptit.edu.vn

Đặng Thị Việt Đức- Khoa Tài chính Kế toán

4


New York
Stock
Exchange

Lý thuyết tài chính tiền tệ- Đặng Thị Việt Đức

5


1. Khái niệm thị trường tài chính
• Công cụ tài chính (financial instrument)
– là những trái quyền (claims- quyền được hưởng)

đối với thu nhập hoặc tài sản tương lai của nhà
phát hành

www.ptit.edu.vn

Đặng Thị Việt Đức- Khoa Tài chính Kế toán

6


2. Vai trò thị trường tài chính
• Thúc đẩy việc tích lũy và tập trung tiền vốn để
phục vụ cho các nhu cầu đầu tư phát triển của
doanh nghiệp và nhà nước
• Giúp nâng cao hiệu quả sử dung vốn trong
nền kinh tế
• Kênh thông tin quan trọng, hỗ trợ cho công
tác giám đốc các hoạt động tài chính
• Tạo điều kiện thuận lợi cho những hoạt động
điều tiết vĩ mô của nhà nước vào nền kinh tế
www.ptit.edu.vn

Đặng Thị Việt Đức- Khoa Tài chính Kế toán

7


3. Cấu trúc thị trường tài chính
Căn cứ vào kỳ hạn
của vốn lưu chuyển
trên thị trường

• Thị trường tiền tệ
• Thị trường vốn

Căn cứ vào mục
đích hoạt động của
thị trường

• Thị trường sơ cấp
• Thị trường thứ cấp

Căn cứ vào phương
thức tổ chức giao
dịch

• Thị trường tập trung
• Thị trường phi tập trung

www.ptit.edu.vn

Đặng Thị Việt Đức- Khoa Tài chính Kế toán

8


4. Các công cụ của thị trường tài chính
Các công cụ
trên thị trường tiền tệ

Các công cụ
trên thị trường vốn

Tín phiếu kho bạc (treasury paper)

Trái phiếu (bond)

Chứng chỉ tiền gửi (CD)
Thương phiếu (commercial bill)
Chấp phiếu ngân hàng (bank
accepted bill)
Hợp đồng mua lại (Repo)

www.ptit.edu.vn

Cổ phiếu (share/stock)
Chứng chỉ quỹ đầu tư (investment
fund certificate)
Các khoản vay thế chấp
(mortages)

Đặng Thị Việt Đức- Khoa Tài chính Kế toán

9


4. Các công cụ của thị trường tài chính
Tín phiếu kho bạc- Treasury paper
• Tín phiếu kho bạc là công cụ vay nợ ngắn hạn
của chính phủ do kho bạc phát hành để bù
đắp cho những thiếu hụt tạm thời của NSNN
• Đặc điểm
• Thị trường

www.ptit.edu.vn

Đặng Thị Việt Đức- Khoa Tài chính Kế toán

10


4. Các công cụ của thị trường tài chính
Chứng chỉ tiền gửi- Certificate of Deposit
• Chứng chỉ tiền gửi (CD) là một công cụ nợ (debt
instrument) do các ngân hàng phát hành, cam kết trả
lãi định kỳ cho khoản tiền gửi và sẽ hoàn trả vốn gốc
(mệnh giá của chứng chỉ) cho người gửi tiền khi đến
ngày đáo hạn
• Thị trường

www.ptit.edu.vn

Đặng Thị Việt Đức- Khoa Tài chính Kế toán

11


www.ptit.edu.vn

Đặng Thị Việt Đức- Khoa Tài chính Kế toán

12


4. Các công cụ của thị trường tài chính
Thương phiếu- Commercial bill
• Thương phiếu là những giấy vay nợ/nhận nợ
do các công ty có uy tín phát hành để vay vốn
ngắn hạn từ thị trường tài chính
• Xuất phát từ hoạt động mua bán chịu hàng
hóa. Ngày nay trở thành công cụ huy động vốn
của các công ty danh tiếng

www.ptit.edu.vn

Đặng Thị Việt Đức- Khoa Tài chính Kế toán

13


www.ptit.edu.vn

Đặng Thị Việt Đức- Khoa Tài chính Kế toán

14


4. Các công cụ của thị trường tài chính
Chấp phiếu ngân hàng
• Là các hối phiếu kỳ hạn do các công ty phát
hành và được ngân hàng đảm bảo thanh toán
bằng cách đóng dấu “đã chấp nhận” lên tờ hối
phiếu
• Người sở hữu bán hối phiếu kỳ hạn trên thị
trường với giá chiết khấu

www.ptit.edu.vn

Đặng Thị Việt Đức- Khoa Tài chính Kế toán

15


4. Các công cụ của thị trường tài chính
Hợp đồng mua lại
• Là một hợp đồng trong đó ngân hàng bán một
số lượng tín phiếu kho bạc mà nó đang nắm
giữ, kèm theo điều khoản mua lại số tín phiếu
đó sau một vài ngày hay một vài tuần với mức
giá cao hơn

www.ptit.edu.vn

Đặng Thị Việt Đức- Khoa Tài chính Kế toán

16


4. Các công cụ của thị trường tài chính
Trái phiếu (1)
• Khái niệm
– Trái phiếu là một chứng thư xác nhận nghĩa vụ trả
những khoản lãi theo định kỳ và vốn gốc khi đến
hạn của tổ chức phát hành

www.ptit.edu.vn

Đặng Thị Việt Đức- Khoa Tài chính Kế toán

17


Người sở hữu
Các điều khoản
đặc biệt

Mệnh giá

Thời hạn

www.ptit.edu.vn

Đặng Thị Việt Đức- Khoa Tài chính Kế toán

Lãi suất

18


4. Các công cụ của thị trường tài chính
Trái phiếu (5)
• Các loại trái phiếu
– Trái phiếu chính phủ
– Trái phiếu chính quyền địa phương
– Trái phiếu công ty (corporate bond)

www.ptit.edu.vn

Đặng Thị Việt Đức- Khoa Tài chính Kế toán

19


4. Các công cụ của thị trường tài chính
Cổ phiếu
• Khái niệm
– Cổ phiếu là một chứng thu hay bút toán ghi sổ xác
nhận trái quyền (quyền hưởng lợi) về vốn (equity
claim) đối với thu nhập ròng và tài sản ròng của
một công ty cổ phần

www.ptit.edu.vn

Đặng Thị Việt Đức- Khoa Tài chính Kế toán

20


4. Các công cụ của thị trường tài chính
Cổ phiếu
• Các loại cổ phiếu
– Cổ phiếu thường (cổ phiếu phổ thông- common
stock)
– Cổ phiếu ưu đãi (prefered stock)
– Cổ phiếu trả chậm (defered stock)
– Quyền chọn cổ phiếu (share option)

www.ptit.edu.vn

Đặng Thị Việt Đức- Khoa Tài chính Kế toán

21


www.ptit.edu.vn

Đặng Thị Việt Đức- Khoa Tài chính Kế toán

22


4. Các công cụ của thị trường tài chính
Chứng chỉ quỹ đầu tư
• Khái niệm
– Là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của
nhà đầu tư đối với phần vốn góp của quỹ đại
chúng

• Các loại chứng chỉ quỹ đầu tư
– Quỹ đóng
– Quỹ mở

www.ptit.edu.vn

Đặng Thị Việt Đức- Khoa Tài chính Kế toán

23


4. Các công cụ của thị trường tài chính
Các khoản cho vay thế chấp
• Khái niệm
– Là khoản tiền cho các cá nhân hoặc công ty vay
đầu tư (mua hoặc xây dựng) vào nhà, đất, hoặc
những bất động sản khác. Các bất động sản này
sau đó trở thành vật thế chấp để đảm bảo cho
chính các khoản vay

www.ptit.edu.vn

Đặng Thị Việt Đức- Khoa Tài chính Kế toán

24


Tóm tắt chương 2
• Thị trường tài chính là nơi mua bán, chuyển nhượng các
công cụ tài chính.
• Cách thức hoạt động của thị trường tài chính thể hiện
thông qua cấu trúc của nó.
• Căn cứ vào kỳ hạn lưu chuyển vốn có thể chia các công cụ
tài chính thành 2 nhóm.
– Nhóm lưu thông trên thị trường tiền tệ gồm (1) tín phiếu, (2)
chứng chỉ tiền gửi, (3) thương phiếu, (4) chấp phiếu ngân hàng,
(5) hợp đồng mua lại.
– Nhóm lưu thông trên thị trường vốn gồm (1) trái phiếu, (2) cổ
phiếu, (3) chứng chỉ quỹ đầu tư, (4) khoản cho vay thế chấp.

• Các nhóm chủ thể tham gia thị trường tài chính gồm: người
đi vay, nhà đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ và nhà quản lý thị
trường.
www.ptit.edu.vn

Đặng Thị Việt Đức- Khoa Tài chính Kế toán

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×