Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hóa của công ty TNHH logistics liên hợp

KHÓA LUẬN
TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Phạm Thị Yến
Lớp: Kinh tế ngoại thương K13A

L/O/G/O


TÊN ĐỀ TÀI
Một số biện pháp nhằm nâng
cao hiệu quả kinh doanh nhập
khẩu hàng hóa của công ty
TNHH Logistics Liên Hợp


TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
Nội dung của bài khóa luận


CƠ SỞ LÝ LUẬN
Một số lý luận về hoạt động nhập khẩu hàng

hóa:
Khái niệm nhập khẩu
Đặc điểm nhập khẩu
Hình thức nhập khẩu
Vai trò nhập khẩu


CƠ SỞ LÝ LUẬN

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh nhập khẩu
Chỉ tiêu tổng hợp
Chỉ tiêu tuyệt đối = Doanh thu - Chi phí
Chỉ tiêu tương đối = Doanh thu/ Chi phí

Chỉ tiêu bộ phận
Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
•Vốn cố định
•Vốn lưu động
•Số vòng quay của vốn cố định
•Số vòng quay của vốn lưu động
Hiệu quả sử dụng lao động nhập khẩu trong doanh nghiệp
•Sử dụng tiền lương
•Tính năng suất lao động bình quân


THỰC TRẠNG NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÔNG
TY TNHH LOGISTICS LIÊN HỢP

Tổng quan về công ty Logistics Liên Hợp
Tên công ty: Công ty TNHH Logistics Liên Hợp
Địa chỉ: Số 3/18 Tôn Đản, Phường Phạm Hồng Thái, Quận
Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng.
Giám đốc: Ông Trần Minh Tuấn
Ngành nghế kinh doanh: Vận tải biển


THỰC TRẠNG NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY
TNHH LOGISTICS LIÊN HỢP
Tình hình nhân sự của công ty


Bảng 2.1: Cơ cấu lao động của công ty TNHH Logistics Liên Hợp năm 2012 2014
So sánh
Chỉ tiêu

Tổng số lao động

Năm

Năm 2012

2013

Năm 2014

Tuyệt đối

Tương đối

(+/-)

(%)

2013/

2014/

2013/

2014/

2012

2013

2012

2013

48

45

41

-3

-7

-6,25

-8,89

Lao động trực tiếp

35

34

31

-1

-4

-2,86

-8,82

Lao động gián tiếp

13

11

10

-2

-3

-15,38

-9,1

Nam

28

24

23

-4

-5

-14,29

-4,17

Nữ

20

21

18

-1

-2

5

-14,29

Đại học- cao đẳng

34

30

35

-4

-5

-11,76

16,67

Trung cấp- PTTH

9

11

4

2

-5

22,3

-63,63

Lao động khác

5

4

2

-1

-3

 -20

 -50

Chia theo tính chất lao động

Chia theo giới tính

Chia theo trình độ

Nguồn: Phòng nhân sự của công ty TNHH Logistics Liên Hợp


THỰC TRẠNG NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÔNG
TY TNHH LOGISTICS LIÊN HỢP
Bảng 2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2012 – 2014
Đơn vị: VND

Chênh lệch
STT

Chỉ tiêu

Năm 2012

Năm 2013

Tuyệt đối(+/-)

Năm 2014

2013/2012

1

Doanh thu

2

Các khoản giảm trừ

3

Doanh thu thuần

4

Giá vốn

5

Lợi nhuận gộp

6

Doanh thu HĐTC

7

Chi phí tài chính

8

Trong đó: chi phí lãi vay

9

Chi phí QLKD

18.702.438.839
0
18.702.438.839
12.922.743.432
5.779.695.400
142.820.721
14.234.538
0
5.222.485.253

10

LN thuần từ HĐKD

685.796.651

11

Thu nhập khác

0

20.108.866.539

25.191.515.078

1.406.427.700

0

0

0

20.108.866.539

25.191.515.078

1.406.427.700

13.719.012.093

17.510.531.234

796.268.661

6.389.854.446

7.680.983.844

610.159.046

293.466.830

40.193.374

150.646.109

19.694.860

9.054.942

5.460.322

0

0

0

5.281.114.514

6.845.164.738

58.629.261

842.511.902

866.957.538

0

0

Tương đối(%)

2014/2013
5.082.648.539
0
5.082.648.539
3.791.519.141
1.291.129.398
-253.273.456
-10.639.918
0
1.564.050.224

2013/

2014/

2012

2013

7.5

20.2

0

0

7.5

20.2

6.2

21.7

10.6

16.8

105.5

-630.1

38.4

-117.5

0

0

1.1

22.8

156.715.251

24.445.636

22.9

2.8

0

0

0

0

0

0

12

Chi phí khác

0

0

0

0

0

13

Lợi nhuận khác

0

0

0

0

0

0

842.511.902

866.957.538

156.715.251

24.445.636

22.9

2.8

210.627.976

206.983.281

5.869.222

-3.644.695

2.9

-1.8

14

Tổng LN trước thuế

0
685.796.651

15

Chi phí thuế TNDN

204.758.754

Nguồn: Phòng tài chính kế toán của công ty TNHH Logistics Liên Hợp.


THỰC TRẠNG NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY
TNHH LOGISTICS LIÊN HỢP
Sơ đồ 2.2: Quy trình giao nhận hàng nhập khẩu của công ty TNHH Logistics Liên Hợp
Ký kết hợp đồng
Liên hệ khách hàng để nhận chứng từ

Nguồn: Phòng hàng
nhập công ty TNHH
Logictics Liên Hợp

Ký hậu B/L hoặc AWB
(nếu chứng từ yêu cầu)
Liên hệ hãng tàu để nhận D/O
Đăng ký tờ khai Hải quan
Giao D/O cho hãng tàu để nhận hàng
Đăng ký kiểm hoá
Tiến hành kiểm hoá
Thanh lý tờ khai hải quan
Chở hàng về nhập kho công ty


THỰC TRẠNG NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY
TNHH LOGISTICS LIÊN HỢP
Chỉ tiêu lợi nhuận
Bảng 2.3: Chỉ tiêu lợi nhuận kinh doanh nhập khẩu hàng hóa của công ty TNHH Logistics
Liên Hợp (2012-2014)
Đơn vị tính: VNĐ
Chỉ tiêu
Năm 2012
Năm 2013
Năm 2014
5.524.136
Vốn NK
6.610.680
7.013.120
Doanh thu NK

11.989.430

12.346.340

13.275.900

Chi phí NK

10.948.204

11.098.700

11.483.592

1.247.640

1.792.308

1.041.226
Lợi nhuận NK

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2012 đến năm 2014 phòng kế toán công ty
TNHH Lgistics Liên Hợp


THỰC TRẠNG NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY
TNHH LOGISTICS LIÊN HỢP
Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận
Biểu đồ 2.1: Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận của công ty TNHH Logistics Liên Hợp
năm 2012 - 2014
Đơn vị: Đồng

Nguồn: Báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán của công ty TNHH
Logistics Liên Hợp


THỰC TRẠNG NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY
TNHH LOGISTICS LIÊN HỢP
Biểu đồ 2.2: Mức sinh lợi của vốn lưu động giai đoạn 2012- 2014
Đơn vị: VND

Nguồn: Báo cáo tài chính trong ba năm của công ty TNHH Logistics Liên Hợp


THỰC TRẠNG NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY
TNHH LOGISTICS LIÊN HỢP

Mức sinh lời của vốn cố định
Bảng 2.6: Mức sinh lợi của vốn cố định giai đoạn 2012- 2014
Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Lợi nhuận nhập khẩu

987.495.375 1.187.312.800

1.132.319.84

Vốn cố định

674.376.942

772.649.345

706.814.932

1,46

1,54

1,60

Mức sinh lời của vốn CĐ

Nguồn: Báo cáo tài chính trong ba năm của công ty TNHH Logistics Liên Hợp


THỰC TRẠNG NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY
TNHH LOGISTICS LIÊN HỢP

Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh
nhập khẩu của công ty TNHH Logistics Liên
Hợp
Ưu điểm
•Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động
•Có tác phong làm việc chuyên nghiệp
•Công việc được phân công rõ ràng

Nhược điểm
•Vận chuyển nội địa còn gặp khó khăn và giá cước cạnh tranh
•Chậm trễ trong việc tiếp nhận hồ sơ
• Chưa có kho bãi thuộc sở hữu của công ty


THỰC TRẠNG NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY
TNHH LOGISTICS LIÊN HỢP

Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh nhập khẩu
của công ty TNHH Logistics Liên Hợp
 Nguyên nhân của tồn tại
• Nguyên nhân chủ quan
- Chủng loại hàng hóa nhập khẩu của công ty chưa đa dạng
- Thiếu vốn và hiệu quả sử dụng đồng vốn chưa cao
- Nguồn nhân lực chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu mở rộng của công ty
• Nguyên nhân khách quan
- Khó khăn trong việc làm thủ tục nhập khẩu
- Sự biến động của nền kinh tế thế giới và trong nước
- Chính sách tín dụng nhà nước chưa có hiệu quả


MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH LOGOSTICS
LIÊN HỢP

Định hướng hoạt động nhập khẩu hàng hóa
của công ty TNHH Logistics Liên Hợp trong
thời gian tới
Hoàn thiện công tác quản lý và mở rộng hoạt động
nhập khẩu của công ty TNHH Logistics Liên Hợp
Chú trọng phát triển thương hiệu và lựa chọn chiến
lược phát triển then chốt
Đa dạng hàng nhập khẩu
Mở rộng thị trường nhập khẩu


MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH LOGOSTICS
LIÊN HỢP


Xin chân thành cảm ơn!

L/O/G/OTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×