Tải bản đầy đủ

Tiểu luận môn tường chắn đất design of gravity walls eurocode7

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
BỘ MÔN : ĐỊA CƠ – NỀN MÓNG
TƯỜNG CHẮN ĐẤT
DESIGN OF GRAVITY WALLS
EUROCODE 7
GVHD : LÊ TRỌNG NGHĨA
HVTH : Nhóm 03
1. TRẦN HOÀNG GIANG
2. NGÔ THANH HUY
3. TRẦN NGỌC LINH
4. CAO MINH TÂM


VÍ DỤ TÍNH TOÁN 11.3


VÍ DỤ TÍNH TOÁN 11.3

Đất đắp

ts=0.25m

H = 3m

MNN
t b=0.3m

b
x=0.5m

d=0.5m

dw=1.5m

?H
B = 4.3m

hw


VÍ DỤ TÍNH TOÁN 11.3
Thông số hình học:

Thông số tải:


VÍ DỤ TÍNH TOÁN 11.3
Thông số vật liệu:


VÍ DỤ TÍNH TOÁN 11.3

Tính toán theo tiệm cận 1:

dw=1.5m
MNN

b = 3.55m
tb=0.3m

Hd = 3.3m


ts=0.25m

x=0.5m

B = 4.3m

hw


VÍ DỤ TÍNH TOÁN 11.3
Tác động:

Tính toán theo tiệm cận 1:


VÍ DỤ TÍNH TOÁN 11.3
Tác động:

Tính toán theo tiệm cận 1:


VÍ DỤ TÍNH TOÁN 11.3
Tác động:

Tính toán theo tiệm cận 1:


VÍ DỤ TÍNH TOÁN 11.3
Ảnh hưởng của tải trọng:

Tính toán theo tiệm cận 1:


VÍ DỤ TÍNH TOÁN 11.3
Tác động:

Tính toán theo tiệm cận 1:


VÍ DỤ TÍNH TOÁN 11.3

Tính toán theo tiệm cận 1:

Lực ngang tác dụng lên lưng
tường ảo và momen gây mất
ổn định :

MEd,dst
HEd


VÍ DỤ TÍNH TOÁN 11.3

Tính toán theo tiệm cận 1:

Sức kháng trượt thoát nước theo thiết
kế:

MEd,stb

MEd,dst

HRd

HEd


VÍ DỤ TÍNH TOÁN 11.3

Tính toán theo tiệm cận 1:

MEd,stb-MEd,dst
Vd

∆B

eB

0.5B


VÍ DỤ TÍNH TOÁN 11.3

Tính toán theo tiệm cận 1:


VÍ DỤ TÍNH TOÁN 11.3

Tính toán theo tiệm cận 1:


VÍ DỤ TÍNH TOÁN 11.3

Tính toán theo tiệm cận 2:x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×