Tải bản đầy đủ

Giáo án Tích hợp THIẾT KẾ WEB VỚI PHP MY SQL

Giáo Án - Tích hợp

GIÁO ÁN SỐ: ......

Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP
Giáo án Tích hợp
Thời gian thực hiện: 34 giờ
Tên bài học trước: Lập trình với ngôn ngữ PHP
Thực hiện từ ngày........ đến ngày ...........

TÊN BÀI: Lập trình ứng dụng WEB với PHP
MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Sau khi học xong bài này, người học có:
a. Kiến thức:
- Xác định được các thao tác cơ bản trong lập trình PHP và MySQL.
- Liệt kê được các hàm trong Cookie và LDAP.
- Xác định được các thao tác với Email.
- Xây dựng được các truy vấn cơ sở dữ liệu thong qua ADO.
- Liệt kê được các hàm xử lý XML.
b. Kỹ năng:
- Sử dụng được trình duyệt Web.

- Sử dụng được lập trình ứng dụng Web với PHP.
- Làm việc được với Cookie và LDAP.
- Thao tác được với cơ sở dữ liệu MySQL và với Email.
- Truy vấn được cơ sở dữ liệu khác thông qua ADO.
- Xử lý được XML.
c. Thái độ:
- Quan sát quá trình làm việc của giáo viên.
- Tiếp nhận cộng việc cần làm.
- Đảm bảo an toàn cho nguời và thiết bị.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Bảng phấn;
- Giáo án, đề cương, bài giảng;
- Bảng qui trình, các tài liệu phát tay;
- Máy chiếu, máy vi tính kết nối mạng, thiết bị hỗ trợ trình diễn;
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
- Dẫn nhập, giới thiệu chủ đề, lí thuyết liên quan, trình tự thực hiện: Tổ chức
theo lớp
- Thực hành: Tổ chức theo từng học viên
- Kết thúc vấn đề, hướng dẫn tự học: Tổ chức theo lớp
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 05
phút
- Kiểm tra sĩ số:......................................................................
- Nhắc nhở: ...........................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC.

1


Giáo Án - Tích hợp
T

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN CỦA HỌC SINH

THỜI
5 phút

Đặt câu hỏi - Lắng
nghe,
liên quan đến
hiểu rõ câu hỏi;
bài học từ những
suy nghĩ và phát
kiến thức đã dạy
biểu trả lời câu
ở bài trước(1);
hỏi;
- Lắng nghe câu - Lắng
nghe
trả lời, đưa ra
nhận xét của giáo
nhận xét;
viên, củng cố
kiến thức;
- Chuyển tiếp - Chuẩn bị tư thế
sang nội dung
học tập các nội
học tập bài mới;
dung của bài
mới;
-

2

Giới thiêu chủ đề
10 phút
Tên bài học: Lập - Giới thiệu tên - Lắng nghe, ghi
trình ứng
dụng
bài học;
chép tên bài học;
WEB với PHP
-

Mục tiêu: được - Trình chiếu, - Quan sát, ghi
nêu bên trên.
giới thiệu mục
nhận các mục
tiêu bài học;
tiêu cần đạt
được;
Nội dung bài học: - Trình chiếu, - Quan sát, lắng
giới thiệu khía
nghe, nhận biết
Trao đổi thông tin
quát nội dung
các nội dung cần
với trình duyệt bằng
bài học;
học;
session:
Làm việc với - Chuyển tiếp - Ghi nhận, chép
sang nội dung,
cẩn thận nội
Cookies
phương
pháp
dung,
phương
Thao tác với cơ sở
học tập từng
pháp học từng
dữ liệu MySQL
phần;
phần;
Truy vấn cơ sở dữ
liệu khác thông qua
ADO
Làm việc với
LDAP
Thao
tác
với
Email
Xử lý XML
1


Giáo Án - Tích hợp

3

Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP

Giải quyết vấn đề

33 giờ
25phút

1. Trao đổi thông tin
với trình duyệt bằng
session:

Giới thiệu
- Lắng nghe, ghi
khái quát về trao
chép;
đổi thông tin với
trình duyệt bằng
1.1.Khai báo
session;
- Quan sát, lắng
session:
- Trình chiếu,
nghe, ghi nhớ
1.2.Lưu giá trị của
kết hợp diễn đạt
các hàm khai bóa
session:
thông tin lý
khởi tạo, lưu,
1.3.Sử
thuyết;
cách sử dụng,
dụng SESSION:
xóa một session.
1.4.Xóa và Hủy
Session:
Quan sát, lắng
1.5.Tạo các trang
- Trình chiếu và
nghe, ghi nhận ví
php:
giải thích về ví
dụ;
dụ về sesion;
- Ghi chép ví dụ;
- Cho một ví dụ
khác về sử dụng - Thực hiện các
session(2);
yêu cầu của giáo
- Gọi một học
viên;
viên thực hiện ví - Phát biểu nhận
dụ;
xét;
- Mời sinh viên
khác nhận xét Lắng nghe,
kết quả thực
ghi nhận nhận
hiện;
xét và kết luận
- Tổng kết lại
của giáo viên;
các phát biểu và - Lắng nghe ghi
đưa ra kết luận;
nhận;
Giới thiệu
phần tiếp theo - Lắng nghe ghi
làm việc với
nhận lại nội
Cookies;
dung;
- Tóm tất nội
dung trao đổi
thông tin với - Quan sát, lắng
trình duyệt bằng
nghe, ghi chép;
-

1


Giáo Án - Tích hợp

2. Làm
việc
Cookies

Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP

với

-

2.1.Tạo một biến
Cookie
-

-

-

2.2.Đọc các Cookie

-

-

session
Trình chiếu và
nêu khái quát về
phần 2;
Trình chiếu và
nêu ra các bước
tạo một biến
Cookie;
Cho một ví dụ
khác về tạo một
biến Cookie (3);
Gọi một học
viên thực hiện ví
dụ;
Theo dõi và
hỗ trợ thực
hành, kiểm tra
kết quả của sinh
viên;
Mời sinh viên
khác nhận xét
kết quả thực
hiện;
Tổng kết lại
các phát biểu và
trình chiếu kết
quả, đưa ra nhận
xét;
Đánh giá kết
quả thực hành
của sinh viên;

-

Quan sát, lắng
nghe, ghi nhận
các bước;

-

Ghi chép ví dụ;

Thực hiện các
yêu cầu của giáo
viên;
- Làm
theo
hướng dẫn, báo
cáo kết quả;
-

-

Phát biểu nhận
xét;

Lắng nghe,
ghi nhận, quan
sát nhận xét và
kết luận của giáo
viên;
- Quan sát, lắng
nghe, nhận xét.
Rút
ra
kinh
nghiệm;
- Quan sát, lắng
nghe, ghi nhận
các bước;
- Ghi chép ví dụ;
-

Thực hiện các
Trình chiếu và
yêu cầu của giáo
nêu ra các bước
viên;
đọc các Cookie; - Làm
theo
Cho một ví dụ
hướng dẫn, báo
khác về đọc các
cáo kết quả;
Cookie (4);
Gọi một học - Phát biểu nhận
viên thực hiện ví
xét;
dụ;
Theo dõi và Lắng nghe,
-

1


Giáo Án - Tích hợp

2.3.Xóa
Cookie

Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP
hỗ trợ thực
hành, kiểm tra
kết quả của sinh
viên;
- Mời sinh viên
khác nhận xét
kết quả thực
hiện;
- Tổng kết lại
các phát biểu và
trình chiếu kết
một
quả, đưa ra nhận
xét;
- Đánh giá kết
quả thực hành
của sinh viên;
-

-

-

-

ghi nhận, quan
sát nhận xét và
kết luận của giáo
viên;
- Quan sát, lắng
nghe, nhận xét.
Rút
ra
kinh
nghiệm;
- Quan sát, lắng
nghe, ghi nhận
các bước;
- Ghi chép ví dụ;

Thực hiện các
yêu cầu của giáo
viên;
- Làm
theo
Trình chiếu và
hướng dẫn, báo
nêu ra các bước
cáo kết quả;
xóa một Cookie;
Cho một ví dụ - Phát biểu nhận
khác về xóa một
xét;
Cookie (5);
Gọi một học Lắng nghe,
viên thực hiện ví
ghi nhận, quan
dụ;
sát nhận xét và
Theo dõi và
kết luận của giáo
hỗ trợ thực
viên;
hành, kiểm tra - Quan sát, lắng
kết quả của sinh
nghe, nhận xét.
viên;
Rút
ra
kinh
Mời sinh viên
nghiệm;
khác nhận xét - Lắng nghe ghi
kết quả thực
nhận
hiện;
Tổng kết lại
các phát biểu và - Lắng nghe ghi
trình chiếu kết
nhận lại nội
quả, đưa ra nhận
dung;
xét;
- Quan sát, lắng
Đánh giá kết
nghe, ghi chép;
quả thực hành
-

1


Giáo Án - Tích hợp

Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP
của sinh viên;

3.1.Thiết lập kết nối
tới CSDL.

3.2.Lựa
CSDL.

chọn

3.3.Tiến hành các
truy vấn SQL,

Quan sát, lắng
nghe, ghi nhận
cú pháp khai
báo;

Giới
thiệu
phần thao tác
với cơ sở dữ liệu
- Quan sát thực
MySQL;
- Tóm tất nội
hiện giáo viên;
- Thực
hành
dung;
khai bó cú pháp;
- Trình chiếu và - Báo cáo kết
nêu khái quát về
quả;
phần 2;
- Trình chiếu và
giải thích cú - Quan sát, lắng
pháp khai báo
nghe, nhận xét.
kết nối cơ sở dữ
Rút
ra
kinh
liệu;
nghiệm.
- Thực
hiện - Quan sát, lắng
khai báo và chạy
nghe, ghi nhận
thử;
cách lự chọn;
- Mời một sinh - Quan sát và
viên làm thử;
ghi nhận thực
- Theo dõi và
hiện của giáo
viên;
hỗ trợ thực
Làm theo
hành, kiểm tra kết quả của sinh
mẫu;
viên;
- Báo cáo kết
- Trình
chiếu
quả;
kết quả, đưa ra
nhận xét;
- Quan sát, lắng
- Trình
chiếu
nghe, nhận xét.
cách lựu chọn
Khắc phục lỗi.
cơ sở dữ liệu;
- Lắng nghe, ghi
- Thực hiện lựu
nhận;
chọn và chạy
thử;
- Quan sát, ghi
nhận;
- Mời một sinh
viên làm thử;
- Theo dõi và - Quan sát, lắng
hỗ trợ thực
nghe, ghi nhận;
-

3. Thao tác với cơ sở
dữ liệu MySQL

-

1


Giáo Án - Tích hợp

Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP

xử lý các kết
hành, kiểm tra
quả trả về.
kết quả của sinh
3.4.Đóng kết nối tới
viên;
CSDL.
- Trình
chiếu
kết quả, đưa ra
nhận xét;
- Đánh giá kết
quả thực hành
của sinh viên.
- Trình chiếu và
nêu ra khai báo
truy vấn SQL,
xử lý kết quả;
- Trình
chiếu
đóng kết nối tới
CSDL;
- Thực hiện lựu
chọn và chạy
thử;
-

4. Truy vấn cơ sở dữ
liệu khác thông qua
ADO
4.1.Tạo kết nối với
Cơ sở dữ liệu:

-

Quan sát và
ghi nhận thực
hiện của giáo
viên;
- Làm theo mẫu;
-

-

Báo
quả;

cáo

kết

Quan sát, lắng
nghe, nhận xét.
Khắc phục lỗi.
- Lắng nghe, ghi
nhận;
-

Lắng nghe và
ghi nhận lại nội
dung;
Mời một sinh - Lắng nghe ghi
viên làm thử;
nhận;
Theo dõi và
hỗ trợ thực
hành, kiểm tra
kết quả của sinh
viên;
- Lắng nghe ghi
Trình
chiếu
nhận;
kết quả, đưa ra
nhận xét;
Quan sát, theo
Đánh giá kết
dõi làm mẫu của
quả thực hành
giáo viên và báo
của sinh viên;
cáo kết quả;
Tóm tắt nội
dung phần 3;
-

Giới
thiệu - Lắng nghe và
rút ra nội dung
phần Truy vấn
bài học;
cơ sở dữ liệu
khác thông qua - Quan sát, theo
ADO;
dõi làm mẫu của
giáo viên và báo
1


Giáo Án - Tích hợp

Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP

4.2.Tạo đối tượng
DataAdapter kết
nối trực tiếp vào
Database không
cần Connection:

-

5. Làm
việc
LDAP
5.1.Kết nối
LDAP

với
với

5.2.Đăng nhập hoặc
nặc danh xác
thực
-

Trình
chiếu
nêu khái quát
nội dung;
Thao tác mẫu
và kết hợp với
bài giảng, kiểm
tra kết quả thực
hiện tạo kết nối
với Cơ sở dữ
liệu;
Lắng nghe và
trình chiếu đưa
ra nhận xét;
Thao tác mẫu
và kết hợp với
bài giảng, kiểm
tra kết quả thực
hiện tạo đối
tượng
DataAdapter kế
t nối trực tiếp
vào
Database
không
cần Connection ;
Kết luận tóm
tất nội dung;
Giới
thiệu
phần làm việc
với LDAP
Nêu khái nôi
dung làm việc
với LDAP
Nêu cú pháp
khai báo kết nối
với LDAP;
Thực hiện ví
dụ mẩu;

cáo kết quả;
- Lắng nghe và
rút ra nội dung
bài học;
-

Lắng nghe, ghi
nhận nội dung;

-

Lắng nghe, ghi
nhận;

-

Lắng nghe và
ghi chép;

-

Lắng nghe, ghi
nhận;

Quan sát, ghi
nhận và tiến
hành thực hành;
- Báo cáo kết
quả;
-

Lắng nghe và
rút
ra
kinh
nghiệm.
- Lắng nghe, ghi
nhận;
-

Quan sát, ghi
nhận và tiến
hành thực hành;
- Báo cáo kết
quả;
-

Theo dõi thực - Lắng nghe và
hành của sinh
rút
ra
kinh
viên;
nghiệm;
- Lắng nghe, ghi
1


Giáo Án - Tích hợp

Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP
Kết luận và
nhận;
đưa ra kết quả
- Quan sát, ghi
nhận xét;
nhận và tiến
- Trình
bày
hành thực hành;
đăng nhập hoặc
nặc danh xác
thực;
- Thực hiện ví
dụ mẩu;
- Lắng nghe, ghi
nhận;
- Theo dõi thực
-

5.3.Tìm kiếm

5.4.Xử lý tìm kiếm

hành của sinh
viên;

Quan sát, ghi
nhận và tiến
- Kết luận và
hành thực hành;
đưa ra kết quả
- Báo cáo kết
nhận xét;
quả;
- Nêu cú pháp
khai báo tìm
kiếm với LDAP; - Lắng nghe và
rút
ra
kinh
- Thực hiện ví
nghiệm.
dụ mẩu;
-

5.5.Hiện thị kết quả

-

Theo dõi thực
- Lắng nghe, ghi
hành của sinh
nhận;
viên;

Nêu cú pháp
- Quan sát, ghi
khai báo xử lý
nhận và tiến
tìm kiếm với
hành thực hành;
LDAP;
- Báo cáo kết
- Thực hiện ví
quả;
dụ mẩu;
-

- Lắng nghe và
Theo dõi thực
rút
ra
kinh
hành của sinh
nghiệm.
viên;
- Lắng nghe, ghi
- Kết luận và
nhận;
đưa ra kết quả
nhận xét;
- Quan sát, ghi
nhận và tiến
-

5.6.Đóng kết nối

1


Giáo Án - Tích hợp

Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP
Nêu cú pháp
hành thực hành;
hiển thị kết quả - Báo cáo kết
tìm kiếm với
quả;
LDAP;
- Thực hiện ví - Lắng nghe và
dụ mẩu;
rút
ra
kinh
nghiệm.
- Theo dõi thực - Lắng nghe và
hành của sinh
ghi nhận lại nội
viên;
dung;
- Kết luận và - Lắng nghe và
đưa ra kết quả
ghi chép;
nhận xét;
- Nêu cú pháp - Lắng nghe ghi
đóng kết nối với
nhận;
LDAP;
- Thực hiện ví - Lắng nghe ghi
dụ mẩu;
nhận;
-

6. Thao tác với Email
6.1.Gửi email thông
qua hàm mail().

Theo dõi thực
hành của sinh - Quan sát quá
viên;
trình thực hiện;
- Kết luận và
đưa ra kết quả - Thực hiện lại
nhận xét;
làm mẩu của
- Tóm tắt nội
giáo viên;
- Báo cáo kết
dung phần 5;
quả;
- Giới
thiệu
phần tiếp theo;
- Phát biểu nhận
- Nêu khái quát
xét;
nội dung bài
- Lắng nghe, ghi
học;
nhận nhận xét và
- Trình
chiếu
kết luận của giáo
nội dung gửi
viên.
email thông qua - Lắng nghe và
hàm mail();
ghi nhận;
- Thực hiện gửi
email
thông - Lắng nghe ghi
qua
hàm
nhận;
-

1


Giáo Án - Tích hợp
6.2.Gửi email với
phần Header
mở rộng.

Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP
mail();
- Mời một sinh
viên làm thử;
-

-

-

6.3.Gửi email theo
định dạng
HTML.

-

-

Theo dõi và
hỗ trợ thực
hành, kiểm tra
kết quả của sinh
viên;
Mời một sinh
viên nhận xét về
kết quả của bạn;
Lắng
nghe
nhận xét và trình
chiếu kết quả,
đưa ra nhận xét;
Đánh giá kết
quả thực hành
của sinh viên.
Trình
chiếu
nội dung Gửi
email với phần
Header
mở
rộng;
Thực hiện Gửi
email với phần
Header
mở
rộng;
Mời một sinh
viên làm thử;

Quan sát quá
trình thực hiện;

Thực hiện lại
làm mẩu của
giáo viên;
- Báo cáo kết
quả;
-

-

Phát biểu nhận
xét;

Lắng nghe, ghi
nhận nhận xét và
kết luận của giáo
viên.
- Lắng nghe và
ghi nhận;
-

-

Lắng nghe ghi
nhận;

-

Quan sát quá
trình thực hiện;

Thực hiện lại
làm mẩu của
- Theo dõi và
giáo viên;
hỗ trợ thực - Báo cáo kết
hành, kiểm tra
quả;
kết quả của sinh
viên;
- Mời một sinh - Phát biểu nhận
viên nhận xét về
xét;
kết quả của bạn;
- Lắng
nghe - Lắng nghe, ghi
nhận xét và trình
nhận nhận xét và
chiếu kết quả,
kết luận của giáo
-

1


Giáo Án - Tích hợp

Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP

-

7. Xử lý XML
7.1.Lấy một đoạn
XML mẫu để
phân tích:
-

-

7.2.Tạo ra một đối
tượng
SimpleXmlEle
ment:

-

đưa ra nhận xét;
Đánh giá kết
quả thực hành
của sinh viên.
Trình
chiếu
nội dung Gửi
email theo định
dạng HTML;
Thực hiện Gửi
email theo định
dạng HTML;
Mời một sinh
viên làm thử;
Theo dõi và
hỗ trợ thực
hành, kiểm tra
kết quả của sinh
viên;
Mời một sinh
viên nhận xét về
kết quả của bạn;
Lắng
nghe
nhận xét và trình
chiếu kết quả,
đưa ra nhận xét;
Đánh giá kết
quả thực hành
của sinh viên.
Tóm tắt nội
dung phần 6;
Giới thiệu xử
lý XML;
Trình bày khái
quát nội dung;
Thực hiện Lấy
một đoạn XML
mẩu để phân
tích và tiến hành
phân tích;
Mời một sinh
viên phân tích

-

viên.
Lắng nghe
ghi nhận;
Lắng nghe
ghi nhận lại
dung;
Lắng nghe
ghi chép;
Lắng nghe;nội


Quan sát quá
trình thực hiện;

Thực hiện lại
làm mẩu của
giáo viên;
- Báo cáo kết
quả;
-

-

Phát biểu nhận
xét;

Lắng nghe, ghi
nhận nhận xét và
kết luận của giáo
viên.
- Lắng nghe và
ghi nhận;
Lắng nghe và ghi
nhận lại nội
dung;
- Quan sát quá
trình thực hiện;
-

Thực hiện lại
làm mẩu của
giáo viên;
- Báo cáo kết
quả;
-

1


Giáo Án - Tích hợp

Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP

-

-

-

-

-

Theo dõi và
kiểm tra kết quả
của sinh viên;
Mời một sinh
viên nhận xét về
kết quả của bạn;
Lắng
nghe
nhận xét và trình
chiếu kết quả,
đưa ra nhận xét;
Đánh giá kết
quả thực hành
của sinh viên.
Tóm tắt nội
dung phần 6;
Thực hiện tọa
một đối tượng
SimpleXmlElem
ent;
Mời một sinh
viên làm thử;

-

Phát biểu nhận
xét;

Lắng nghe, ghi
nhận nhận xét và
kết luận của giáo
viên.
- Lắng nghe và
ghi nhận;
- Lắng nghe và
ghi nhận lại nội
dung;
-

-

Lắng nghe và
ghi nhận nội
dung;

Theo dõi và
hỗ trợ thực
hành, kiểm tra
kết quả của sinh
viên;
Mời một sinh
viên nhận xét về
kết quả của bạn;
Lắng
nghe
nhận xét và trình
chiếu kết quả,
đưa ra nhận xét;
Đánh giá kết
quả thực hành
của sinh viên.
Tóm tắt nội
dung xử lý
XML;
Tổng kết tóm
1


Giáo Án - Tích hợp

Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP
tắt nội dung bài
học;

4

Kết thúc vấn đề
-

Củng cố kiến thức
• Session:
• Cookies:
• Thao tác
sở
dữ
MySQL:
• ADO:
• LDAP:
• Email:
• XML:

5

10 phút

Khái quát nội - Lắng nghe, hệ
dung kiến thức
thống lại các
bài học;
kiến thức đã học;
- Đặt câu hỏi - Nghe câu hỏi
liên quan đến
suy nghĩ trả lời;
với cơ
kiến thức bài
liệu
học(6);
- Ghi nhận câu - Lắng nghe, ghi
trả lời, nhận xét;
nhớ;
-

Hệ thống lại - Lắng nghe, ghi
các bước tiến
nhớ các bước
- Củng cố kỹ năng
hành thực hiện,
thực hiện, các
rèn luyện
phân tích nội
thao tác thực
dung
quan
hành;
trong;
- Lắng nghe, rút
ra được kinh
- Nhận xét kết quả - Nhận xét đánh
giá kết quả học
nghiệm;
học tập:
tập của sinh
viên;
- Lắng nghe, ghi
chép các yêu cầu
- Hướng dẫn chuẩn - Yêu cầu sinh
viên xem trước
của giáo viên,
bị cho buổi học sau:
bài tiếp theo:
xác định các
“Giới thiệu một
nhiệm vụ cần
số
WEBSITE
chuẩn bị;
mẫu”;
Hướng dẫn tự học
5 phút
- Tham khảo một số - Giới
thiệu, - Lắng nghe và
tài liệu liên quan;
giao nhiệm vụ
ghi chép.
nghiên cứu tài
liệu tham khảo;
- Hướng dẫn tự rèn - Cho bài tập về - Lắng nghe và
luyện;
nhà và hướng
ghi chép.
dẫn làm bài(I);
- Tiếp tục luyện - Rèn luyện cá
tập sử dụng các
nhân để hình
-

1


Giáo Án - Tích hợp

Bài 4: Lập trình ứng dụng WEB với PHP
lệnh cơ bản
trong PHP, truy
xuất
CSDL
MySQL, lập tình
ứng dụng với
PHP.

thành và phát
triển kỹ năng.

III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC
HIỆN: .....................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.............................................................................
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày.....tháng ........năm........
GIÁO VIÊN

CÁC CÂU HỎI ĐÀM THOẠI
1. Câu hỏi cấp độ nhớ lại
(1): Dùng lệnh các hàm đã học tọa một trang php thực hiện các phép toán cơ
bản: cộng trừ, nhân, chia cho số nguyên?
(2): Hãy nêu các bước khởi động Command Prompt?
2. Câu hỏi cấp độ xử lý
(6):Khi xóa biến cookie vừa tạo và khởi động lại trình duyệt thì màn hình sẻ báo
lỗi gì?
3. Câu hỏi cấp độ áp dụng
(2):Thực hiện tạo một session lưu trử tên đăng nhập khi người dùng đăng
nhập?
(3):Tạo một cookie lưu trử đoạn “ chào bạn đến trang web”?
(4): Thực đọc biến cookie vừa tạo?
(5):Thực hiện xó biên cookie vừa tạo?
(I) Bài tập về nhà:
Tạo một trng php xử lý những công việc sau:
1. Cho người dùng đăng nhập. khi đăng nhập vào thì hiển
thị: “Xin chào ?
2. Khi đăng nhập vào được thì tạo một trang mail và tiến
hành gửi mail qua hàm mail()?

1x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×